Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • RÓBOT

  is. [çex.] İnsana məxsus işləri icra edə bilən avtomat maşın

  Tam oxu »
 • ROK

  is. [ing.] 1. Səs-küylü müasir musiqi növü. 2. Yırğalanma, yellənmə

  Tam oxu »
 • ROKOKÓ

  [fr.] XVIII əsrdə Fransada meydana gəlib formalarının zərifliyi və mürəkkəbliyi, naxışlarının qəribəliyi ilə fərqlənən memarlıq və bəzək üslubu

  Tam oxu »
 • ROL

  [fr.] 1. Artistin səhnədə, kinofilmdə təmsil etdiyi surət. Molla rolunu oynayan aktyor Sona xalaya sataşmaq məqsədilə … zarafat etməyə başladı

  Tam oxu »
 • ROLİK

  is. [rus. əsli alm.] 1. Balaca metal diyircək, çarx, təkər (məs.: rahat hərəkət etdirmək üçün mebellərin, royalın və s

  Tam oxu »
 • ROM

  [ing. rum] Şəkər qamışı və ya patkasının qıcqırdılmış şirəsindən hazırlanan tünd içki

  Tam oxu »
 • ROMALI

  is. Qədim Roma dövlətinin vətəndaşı

  Tam oxu »
 • ROMAN

  is. [fr.] 1. Həcmcə böyük, adətən nəsrlə yazılmış böyük hekayə. M.S.Ordubadinin tarixi romanları. – “Bahadır və Sona” öz üslubu ilə də fərqlənir

  Tam oxu »
 • ROMANÇI

  is. Roman yazan yazıçı. M.S.Ordubadi Azərbaycan ədəbiyyatında romançı kimi tanınır. – Dil məsələsi dramaturq üçün daha ciddi bir məsələdir

  Tam oxu »
 • ROMANİST

  is. [fr.] Roman filologiyası mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • ROMANİSTİKA

  [rus. əsli fr.] Roman dilləri və mədəniyyətini öyrənən elmlərin məcmusu; roman filologiyası

  Tam oxu »
 • ROMANİ́ZM

  [fr.] Roman dillərindən alınmış söz və ya ifadə

  Tam oxu »
 • ROMÁNS

  [fr.] 1. Fortepiano və ya başqa musiqi alətinin müşayiətilə oxunmaq üçün hər hansı bir şairin sözlərinə yazılmış kiçik vokal əsəri

  Tam oxu »
 • ROMANTİ́K

  sif. [fr.] 1. Əsasında romantika olan, romantika ilə dolğun. Romantik poeziya. – C.Cabbarlı Elxanı romantik boyalarla təsvir etmişdir

  Tam oxu »
 • ROMÁNTİK

  [fr.] 1. Romantizmin (1 və 2-ci mənalarda) tərəfdarı və davamçısı. Fransız romantikləri. 2. İnsanları və həyatı idealizə edən; xəyalpərəst, hissiyyatç

  Tam oxu »
 • ROMÁNTİKA

  [fr.] 1. bax romantizm 1 və 2-ci mənalarda. Hüseyn Cavidin romantikası. – Romantika Almazın enerjisində, yaradıcılıq pafosunda, onun cəsarət və fədaka

  Tam oxu »
 • ROMANTİKLƏŞDİRİLMƏ

  “Romantikləşdirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • ROMANTİKLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Romantik şəkildə təsvir edilmək, göstərilmək. Əsərin qəhrəmanı romantikləşdirilmişdir

  Tam oxu »
 • ROMANTİKLƏŞDİRMƏ

  “Romantikləşdirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • ROMANTİKLƏŞDİRMƏK

  f. Bir şeyi və ya adamı romantik, ideallaşdırılmış şəkildə göstərmək, təsvir etmək; ideallaşdırmaq. Keçmişi romantikləşdirmək

  Tam oxu »
 • ROMANTİZM

  [fr. romantisme, lat. romanus – Romaya aid] 1. XIX əsrin birinci rübündə klassisizmin qanunları ilə mübarizə aparan, şəxsiyyət və hissiyyatı tarixi və

  Tam oxu »
 • ROMB

  [yun.] 1. Tərəfləri bərabər çəp paraleloqram. 2. tar. Sovet ordusunda ali komanda heyətinin fərqlənmə nişanı (1943-cü ildə poqon tətbiqinə qədər)

  Tam oxu »
 • ROMBABƏNZƏR

  bax rombşəkilli

  Tam oxu »
 • ROMBAOXŞAR

  bax rombvari

  Tam oxu »
 • ROMBOİD

  [yun.] riyaz. bax paraleloqram

  Tam oxu »
 • ROMBŞƏKİLLİ

  sif. Romba bənzəyən, romba oxşayan, romb kimi olan; paxlavaşəkilli. Rombşəkilli nişan. – Açdı, qoydu altıyeddi; romb şəkilli paxlavanı; Şam yandırdı,

