Толковый словарь азербайджанского языка

 • QIDIQLAŞMA

  “Qıdıqlaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QIDIQLAŞMAQ

  qarş. Bir-birini qıdıqlamaq

  Полностью »
 • QIDIQLI

  sif. Qıdığı gələn, qıdığı tutan, tez qıdıqlanan, qıdığa çox həssas olan. Qıdıqlı adam

  Полностью »
 • QIDIR-BIDIR

  is. dan. Tez-tez və anlaşılmaz danışma

  Полностью »
 • QIF

  is. Mayeləri qaba tökmək və ya süzmək üçün alt tərəfində dar lüləsi olan konusşəkilli cihaz

  Полностью »
 • QIFGÜLÜ

  is. məh. bot. Çoxillik sürünən ot bitki və onun qıfa oxşayan çiçəyi

  Полностью »
 • QIFIL

  is. Qıfıllamaq (bağlamaq) üçün açarla bağlanıb açılan alət; kilid. Qapının qıfılını açmaq. – Məktəbin qapısında böyük bir qıfıl asılmışdı

  Полностью »
 • QIFILBƏND

  1. sif. Möhkəm bağlanmış, qıfıl ilə bağlanmış. 2. ədəb. Aşıq ədəbiyyatında: müəmmalı sual (tapmaca) şəklində şeir forması

  Полностью »
 • QIFILÇI

  is. Qıfıl qayıran usta

  Полностью »
 • QIFILLAMA

  “Qıfıllamaq”dan f.is

  Полностью »
 • QIFILLAMAQ

  1. t.-li. Qıfıl ilə bağlamaq. Qapını qıfıllamaq. Dükanı qıfılladılar. – Musa kişi Əli əmniyyəbaşı yatan otağı çöl tərəfdən qıfıllayıb, uşaqlarının yan

  Полностью »
 • QIFILLANMA

  “Qıfıllanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QIFILLANMAQ

  məc. Qıfıl ilə bağlanmaq

  Полностью »
 • QIFILLANMIŞ

  f.sif. Qıfılla bağlanmış. [Kitabçada] göstərilir ki, elmin qıfıllanmış qapıları əməkçi xalqın üzünə açılır

  Полностью »
 • QIFILLATMA

  “Qıfıllatmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QIFILLATMAQ

  icb. 1. Qıfılla bağlatmaq. 2. məc. Ağzını yumdurmaq, danışmağa qoymamaq

  Полностью »
 • QIFILLI

  sif. Qıfılla bağlanmış, bağlı. Qıfıllı qapı. Qıfıllı sandıq. Darvaza küçə tərəfdən qıfıllıdır. // Qıfılı olan

  Полностью »
 • QIFVARİ

  sif. Qıf şəklində olan, qıfaoxşar

  Полностью »
 • QIĞ

  is. Qoyun, keçi, dəvə və başqa heyvanların xırda yumrular şəklində olan ifrazatı (nəcisi). Balam, nə işimiz var? Deyərik: dəvə gördün, qığın da görməd

  Полностью »
 • QIĞ-QIĞ

  təql. Körpə uşaqların gülərkən çıxardıqları səs

  Полностью »
 • QIĞILCIM

  is. 1. Yanar, yaxud qızarmış bir şeydən sıçrayan od zərrələri; çırtdaq, cılğam, çınqı. O ki qaldı “qığılcım” kəlməsinə, azərbaycanca qığılcım ən kiçik

  Полностью »
 • QIĞILCIMLANMA

  “Qığılcımlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QIĞILCIMLANMAQ

  f. Qığılcım çıxarmaq, qığılcım saçmaq; qığılcım kimi işıq vermək, qığılcım kimi parlamaq; bərq vurmaq

  Полностью »
 • QIĞILCIMLI

  sif. Qığılcım verən, qığılcım çıxaran, qığılcımsaçan. // məc. Odsaçan, coşqun, ehtiraslı, qızğın

  Полностью »
 • QIĞILCIMSAÇAN

  bax qığılcımlı. [Toğrul] qığılcımsaçan böyük gözlərini bir an yerə dikərək, [növbətçinin] gözləri içinə dərin-dərin baxdı

