Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • SAÇ-BİRÇƏK

  top. Başda olan saçın, birçəyin hamısı. ◊ Saç-birçək ağartmaq – bax saç ağartmaq. Saç-birçək dalaşmaq (qoymamaq) – bax saçyolmaya çıxmaq

  Tam oxu »
 • SAÇ-SAQQAL

  is. Başda, üzdə olan tüklər. Saç-saqqalını vurdurmaq. – [Hüseyn:] Mən sizi 6-7 ay əvvəl bir kişi ilə bərabər gəzən görərdim

  Tam oxu »
 • SAÇAQ

  is. 1. Bir şeyin (adətən pərdənin, paltarın və s.-nin) kənarları boyunca tikilən çox sıx, sallanan sap telləri

  Tam oxu »
 • SAÇAQ-SAÇAQ

  zərf Saçaqlardan ibarət, saçaq halında. Sənəmin başı … saçaq-saçaq sallanan sünbüllərin arasına əyilmişdi

  Tam oxu »
 • SAÇAQLAMA

  “Saçaqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SAÇAQLAMAQ

  f. 1. Saçaq etmək, saçaq salmaq. 2. Tel-tel etmək. Kəkliyi bıçaqlaram; Tüklərin saçaqlaram; Vədə verib gəlməsən; Balıncı qucaqlaram

  Tam oxu »
 • SAÇAQLANMA

  “Saçaqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SAÇAQLANMAQ

  f. Saçaq-saçaq olmaq, saçaqlar şəklində sallanmaq. Qışda bu atların tükləri bir qarışdan da artıq saçaqlanır, sonra da yapağı bir yapıncı kimi üstləri

  Tam oxu »
 • SAÇAQLI

  sif. 1. Saçaqları olan, saçaq salınmış, saçaq qoyulmuş. Saçaqlı xalı. Saçaqlı süfrə. Saçaqlı yaylıq. Saçaqlı pərdə

  Tam oxu »
 • SAÇAYIRAN

  is. Keçmişdə: qadınların saçının tağ şəklində qalması üçün başa vurulan naxışlı sancaq. [Yengə xonçasında] olar: sabun, duxi, odekolon, iynə, üskük, s

  Tam oxu »
 • SAÇBAĞI

  is. Saça, hörüyə bağlanan lentşəkilli bağ. Yarpaqtək əsən olsan; Saçbağın kəsən olsan; Əzrail mənə neylər; Başım üstə sən olsan

  Tam oxu »
 • SAÇILMA

  “Saçılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SAÇILMAQ

  f. Dağılmaq, yayılmaq, səpələnmək, ətrafı bürümək. Göy səmti açıldıqca könüllər də açıldı; Dünya üzünə zövq, səfa endi, saçıldı

  Tam oxu »
 • SAÇQIRAN

  is. Saçın qırılıb tökülməsinə səbəb olan xəstəlik; muryana

  Tam oxu »
 • SAÇLAMA

  “Saçlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SAÇLAMAQ

  f. Saçından tutub dartmaq. Kərbəlayı Həsən yerindən sıçrayıb arvadı saçladı və baş-göz deməyib, hər yerinə yumruqdan döşədi

  Tam oxu »
 • SAÇLANMA

  “Saçlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SAÇLANMAQ

  f. Başı saçla, tüklə örtülmək, saçı çıxmaq

  Tam oxu »
 • SAÇLAŞMA

  “Saçlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SAÇLAŞMAQ

  qarş. Bir-birinin saçından tutaraq dartmaq; dalaşmaq. [Asya:] [Gülsabah və Turac] az qalıb ki, lap saçlaşsınlar

  Tam oxu »
 • SAÇLI

  sif. Başında saçı olan. Cavanların arasından çesuça kostyumla lak çəkmə geymiş saçlı, tökmərək bir oğlan çıxıb irəli gəldi

  Tam oxu »
 • SAÇLI-BİRÇƏKLİ

  sif. Gözəl uzun saçları olan. [Qızın anası:] Bax, saçlı-birçəkli, boylubuxunlu, ədəbli-ərkanlı, gözəl-göyçək qız bəsləmişəm

  Tam oxu »
 • SAÇLI-SAQQALLI

  sif. Uzun saçı və saqqalı olan. Şəkildə saçlı-saqqallı bir kişi təsvir olunmuşdu

  Tam oxu »
 • SAÇMA

  1. “Saçmaq”dan f.is. 2. bax qırma 2-ci mənada. Xəlil isə atdığı saçmanın gilizini çıxardıb üflədi. M

