Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QIJILTILI

  sif. Qıjıltı ilə axan, çox iti axan. Qəhrəman … aşağılarda, çox dərinlərdə axan qıjıltılı çaya baxırdı

  Tam oxu »
 • QIJOV

  is. Çayda suyun çox sürətlə axdığı yer. …Tor isə birdən ona güc gəlir, o da qabaqkı kimi özünü çayın qıjovuna verirdi

  Tam oxu »
 • QIQQILDAMA

  “Qıqqıldamaq” f.is

  Tam oxu »
 • QIQQILDAMAQ

  f. Gülmək. …Bəylər də qıqqıldaya-qıqqıldaya (z.) qızların oynamasına çəpik çalırdılar. C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »
 • QIL

  is. Bəzi heyvanların və insanın bədənində çıxan sərt, qalın tük. Keçi qılı. At qılı. – Qaratoyuq tutmaq üçün at qılından cələ hörüb bağda, ağaclar alt

  Tam oxu »
 • QILAN

  is. məh. Əyrilə bilməyən yoğun tüklü yun

  Tam oxu »
 • QILBAŞ

  is. Çox zaman əl barmaqlarının baş tərəfinə dırnaq dibinə çıxan əziyyətli yara; dolama

  Tam oxu »
 • QILBOYUN

  sif. Boynu nazik, çox arıq

  Tam oxu »
 • QILCA

  zərf Zərrə qədər, zərrəcə, bir tük qədər, qətiyyən, əsla

  Tam oxu »
 • QILÇA

  bax qıç. Qılçası ağrımaq. Qılçası sınmaq. – Ancaq biçarə arvadın sağ qılçası dizdən yuxarı xınc-xınc olmuşdu

  Tam oxu »
 • QILÇALAMA

  “Qılçalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QILÇALAMAQ

  f. Qılçasından tutmaq, yapışmaq. Qılçalayıb yerə vurmaq. Keçini qılçalayıb tutmaq

  Tam oxu »
 • QILÇALANMAQ

  məch. Qılçasından tutulmaq

  Tam oxu »
 • QILÇIQ

  is. 1. Sünbüldə dənin qişası ucundakı uzun, qıl kimi nazik, iti, diş-diş tikan. Arpa qılçığı. Buğda qılçığı

  Tam oxu »
 • QILÇIQLAMA

  “Qılçıqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QILÇIQLAMAQ

  f. Balığın qılçığını çıxarmaq, təmizləmək

  Tam oxu »
 • QILÇIQLANMA

  “Qılçıqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QILÇIQLANMAQ

  1. məch. Qılçığı təmizlənmək (balığın). 2. t-siz. Qılçıq əmələ gətirmək, baş açmaq (taxıl)

  Tam oxu »
 • QILÇIQLI

  sif. Qılçığı olan, tıxı olan, tıxlı. Qılçıqlı arpa. Qılçıqlı balıq. – Çubuğunu cütün macına söykəyib, qəzil xurcundan qılçıqlı arpanı çuxasının ətəyin

  Tam oxu »
 • QILÇIQSIZ

  sif. Qılçığı olmayan. Qılçıqsız balıq. Qılçıqsız buğda

  Tam oxu »
 • QILDIQ

  is. məh. İnam, etiqad, inanma

  Tam oxu »
 • QILDIQSIZ

  sif. məh. İnamsız, etiqadsız, inanmayan, etibarsız

  Tam oxu »
 • QILDIRMA

  “Qıldırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QILDIRMAQ

  icb. köhn. Qılmağa, etməyə məcbur etmək

  Tam oxu »
 • QILIC

  bax qılınc

  Tam oxu »
 • QILIQ

  is. Xasiyyət, yaxşı rəftar. [Tubu:] Arvadın gərək qılığı olsun. Ə.Haqverdiyev. ◊ Qılığına girmək – birinin etibarını qazanmaq, yaxud müəyyən bir məqsə

