Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • REPORTYORLUQ

  is. Reportyorun işi, fəaliyyəti

  Tam oxu »
 • REPRESSİYA

  is. [lat.] 1. Təqib etmə, kütləvi cəzalandırma. 2. Mənəvi təzyiq

  Tam oxu »
 • REPRÉSSOR

  is. [lat.] Tənzimləyici xüsusi zülal

  Tam oxu »
 • REPRİ́ZA

  is. [fr.] 1. Musiqi əsərinin hər hansı bir hissəsinin təkrarı. 2. Sirk və estradada klounun səslə, yaxud pantomima vasitəsilə ifa etdiyi məzhəkə, zara

  Tam oxu »
 • REPRODÚKSİYA

  [lat. re – yenidən və productio – düzəltmə] 1. Poliqrafik və ya fotoqrafik üsulla şəkil, rəsm, çertyoj, çap olunmuş mətnin surətinin çıxarılması və ço

  Tam oxu »
 • REPRODÚKTOR

  [lat.] Radioverilişlərini ucadan səsləndirən cihaz, aparat; səsucaldan. Eldar … pəncələri üstündə yeriyərək reproduktorun səsini kəsmək üçün əlini uza

  Tam oxu »
 • REPS

  [fr.] Xırda qabarıq zolaqlı sıx parça. // Həmin parçadan tikilmiş

  Tam oxu »
 • RESEPT

  [lat. receptum – alınmış] Həkimin, qəbul edilmək qaydası da daxil olmaqla dərman hazırlamaq üçün aptekə yazılı göstərişi; nüsxə

  Tam oxu »
 • RESEPTAR

  [lat.] Həkimin reseptinə əsasən dərman sifarişini qəbul edən aptek işçisi

  Tam oxu »
 • RESEPTURA

  [lat.] Dərman yazılması və hazırlanması qaydalarının məcmusu. // Bir şeyi hazırlamaq haqqında məlumatların məcmusu

  Tam oxu »
 • RESİDİ́V

  [lat. recidivus – qayıdan] hüq. Cəzasını çəkdikdən sonra eyni və ya başqa cinayəti təkrar etmə; təkrar cinayət

  Tam oxu »
 • RESİDİVİ́ST

  [lat.] Cinayət üstündə cəza çəkdikdən sonra təkrar cinayət etmiş adam

  Tam oxu »
 • RESPİRÁTOR

  is. [lat.] Tənəffüs üzvlərini havadakı zəhərli maddələrdən qoruyan fərdi cihaz

  Tam oxu »
 • RESPÚBLİKA

  [lat. respublica, res – iş və publicus – ictimai, ümumxalq] Ali hakimiyyət orqanları xalq tərəfindən müəyyən müddətə seçilən dövlət idarə forması; bel

  Tam oxu »
 • RESPUBLİKAÇI

  is. 1. Respublika idarə üsulu tərəfdarı. 2. Respublika partiyasının üzvü

  Tam oxu »
 • RESPUBLİKALARARASI

  sif. Bir neçə respublikaya aid olan, bir neçə respublikanın təşkil etdiyi. Respublikalararası yarış

  Tam oxu »
 • RESSÓR

  is. [fr.] Amortizasiyaedici quruluş

  Tam oxu »
 • RESTORAN

  [fr.] Yüksək tipli aşxana. Bulvarda qaynaşan adamların gurultusu, bufet və restoranlarda çalınmaqda olan musiqilərin ruhnəvaz səsi eşidilirdi

  Tam oxu »
 • RESTORANÇI

  is. köhn. Restoran sahibi. [Tələbə:] Gördüm restorançı bizə qoxumuş lobyanı yedirmək istəyir. Qantəmir

  Tam oxu »
 • RESÚRS

  is. [fr.] Pul vəsaiti, sərvət; dövlət büdcəsində gəlir mənbəyi

  Tam oxu »
 • RETRO

  is. [ing.] 1. Geri qayıtmaq. 2. Keçmişə uyğunluq, keçmişi təkrar yönümlü üslub

  Tam oxu »
 • RÉTUŞ

  [fr.] Fotoqrafiyada şəkilləri çap etmədən əvvəl şüşə və s. üzərində düzəltmə işi, üsulu

  Tam oxu »
 • RETUŞÇU

  is. Retuş edən, retuşlama mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • RETUŞLAMA

  “Retuşlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • RETUŞLAMAQ

  f. Retuşla düzəltmək, retuş etmək

  Tam oxu »
 • REVMATİK

  [yun.] Revmatizm xəstəliyi olan adam

  Tam oxu »
 • REVMATİZM

  [yun.] tib. Əsasən oynaqlarda və əzələlərdə kəskin ağrılar şəklində təzahür edən, xalq arasında “yel” adlanan xəstəlik

