Толковый словарь азербайджанского языка

 • RUSLAŞDIRMAQ

  f. köhn. Çar Rusiyasında: rus olmayan xalqları dil və adətlərə görə rus etmək

  Полностью »
 • RUSLAŞMA

  “Ruslaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • RUSLAŞMAQ

  f. köhn. Rus dili və adətlərini qəbul etmək; rus olmaq. Orda [Kremldə] sosialistlərin ruslaşan təməli var; Nerdə bir canavarlıq, bir cinayət çıxarsa;

  Полностью »
 • RUSTÜMBAZ

  [fars.] bax kəndirbaz

  Полностью »
 • RUTİL

  is. [lat.] Qırmızımtıl rəngdə mineral

  Полностью »
 • RUY

  is. [fars.] klas. Üz, çöhrə. Həsrətindən zəfəranə dönsə ruyim, yox əcəb; Qoymuş hicranda məni, bir gülüzarım gəlməmiş

  Полностью »
 • RUZ

  is. [fars.] klas. Gün, gündüz. □ Ruzi-əzəl klas. – ibtida, lap başlanğıc. Ruzi-əzəldən klas. – ibtidadan, birinci gündən, lal əvvəldən

  Полностью »
 • RUZİ

  is. [fars.] Azuqə, yeyəcək. Qonağın ruzisi özündən qabaq gələr. (Ata. sözü). [Şahmar:] Əgər bu çinar yeməli meyvə gətirsə, özü də yaxşı tutsa, bütün b

  Полностью »
 • RUZİGAR

  is. [fars.] 1. Külək, yel. …Bakı axşamına məxsus sərin ruzigar əsməkdə idi. M.S.Ordubadi. Çılğın kimi ruzigar vıyıldar; Qar parçaların göyə sovurar

  Полностью »
 • RUZİSİZ

  sif. və zərf Ruzisi olmayan, yeyəcəksiz, yeyəcəyi olmayan, azuqəsiz. □ Ruzisiz qoymaq – azuqəsini, ruzisini əlindən almaq, yeyəcəksiz qoymaq, ac qoyma

  Полностью »
 • RUZNAMƏ

  is. [fars.] köhn. Qəzet. İki sənə bundan əqdəm … “İrşad” ruznaməsinin nömrələrində öz daxili işlərimizdən və dolanacağımızdan yazıb, bəzi mətləblərdən

  Полностью »
 • RUZNAMƏÇİ

  köhn. bax qəzetçi

  Полностью »
 • RUZNAMƏÇİLİK

  köhn. bax qəzetçilik

  Полностью »
 • RÜB

  is. [ər.] 1. Dörddə bir; ilin dörddə bir hissəsi; üçaylıq, kvartal. Üçüncü rübü tamamlayan bu ay sənaye müəssisəsində ilin axırına necə çıxacağını çox

  Полностью »
 • RÜBAB

  is. [ər.] Bir çox Şərq xalqları arasında geniş yayılmış simli musiqi aləti. Rübabın incə tellərdir, … min aləm var təranəndə

  Полностью »
 • RÜBABÇI

  is. Rübab çalan. Rübabçı qızlar ansamblı

  Полностью »
 • RÜBAİ

  is. [ər.] Quruluşca dörd misradan ibarət olub, birinci, ikinci və dördüncü misraları həmqafiyə, üçüncü misrası isə sərbəst qalan dörd misralıq mənzum

  Полностью »
 • RÜBƏND

  is. [fars.] köhn. Üz örtüyü (qadınlarda). Məni qoca gördü, rübəndin açdı; Ala gözlərinə gözüm sataşdı

  Полностью »
 • RÜBƏNDLİ

  sif. Üzündə rübənd olan, üzünə rübənd taxmış. Rübəndli qadın. – Minnət xanım üzü rübəndli gəlib ortada durur

  Полностью »
 • RÜBLÜK

  sif. Bir rüb (1-ci mənada) üçün nəzərdə tutulmuş, bir rübdə görülən, bir rüb davam edən, bir rübdə başa gələn

  Полностью »
 • RÜCU

  is. [ər.] klas. Geri dönmə, qayıtma, ricət (etmə). □ Rücu etmək – 1) müraciət etmək. [Nəsir Fərraş:] Şahzadə buyurdu ki, bu axşam bir mənim hüzuruma g

  Полностью »
 • RÜFƏQA

  is. [ər. “rəfiq” söz. cəmi] Rəfiqlər, yoldaşlar, dostlar. İndi məni hər kəs görər olsa rüfəqadan. M.P

  Полностью »
 • RÜFƏT

  is. [ər.] Yüksəklik, böyük rütbə

  Полностью »
 • RÜX

  is. [fars.] klas. Yanaq, üz

  Полностью »
 • RÜXSAR

  is. [fars.] klas. Üz, çöhrə. Canımı yandırdı hicr, ey atəşin rüxsar, eşit! Qövsi. Firqətindən yarpaq kimi əsirəm; Rüxsarımı eynim yaşı yandırar

  Полностью »
 • RÜKƏT

  is. [ər.] din. Namazda bir qiyam (ayağa qalxma) ilə bir rüku (əyilmə) və iki səcdədən ibarət hərəkət

  Полностью »
 • RÜKN

  is. [ər.] 1. Bir şeyin ən sağlam və möhkəm tərəfi; təməl, dirək, istinadgah. // Məc. mənada. Ənənə cəmiyyətin rüknüdür

