Толковый словарь азербайджанского языка

 • REJİSSORLUQ

  is. 1. Rejissorun işi, sənəti, vəzifəsi. 2. Tamaşanın, filmin quruluşuna rəhbərlik; rejissura. [Əmrulla:] Əsərin rejissorluğu Gülsabah xanıma tapşırıl

  Полностью »
 • REJİSSURA

  [fr.] 1. Rejissorun fəaliyyəti, işi. 2. Tamaşanın, filmin quruluşuna rəhbərlik. 3. top. Tamaşa, film quruluşunun rəhbərləri; rejissorlar

  Полностью »
 • REKLÁM

  [lat. reclamare – qışqırmaq] 1. Bir adama və ya bir şeyə şöhrət qazandırmaq, yaxud istehlakçı, müştəri, tamaşaçı cəlb etmək məqsədilə görülən tədbirlə

  Полностью »
 • REKLAMÁSİYA

  [lat. reclamatio – inkar, etiraz] tic. Malın keyfiyyəti aşağı olduğu üçün zərəri ödəmək haqqında tələb, iddia

  Полностью »
 • REKLAMÇI

  is. Reklam tərtib edən, reklam düzəldən; reklam tərtibçisi

  Полностью »
 • REKÓN

  is. [lat.] Genetik rekombinasiyanın elementar vahidi

  Полностью »
 • REKORD

  [ing.] 1. İdman yarışında göstərilən ən yüksək nailiyyət. Dünya rekordu. Respublika rekordu. 2. Əməyin, təsərrüfatın hər hansı bir sahəsində ən yüksək

  Полностью »
 • REKORDÇU

  is. 1. bax rekordsmen. Rekordçu neft ustası. Rekordçu ekskavatorçu. 2. Rekordlara, rekordizmə çox uyan adam

  Полностью »
 • REKORDÇULUQ

  bax rekordizm

  Полностью »
 • REKORDİZM

  [ing.] idm. Qeyri-sağlam rəqabət nəticəsində rekord qazanmağa göstərilən ifrat səy, rekorda uyma; rekordçuluq

  Полностью »
 • REKORDSMEN

  [ing.] 1. Rekord əldə etmiş idmançı; rekordçu. 2. dan. Əmək fəaliyyətində ən yüksək nailiyyətlər əldə etmiş adam

  Полностью »
 • RÉKTOR

  [lat. rector – rəhbər, idarə edən] Ali məktəbə, habelə ali və orta dini məktəbə rəhbərlik edən şəxs. Universitet rektoru

  Полностью »
 • REKTORAT

  [lat.] bax rektorluq 2-ci mənada

  Полностью »
 • REKTORLUQ

  is. 1. Rektorun vəzifəsi, işi. 2. Ali məktəbin, rektorun başçılıq etdiyi inzibati tədris idarəsi; rektorat

  Полностью »
 • REKVİ́YEM

  is. [lat.] Dini matəm mərasimində oxunan çoxsəsli silsilə xor əsəri

  Полностью »
 • REKVİZİ́T

  [lat. requisitum – tələb olunan] Tamaşa və ya kinofilm çəkilən zaman lazım olan bütün əşyalar. [“Hamlet”də] dekorlar, paltarlar, rekvizit, musiqi şərt

  Полностью »
 • REKVİZİTÇİ

  bax rekvizitor

  Полностью »
 • REKVİZİTOR

  [lat.] Teatrda, kinostudiyada rekvizitə baxan adam; rekvizitçi

  Полностью »
 • RÉQBİ

  [ing. rugby] Uzunsov topla oynanılan futbol oyunu növlərindən biri

  Полностью »
 • REQBİÇİ

  is. Reqbi oynayan adam

  Полностью »
 • REQLÁMENT

  [fr.] Müşavirənin, iclasın, qurultayın və s. aparılması qaydası haqqında qabaqcadan müəyyən və qəbul edilmiş nizamnamə

  Полностью »
 • REQLAN

  [ing.] Qolları çiyni ilə bütöv biçilmiş, habelə bu cür biçilmiş palto və s. Reqlan palto. Reqlan paltar

  Полностью »
 • REQRÉSSİYA

  is. [lat.] Dənizin tədricən geri çəkilməsi halı

  Полностью »
 • RELAKSİYA

  is. [lat.] 1. Zəifləmə. 2. Gərginliyin özbaşına azalması halı

  Полностью »
 • RELÉ

  [fr.] Elektrik dövrəsini müəyyən hadisələr zamanı avtomatik olaraq açan və ya bağlayan alət

  Полностью »
 • RELİ́KT

  is. [lat. relictum – qalıq] Çox qədim dövrlərin qalığı olan şey, hadisə; qalıq. Yalançı reliktlər

  Полностью »
 • RELS

  [ing. rails, rail, lat. regula – düz taxta, tir] Üzərində vaqon, vaqonet və s. təkərlərinin diyirlənərək hərəkət etdiyi ensiz polad tir, ray

