Толковый словарь азербайджанского языка

 • QİYAM

  is. [ər.] 1. Özbaşına, qeyri-mütəşəkkil üsyan, hakimiyyətə qarşı silahlı çıxış; bunt. Atabəyin xəstə yatdığı şayiələri məmləkətə yayıldığı vaxt, bir ç

  Полностью »
 • QİYAMÇI

  is. Qiyam edən, qiyamda iştirak edən adam; üsyançı. [Sədr:] Müttəhim Baxşının qiyamçılar təşkilatlarına mənsub olması haqqında sizin əlinizdə başqa bi

  Полностью »
 • QİYAMÇILIQ

  is. Qiyamda iştirak etmə, qiyam hərəkatı

  Полностью »
 • QİYAMƏT

  is. [ər.] 1. Dini etiqadlara görə axırzamanda aləm dağıldıqdan sonra bütün ölülərin dirilib qalxması; məhşər günü

  Полностью »
 • QİYAS

  is. [ər.] 1. Məntiqdə: bir şeyi başqa bir şeyə bənzədərək və ya onunla müqayisə edərək hökm vermə, mühakimə yeritmə

  Полностью »
 • QİYƏ

  is. [ər.] köhn. Üç girvənkəyə bərabər köhnə ölçü vahidi. Biz bir qiyə buğdanı min hiylə ilə ələ keçirdiyimiz halda, onların payız və qış ərzaqları anb

  Полностью »
 • QİYMƏ

  is. 1. Çox xırda döyülmüş ət. □ Qiymə etmək – qiymələmək, çox narın döymək. Əti qiymə edib qızartmaq

  Полностью »
 • QİYMƏ-QİYMƏ

  zərf Xırda-xırda, tikə-tikə. Əti qiymə-qiymə doğramaq. – [Ələmdar:] Bu ikiağızlı qılıncımla onu qiymə-qiymə doğraram! S

  Полностью »
 • QİYMƏBALIQ

  is. aşp. İçinə yumurta, soğan və s.-dən hazırlanmış qiymə qoyulmuş balıq (xörək)

  Полностью »
 • QİYMƏÇIĞIRTMA

  is. aşp. Soğan, istiot və zəfəran qarışdırılıb qovrulmuş və üzərinə yumurta vurulmuş qiyməli ət xörəyi

  Полностью »
 • QİYMƏKEŞ

  is. [qiymə və fars. …keş] Əti narın döymək üçün kəsici alət, böyük ağır bıçaq

  Полностью »
 • QİYMƏQOVURMA

  is. Qiymə edilmiş ətdən, şabalıd və s.-dən bişirilən xörək; xuruş

  Полностью »
 • QİYMƏLƏMƏ

  “Qiymələmək”dən f.is

  Полностью »
 • QİYMƏLƏMƏK

  f. Qiymə etmək, narın döymək. Əti qiymələmək

  Полностью »
 • QİYMƏLƏNMƏK

  məch. Qiymə edilmək, narın döyülmək (ət və s.)

  Полностью »
 • QİYMƏLƏTDİRMƏK

  bax qiymələtmək

  Полностью »
 • QİYMƏLƏTMƏ

  “Qiymələtmək”dən f.is

  Полностью »
 • QİYMƏLƏTMƏK

  icb. Əti və s.-ni xırdaxırda doğratmaq, qiymə halına saldırmaq

  Полностью »
 • QİYMƏLİ

  sif. Xırda doğranmış ətdən hazırlanmış. Qiyməli xörək

  Полностью »
 • QİYMƏLİK

  sif. Qiyməyə yararlı, döyməyə yararlı. Qiyməlik ət

  Полностью »
 • QİYMƏPLOV

  is. aşp. Xuruşu qiymə olan plov

  Полностью »
 • QİYMƏŞABALID

  is. aşp. Qiymə və şabalıddan hazırlanan yemək, ya xuruş

  Полностью »
 • QİYMƏT

  is. [ər.] 1. Bir şeyin (əmtəənin) pul vahidləri ilə ifadə olunan dəyəri. Malın qiyməti. Bazar qiymətləri

  Полностью »
 • QİYMƏTDAR

  sif. [ər. qiymət və fars. …dar] köhn. Qiymətli, dəyərli. Nə qədər ki, məcmuəmizin adı söylənir, onun əziz və qiymətdar qələm yoldaşlarının qabaq sıral

