Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • REABİLİTÁSİYA

  is. [lat.] 1. Təmizəçıxarılma. 2. Hüquqların bərpası. 3. Xəstəlik keçirmiş şəxslərin sağlamlığının və əmək fəaliyyətinin bərpası üçün tədbirlər komple

  Tam oxu »
 • REAGENT

  [lat. re… – əks və agens – edən] Kimyəvi reaksiyada iştirak edən maddə; reaktiv

  Tam oxu »
 • REÁKSİYA

  [lat. re… – əks və actio – hərəkət] 1. Hər hansı bir təsirə cavab olaraq əmələ gələn təsir. // fiziol

  Tam oxu »
 • REAKTİV₁

  [lat. re… – əks və activus – fəal] kim. Başqa maddə ilə birləşəndə xüsusi reaksiya əmələ gətirən və bununla da bu maddənin həmin tərkibdə olub-olmadığ

  Tam oxu »
 • REAKTİV₂

  sif. [lat. re… – əks və activus – fəal] fiz. Qaz, buxar və s.-nin yaratdığı qüvvədən istifadə edən, həmin qüvvəyə əsaslanan

  Tam oxu »
 • REÁKTOR

  [lat.] Arasıkəsilməz və tənzim edilə bilən atom enerjisi almaq üçün qurğular sistemi (bu, atom nüvələrinin bölünməsinin zəncirvari reaksiyasından isti

  Tam oxu »
 • REÁL

  sif. [lat. realis] 1. Xəyalda deyil, həqiqətdə mövcud olan; həqiqi, gerçək. Real həyat. Real varlıq. Real şey

  Tam oxu »
 • REALİST

  [lat.] 1. Real düşünən, öz işində, fəaliyyətində real varlığın şəraitini nəzərə alan və buna uyğun hərəkət edən adam

  Tam oxu »
 • REALİZƏ

  [lat.] Satma, satılma; satıb pula çevirmə, satılıb pula çevrilmə. İstehsal olunan məhsulun realizəsi

  Tam oxu »
 • REALİ́ZM

  [lat. realis – maddi, həqiqi] 1. Həqiqi vəziyyəti, şəraiti, imkanları və qüvvələrin nisbətini dərketmə bacarığı

  Tam oxu »
 • REALLAŞDIRILMA

  “Reallaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • REALLAŞDIRILMAQ

  məch. Həyata keçirilmək. // Həyata keçirilmək üçün şərait yaradılmaq

  Tam oxu »
 • REALLAŞDIRMA

  “Reallaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • REALLAŞDIRMAQ

  f. Həyata keçirmək, gerçəkləşdirmək. // Həyata keçmək üçün şərait yaratmaq

  Tam oxu »
 • REALLAŞMA

  “Reallaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • REALLAŞMAQ

  f. Həyata keçmək, həyata keçirilmək, real bir şəkil almaq; gerçəkləşmək. // Həyata keçirilmək üçün şərait yaranmaq

  Tam oxu »
 • REALLIQ

  is. 1. Obyektiv mövcud olan varlıq; gerçəklik, həqiqilik. 2. Real olma, həqiqilik, həyatilik. Siyasətin reallığı

  Tam oxu »
 • REALNİ

  [rus., əsli lat.] : realni məktəb – 1917-ci il inqilabından əvvəlki Rusiyada: tədris planında təbii və dəqiq elmlərə çox yer verilən, qədim dillər keç

  Tam oxu »
 • REANİMÁSİYA

  is. [lat.] Klinik ölüm vəziyyətində olan insanın canlanmasına yönəlmiş bədbəxt hadisə, xəstəlik nəticəsində həyat əlamətli orqanların qəflətən itirilm

  Tam oxu »
 • REBUS

  is. [lat.] Fiqurlar, işarələr və rəsmlər vasitəsilə düzəldilən tapmaca

  Tam oxu »
 • REÇİTATİV

  [ital. recitatio] mus. İntonasiya və ritm cəhətdən ifadəli nitqə yaxın olan vokal musiqi əsər forması; hava ilə deyilən deklamasiya

  Tam oxu »
 • REDÁKSİYA

  [lat. redaction – qaydaya, səliqəyə salma] 1. Mətni işləmə və düzəltmə, redaktə etmə. Protokolun son redaksiyası

  Tam oxu »
 • REDAKTƏ

  is. [lat.] bax redaksiya 1-ci mənada. Yaxşı bir şerimi redaktə vaxtı; “Hələ qalsın!” – deyə qoydu kənara

  Tam oxu »
 • REDÁKTOR

  [lat.] 1. Hər hansı bir işi (kitabı, qəzeti, jurnalı və s.) redaktə edən adam (bax redaktə). Əsərin redaktoru

  Tam oxu »
 • REDAKTORLUQ

  is. Redaktorun fəaliyyəti, işi, vəzifəsi. Sabirin “Nizədar” imzası ilə çap etdirdiyi satiralarının hamısı 1934-cü ildə yazıçı Seyid Hüseynin redaktorl

