Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • SIX-SIX

  zərf və sif. 1. Çox sıx, bir-birinə çox yaxın, bitişik. Sıx-sıx kollar. Ağaclar sıxsıx əkilmişdir. 2

  Tam oxu »
 • SIXAC

  is. Bir şeyi sıxmaq, sıxıb saxlamaq üçün alət, qurğu

  Tam oxu »
 • SIXCALAMA

  “Sıxcalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SIXCALAMAQ

  f. 1. Sıxıb əzmək, basıb əzmək. 2. Sıxışdırmaq

  Tam oxu »
 • SIXICI

  sif. 1. Sıxan, sıxmaq üçün olan. Sıxıcı alət. 2. məc. Darıxdırıcı, üzücü, cansıxıcı. Sıxıcı bir mühit

  Tam oxu »
 • SIXILMA

  “Sıxılmaq”dan f.is. Suyun sıxılma dərəcəsi

  Tam oxu »
 • SIXILMAQ

  f. 1. Təzyiq, sıxma və s. nəticəsində həcmcə kiçilmək, sıxlaşmaq. // Daralmaq, sıxlaşmaq, balacalaşmaq

  Tam oxu »
 • SIXINTI

  is. 1. Çətinlik, qısıntı, yoxsulluq, ehtiyac, korluq, güzəran ağırlığı. [Əmrah] başdan-ayağa sıxıntı, fəryadla yoğrulmuş bir həyatdan küsməkdə haqlı i

  Tam oxu »
 • SIXINTILI

  sif. Qüssəli, kədərli, ağır, üzüntülü, cansıxıcı. Gecə düşmüşdü. Bir neçə dəqiqə əvvəl sıxıntılı görünən otaq sanki istirahət saçmağa başladı

  Tam oxu »
 • SIXIŞDIRILMA

  “Sıxışdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SIXIŞDIRILMAQ

  məch. Başqasının təzyiqinə, sıxıntısına məruz qalmaq; sıxışdırılıb aradan çıxarılmaq

  Tam oxu »
 • SIXIŞDIRMA

  “Sıxışdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SIXIŞDIRMAQ

  f. 1. Sıxmaq, sıxcalamaq. Kəndlilər bir-birini sıxışdıraraq aralığı açıb Firidunu qabağa buraxdılar. M

  Tam oxu »
 • SIXIŞMA

  “Sıxışmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SIXIŞMAQ

  f. Yan-yana gəlib bir-birinin təzyiqi altında olmaq, bir-birini sıxmaq, sıxışdırmaq

  Tam oxu »
 • SIXLAŞDIRILMA

  “Sıxlaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SIXLAŞDIRILMAQ

  məch. Daha sıx edilmək, daha sıx hala gətirilmək, birləşdirilmək

  Tam oxu »
 • SIXLAŞDIRMA

  “Sıxlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SIXLAŞDIRMAQ

  f. Daha sıx etmək, sıx hala gətirmək, birləşdirmək, lap yaxınlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • SIXLAŞMA

  “Sıxlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SIXLAŞMAQ

  f. 1. Getdikcə sıx olmaq, sıx hala gəlmək; kəsifləşmək, qatılaşmaq, qəlizləşmək. Göy üzündə… qara buludlar sıxlaşır, yavaş-yavaş yağış çisələyirdi

  Tam oxu »
 • SIXLIQ

  is. Sıx şeyin halı; bir-birinə çox yaxın olma, bitişik olma. // Qalınlıq. Meşənin sıxlığı

  Tam oxu »
 • SIXMA

  “Sıxmaq”dan f.is. ◊ Bir sıxma – bir atım, bir çimdik. Xatun qayıdıb içəriyə girdi, xörəyə baxıb bir balaca sıxma duz atdı

  Tam oxu »
 • SIXMA-BOĞMA

  is. Bir-birini sıxma, sıxışdırma, basabas. [Əliqulu:] Sonra yavaş-yavaş sıxma-boğma başlandı. S.Rəhman

  Tam oxu »
 • SIXMAQ

  f. 1. Üstündən, ya yanlarından basmaq, təzyiq etmək. Qarpızı sıxıb yoxlamaq. 2. Kip birləşdirmək, bir-birinin üstünə bərk basmaq, qısmaq

  Tam oxu »
 • SIXYARPAQ

  sif. Yarpaqları sıx olan. Sıxyarpaqlı ağac

  Tam oxu »
 • SIXYARPAQLI

  sif. Yarpaqları sıx olan. Sıxyarpaqlı ağac

  Tam oxu »
 • SILDIRIM

  sif. Çılpaq, dik və uca; yalçın. Sıldırım dağ. – [İskəndər bəy] sıldırım bir qayanın başında laçın yuvasına bənzər, ağ daşdan bina olunmuş ikimərtəbəl

