Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QEYRİ-HƏQİQİLİK

  is. Doğru olmama, həqiqi olmama; saxtalıq

  Tam oxu »
 • QEYRİ-HƏRBİ

  sif. [ər.] Hərbi olmayan; mülki. Qeyri-hərbi obyektlər

  Tam oxu »
 • QEYRİ-HƏYATİ

  sif. [ər.] Həyati olmayan, real olmayan; lazım olmayan, yaxud həyata keçirilməsi mümkün olmayan. Qeyrihəyati təklif

  Tam oxu »
 • QEYRİ-HƏYATİLİK

  is. Qeyri-həyati şeyin halı

  Tam oxu »
 • QEYRİ-İCTİMAİ

  sif. [ər.] İctimai olmayan

  Tam oxu »
 • QEYRİ-İXTİYARİ

  bax qeyri-iradi. Qeyri-ixtiyari gülüş. Qeyri-ixtiyari ağlamaq. Qeyri-ixtiyari ayağa qalxdı. – [Vaqif] qeyri-ixtiyari olaraq əlini pəncərəyə tərəf hərl

  Tam oxu »
 • QEYRİ-İNSANİ

  sif. [ər.] İnsan qüvvəsi, insan bacarığı xaricində olan; fövqəladə. Qeyri-insani bir qüvvə ilə

  Tam oxu »
 • QEYRİ-İRADİ

  sif. [ər.] İradəsindən, arzusundan asılı olmayan. Qeyri-iradi gülüş. Qeyri-iradi hərəkət. // zərf. İradəsiz olaraq, iradəsindən asılı olmayaraq; ixtiy

  Tam oxu »
 • QEYRİ-İRADİLİK

  is. Qeyri-iradi olma, iradədən asılı olmama. Hərəkətin qeyri-iradiliyi. Gülüşün qeyri-iradiliyi

  Tam oxu »
 • QEYRİ-KAFİ

  sif. [ər.] Kifayətsiz, kifayət etməyən, bəs olmayan, təmin etməyən. Qeyri-kafi miqdarda pul. // Pis. Qeyri-kafi qiymət

  Tam oxu »
 • QEYRİ-KAFİLİK

  is. Qeyri-kafi şeyin halı; kifayətsizlik, azlıq; qənaətbəxş olmama

  Tam oxu »
 • QEYRİ-KAMİL

  sif. [ər.] Kamil olmayan, mükəmməl olmayan, yetkin olmayan, bitkin olmayan; yetişməmiş, nöqsanlı, qüsurlu, natamam, naqis

  Tam oxu »
 • QEYRİ-KAMİLLİK

  is. Qeyri-kamil şeyin halı və keyfiyyəti; nöqsanlılıq, naqislik, qeyri-mükəmməllik

  Tam oxu »
 • QEYRİ-QABİL

  sif. [ər.] 1. Mümkün olmayan, həyata keçirilə bilməyən. Həyata keçirilməyə qeyri-qabil iş. 2. Bir işə bacarığı olmayan, qabil olmayan, qabiliyyəti olm

  Tam oxu »
 • QEYRİ-QABİLLİK

  is. Qabil olmama, qavramamazlıq, istedadsızlıq, qabiliyyətsizlik

  Tam oxu »
 • QEYRİ-QANUNİ

  sif. və zərf [ər.] Qanunsuz, qanundan kənar, qanundan xaric, qanuna zidd. Qeyri-qanuni hərəkət. Qeyri-qanuni hərəkət etmək

  Tam oxu »
 • QEYRİ-QANUNİLİK

  is. Qanuni olmama, qanuna zidd olma

  Tam oxu »
 • QEYRİ-QƏNAƏTBƏXŞ

  sif. və zərf [ər.] Hər hansı bir tələbə cavab verməyən, qane etməyən; yarıtmaz, kifayətsiz, pis. Qeyriqənaətbəxş iş

  Tam oxu »
 • QEYRİ-QƏTİ

  sif. və zərf [ər.] Qəti olmayan. Qeyri-qəti hərəkət. Qeyri-qəti cavab vermək

  Tam oxu »
 • QEYRİ-QƏTİLİK

  is. Qəti olmama, qeyriqəti şeyin halı. Cavabın qeyri-qətiliyi

  Tam oxu »
 • QEYRİ-LAYİQ

  sif. [ər.] Layiq olmayan, münasib olmayan, namünasib, yaraşmaz, ləyaqətsiz

  Tam oxu »
 • QEYRİ-LEQAL

  sif. [ər. qeyri və fr. leqal] Leqal olmayan, gizli şəraitdə işləməyə məcbur olan, qanunən yol verilməyən

