Толковый словарь азербайджанского языка

 • QABARDILMA

  “Qabardılmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QABARDILMAQ

  məch. Qabarıq hala (şəklə) salınmaq, şişirdilmək

  Полностью »
 • QABARDİN

  is. [fr.] 1. Əsasən palto və kostyum tikmək üçün əla yun parça növü. 2. Sif. mənasında. Həmin parçadan tikilmiş

  Полностью »
 • QABARIQ

  sif. 1. Qabarmış, şişmiş, səthi hamar olmayan. Qabarıq şüşə. Qabarıq naxış. // is. Şiş, çıxıntı, ur. 2

  Полностью »
 • QABARIQLI

  sif. Qabarıq şəkildə olan; qabarıq

  Полностью »
 • QABARIQLIQ

  is. Qabarıq şeyin halı

  Полностью »
 • QABARILMAQ

  bax qabardılmaq

  Полностью »
 • QABARİ́T

  [fr.] Bir şeyin ölçüsü, böyüklüyü, həcmi

  Полностью »
 • QABARLAMA

  “Qabarlamaq”dan f.is

  Полностью »
 • QABARLAMAQ

  f. 1. Qabar olmaq, suluqlamaq. 2. Döyənək olmaq, bərkimək

  Полностью »
 • QABARLANMA

  “Qabarlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QABARLANMAQ

  bax qabarlamaq

  Полностью »
 • QABARLATMA

  “Qabarlatmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QABARLATMAQ

  icb. 1. Suluqlandırmaq, qabarlı etmək. 2. Çox sürtməkdən, toxundurmaqdan, əzməkdən bədənin bir yerinin ət təbəqəsini bərkişdirmək, döyənəkləşdirmək

  Полностью »
 • QABARLI

  sif. Qabarla örtülmüş; döyənək. Atamın fikri və iradəsi də qabarlı əlləri kimi bərk və möhkəmdi. M.İbrahimov

  Полностью »
 • QABARLILIQ

  is. Qabarlı şeyin halı

  Полностью »
 • QABARMA₁

  “Qabarmaq1”dan f.is

  Полностью »
 • QABARMA₂

  1. “Qabarmaq2”dan f.is. 2. is. coğr. Dəniz suyunun səviyyəsinin vaxtaşırı olaraq qalxması, artması hadisəsi

  Полностью »
 • QABARMAQ₁

  f. Qabar əmələ gəlmək, qabar olmaq. Var ol, bala, yorulsa da, qabarsa da əl; Bir daş üstə bir daş qoya gərək hər insan

  Полностью »
 • QABARMAQ₂

  f. 1. Yüksəlmək, qalxmaq, daşmaq. Dağlarda qarlar əriyincə, çayların suyu qabarırdı. Dənizin sakit səthi ehmalca qabardı

  Полностью »
 • QABARTI

  is. Qabarıq, suluq, döyənək

  Полностью »
 • QABARTMA

  1. “Qabartmaq”dan f.is. 2. sif. Çıxıntılı, qabarıq. Qabartma naxış. Qabartma yazı. // Qabarıq şəkillərdən, naxışlardan ibarət

  Полностью »
 • QABARTMAQ

  f. 1. Qabarıq hala salmaq, şişirtmək, köpürtmək. 2. Yüksəltmək, yuxarıya qaldırmaq, daşdırmaq. Külək dənizin suyunu qabartdı

  Полностью »
 • QABARTMALI

  sif. Qabartmaları, qabartmalar şəklində bəzəyi olan. Yan divarlardan birisində … güzgülər vurulmuşdu; o birisində zərif naxışlı əlvan qabartmalı taxça

  Полностью »
 • QABAYUNLU

  sif. Yunu qaba olan, yunu zərif olmayan. Qabayunlu qoyun

  Полностью »
 • QABIQ

  is. 1. Bir şeyin üstünü örtən sərt örtü. Ağacın qabığı. Yumurtanın qabığı. Qoz qabığı. – Mağaranın içi yumşaq ağac qabıqları ilə döşənmişdi

  Полностью »
 • QABIQLANMA

  “Qabıqlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QABIQLANMAQ

  f. 1. Qabıq bağlamaq, qabıq tutmaq. Fındıq hələ qabıqlanmayıb. 2. Qat-qat soyulmaq, qat-qat qopmaq. 3