  Tam oxu »
 • SILDIRIMLI

  sif. 1. Sıldırım olan, sıldırım halında olan. [Ağbulaq kəndi] sıldırımlı dağların geniş ətəyində yerləşərək hər tərəfdən meşə ilə əhatə olunmuşdu

  Tam oxu »
 • SIMSIQ

  sımsığına dəymək – bax damağına dəymək (“damaq”da). [Xurşid:] Srağagün [Gülsabah] orada oturmuşdu, mən də … çıxdım getdim

  Tam oxu »
 • SIMSIRIQ

  sımsığına dəymək – bax damağına dəymək (“damaq”da). [Xurşid:] Srağagün [Gülsabah] orada oturmuşdu, mən də … çıxdım getdim

  Tam oxu »
 • SINAQ

  is. Sınama işi, imtahan. Söhbətin bu yerində mən sınaq üçün xalça üstündə oynayan qızı çağırdım. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • SINAQÇI

  is. Aparatları, materialları və s.-ni sınaqdan keçirən mütəxəssis. Sınaqçı təyyarəçi. Sınaqçı şofer

  Tam oxu »
 • SINAQLI

  sif. Təcrübəli, sınaqdan çıxmış. Vaqifin sınaqlı gözləri arvadına rast gələrək parladı. Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • SINAMA

  “Sınamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SINAMAQ

  f. Yoxlamaq, təcrübədən, sınaqdan keçirmək. [Əhməd:] Qızım, mənim nə oğlum var, nə də qızım, səni sınayırdım, xatircəm ol, Qəribini tapıb sənə yetirər

  Tam oxu »
 • SINANILMA

  “Sınan(ıl)maq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SINANILMAQ

  məch. Sınaqdan keçirilmək (çıxarılmaq), yoxlanılmaq, təcrübədən keçirilmək. Adamlar təcrübədə sınanmalıdır

  Tam oxu »
 • SINANMA

  “Sınan(ıl)maq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SINANMAQ

  məch. Sınaqdan keçirilmək (çıxarılmaq), yoxlanılmaq, təcrübədən keçirilmək. Adamlar təcrübədə sınanmalıdır

  Tam oxu »
 • SINANMIŞ

  f.sif. Sınaqdan çıxmış, təcrübədən keçirilmiş, yoxlanmış. Döyüşdə sınanmış mərd əsgər kimi; Ellər vəhdətinə səs verək bu gün

  Tam oxu »
 • SINAYICI

  sif. Sınayan, bilmək istəyən, imtahanedici, sual ifadə edən. Mahmud … ananın sınayıcı baxışlarının mənasını başa düşdü

  Tam oxu »
 • SINDIRMA

  “Sındırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SINDIRMAQ

  f. 1. Bərk bir şeyə vurmaqla, toxundurmaqla, yaxud yerə salmaqla parçalamaq, qırıb tökmək. Stəkanı yerə salıb sındırmaq

  Tam oxu »
 • SINIXMA

  “Sınıxmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SINIXMAQ

  f. Zəifləmək, arıqlamaq, ətini tökmək, üzülmək, ərimək. Kiçikbəyimin … solğun çöhrəsi sınıxmışdı və dərin bir kədər saçırdı

  Tam oxu »
 • SINIQ

  sif. 1. Sınmış halda olan; qırıq. Sınıq dolça. Sınıq boşqab. Sınıq güzgü. Sınıq maşın. – Mirbalayev oturduğu sınıq taburetdən qalxaraq gəzinməyə başla

  Tam oxu »
 • SINIQ-SALXAQ

  sif. dan. Yarı sınıq, yarı sökülmüş; köhnəlmiş, yıpranmış, yararsız. Sınıq-salxaq yeşik. Sınıq-salxaq ev

  Tam oxu »
 • SINIQ-SINIQ

  sif. və zərf Sınıq, qırıq (çoxları haqqında). Sınıq-sınıq qablar. Boşqablar sınıq-sınıq olmuşdur

  Tam oxu »
 • SINIQ-SÖKÜK

  bax sınıq-salxaq. Sınıqsökük divar. Sınıq-sökük daxma. – Yan küçədə sınıq-sökük darvazaya çəkmə şəkilli iri bir lövhə çalınmışdı

  Tam oxu »