  Tam oxu »
 • REVYU

  is. [fr.] Çeşidli musiqili sənət əsərlərinin xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən teatr tamaşası

  Tam oxu »
 • REYD₁

  [holl. reed] dəniz. Gəmilərin, limanın daxilində və ya yaxınlığında lövbərdə durduqları yer. Reyddə durmaq

  Tam oxu »
 • REYD₂

  [ing. raid] 1. hərb. Mütəhərrik hərbi qüvvələrin hər hansı bir məqsədlə düşmən arxasına soxulması, basqını

  Tam oxu »
 • REYÉSTR

  is. [lat.] Sənədləri və əmlakı qeydə alma kitabı

  Tam oxu »
 • REYHAN

  is. [ər.] bot. Xoşiyli, dekorativ, bəzi növləri yeyilən birillik mədəni bitki. Ey atam hünərli, babam fikirli; Ey reyhan nəfəsli, yarpız ətirli; Nağıl

  Tam oxu »
 • REYHANİ

  is. [ər.] mus. Ağır-ağır oynanılan Azərbaycan oyun havalarından birinin adı

  Tam oxu »
 • REYXSKÁNSLER

  [alm. Reichskanzler] Almaniyada: 1945-ci ilə qədər dövlət kansleri, hökumət başçısı

  Tam oxu »
 • REYXSTAQ

  [alm. Reichstag] Almaniyada: 1933-cü ilə qədər seçilən (faşizm dövründə isə təyin olunan) alman parlamenti; habelə həmin parlamentin iclası keçirilən

  Tam oxu »
 • RÉYXSVER

  [alm. Reichswehr] Birinci dünya müharibəsindən sonra 1935-ci ilə qədər alman hərbi qüvvələrinin adı

  Tam oxu »
 • REYKA

  [rus.] Suyun səviyyəsini, qar və ya buz örtüyünün və s.-nin hündürlüyünü ölçmək üçün üzərində bölgülər olan dar, nazik taxta və ya ağac

  Tam oxu »
 • REYS

  [alm. Reise – gəzinti, səyahət] Müəyyən xətdə (marşrutda) işləyən gəmi, təyyarə, maşın və s. hərəkətinin başlanğıcı ilə sonu arasındakı məsafə, yol

  Tam oxu »
 • REYSFEDER

  [alm. Reizfeder] Tuş və ya həll olunmuş rənglə xətt çəkmək üçün rəsmxət aləti

  Tam oxu »
 • REYTUZ

  is. [alm.] Dar şalvar; toxunma uzun darbalaq

  Tam oxu »
 • REZİ́DENT

  [lat. residens – oturan] 1. İmperialist dövlətlərin protektoratda (himayələri altında olan ölkədə) əslində oranın hakimi olan nümayəndəsi

  Tam oxu »
 • REZİ́N

  [lat. resina – qatran] 1. Kauçukun vulkanizə edilməsi nəticəsində alınan su və hava keçirməyən elastik material

  Tam oxu »
 • REZİNKA

  [rus.] Yazını pozmaq üçün rezin parçası; pozan, rezin

  Tam oxu »
 • RƏBB

  is. ər. Allah, Tanrı. [Sona] sonra “ah rəbbim!” – deyə taxtın üstə yıxıldı. N.Nərimanov. □ Ya rəbb! – Allaha müraciət: ay Allah! İnsandan insana körpü

  Tam oxu »
 • RƏBİÜLAXİR

  is. [ər.] Hicri qəməri ərəb təqviminin dördüncü ayı

  Tam oxu »
 • RƏBİÜLƏVVƏL

  is. [ər.] Hicri qəməri ərəb təqviminin üçüncü ayı

  Tam oxu »
 • RƏBT

  is. [ər.] 1. Bağlama, ilişdirmə. □ Rəbt etmək – bağlamaq, ilişdirmək, əlaqələndirmək. İki sözü bir-birinə rəbt edə bilmir

  Tam oxu »
 • RƏCƏB

  is. [ər.] Hicri qəməri ərəb təqviminin yeddinci ayı. Getdi rəcəb, indi də şəban gəlir; Cisminə kor mollaların can gəlir

  Tam oxu »
 • RƏCƏZ

  is. [ər.] klas. 1. Əruz vəznində olan şeir formalarından birinin adı. 2. Döyüş və güləşmədən əvvəl pəhləvanların üz-üzə durub oxuduqları şeir

  Tam oxu »
 • RƏD

  is. [ər.] köhn. Göy gurultusu

  Tam oxu »