  Tam oxu »
 • SAÇMAQ

  f. Yaymaq, səpmək, tökmək. Günəşin şüaları qüvvədən düşmüş və yayda saçdığı hərarəti verməkdən aciz idi

  Tam oxu »
 • SAÇMALAMA

  “Saçmalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SAÇMALAMAQ

  f. Mənasız, yersiz sözlər demək; boş, məntiqsiz danışmaq

  Tam oxu »
 • SAÇSIZ

  sif. Başında saç, tük olmayan; tüksüz, daz

  Tam oxu »
 • SAÇŞƏKİLLİ

  sif. Saçabənzər, saç kimi, saç nazikliyində

  Tam oxu »
 • SAÇYOLMA

  saçyolmaya çıxmaq – bərk dalaşmaq, bir-birinin saçını yolmaq (ancaq qadınlar haqqında). Ara qarışır, ana-qız düşürlər Haf Səkinənin üstə, saçyolmaya

  Tam oxu »
 • SADAĞA

  bax sədəqə. Sadağa saraydan çıxmaz. (Ata. sözü). Bənövşələr başın salsın aşağa; Nərgiz olsun gözlərinə sadağa

  Tam oxu »
 • SADAQ

  is. köhn. Oxqabı. Siyirə qılıncı, çəkə qalxanı; Səksən oxu sadağından boşala. “Koroğlu”. [Qaragünün] başının üstündən, divarda … bir qılınc, qalxan, y

  Tam oxu »
 • SADALAMA

  “Sadalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SADALAMAQ

  f. Adbaad, bir-bir saymaq. Ev şeylərini bir-bir sadalamaq. Uşaqların adını sadalamaq. – Bundan əlavə, yenə də qeyri səbəblər ola bilər, hamısını sadal

  Tam oxu »
 • SADALANMA

  “Sadalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SADALANMAQ

  məch. Adbaad, bir-bir sayılmaq. Məqalədə ancaq faktlar sadalanır. – Gəldim, dərdim azala; Dərd ta da sadalandı

  Tam oxu »
 • SADƏ

  sif. [fars.] 1. Mürəkkəb olmayan, çətin olmayan, asan həll olunan, bəsit, asan. Sadə məsələ. Sadə iş

  Tam oxu »
 • SADƏCƏ

  sif. və zərf 1. Sadə. [Cənnətəli:] Mənim cəmi şeirlərim belə abdar, belə sadəcədir. Çəmənzəminli. Dumanlı dağlara boylanıb durur; İndidən sadəcə rəsml

  Tam oxu »
 • SADƏDİL

  sif. [fars.] Ürəyi sadə, ürəyi təmiz, hiyləbilməz; sadəqəlbli, safürəkli. Sadədil adam. – Biçarə, sadədil, zavallı aşıq; Danışma bu sözü, danışma artı

  Tam oxu »
 • SADƏDİLLİK

  is. Sadədil olma, ürəyisaflıq, ürəyitəmizlik, hiyləbilməzlik, sadəqəlblilik, safürəklilik. Nazlı isə onun barəsində, sadədilliklə (z

  Tam oxu »
 • SADƏQƏLB

  [ər.] bax sadədil

  Tam oxu »
 • SADƏQƏLBLİK

  is. bax sadədillik

  Tam oxu »
 • SADƏLƏŞDİRİLMƏ

  “Sadələşdirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • SADƏLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Sadə hala salınmaq, daha sadə edilmək, bəsitləşdirilmək, asanlaşdırılmaq

  Tam oxu »
 • SADƏLƏŞDİRMƏ

  “Sadələşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • SADƏLƏŞDİRMƏK

  f. Sadə şəklə salmaq, bəsitləşdirmək, asanlaşdırmaq. Sxemi sadələşdirmək. Maşının konstruksiyasını sadələşdirmək

  Tam oxu »
 • SADƏLƏŞMƏ

  “Sadələşmək”dən f.is. Hər şey sadələşmədə, sən də sadələş; Bir insan kimi. M.Müşfiq

  Tam oxu »
 • SADƏLƏŞMƏK

  f. Daha sadə (bəsit) olmaq, bəsitləşmək; asanlaşmaq

  Tam oxu »
 • SADƏLİK

  is. 1. Sadə şeyin halı, bəsitlik. Layihənin sadəliyi. 2. məc. Sadədillik, safürəklilik, düzürəklilik, hiyləbilməzlik, avamlıq dərəcəsinə çatan sadəlöv

  Tam oxu »
 • SADƏLÖVH

  [fars. sadə və ər. lövh] 1. bax sadədil. Məryəm on iki yaşında, qırmızıyanaq, sadəlövh bir qız idi. Çəmənzəminli

  Tam oxu »