  Полностью »
 • RÜKU

  is. [ər.] din. Namazda əlləri dizlərə dayayıb əyilmə hərəkəti. Qünut, rükum, bir də səcdəm səhv olsa; Neyləsəm, səhihdi namazım mənim

  Полностью »
 • RÜMUZ

  is. [ər. “rəmz” söz. cəmi] klas. bax rəmz. Nalə çəkib bülbül dedi: – Ey pəsər; Rümuzi-eşqidən olan bixəbər

  Полностью »
 • RÜSXƏT

  [ər.] İzin, icazə. Rüsxət istəmək. □ Rüsxət almaq – icazə almaq, izin almaq. [Hacı Kərim] Kəldəkli Molla İbrahim Xəlil, deyirlər ki, Tiflisə gedib, rü

  Полностью »
 • RÜSXƏTNAMƏ

  is. [ər. rüsxət və fars. …namə] Rüsxət vərəqəsi; icazənamə

  Полностью »
 • RÜSUM₂

  is. [ər.] bax rəsm 2-ci mənada. Ancaq bu qudalıq rüsumunun başqa bir mənası nəzərdə tutulurdu. R.Əfəndiyev

  Полностью »
 • RÜSUM₁

  is. [ər. “rəsm” söz. cəmi] Gətirilən və çıxarılan mallardan və s.-dən alınan dövlət vergisi; rüsumat

  Полностью »
 • RÜSUMAT

  is. [ər. “rüsum” söz. cəmi] bax rüsum1. Hələ İrana girdikləri dünəndir, gömrük rüsumatını tamamilə ləğv etmişlər

  Полностью »
 • RÜSVA

  is. 1. Biabır olma, abırsızlıq, heysiyyətdən düşmə, abırdan düşmə. Nə çəmən cümlə cahandır məni-rüsvayə qəfəs

  Полностью »
 • RÜSVALIQ

  bax rüsvayçılıq. Bu rüsvalıq mənə səndən degil, badi-səbadəndir. Füzuli. Xublar eşqində gör şimdi mənim rüsvalığım; Qisseyi-Fərhad ilə Məcnunu bir əfs

  Полностью »
 • RÜSVAY

  is. 1. Biabır olma, abırsızlıq, heysiyyətdən düşmə, abırdan düşmə. Nə çəmən cümlə cahandır məni-rüsvayə qəfəs

  Полностью »
 • RÜSVAYÇI

  sif. Rüsvay edən, abırdan salan, adbatıran, utanılacaq, biabırçı

  Полностью »
 • RÜSVAYÇILIQ

  is. Rüsvayedici iş, hərəkət, hal; rəzalət, biabırçılıq; eyib gətirən şey. [Qadın:] Nə istəyirsən istə, məni bu rüsvayçılıqdan qurtar! M

  Полностью »
 • RÜSVAYEDİCİ

  sif. Eyib gətirən, ləkələndirən, adbatıran, etibardan salan, utanılacaq. Rüsvayedici hərəkət

  Полностью »
 • RÜSVAYLIQ

  bax rüsvayçılıq. Bu rüsvalıq mənə səndən degil, badi-səbadəndir. Füzuli. Xublar eşqində gör şimdi mənim rüsvalığım; Qisseyi-Fərhad ilə Məcnunu bir əfs

  Полностью »
 • RÜŞDİYYƏ

  is. [ər.] Keçmişdə: uşaqların ibtidai məktəbi bitirdikdən sonra təhsil aldıqları məktəbin adı

  Полностью »
 • RÜŞEYM

  [ər.] 1. biol. İnsan və heyvan embrionu (mayası). Döllənmiş yumurta hüceyrəsindən rüşeym əmələ gəlir

  Полностью »
 • RÜŞVƏT

  is. [ər.] Öz xeyrinə olaraq bir iş gördürmək xatirinə hər hansı bir vəzifəli şəxsə verilən pul və ya şey

  Полностью »
 • RÜŞVƏTÇİ

  sif. [ər. rüşvət və fars. …xor] Rüşvət alan. Rüşvətxor adam. – Mənə desəydilər ki, … Yer üzündə bir rüşvətxor çinovnik yoxdur, inanardım

  Полностью »
 • RÜŞVƏTÇİLİK

  is. Rüşvət alıb iş düzəltmə. Rüşvətxorluqla mübarizə. Rüşvətxorluq ən ağır cinayətdir. – Kiminin rüşvətxorluğu, qohumbazlığı; kiminin xəsisliyi, bəzis

  Полностью »
 • RÜŞVƏTXOR

  sif. [ər. rüşvət və fars. …xor] Rüşvət alan. Rüşvətxor adam. – Mənə desəydilər ki, … Yer üzündə bir rüşvətxor çinovnik yoxdur, inanardım

  Полностью »
 • RÜŞVƏTXORLUQ

  is. Rüşvət alıb iş düzəltmə. Rüşvətxorluqla mübarizə. Rüşvətxorluq ən ağır cinayətdir. – Kiminin rüşvətxorluğu, qohumbazlığı; kiminin xəsisliyi, bəzis

  Полностью »
 • RÜTBƏ

  is. [ər.] 1. Xidməti dərəcə, ad. Zabitlik rütbəsi. – [Qorxmaz] sıravilikdən starşinalıq rütbəsinə qalxmışdı

  Полностью »
 • RÜTBƏLİ

  sif. Rütbəsi olan, müəyyən rütbə sahibi olan. Əbülfət mirzə qapını açan kimi qarşısında böyük rütbəli bir İran məmurunu və iki nəfər də polis nəfərini

  Полностью »