Толковый словарь азербайджанского языка

 • SELİYƏOXŞAR

  bax selikvari

  Полностью »
 • SELKUPLAR

  cəm Krasnoyarsk ölkəsində və Tomsk vilayətində yaşayan şimal xalqı

  Полностью »
 • SELLƏMƏ

  1. is. Böyük əkin sahələrinə sel kimi axıdılan su. Xanpərinin sahəsi selləmə sulandığı üçün isti günlərdə dərhal quraqsıyırdı

  Полностью »
 • SELLƏMƏK

  f. Selləmə üsulu ilə suvarmaq

  Полностью »
 • SELLƏNMƏ

  “Sellənmək”dən f.is

  Полностью »
 • SELLƏNMƏK

  f. Sel kimi axmaq, selə çevrilmək. Gecə-gündüz, vaxtbivaxt ağlaram; Çeşmim yaşı Ceyhun olur, sellənir

  Полностью »
 • SELLİ

  sif. Çox sel olan; çox yağışlı, yağmurlu, sulu. Selli aylar. – Yazın oğlan vaxtı, selli çağları; Qanıq ilə Qavrı, bir də dəli Kür; Birləşib üçü də, uç

  Полностью »
 • SELLİ-SULU

  bax selli

  Полностью »
 • SELLİK

  is. Selin yuyub gətirdiyi qum, xırda daş, ağac parçaları və s.; selinti

  Полностью »
 • SELLOFÁN

  [lat. cellula – hüceyrə və phanos – açıq, şəffaf] Sellülozdan hazırlanan nazik, şəffaf suburaxmayan elastik plyonka (şey bükmək və s

  Полностью »
 • SELLÜLÓİD

  [lat. sellula – hüceyrə və yun. eidos – növ] Tezalışan elastik-plastik kütlə (müxtəlif şeylər, oyuncaq və s

  Полностью »
 • SÉLSİ

  [xüs. addan] Suyun donma nöqtəsindən qaynama nöqtəsinədək 100 dərəcəyə bölünmüş termometr

  Полностью »
 • SELVA

  is. Amazon çayı hövzəsində vaxtaşırı subasan rütubətli tropik meşələrə braziliyalıların verdiyi ad

  Полностью »
 • SEMAFÓR

  [yun. sema – işarə və phoros – aparıcı] d.y. Yolun açıq və ya bağlı olduğunu maşinistə bildirmək üçün dəmir yollarındakı işıq siqnalı qurğusu

  Полностью »
 • SEMANTİ́K

  sif. Semantika (məna) ilə bağlı olan, semantika ilə əlaqədar olan. Semantik təhlil. Sözün semantik həcmi

  Полностью »
 • SEMÁNTİKA

  [yun. semanticos – anladan] dilç. 1. Sözün, ifadənin, qrammatik formanın mənası. 2. bax semasiologiya

  Полностью »
 • SEMASİOLÓGİYA

  [yun. semasia – məna və logos – elm] Dilçiliyin söz və ifadələrin mənalarını və bu mənaların dəyişmələrini öyrənən bəhsi

  Полностью »
 • SEMASİOLOJİ́

  sif. [yun.] Semasiologiya ilə bağlı olan, semasiologiyaya aid olan. Semasioloji tədqiqat

  Полностью »
 • SEMASİÓLOQ

  [yun.] Semasiologiya mütəxəssisi

  Полностью »
 • SEMÉNT

  [alm. Zement] Tikinti işlərində istifadə edilən, su ilə qarışdırıldıqda suvaşqan kütlə halına gələn, tez bərkiyən, tozşəkilli mineral maddə

  Полностью »
 • SEMENTÇİ

  is. Sement sənayesi işçisi, sement sənayesində işləyən

  Полностью »
 • SEMENTLƏMƏ

  “Sementləmək”dən f.is

  Полностью »
 • SEMENTLƏMƏK

  f. 1. Sement məhlulu tökmək, sementlə malalamaq, üzərinə sement çəkmək, sementlə örtmək. Divarı sementləmək

  Полностью »
 • SEMENTLƏNMƏ

  “Sementlənmək”dən f.is. Bülənd dərənin dibində sütunların sementlənməsinə baxırdı. Ə.Əbülhəsən

  Полностью »
 • SEMENTLƏNMƏK

  məch. 1. Sementlə malalanmaq, sement çəkilmək. 2. tex. Sementlə bərkidilmək, sementlə möhkəmləndirilmək