  Tam oxu »
 • QILIQLAMAQ

  f. dan. Birinin qılığına girmək, tovlamaq, aldatmaq, yoldan çıxarmaq

  Tam oxu »
 • QILIQLANMAQ

  f. Qılığına girməyə çalışmaq, yaltaqlanmaq

  Tam oxu »
 • ...QILIQLI

  Bir sıra sözlərə qoşularaq, həmin sözlərin ifadə etdiyi mənada xasiyyət bildirən mürəkkəb sifət düzəldilir; məs

  Tam oxu »
 • QILIQLI

  sif. Yaxşı xasiyyətli, hamı ilə yola gedən, xoşrəftar. Qılıqlı adam

  Tam oxu »
 • QILIQLILIQ

  is. Yaxşı xasiyyətlilik, xoşrəftarlıq

  Tam oxu »
 • QILIQSIZ

  sif. Rəftarı olmayan, xasiyyəti kəc, bədrəftar, heç kəslə yola getməyən. Fəqət bu quru, qılıqsız adamla yan-yana çalışmaq məni sıxırdı

  Tam oxu »
 • QILIQSIZLIQ

  is. Rəftarsızlıq, heç kəslə yola getməmə, pis xasiyyət

  Tam oxu »
 • QILINC

  is. 1. Xəncərdən böyük, əyri və ya düz, bir ağızlı kəsər silah. İti qılınc. – Qılınc yarası gedər, dil yarası getməz

  Tam oxu »
 • QILINCBALIĞI

  is. zool. Burnu qılınc kimi uzun və kəskin olan iri balıq cinsi

  Tam oxu »
 • QILINCI

  sif. köhn. Qılınc şəklində olan, dəridən tikilmiş uzun, şiş (papaq). Uzunboylu, uzundonlu, qılıncı papaqlı, seyrək saqqallı Fazilin ağzı köpüklənmişdi

  Tam oxu »
 • QILINCLAMA

  “Qılınclamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QILINCLAMAQ

  f. Qılıncla vurmaq, qılıncla çapmaq (kəsmək). ◊ Kölgəsini qılınclamaq – bax kölgə

  Tam oxu »
 • QILINCLANMA

  “Qılınclanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QILINCLANMAQ

  məch. 1. Qılıncla vurulmaq, qılıncla çapılmaq (doğranmaq, kəsilmək). 2. Belinə qılınc bağlamaq

  Tam oxu »
 • QILINCLI

  sif. 1. Qılıncla silahlanmış, belində, ya əlində qılınc olan. Əlləri xəncərli və qılınclı qumuqlar iki tirə olub bir-birinə soxulmaq istəyirdilər

  Tam oxu »
 • QILINCOTU

  is. bot. Xalq təbabətində işlədilən bir bitki

  Tam oxu »
 • QILINCVARİ

  sif. Görünüşcə, formaca qılınca oxşayan. Qılıncvari yarpaq

  Tam oxu »
 • QILINCYARPAQ

  sif. bot. Yarpağı enli və uzun qılınc şəklində olan

  Tam oxu »
 • QILINMAQ

  məch. köhn. Görülmək, əmələ gətirilmək, edilmək, yerinə yetirilmək

  Tam oxu »
 • QILQUYRUQ

  is. zool. Quyruğunda iki uzun lələk olan çöl ördəyi

  Tam oxu »
 • QILLANMA

  “Qıllanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QILLANMAQ

  f. Tüklənmək, qıl gətirmək, qıl çıxarmaq, tük basmaq. Boynunun ardı qıllanmışdır

  Tam oxu »
 • QILLI

  sif. 1. Üzərində qıllar olan, sərt tüklü, tük gətirmiş, bədənini çox tük basmış. Qıllı qaban. – Hətta Dəmir adlı qıllı boz köpək də … gözlərini tütəkd

  Tam oxu »
 • QILLICA

  is. 1. Vəhşi. 2. bot. Taxıl fəsiləsinə aid birillik bitki

  Tam oxu »