Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • RU

  is. [fars.] klas. Üz, çöhrə. Həsrətindən zəfəranə dönsə ruyim, yox əcəb; Qoymuş hicranda məni, bir gülüzarım gəlməmiş

  Tam oxu »
 • RUBA

  is. Bir pud ağırlığında olan köhnə çəki ölçüsü. [Xeyransanın] Hacı Manafdan aldığı isə yalnız bir ruba taxıl olmuşdu

  Tam oxu »
 • RUBƏRU

  zərf [fars.] Üz-üzə, üzbəüz. Rubəru oturmaq. Rubəru dayanmaq. – Mirzə Rəhim ağa Böyükxanımın sözlərini eşidəndən sonra bir az da yaxınlaşıb rubəru əyl

  Tam oxu »
 • RUH

  is. [ər.] 1. İnsanın psixi aləmi, onun hiss və duyğuları, əhvali-ruhiyyəsi. [Xəlilin] bir an sıxılan ürəyi haman açıldı, səbəbsiz bir nəşə ruhuna haki

  Tam oxu »
 • RUHANİ₁

  [ər.] 1. is. Din xadimi. Əqdinikah mərasimi olduqca təntənəli keçdi, bütün Şuşa ruhanilərinə xələt verildi

  Tam oxu »
 • RUHANİ₂

  sif. [ər.] klas. Lətif, gözəl mənzərəli, ab-havası gözəl; ruhu oxşayan. Ruhani bir mənzərə. – Nə gözəl mənzəreyişəfqətza; Nə lətafətli, nə ruhani səfa

  Tam oxu »
 • RUHANİLİK

  is. Ruhani1 (1-ci mənada) olma, din xadimliyi, dini işlərlə məşğul olma. Peyğəmbərlik tam ruhanilikdir, çünki insanlıq dərəcəsində pəyğəmbərlikdən dah

  Tam oxu »
 • RUHANİYYƏ

  [ər.] klas. bax ruhanilik

  Tam oxu »
 • RUHANİYYƏT

  [ər.] klas. bax ruhanilik

  Tam oxu »
 • RUHƏN

  zərf [ər.] Mənən, mənəvi cəhətdən, ruhca. Ruhən bağlı olmaq. – Ruhən doğulan parıltı, rövnəq; Zahirdə verir büruzə, mütləq

  Tam oxu »
 • RUHİ

  sif. [ər.] 1. İnsanın daxili aləmilə, mənəviyyatı ilə bağlı olan; mənəvi. Ruhi əzab. Ruhi vəziyyət. – Laçın heç vaxt bugecəki kimi ruhi iztirab keçirm

  Tam oxu »
 • RUHİ-RƏVAN

  is. [ər. ruh və fars. rəvan] klas. Sevgili, istəkli. Sən mənim cananım, ruhi-rəvanım; Ləbləri şirinim, qönçə dəhanım

  Tam oxu »
 • RUHİYYAT

  [ər.] köhn. bax psixologiya. Buna nə ruhiyyat alimi olmaq, nə də filosoflar içində görkəmli yer tutmaq kömək edə bilməzdi… M

  Tam oxu »
 • RUHİYYATÇI

  is. [ər.] köhn. bax psixoloq. Mən sadə tacir deyiləm, mən müştərinin nə kimi mətaya maraqlı olduğunu gözlərindən oxuyan bir ruhiyyatçıyam

  Tam oxu »
 • RUHLANDIRICI

  sif. 1. Ruh verən, ruhlandıran, ruha gətirən, ilhama gətirən. Ruhlandırıcı amillər. Ruhlandırıcı mənzərə

  Tam oxu »
 • RUHLANDIRMA

  “Ruhlandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • RUHLANDIRMAQ

  f. Ürək vermək, cəsarət vermək, ürəkləndirmək. Birinci gün olduğu kimi yenə də Cavad irəlidə gedir, döyüşçüləri ruhlandırırdı

  Tam oxu »
 • RUHLANMA

  “Ruhlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • RUHLANMAQ

  f. 1. Ürəklənmək, cəsarətlənmək, qüvvət almaq, cuşa gəlmək. Ruhlanın Babəkin xatirəsindən; Bizi igidliyə çağırır Vətən

  Tam oxu »
 • RUHLU

  sif. Ruhu (2-ci mənada) olan, həvəsli, gözəl bir şeydən ruhlanan, təsirlənən, vəcdə gələn, şövqlənən

  Tam oxu »
 • RUHNƏVAZ

  sif. [ər. ruh və fars. …nəvaz] klas. bax ruhoxşayan. …Bufet və restoranlarda çalınmaqda olan musiqilərin ruhnəvaz səsi eşidilirdi

  Tam oxu »
 • RUHOXŞAYAN

  sif. Ruha xoş gələn, ruhu oxşayan, ruh verən, ürəyəyatan. …Ataş elə bil ömründə bu cür ürəyəyatan, ruhoxşayan, könülaçan axşam görməmişdi