  Полностью »
 • SEMENTLƏŞMƏ

  1. “Sementləşmək”dən f.is. 2. geol. Süxurların tərkib hissələrinin ərimiş mineral maddələrinə yapışıb bərkiməsi prosesi

  Полностью »
 • SEMENTLƏŞMƏK

  f. Bərkiyib sementə dönmək, daşlaşmaq

  Полностью »
 • SEMENTLƏYİCİ

  is. tex. Sement çəkmək üçün, sementləməyə məxsus. Sementləyici aqreqat

  Полностью »
 • SEMENTLİ

  sif. 1. Tərkibində sement olan, sement qarışdırılmış. Sementli beton. 2. Sement çəkilmiş, sement qarışığı ilə malalanmış, sementlənmiş

  Полностью »
 • SEMÉSTR

  [lat. semestris – yarımillik] Ali və ya xüsusi orta məktəblərdə dərs ilinin yarısı. Semestrin ortalarında texnikumda bir mənzərə çəkmək üçün müsabiqə

  Полностью »
 • SEMİNÁR

  [lat. seminarium – ocaq] 1. Ali məktəblərdə tələbələrin xüsusi fənn və ya mövzu üzrə keçirdikləri qrup məşğələsi

  Полностью »
 • SEMİNARİ́ST

  [lat.] Seminariya tələbəsi

  Полностью »
 • SEMİNÁRİYA

  [lat. seminarium – ocaq] 1. Keçmişdə: orta pedaqoji məktəb. Müəllimlər seminariyası. – [Musanın nəvəsi] Qori seminariyasının pansionunda bircə il yaşa

  Полностью »
 • SEMİTLƏR

  [Bibliya əfsanələrinə görə insan nəslinin banilərindən olan üç qardaşdan birinin – Simanın adından] Qabaq Asiyada, Şimali və Şərqi Afrikanın bir hissə

  Полностью »
 • SEMİTOLÓGİYA

  [semit və yun. logos – elm, anlayış] Semit dillərini və mədəniyyətini öyrənməklə məşğul olan elmlərin məcmusu

  Полностью »
 • SEMİTOLOJİ

  sif. Semitologiyaya aid və ya mənsub. Semitoloji tədqiqat

  Полностью »
 • SEMİTOLOQ

  Semitologiya mütəxəssisi

  Полностью »
 • SEN

  is. Yaponiyada xırda pul

  Полностью »
 • SENÁT

  [lat. senatus – qədim] 1. Qədim Romada yüksək hakimiyyət orqanı. Venetsiyanın işlərini senat dolandırırdı, padşahı yoxdu

  Полностью »
 • SENÁTOR

  [lat.] Senat üzvü

  Полностью »
 • SENATORLUQ

  is. Senator vəzifəsi

  Полностью »
 • SENSUALİ́ST

  [lat.] fəls. Sensualizm tərəfdarı

  Полностью »
 • SENSUALİ́ZM

  [lat. sensus – duyğu] Duyğunun idrakın yeganə mənbəyi olduğunu iddia edən fəlsəfi cərəyan

  Полностью »
 • SENT

  is. [ing.] ABŞ və bəzi başqa ölkələrdə xırda pul

  Полностью »
 • SENTESİMO

  is. [isp.] Panama, Uruqvay və Çilidə xırda pul

  Полностью »
 • SENTİMENTÁL

  [fr.] sif. 1. Sentimentalizmlə əlaqədar olan, sentimentalizmlə bağlı olan. Sentimental əsər. Sentimental mövzu

  Полностью »
 • SENTİMENTALİ́ST

  [fr.] Sentimentalizm (1-ci mənada) cərəyanı nümayəndəsi. Sentimentalist yazıçı

  Полностью »
 • SENTİMENTALİ́ZM

  [fr.] 1. XVIII əsrin ikinci yarısı və XIX əsrin əvvəllərində Avropada meydana gəlmiş ədəbi cərəyan (bu cərəyan nümayəndələrinin əsərlərində insan hiss

  Полностью »
 • SENTİMENTALLIQ

  is. Həddindən artıq nazikürəklilik, həssaslıq

  Полностью »
 • SENTİMO

  is. [isp.] Venesuela, İspaniya, Paraqvay və başqa ölkələrdə xırda pul

  Полностью »