Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • RANQ

  is. [fr.] Fərqlənmə dərəcəsi; kateqoriya, rütbə

  Tam oxu »
 • RAPİRA

  [fr.] Dördüzlü uzun elastik tiyəsi olan itiuclu silah (indi ancaq təlim və qılıncoynatma idmanında işlədilir)

  Tam oxu »
 • RAPİRAÇI

  is. idm. Rapira ilə çıxış edən idmançı

  Tam oxu »
 • RÁPORT

  [fr.] 1. Hərbi xidmətçinin öz böyüyünə verdiyi şifahi və ya yazılı məlumat, xəbər. Hüseyn raport verib komandirinə; Yönəlir katiblə iclas yerinə

  Tam oxu »
 • RAPSÓDİYA

  [yun. rhapsodia] 1. Qədim yunan səyyar xanəndələrinin (rapsodlarının) simli musiqi alətinin müşayiəti ilə ifa etdikləri epik nəğmələr

  Tam oxu »
 • RASİON

  [lat. rationis – ölçü] Müəyyən vaxt üçün yemək norması, müəyyən vaxt üçün yemək payı; cirə. Əsgərin gündəlik rasionu

  Tam oxu »
 • RASİONÁL

  [lat.] Ağıl və məntiqə əsaslanan; ağıllı, məqsədəuyğun, məqsədəmüvafiq. Xammaldan rasional surətdə istifadə

  Tam oxu »
 • RASİONALİST

  [lat.] 1. Rasionalizm tərəfdarı (bax rasionalizm 1-ci mənada). 2. Həyatda ancaq məntiq və ağlın tələblərinə əsaslanan adam

  Tam oxu »
 • RASİONALİ́ZM

  [lat.] 1. Ağlı idrakın yeganə mənşəyi hesab edən idealist fəlsəfi cərəyan. 2. Həyata şüurlu münasibət, hərəkətlərində şüurluluq

  Tam oxu »
 • RAST₂

  is. [fars.] mus. Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı. Cavad gözlərini yumdu, cavanlar tarı və kamançanı götürüb “Rast” dəstgahını başladılar

  Tam oxu »
 • RAST₁

  [fars.] sif. Düz, müstəqim. □ Rast gəlmək – bax rastlaşmaq. Miraxur küçədə köhnə xəzinədara rast gəlib, ona yoldaş olub soruşdu ki… M

  Tam oxu »
 • RASTA

  is. [fars.] köhn. Dükanların yerləşdiyi kiçik düz küçə; dükanlar sırası. Buzu aldım əlimə və sərin baqqal rastasından çıxdım günün qabağına

  Tam oxu »
 • RASTABAZAR

  is. [fars.] köhn. Düz sıra ilə düzülmüş dükanlardan, mağazalardan və s.-dən ibarət bazar. Rastabazarda şirin alışveriş vardı, alıcının çoxu tərəkəmə i

  Tam oxu »
 • RASTLAŞMA

  “Rastlaşmaq”dan f.is. Ağasəfərlə rastlaşması heç də Nəcmiyə xoş gəlmədi. Ə.Əbülhəsən

  Tam oxu »
 • RASTLAŞMAQ

  f. Təsadüf etmək, üz-üzə gəlmək, qarşısına çıxmaq, görmək. Maşın üç at qoşulmuş bir araba ilə rastlaşdı

  Tam oxu »
 • RATİFİKASİYA

  is. [lat.] Dövlətin ali hakimiyyət orqanının dövlət və ya hökumət nümayəndəsi tərəfindən bağlanmış beynəlxalq sənədləri (müqavilə, saziş) təsdiq etməs

  Tam oxu »
 • RATİ́N

  [fr.] Üz tərəfində burulmuş xovları olan üst paltarlıq yun parça. 5 metr ratin. // Həmin parçadan tikilmiş

  Tam oxu »
 • RATSİYA

  is. Az güclü səyyar radiostansiya

  Tam oxu »
 • RÁUND

  [ing.] Boksda: vuruşun bir hissəsinin davam etdiyi iki və ya üç dəqiqəlik müddət

  Tam oxu »
 • RAVİ

  is. [ər.] klas. Rəvayət edən, hekayə edən, bir əhvalatı olduğu kimi danışan. Ravi belə rəvayət eyləyir ki, bu zənən Bağdad padşahının baş hərəmi imiş

  Tam oxu »
 • RAVVİN

  is. [qədimi yəh. rabbi – mənim müəllimim] Yəhudilərin dini-əxlaqi həyatına başçılıq edən din xadimi, ruhani

  Tam oxu »
 • RAY

  [ing.] bax rels

  Tam oxu »
 • RAYİHƏ

  is. [ər.] Xoş iy, gözəl qoxu; ətir. Gülün rayihəsi. – Arazın mehi kənddən kövşənə xoş bir rayihə, gözəl bir qoxu gətirirdi

  Tam oxu »
 • RAYİHƏLİ

  sif. Gözəl iyli, xoş qoxulu; ətirli. Rayihəli çiçək. – Göz işlədikcə uzanan düzləri əlvan çiçəklər, rayihəli otlar cənnətə döndərmişdi