  Полностью »
 • QABIQLI

  sif. Qabıqla örtülü olan, qabığı olan (meyvə və s.). // Qılaflı. Qabıqlı böcək

  Полностью »
 • QABIQOTU

  is. bot. Əkin yerlərində və yamaclarda bitən alaq otu

  Полностью »
 • QABIQSIZ

  sif. Qabığı olmayan (meyvə və s.); üstündə qabığı olmayan, qabıqla örtülü olmayan; qılafsız. Qabıqsız və sümüksüz böcəklər (yumşaqbədənlilər)

  Полностью »
 • QABIQYEYƏN

  is. zool. Bitkilərin qabığını yeyən ziyanverici (böcək)

  Полностью »
 • QABIRĞA

  is. anat. 1. Fəqərələri döş sümüyü ilə birləşdirən qövsşəkilli sümük. İnsanın yeddi cüt yuxarı və beş cüt aşağı qabırğası vardır

  Полностью »
 • QABIRĞAALTI

  sif. anat. Qabırğaların altında olan. Qabırğaaltı ət

  Полностью »
 • QABIRĞAARASI

  sif. anat. Qabırğaların arasında olan. Qabırğaarası əzələ

  Полностью »
 • QABIRĞACIQ

  is. Kiçik qabırğa

  Полностью »
 • QABIRĞALI

  sif. 1. Qabırğası olan. 2. Qabırğa kimi çıxıqları, yanları olan (qab və s.). 3. məc. Kök, ətli-canlı, yekə, dolğun, sağlam

  Полностью »
 • QABIRĞASÖHBƏTİ

  is. dan. Uzanmış halda edilən söhbət. Gecə hava durğun və isti olduğundan, yataqlarını eyvanda yanyana döşəyərək, bir neçə saat qabırğasöhbəti etdilər

  Полностью »
 • QABİL

  sif. [ər.] 1. İstedadlı, qabiliyyətli, hər şeyi tez qavrayan zehinli, zəkalı. Qabil uşaq. Qabil tələbə

  Полностью »
 • QABİLİYYƏT

  is. [ər.] 1. İstedad, fitri zəka; bir şeyi tez qavrama, tez mənimsəmə bacarığı. Musiqiyə qabiliyyət. Onun riyaziyyat elmlərinə qabiliyyəti böyükdür

  Полностью »
 • QABİLİYYƏTLİ

  sif. 1. Qabiliyyətli, istedadlı, bacarıqlı, zehinli. Qabiliyyətli uşaq. Qabiliyyətli tələbə. Qabiliyyətli usta

  Полностью »
 • QABİLİYYƏTSİZ

  sif. Qabiliyyəti, istedadı, bacarığı olmayan; istedadsız, bacarıqsız. Qabiliyyətsiz adam. – [Kor kişi] … günəşin işığına baxa bilməzdi

  Полностью »
 • QABİLİYYƏTSİZLİK

  is. Qabiliyyəti, istedadı, bacarığı olmama; istedadsızlıq, bacarıqsızlıq. Bu işdə onun qabiliyyətsizliyi meydana çıxdı

  Полностью »
 • QABİLLƏŞMƏ

  “Qabilləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • QABİLLƏŞMƏK

  f. Daha da qabil olmaq, qabiliyyəti, istedadı, bacarığı artmaq. // Məharətli olmaq, ustalaşmaq, kamilləşmək

  Полностью »
 • QABİLLİK

  is. Qabil olma; istedadlılıq, bacarıqlılıq, mahirlik. [Növrəstə:] Yox, qabillikdə iş yoxdur. Mollaxanada köhnə qayda ilə, köhnə əlifba ilə dərs verird

  Полностью »
 • QABQIRAN

  is. dan. Yarpağının içində süd kimi ağ maye olan bir bitki; qabsındıran, kasasındıran

  Полностью »
 • QABLAMA

  is. Qulpsuz və ya qulplu qapağı olan kiçik qazança. □ Qablama qazan – kip qapağı olan qazança. [Qoçu Heybətin] çox gülünc görünüşü vardı

  Полностью »
 • QABLAMA₁

  “Qablamaq”dan f.is

  Полностью »
 • QABLAMAQ

  f. 1. Qoymaq, kip qoymaq. Qazanın qapağını qablamaq. 2. Yerbəyer etmək, yerləşdirmək; qayda ilə bir şeyin içinə qoymaq, yığmaq

  Полностью »