  Полностью »
 • QIĞILDAMA

  “Qığıldamaq”dan f.is

  Полностью »
 • QIĞILDAMAQ

  f. Qığ-qığ etmək (körpə uşağın gülərək çıxardığı səs). Əşrəf hər səhər quşlar kimi erkən oyanar, kiçik beşiyinin içində qığıldamağa başlar

  Полностью »
 • QIĞILDANMA

  “Qığıldanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QIĞILDANMAQ

  bax qığıldamaq. [Xudaverən] yasavulun ayaq tərəfindən oynaqlayıb, – “Dədə, dədə!” – deyə qığıldandı. S

  Полностью »
 • QIĞILDAŞMA

  “Qığıldaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QIĞILDAŞMAQ

  qarş. Bir yerdə, hamı birdən qığ-qığ səs çıxarmaq (körpə uşaqlar haqqında). // Yerbəyerdən qığıldamaq

  Полностью »
 • QIĞILTI

  is. Körpə uşağın çıxardığı səs, qığ-qığ səs çıxarması

  Полностью »
 • QIĞIRDAQ

  is. anat. Orqanizmin azca sərt, elastik birləşdirici toxumadan ibarət olan hissəsi və ya sümüklərin oynaqlarının üstünü örtən gəmircək, xımırtdək

  Полностью »
 • QIĞIRDAQLI

  sif. Qığırdağı olan, yaxud qığırdaqdan ibarət olan. Qığırdaqlı sümük. Qığırdaqlı balıqlar

  Полностью »
 • QIĞLAMA

  “Qığlamaq”dan f.is

  Полностью »
 • QIĞLAMAQ

  f. Qığ buraxmaq, qığ ifraz etmək (qoyun, keçi, dəvə haqqında)

  Полностью »
 • QIĞLIQ

  is. Qoyunun, keçinin gödək bağırsağı

  Полностью »
 • QIXMIQ

  is. məh. Ağacı, odunu yararkən qopub düşən parçalar, baltanın altından çıxan odun qırıqları, talaşa

  Полностью »
 • QIXMIQLAMAQ

  f. məh. Odunu balta ilə xırda-xırda doğramaq, qıxmıq halına gətirmək

  Полностью »
 • QIJ

  təql. Qıjıltı səsi. Gəştə çıxsa ərşə qara qarğalar; Çalar qanadların, ay eylər qıj-qıj. Aşıq Ələsgər

  Полностью »
 • QIJ-QIJ

  təql. Qıjıltı səsi. Gəştə çıxsa ərşə qara qarğalar; Çalar qanadların, ay eylər qıj-qıj. Aşıq Ələsgər

  Полностью »
 • QIJHAQIJ

  zərf Çox sürətlə, çox iti, qıjıltı ilə. Araz qıjhaqıj axır, dumanlı gecədir, gahgah ildırım çaxır. M

  Полностью »
 • QIJI

  is. bot. Rütubətli yerlərdə bitən uzun və dilik-dilik yarpaqları olan bir bitki. Əbil pendirlə qıjını lavaşın arasına qoyub, dürməklədi və çox iştaha

  Полностью »
 • QIJILAMA

  “Qıjılamaq”dan f.is

  Полностью »
 • QIJILAMAQ

  f. Qablaşdırılan meyvənin altına və üstünə qıjı qoymaq, qıjı ilə örtmək. Alma yeşiklərini qıjılamaq

  Полностью »
 • QIJILATMAQ

  icb. Qıjı qoydurmaq, qıjı ilə örtdürmək

  Полностью »
 • QIJILDAMA

  “Qıjıldamaq”dan f.is

  Полностью »
 • QIJILDAMAQ

  f. Qıjıltı səsi çıxarmaq, qıjqıj etmək. Çay yaman qıjıldayır. Tapançanın gülləsi qıjıldayıb keçdi. – Ox qıjıldadı və … Buğacın iki kürəyinin arasına s

  Полностью »
 • QIJILIQ

  is. Qıjı otu bitən yer. Arxın qırağı başdan-başa qıjılıqdır. Öküz qıjılıqda yatıbdır

  Полностью »
 • QIJILTI

  is. Çox iti axan suyun, yaxud havanı yarıb keçən cismin çıxardığı səs. Qalın meşə, yaşıl ot adam boyunda, gözəl quşların nəğmələri, iti bulaqların qıj

  Полностью »