  Полностью »
 • RELSLİ

  sif. Relslərdən düzəldilmiş, yaxud rels üzərində hərəkət edən. Relsli yol. Relsli nəqliyyat

  Полностью »
 • RELSSİZ

  sif. Rels döşənməmiş, rels üzərində hərəkət etməyən. Relssiz nəqliyyat

  Полностью »
 • RELYATİVİ́ST

  [lat.] Relyativizm tərəfdarı

  Полностью »
 • RELYATİVİZM

  [lat. relativus – nisbi] fəls. İnsan idrakının nisbiliyi, şərtiliyi və subyektivliyi haqqında idealist cərəyan

  Полностью »
 • RELYÉF

  [fr. relief] Yer səthində olan müxtəlif kələ-kötürlük, dərə-təpə, dağ və düzənlik və s. Dəniz dibinin relyefi

  Полностью »
 • REMÁRKA

  [fr. remarque] Pyes müəllifinin, hadisənin hansı şəraitdə gedəcəyini, personajların davranışının və xarici görkəminin xüsusiyyətlərini səciyyələndirən

  Полностью »
 • REMÉDİUM

  is. [lat.] Qızıl sikkə standartı şəraitində sikkənin faktik çəkiyə və əyara görə qanuni normadan kənara çıxması

  Полностью »
 • RÉNTA

  [alm. Rente, fr. rente] 1. iqt. Sahibinin fəaliyyəti tələb olunmadan kapital, əmlak və ya torpaqdan müntəzəm alınan gəlir

  Полностью »
 • RENTGÉN

  [alman fizikinin adından] 1. Rentgen şüaları ilə işıqlandırma. Rentgenin nəticəsi. □ Rentgen şüaları – qeyrişəffaf cisimlərdən keçə bilən qısa elektro

  Полностью »
 • RENTGENOQRÁFİYA

  [rentgen və yun. grapho – yazıram] Rentgen şüaları vasitəsilə qeyri-şəffaf cisimlərin daxili quruluşunun şəklinin çəkilməsi

  Полностью »
 • RENTGENÓQRAM

  [rentgen və yun. gramma – yazı] Rentgen şüaları vasitəsilə fotoplastinka və ya plyonkada alınan əks

  Полностью »
 • RENTGENOLÓGİYA

  [rentgen və yun. logos] Tibbin, rentgen şüalarının diaqnostika və müalicə məqsədilə tətbiqindən bəhs edən şöbəsi

  Полностью »
 • RENTGENOLOJİ

  sif. [rentgen və yun. logos] Rentgenologiya ilə əlaqədar olan, rentgenologiya ilə bağlı olan. Rentgenoloji üsul

  Полностью »
 • RENTGENOLOQ

  [rentgen və yun. logos] Rentgenologiya və rentgen şüaları ilə müalicə mütəxəssisi olan həkim

  Полностью »
 • RENTGENOSKOPİK

  sif. [rentgen və yun. skopeo – baxıram] Rentgenoskopiyaya aid olan, rentgenoskopiya ilə əlaqədar olan

  Полностью »
 • RENTGENOSKÓPİYA

  [rentgen və yun. skopeo – baxıram] Qeyri-şəffaf cisimlərin rentgen şüaları vasitəsilə tədqiq edilməsi, yoxlanılması

  Полностью »
 • RENTGENOTERAPİ́YA

  [rentgen və yun. therapeia] Rentgen şüalarının müalicə məqsədilə tətbiqi

  Полностью »
 • REOSTÁT

  [yun. rheos – axın və statos – hərəkətsiz] Elektrik çevrəsində enerjinin və gərginliyin gücünü nizama salan cihaz

  Полностью »
 • REPERTUÁR

  [fr.] Teatrda, estradada, konsertdə və s.-də ifa olunan dramaturji, musiqi və s. əsərlərinin məcmusu

  Полностью »
 • REPETİSİYA

  [lat.] Tamaşanın, konsertin, kinoçəkilişi üçün səhnənin və s. hazırlanması üçün görülən ilkin işlər; habelə nümunə üçün onların ifası; məşq

  Полностью »
 • RÉPLİKA

  [fr.] 1. Natiqin çıxışı və ya tamaşa zamanı yerdən atılan söz, edilən etiraz. Züleyxa sözünü bitirməmişdi ki, Aslan bir replika atdı

  Полностью »
 • REPORTÁJ

  [fr. reportage] Günün hadisələri haqqında dövri mətbuatda çap olunan və ya radio və televiziya ilə verilən məlumat

  Полностью »
 • REPORTYOR

  [ing. əsli fr.] Yerli həyatda baş verən hadisələr, əhvalatlar və s. haqqında məlumat verən qəzet, jurnal, radio, televiziya, məlumat agentliyi və s

  Полностью »