Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QÜSURLU

  sif. 1. Bir eybi, nöqsanı, qüsuru, çatışmazlığı olan; eyibli, nöqsanlı. Qüsurlu mal. // Bitməmiş, natamam, yarımçıq

  Tam oxu »
 • QÜSURLULUQ

  is. 1. Qüsuru, nöqsanı, eybi, təqsiri, günahı, qəbahəti olma. 2. Qüsurlu şeyin halı: yarımçıqlıq, natamamlıq

  Tam oxu »
 • QÜSURSUZ

  sif. və zərf Heç bir qüsuru, eybi, nöqsanı, çatışmazlığı olmayan; nöqsansız, mükəmməl, müntəzəm. Qüsursuz iş

  Tam oxu »
 • QÜSURSUZLUQ

  is. Qüsursuz şeyin, adamın hal və keyfiyyəti; eyibsizlik, nöqsansızlıq, mükəmməllik

  Tam oxu »
 • QÜTB

  is. [ər.] 1. coğr. Yer kürəsinin üzərində fırlandığı xəyali mehvərin iki nöqtəsindən hər biri, habelə onun bu nöqtəyə düşən yeri

  Tam oxu »
 • QÜVVƏ

  is. [ər.] 1. Bir işi görə bilmək qabiliyyəti, iqtidarı, bacarığı. Bu işi görməyə qüvvəsi çatmaz. // Qüvvət, taqət, cismani enerji

  Tam oxu »
 • QÜVVƏLƏNMƏK

  bax qüvvətlənmək

  Tam oxu »
 • QÜVVƏLİ

  bax qüvvətli

  Tam oxu »
 • QÜVVƏT

  1. bax qüvvə. O köpüyü ki, sən içdin, ondan sənin qollarına qüvvət, özünə də şairlik verildi. “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • QÜVVƏTLƏNDİRİCİ

  sif. xüs. Qüvvətləndirən, gücləndirən, gücləndirici. Səsi qüvvətləndirici cihaz

  Tam oxu »
 • QÜVVƏTLƏNDİRİLMƏ

  “Qüvvətləndirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • QÜVVƏTLƏNDİRİLMƏK

  məch. Daha qüvvətli edilmək, gücləndirilmək; qüvvəti, gücü artırılmaq

  Tam oxu »
 • QÜVVƏTLƏNDİRMƏ

  “Qüvvətləndirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • QÜVVƏTLƏNDİRMƏK

  f. Daha qüvvətli etmək, daha güclü etmək; gücləndirmək, qüvvətini, gücünü artırmaq. Ordunu qüvvətləndirmək

  Tam oxu »
 • QÜVVƏTLƏNMƏ

  “Qüvvətlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • QÜVVƏTLƏNMƏK

  f. Qüvvəti, gücü artmaq; daha güclü, daha qüvvətli olmaq; güclənmək. Gecədən əsməyə başlayan yay küləyi yavaş-yavaş qüvvətlənir

  Tam oxu »
 • QÜVVƏTLİ

  sif. 1. Böyük fiziki qüvvəyə malik olan; çox güclü, çox sağlam. Qüvvətli qollar. Qüvvətli pəhləvan. Qüvvətli adam

  Tam oxu »
 • QÜVVƏTLİLİK

  is. Qüvvətli adamın, şeyin və s.-nin hal və keyfiyyəti; güclülük

  Tam oxu »
 • QÜVVƏTÖLÇƏN

  is. xüs. Maşın, mexanizm və ya insanın qüvvətini ölçmək üçün cihaz

  Tam oxu »
 • QÜVVƏTSİZ

  sif. 1. Gücü, qüvvəsi olmayan; gücsüz, qüvvəsiz, üzgün. Qüvvətsiz adam. Qüvvətsiz qollar. // Bacarıqsız, aciz

  Tam oxu »
 • QÜVVƏTSİZLİK

  is. 1. Gücsüzlük, taqətsizlik, zəiflik. Qolların (qıçların) qüvvətsizliyi. // Bacarıqsızlıq, acizlik

  Tam oxu »
 • QVÁRDİYA

  [fr.] 1. Ən yaxşı seçmə qoşun hissələri. Qvardiya polku. Qvardiya hissələri. Qvardiya mayoru. 2. məc

  Tam oxu »
 • QVARDİYAÇI

  is. Qvardiyada xidmət edən əsgər, zabit. Qvardiyaçılarımız düşmən üzərinə hücuma keçəndə qarı, boranı nəzərə almırdılar

  Tam oxu »
 • QVAYULA

  [isp.] İlk vətəni Şimali Amerika olan, Orta Asiya və Qafqazda bitən və kökündə kauçuk maddəsi olan həmişəyaşıl, alçaq kol bitkisi

  Tam oxu »
 • L

  Azərbaycan əlifbasının on səkkizinci hərfi. bax el

  Tam oxu »
 • LABİRİ́NT

  [yun.] 1. Qədim Yunanıstanda və Misirdə: çıxılması çətin, dolanbac və dolaşıq yolları olan böyük bina, tikili