  Tam oxu »
 • RAYKOM

  is. “Rayon komitəsi”nin ixtisarı (çox vaxt “rayon partiya komitəsi” mənasında işlənir). Raykom binası

  Tam oxu »
 • RAYON

  is. [fr.] 1. Bir ərazinin hər hansı bir coğrafi, iqtisadi və b. cəhətdən tam bir vəhdət təşkil edən hissəsi

  Tam oxu »
 • RAYONLARARASI

  sif. Bir neçə rayon üçün ümumi olan, təşkil olunmuş; bir neçə rayona aid olan (xidmət edən). Rayonlararası tikinti idarəsi

  Tam oxu »
 • RAYONLAŞDIRILMA

  “Rayonlaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • RAYONLAŞDIRILMAQ

  məch. 1. İnzibati, fiziki-coğrafi, iqtisadi və b. cəhətlərə görə rayonlara bölünmək. 2. xüs. Müəyyən fiziki-coğrafi rayonların şəraitinə ən çox uyğunl

  Tam oxu »
 • RAYONLAŞDIRMA

  “Rayonlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • RAYONLAŞDIRMAQ

  f. 1. Ərazini iqtisadi, inzibati və b. rayonlara bölmək. 2. xüs. Müəyyən rayona (və ya rayonlara) uyğunlaşdırmaq, aid etmək

  Tam oxu »
 • RAYSOVET

  is. tar. “Rayon soveti”nin ixtisarı. Raysovet sədri. Raysovetin qərarı

  Tam oxu »
 • RAZI

  sif. və zərf [ər.] Bir şeydən razı olan; məmnun. Yüz cəfa eyləsən, ey şux, könüldür razi. S.Ə.Şirvani

  Tam oxu »
 • RAZILAŞDIRILMA

  “Razılaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • RAZILAŞDIRILMAQ

  məch. Başqasının və ya başqalarının razılığı alınmaq. Plan müəyyən idarələrlə razılaşdırılmışdır

  Tam oxu »
 • RAZILAŞDIRMA

  “Razılaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • RAZILAŞDIRMAQ

  f. Bir şey haqqında başqası və ya başqaları ilə danışaraq onun (onların) razılığını almaq, ümumi bir fikrə gəlmək

  Tam oxu »
 • RAZILAŞMA

  “Razılaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • RAZILAŞMAQ

  f. Razı olmaq, razılıq vermək, öz razılığını bildirmək, düzgün hesab etmək. Başqasının fikri ilə razılaşmaq

  Tam oxu »
 • RAZILIQ

  is. Razı olma, məmnunluq hissi; məmnuniyyət. Ağrıdan, acıdan yaranır əsər; Ölər yaşanmamış söz bələyində; Bitməmiş, bitəmməz böyük bir əsər; Özündən r

  Tam oxu »
 • RAZYANA

  is. [fars.] bot. 1. Efir yağı verən ot-bitki; həmin bitkinin şirin dadan və ədviyyə kimi işlədilən xoşiyli toxumu

  Tam oxu »
 • RAZYANALIQ

  is. Çoxlu razyana bitmiş sahə

  Tam oxu »
 • REABİLİTÁSİYA

  is. [lat.] 1. Təmizəçıxarılma. 2. Hüquqların bərpası. 3. Xəstəlik keçirmiş şəxslərin sağlamlığının və əmək fəaliyyətinin bərpası üçün tədbirlər komple

  Tam oxu »
 • REAGENT

  [lat. re… – əks və agens – edən] Kimyəvi reaksiyada iştirak edən maddə; reaktiv

  Tam oxu »
 • REÁKSİYA

  [lat. re… – əks və actio – hərəkət] 1. Hər hansı bir təsirə cavab olaraq əmələ gələn təsir. // fiziol

  Tam oxu »
 • REAKTİV₁

  [lat. re… – əks və activus – fəal] kim. Başqa maddə ilə birləşəndə xüsusi reaksiya əmələ gətirən və bununla da bu maddənin həmin tərkibdə olub-olmadığ

  Tam oxu »
 • REAKTİV₂

  sif. [lat. re… – əks və activus – fəal] fiz. Qaz, buxar və s.-nin yaratdığı qüvvədən istifadə edən, həmin qüvvəyə əsaslanan

  Tam oxu »
 • REÁKTOR

  [lat.] Arasıkəsilməz və tənzim edilə bilən atom enerjisi almaq üçün qurğular sistemi (bu, atom nüvələrinin bölünməsinin zəncirvari reaksiyasından isti

  Tam oxu »
 • REÁL

  sif. [lat. realis] 1. Xəyalda deyil, həqiqətdə mövcud olan; həqiqi, gerçək. Real həyat. Real varlıq. Real şey

  Tam oxu »
 • REALİST

  [lat.] 1. Real düşünən, öz işində, fəaliyyətində real varlığın şəraitini nəzərə alan və buna uyğun hərəkət edən adam

  Tam oxu »