  Tam oxu »
 • REDÚKSİYA

  [lat. reducere – qaytarmaq, geri çəkmək] 1. xüs. Mürəkkəb haldan sadə hala keçmə, bir şeyin bu və ya başqa cəhətdən azalması, zəifləməsi

  Tam oxu »
 • REDÚKTOR

  is. [lat.] Maşının təkərləri hərəkətə gətirən hissəsi

  Tam oxu »
 • REDÚT

  is. [fr.] Müdafiə üçün kvadrat, düzbucaqlı və ya çoxbucaqlı formasında düzəldilmiş qapalı səhra istehkam tikilisi

  Tam oxu »
 • REFERÁT

  [lat. referre – məruzə etmək, məlumat vermək] 1. Elmi əsərin, oxunmuş kitabın və s. şifahi və ya yazılı qısa məzmunu, xülasəsi

  Tam oxu »
 • REFERATİV

  sif. [lat.] Kitab, məqalə və s.-nin məzmununu qısa referat şəklində ifadə edən. Referativ jurnal

  Tam oxu »
 • REFERÉNDUM

  [lat. referendum – məlumat verilməli] Xüsusi əhəmiyyətli dövlət məsələlərinin həlli üçün ümumxalq sorğusu, ümumi rəy sorğusu

  Tam oxu »
 • REFERENSİYA

  is. Firma və ya müəssisənin alım-ödəmə qabiliyyətinin şəhadətlik zəmanəti

  Tam oxu »
 • REFERENT

  [lat. referentis – məlumat verən] Bir idarədə, təşkilatda müəyyən məsələlər üzrə məlumat və məsləhət verən vəzifəli şəxs

  Tam oxu »
 • REFLEKS

  [lat. reflexus – inikas, əksetmə] 1. fiziol. Canlı orqanizmin qıcıqlanmaya, təsirə qarşı əsəb reaksiyası

  Tam oxu »
 • REFLEKSİV

  sif. [lat.] Qeyrişüuri, mexaniki, şüursuz, refleks nəticəsində olaraq (bax refleks 1-ci mənada). Refleksiv (reflektiv) hərəkət

  Tam oxu »
 • REFLEKTİV

  sif. [lat.] Qeyrişüuri, mexaniki, şüursuz, refleks nəticəsində olaraq (bax refleks 1-ci mənada). Refleksiv (reflektiv) hərəkət

  Tam oxu »
 • REFLÉKTOR

  [lat. reflektor – inikas etmək, əks etmək] 1. İşıq mənbəyindən çıxan şüaları əks etdirən. Lampanın reflektoru

  Tam oxu »
 • REFLEKTÓR

  sif. [lat.] fiziol. Qeyri-şüuri, mexaniki. Reflektor hərəkət

  Tam oxu »
 • REFLEKTORLU

  sif. Reflektoru olan, reflektorla təchiz edilmiş. Reflektorlu teleskop

  Tam oxu »
 • REFORMÁSİYA

  [lat.] tar. XVI əsrdə Qərbi Avropada: kəndlilərin və törəməkdə olan burjuaziyanın feodalizmə qarşı mübarizəsi zəminində ortaya çıxaraq, sonradan katol

  Tam oxu »
 • REFORMİST

  [lat.] Reformizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • REFORMİ́ZM

  [lat. reformatio – dəyişmə, dəyişiklik] Fəhlə hərəkatında inqilabi sinfi mübarizənin, sosialist inqilabının və proletar diktaturasının zəruriliyini in

  Tam oxu »
 • REFRAKTOMÉTR

  [lat. refractio – sınma və metreo – ölçürəm] Müxtəlif cisimlərdə işığın sınma göstəricilərini ölçmək üçün cihaz

  Tam oxu »
 • REFRİJERÁTOR

  [fr.] 1. Soyuducu maşının, mayenin buxarlandığı və aşağı temperaturun əmələ gəldiyi hissəsi; buxarlandırıcı

  Tam oxu »
 • REGENT

  [lat. regentis – idarə edən] Padşah əvəzinə ali hakimiyyəti həyata keçirən, dövləti müvəqqəti idarə edən şəxs

  Tam oxu »
 • REGENTLİK

  is. Padşahın xəstələnməsi, uzun müddət başqa yerdə olması, yaxud həddi-büluğa çatmaması və b. səbəblərə görə monarxiya ölkələrində dövləti bir və ya b

  Tam oxu »
 • REGİÓN

  is. [lat.] Ərazi, ölkə, rayon

  Tam oxu »
 • REGİ́STR

  is. [lat.] Siyahı, göstərici

  Tam oxu »
 • REJİM

  [fr.] 1. Dövlət quruluşu, idarə üsulu. Çar rejimi. Xalq demokratik rejimi. 2. Yaşamaq, işləmək, istirahət etmək, yemək-içmək, yatmaq və s

  Tam oxu »
 • REJİSSÓR

  [fr. regisseur, lat. rego – idarə edirəm] Teatr və ya kinematoqrafiya quruluşunun bədii rəhbəri; quruluşçu

  Tam oxu »