  Tam oxu »
 • LABORÁNT

  [lat. laborans – işləyən] 1. Laboratoriyada çalışan elmi və ya texniki işçi. Baş laborant. Laborant vəzifəsi

  Tam oxu »
 • LABORANTLIQ

  is. Laborant vəzifəsi, işi. Laborantlıq etmək

  Tam oxu »
 • LABORATÓRİYA

  [lat. laboratorium – işləmək] 1. Elmi və ya texniki təcrübələr, tədqiqat üçün xüsusi təchiz olunmuş bina, otaq; belə təcrübə, tədqiqat aparılan müəssi

  Tam oxu »
 • LABÜD

  zərf [ər.] 1. Yerinə yetirilməsi, icrası vacib olan, zəruri olan; mütləq. …Bayramda həlviyyat xonçası üstə bir əlbisəlik ipək parça labüd gedəcəkdir

  Tam oxu »
 • LABÜDDƏN

  zərf [ər.] 1. Hökmən, məcburən, mütləq. [Ağası bəy Vaqifə:] Əgər Məmməd bəy … mane ola bilməzsə … labüddən vuruşma olacaqdır

  Tam oxu »
 • LABÜDLÜK

  is. Heç bir şeylə qarşısı alına bilməmə; qaçılmazlıq, önüalınmazlıq, zərurilik. Hadisənin labüdlüyü

  Tam oxu »
 • LACİVƏRD

  is. [fars.] Tünd-mavi rəngli qiymətli daş. // Bu daşın rəngi – tünd-mavi rəng. Lacivərd boşqab. – Lacivərd göylərin ətəklərini; Sarmış altun saçaqlı b

  Tam oxu »
 • LACİVƏRDİ

  sif. [fars.] Tünd-mavi rəngli, lacivərd rəngində; göy. Lacivərdi kasa. Lacivərdi səma. – Qələmkar süfrənin üstünə lacivərdi saxsı boşqablarda … yemişl

  Tam oxu »
 • LACİVƏRDLİK

  is. Lacivərd rəngində olma; tünd-mavilik, göylük

  Tam oxu »
 • LAÇIN

  is. 1. Keçmişdə quş ovlamaq üçün saxlanılan şahin cinsindən yırtıcı, alıcı quş. Laçın yatağıdır bizim məkanlar

  Tam oxu »
 • LAD

  [rus.] Musiqidə: səs sırasını qurma, səsləri yerləşdirmə üsulu; musiqi əsərinin quruluşu. Rast, şur, segah, şüştər, çargah, bayatı-şiraz və humayun Az

  Tam oxu »
 • LAƏQƏL

  zərf [ər.] klas. Ən azı, heç olmazsa. Gecə-gündüz hər zaman olsa müsavi, eyd olur; Laəqəl, ey bixirəd, mən görmüşəm yüz ayü il

  Tam oxu »
 • LAƏQƏLLƏN

  zərf [ər.] klas. Ən azı, heç olmazsa. Gecə-gündüz hər zaman olsa müsavi, eyd olur; Laəqəl, ey bixirəd, mən görmüşəm yüz ayü il

  Tam oxu »
 • LAƏLAC

  sif. və zərf [ər.] Əlacsız, çarəsiz. □ Laəlac qalmaq (olmaq) – çarəsiz qalmaq, əlacı kəsilmək, çıxılmaz vəziyyətdə olmaq, məcburiyyət qarşısında qalma

  Tam oxu »
 • LAF

  is. [fars.] Mükalimə, söhbət, danışıq, söz. Gər doğru isə vəfadə lafın; Məndən nə üçündür inhirafın? Füzuli

  Tam oxu »
 • LAFÉT

  [fr.] 1. Top altlığı, top qundağı. 2. Traktor və başqa nəqliyyatın dalına qoşulan yük arabası. Pambığın daşınması üçün 4 yük avtomobili və 3 lafet ayr

  Tam oxu »
 • LAFETLİ

  sif. Lafeti olan, lafet qoşulan. Lafetli traktor

  Tam oxu »
 • LAĞ

  is. [fars.] Rişxənd, istehza, ələ salma, masqara. Bu sual [kişiyə] yersiz, bir az da lağ kimi gəldi. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • LAĞ-LAĞ

  sif. və zərf 1. Boş, mənasız. □ Lağ-lağ danışmaq – boş-boş danışmaq. Getdi, mənə nə, fəhləliyin badə, əkinçi; Lağlağ danışıb başlama fəryadə, əkinçi!

  Tam oxu »
 • LAĞ-LOĞAZ

  lağ-loğaza qoymaq – bax lağa qoymaq (“lağ”da)

  Tam oxu »
 • LAĞAN

  is. məh. İtə xörək verilən qab

  Tam oxu »
 • LAĞBAZ

  [fars.] bax lağçı. LAĞBAZLIQbax lağçılıq. Nazxanım bərkdən gülərək eyni lağbazlıqla (z.) oğlanın ardınca qışqırdı

  Tam oxu »
 • LAĞCIL

  bax lağçı. Lağcıl adam

  Tam oxu »
 • LAĞCILLIQ

  bax lağçılıq

  Tam oxu »