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MADDİ

  sif. [ər.] fəls. Maddi olmayan; mənəvi

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MADDİLİK

  is. Qeyri-maddi şeyin halı və keyfiyyəti; maddi olmama

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MƏCBURİ

  sif. [ər.] Məcbur olmayan, könüllü. Qeyri-məcburi dərs. – Təzkirəli mütəxəssislər (doktorlar, mühəndislər və dava vəkilləri) öz ana dillərindən və öz

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MƏCBURİLİK

  is. Qeyri-məcburi olma, məcburi olmama

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MƏHDUD

  sif. [ər.] 1. Həddi-hüdudu olmayan, ucsuz-bucaqsız, sonsuz. Qeyri-məhdud səhralar, düzənliklər. 2. Heç bir şeylə məhdudlaşdırılmayan

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MƏHDUDLUQ

  is. Qeyri-məhdud olma, həddi-hüdudu olmama, qeyri-məhdud şeyin halı. Hakimiyyətin qeyri-məhdudluğu

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MƏHSULDAR

  sif. [ər.] 1. Məhsuldar olmayan, məhsul verməyən, bəhər verməyən, artım verməyən. 2. dilç. Sözlər və şəkilçilər haqqında: yeni sözlər əmələ gətirməyən

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MƏHSULDARLIQ

  is. Qeyriməhsuldar şeyin halı

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MƏQBUL

  sif. [ər.] Qəbul oluna bilməyən, bəyənilməyən, yararsız. Qeyriməqbul dəlil. Qeyri-məqbul iş. Qeyri-məqbul təklif

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MƏQBULLUQ

  is. Məqbul olmama, qəbula keçməmə, qəbul edilə bilməmə

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MƏLUM

  sif. [ər.] Məlum olmayan, bəlli olmayan, tanınmayan. Qeyriməlum ada. Əsərin qeyri-məlum müəllifi

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MƏMNUN

  sif. [ər.] Məmnun olmayan, razı olmayan, xoşnud olmayan

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MƏMNUNLUQ

  is. Qeyri-məmnun olma, məmnunsuzluq, xoşnudsuzluq

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MƏNTİQİ

  sif. Məntiqə zidd olan; ziddiyyətli, ardıcıl olmayan. Qeyri-məntiqi mühakimə. Qeyri-məntiqi ifadə

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MƏSKUN

  sif. [ər.] Məskun olmayan, adam yaşamayan. Qeyri-məskun yerlər

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MÖTƏBƏR

  sif. [ər.] Mötəbər olmayan, etibar edilə bilməyən. Qeyri-mötəbər xəbərlər

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MÜƏYYƏN

  sif. [ər.] Müəyyən olmayan, dəqiqləşdirilməmiş, müəyyən edilməmiş. Qeyri-müəyyən istiqamət. Qeyri-müəyyən vaxt

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MÜƏYYƏNLİK

  is. Qeyri-müəyyən şeyin hal və vəziyyəti

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MÜKƏMMƏL

  sif. [ər.] Mükəmməl olmayan, tamamlanmamış, təkmilləşməmiş; bitməmiş, yarımçıq. Qeyri-mükəmməl rəsm. Qeyri-mükəmməl üsul

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MÜKƏMMƏLLİK

  is. Qeyri-mükəmməl şeyin halı; natamamlıq, yarımçıqlıq

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MÜMKÜN

  sif. [ər.] Mümkün olmayan, imkansız, imkan xaricində olan, həyata keçirilə bilməyən. Qeyri-mümkün iş

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MÜMKÜNLÜK

  is. Mümkün olmama, imkan xaricində olma, həyata keçirilə bilməmə

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MÜNBİT

  sif. [ər.] Münbit olmayan, bitkini yaxşı bitirməyən, məhsul verməyən, bərəkətsiz. Qeyri-münbit torpaq

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MÜNBİTLİK

  is. Qeyri-münbit torpağın halı; bərəkətsizlik

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MÜNTƏZƏM

  sif. [ər.] Müntəzəm olmayan, tərtibsiz, nizamsız. Qeyri-müntəzəm qoşun. – Üzəngilər qeyri-müntəzəm (z

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MÜNTƏZƏMLİK

  is. Qeyri-müntəzəm şeyin halı; tərtibsizlik, nizamsızlıq. Hərəkətin qeyri-müntəzəmliyi

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MÜTƏHƏRRİK

  sif. [ər.] Bir yerdən başqa yerə köçürülə bilməyən, yerindən tərpədilə bilməyən, hərəkət etməyən

  Tam oxu »
 • QEYRİ-MÜTƏHƏRRİKLİK

  is. Qeyri-mütəhərrik şeyin halı

  Tam oxu »