  Tam oxu »
 • ROMBVARİ

  bax rombşəkilli

  Tam oxu »
 • RÓNDO

  is. [ital.] Əsas mövzunun dəfələrlə təkrarlanması və onların arasında müxtəlif məzmunlu epizodların növbələşməsinə əsaslanan musiqi forması

  Tam oxu »
 • RÓTA

  [pol. rota] Batalyon tərkibinə daxil olan qoşun bölgüsü. [Quliyev] gecə ikən rotalara, vzvodlara getdi

  Tam oxu »
 • ROTÁSİYA

  [lat. rotatio – fırlanma] mətb.: rotasiya maşını – fırlanan silindrik mətbəə forması (qəlibi) olan çap maşını

  Tam oxu »
 • RÓTMİSTR

  [pol.] 1917-ci il bolşevik inqilabından əvvəlki rus süvari qoşunlarında zabit rütbəsi, habelə bu rütbədə olan zabit

  Tam oxu »
 • RÓTOR

  [lat. rotare – fırlanma] Maşının (turbinin, motorun və s.-nin) fırlanan hissəsi. Göz qoydu fırlanan neçə rotora; Bu mədən ustası, mədən həkimi

  Tam oxu »
 • ROYÁL

  [fr.] Metal simləri üfüqi düzülmüş klavişli (dilli) musiqi aləti. Royal çalmaq

  Tam oxu »
 • ROYALİST

  kit. Padşahpərəst, monarxist

  Tam oxu »
 • ROYALİ́ZM

  [fr.] Padşah hakimiyyəti tərəfdarlığı; padşahpərəstlik

  Tam oxu »
 • ROZMARİ́N

  [lat.] 1. bot. Yarpaq və çiçəyindən ətirli yağ hasil edilən dodaqçiçəklilər fəsiləsindən həmişəyaşıl yarımkol

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQ

  is. [ər.] klas. Parlaqlıq, gözəllik, zinət; lətafət, təravət; işıq. Gülşənin rövnəqisən, zinəti bağü çəmənin

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLƏNDİRMƏ

  “Rövnəqləndirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLƏNDİRMƏK

  f. bax rövnəq vermək (“rövnəq”də)

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLƏNMƏ

  “Rövnəqlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLƏNMƏK

  f. bax rövnəq tapmaq (“rövnəq”də)

  Tam oxu »
 • RÖVNƏQLİ

  sif. Gözəl, parlaq, təntənəli. Rövnəqli məclis. – …Şəhərin halını qubernatora rövnəqli (z.) surətdə göstərməyi hər kəs özünə müqəddəs bir vəzifə bilir

  Tam oxu »
 • RÖVŞƏN

  sif. [fars.] klas. İşıqlı, parlaq, aydın. Səninlə rövşən idi qəlbim, ey gözüm nuri! X.Natəvan. Ey çocuq ruhu qədər şən Göy göl; Köksü almas kimi rövşə

  Tam oxu »
 • RÖVŞƏNLİK

  is. İşıqlıq, aydınlıq, parlaqlıq. Aləmin rövşənliyi gərçi günəşdəndir, vəli; Pərtovü mehri-cəmalın mahtab üstündədir

  Tam oxu »
 • RÖVZƏ₁

  is. [ər.] din. Şiə imamlarının ölümü haqqında hekayə; mərsiyə. Mey gətir saqi, məni qurtar nəmazü rövzədən

  Tam oxu »
 • RÖVZƏ

  is. [ər.] klas. 1. Axar suyu, çəməni olan bağça (adətən “rövzeyi-gülşən”, “rövzeyi-kuy” və s. tərkib halında işlənir)

  Tam oxu »
 • RÖVZƏXAN

  is. [ər. rövzə və fars. xan] Rövzə oxuyan, mərsiyə deyən adam. Doğrudurmu ki, Bədəl də qoyub ağzın yabana; Danışır bir para sözlər ki, dəyir rövzəxana

  Tam oxu »
 • RÖVZƏXANLIQ

  is. Rövzəxanın işi, peşəsi; mərsiyəxanlıq. Molla Xəlil orucluqda vaizlik, məhərrəmlikdə rövzəxanlıq edər

  Tam oxu »
 • RÖYA

  is. [ər.] 1. Yuxu. [Xanəndə:] Röyadə mən keçən gecə eylərkən ahüzar; Sən vermədinmi bir əbədi vəsl için qərar?! H

  Tam oxu »
 • RU

  is. [fars.] klas. Üz, çöhrə. Həsrətindən zəfəranə dönsə ruyim, yox əcəb; Qoymuş hicranda məni, bir gülüzarım gəlməmiş

  Tam oxu »