  Tam oxu »
 • RUHOXŞAYICI

  bax ruhoxşayan. Simfoniyanın ruhoxşayıcı melodiyaları pərdəpərdə yayılır

  Tam oxu »
 • RUHPƏRVƏR

  sif. [ər. ruh və fars. …pərvər] klas. Həyat verən, ruha qüvvət verən; canlandırıcı. ruhlandırıcı. …Mən bu gün bir neçə xəbərlər eşitmişəm ruhpərvər və

  Tam oxu »
 • RUHSUZ

  sif. Süst, ölgün, ətalətli, həvəssiz, heç bir şeydən ruhlanmayan, təsirlənməyən. Ruhsuz adam. Ruhsuz (z

  Tam oxu »
 • RUHSUZLUQ

  is. Süstlük, ölgünlük, ətalətlilik, həvəssizlik, maraqsızlıq; laqeydlik, ruh düşkünlüyü. İnci kimi tər tökən sinəsinin qaralıb təndir qapağına dönməsi

  Tam oxu »
 • RUHŞÜNAS

  sif. [ər. ruh və fars. …şünas] köhn. bax psixoloq 2-ci mənada. [Mirzağa] Cəmilə kimi təmiz, ruhşünas, munis, eyni zamanda gözüaçıq, gözəl bir qız hara

  Tam oxu »
 • RUHVERİCİ

  sif. və zərf Ruh verən, ruhu oxşayan, ruhlandıran. Ruhverici musiqi. Ruhverici söhbət. – Məşədibəy dərdini-sərini demək, nə isə ruhverici bir söz eşit

  Tam oxu »
 • RUL

  [holl.] Avtomobilin, təyyarənin və s.-nin müəyyən istiqamətdə hərəkətini idarə etmək üçün qurğu; sükan

  Tam oxu »
 • RULET

  [fr.] 1. Döyülmüş ətdən və ya kartofdan uzunsov şəkildə iç qoyularaq hazırlanan yemək. 2. Lay-lay xəmirdən girdə və ya uzunsov şəkildə hazırlanan içli

  Tam oxu »
 • RULETKA

  [fr.] 1. Futlyar içində vala sarınıb və lazım olduqca çıxarılan ölçü lenti (poladdan, kətandan və ya müşəmbədən qayrılır)

  Tam oxu »
 • RULON

  [fr.] Lülə şəklində bükülmüş, sarınmış şey (müşəmbə, kağız, parça və s.). Kağız rulonu. Tol rulonu

  Tam oxu »
 • RUM

  klas. tar. Əslən yunan olub müsəlman məmləkətlərində yaşayan əhaliyə və bu əhaliyə mənsub adamlara verilən ad

  Tam oxu »
 • RUMB

  [ing.] Kompasın dairəsində (horizontun 1/ 32 hissəsinə müvafiq olan) bölgü

  Tam oxu »
 • RUMBA

  is. [isp.] Meksika mənşəli müasir rəqs növü

  Tam oxu »
 • RUMIN

  Rumıniyanın əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • RUMINCA

  sif. və zərf Rumın dilində. Rumınca-rusca lüğət. Rumınca öyrənmək

  Tam oxu »
 • RUMINLAR

  Rumıniyanın əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • RUMKA

  [holl. roemer – qədəh] dan. bax qədəh. Meyxanada dostlar bir-birinin sağlığına hərəsi altı böyük rumka konyak vurdular və yaxşı Göycə balığının kababı

  Tam oxu »
 • RUPİYƏ

  [sanskr.] Hindistanda, Pakistanda və bir sıra başqa ölkələrdə: pul vahidi, həmçinin Hindistanda və Pakistanda gümüş pul

  Tam oxu »
 • RUS

  is. Rusiya Federasiyasında yaşayan əhalinin əksəriyyətini təşkil edən Şərqi slavyan xalqı və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • RUSCA

  sif. və zərf Rus dilində. Rusca danışmaq. Rusca-azərbaycanca lüğət

  Tam oxu »
 • RUSİ

  köhn. Rus dili, rusca. Biri həm rusidir kim, bilməyi bizlərə lazımdır. S.Ə.Şirvani

  Tam oxu »
 • RUSİST

  is. Rus filologiyası mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • RUSİSTİKA

  [rus.] Rus dili və ədəbiyyatını öyrənən elmlərin məcmusu; rus filologiyası

  Tam oxu »
 • RUSİYALI

  sif. və is. Rus, Rusiya əhalisindən olan. Rusiyalı dostum

  Tam oxu »
 • RUSİZM

  is. dilç. Rus dilindən alınmış söz və ya ifadə

  Tam oxu »
 • RUSLAŞDIRILMA

  “Ruslaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • RUSLAŞDIRILMAQ

  məch. köhn. Rus dili və mədəniyyəti qəbul etdirilmək

  Tam oxu »
 • RUSLAŞDIRMA

  is. köhn. Çar Rusiyasında: rus olmayan xalqlara rus dili və adətlərini zorla qəbul etdirmə siyasəti

  Tam oxu »