  Полностью »
 • QİYMƏTLƏNDİRİLMƏ

  “Qiymətləndirilmək” dən f.is

  Полностью »
 • QİYMƏTLƏNDİRİLMƏK

  məch. Qiymət verilmək, dəyərləndirilmək

  Полностью »
 • QİYMƏTLƏNDİRMƏ

  “Qiymətləndirmək” dən f.is

  Полностью »
 • QİYMƏTLƏNDİRMƏK

  f. 1. Bir adamın, şeyin və ya işin əhəmiyyətini, keyfiyyətini, dəyərini düzgün başa düşüb təqdir etmək, ona qiymət vermək; dəyərləndirmək

  Полностью »
 • QİYMƏTLƏNMƏ

  “Qiymətlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • QİYMƏTLƏNMƏK

  f. Qiymətə, dəyərə malik olmaq; baha qiymətə getmək

  Полностью »
 • QİYMƏTLİ

  sif. 1. Qiyməti, dəyəri yüksək, baha olan; bahalı. Qiymətli xalça. Qiymətli hədiyyə. Qiymətli şeylər

  Полностью »
 • QİYMƏTLİLİK

  is. 1. Qiymətli, dəyərli olma, dəyərlilik. 2. Çox lazımlılıq, çox mühümlük

  Полностью »
 • QİYMƏTSİZ

  sif. 1. Heç bir qiyməti, dəyəri olmayan; dəyərsiz. Qiymətsiz əşyalar. 2. məc. Heç bir əhəmiyyəti olmayan

  Полностью »
 • QİYMƏTSİZLƏŞDİRİLMƏ

  “Qiymətsizləşdirilmək” dən f.is

  Полностью »
 • QİYMƏTSİZLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Qiymətsiz hala salınmaq, dəyərsizləşdirilmək; qiymətdən salınmaq

  Полностью »
 • QİYMƏTSİZLƏŞDİRMƏ

  “Qiymətsizləşdirmək” dən f.is

  Полностью »
 • QİYMƏTSİZLƏŞDİRMƏK

  f. Qiymətdən salmaq, dəyərsizləşdirmək; qiymətini, dəyərini aşağı salmaq, qiymətsiz hala gətirmək, son dərəcə ucuzlaşdırmaq

  Полностью »
 • QİYMƏTSİZLİK

  is. 1. Heç bir qiymətə, dəyərə malik olmama; qiymətsiz şeyin keyfiyyəti. 2. məc. Əhəmiyyətsizlik, dəyərsizlik

  Полностью »
 • QİYMƏTŞÜNAS

  sif. [ər. qiymət və fars. …şünas] Qədir-qiymət anlayan, qiymət verə bilən, qiymətləndirə bilən

  Полностью »
 • QİYYƏ

  məh. bax qıy1. □ Qiyyə çalmaq (çəkmək) – bərk qışqırmaq, çığırmaq. Bu halda qapı döyülür, evin sakitliyi pozulur

  Полностью »
 • QLADİÁTOR

  is. [lat.] Qədim Romada: sirklərdə bir-biri ilə və ya vəhşi heyvanlarla vuruşmaq üçün qullardan, əsirlərdən, yaxud məhkum edilmiş adamlardan hazırlana

  Полностью »
 • QLADİATORLUQ

  is. Qladiatorun işi, peşəsi. Bəzən varlı romalılar da öz qullarının bir hissəsini qladiatorluğa verirdilər

  Полностью »
 • QLADİOLUS

  is. [lat.] Süsənkimilər fəsiləsindən çoxillik bitki növü; qarğasoğanı

  Полностью »
 • QLÁSNI

  [rus.] tar. 1917-ci il inqilabından əvvəl Rusiyada: şəhər dumasının və ya başqa seçkili idarənin üzvü

  Полностью »
 • QLAUKÓMA

  [yun.] tib. Göz mayesi təzyiqinin artması şəklində təzahür edən ağır göz xəstəliyi

  Полностью »
 • QLAVÁ

  [rus.] tar. 1917-ci il inqilabından qabaq: şəhər idarəsi rəisi, bələdiyyə idarəsi başçısı. Əvvəl, yəni iki il bundan əqdəm Xudayar bəy qlava yanında ç

  Полностью »
 • QLİSERİ́N

  [yun.] Yağlardan hasil edilən, texnikada, ətriyyat istehsalında və s.-də işlədilən dadı şirintəhər qatı maye; ən sadə üçatomlu spirt

  Полностью »
 • QLİSSÁNDO

  [ital.] mus. Barmaqları fortepianonun dilləri, arfa, yaxud skripka kimi alətlərin simləri üzərindən yüngülcə və cəld sürüşdürməkdən ibarət çalma üsulu

  Полностью »
 • QLİ́SSER

  [fr.] Yastıdibli, itigedən qayıq

  Полностью »
 • QLOBAL

  [lat.] Bütün Yer kürəsini bürüyə bilən. Qlobal hadisələr

  Полностью »