Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • SİLAHLANDIRILMA

  “Silahlandırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SİLAHLANDIRILMAQ

  məch. Silahla təchiz edilmək, yaraqlandırılmaq, əlinə silah verilmək

  Tam oxu »
 • SİLAHLANDIRMA

  “Silahlandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SİLAHLANDIRMAQ

  f. 1. Silahla təchiz etmək, əlinə silah vermək. 2. Hər hansı bir iş üçün lazımi vasitələrlə təmin etmək

  Tam oxu »
 • SİLAHLANMA

  “Silahlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SİLAHLANMAQ

  f. 1. Özünü silahla təmin etmək, özü üçün silah tədarük etmək, silahlı hala gəlmək; yaraqlanmaq. [Kəndli Sultan ağaya:] …Əgər bizə mərhəmət eyləsən və

  Tam oxu »
 • SİLAHLI

  sif. Silahı olan, silah daşıyan, əlində, üstündə silah olan, silaha sarılmış. Silahlı dəstə. – Ucqar stansiyalarda … şuluqluq salan silahlı hərbçilərə

  Tam oxu »
 • SİLAHSIZ

  sif. və zərf 1. Silahı olmayan. …Düşmən qabağına silahsız çıxmaq olmaz. C.Məmmədquluzadə. İndi Məhərrəm bu silahsız ordunun baş komandanı sayılırdı

  Tam oxu »
 • SİLAHSIZLANMA

  “Silahsızlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SİLAHSIZLANMAQ

  f. 1. Silahını, ya silahlarını tökmək, silahsız olmaq. // Öz silahlarını məhv etmək, ya azaltmaq. // Yerləşdirilmiş silahları götürmək, silahlardan mə

  Tam oxu »
 • SİLAHSIZLAŞDIRILMA

  “Silahsızlaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • SİLAHSIZLAŞDIRILMAQ

  məch. Silahsız hala gətirilmək, silahları əlindən alınmaq

  Tam oxu »
 • SİLAHSIZLAŞDIRMA

  “Silahsızlaşdırmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • SİLAHSIZLAŞDIRMAQ

  f. Silahını əlindən almaq, silahsız etmək

  Tam oxu »
 • SİLƏ

  is. [ər.] 1. Qovuşma, əlaqə. 2. Bağ, rabitə. 3. Hədiyyə, mükafat. [Seyid Əzim Şirvaninin Sabirə yazdığı məktubdan] “Nuri-didəm Sabir! Qəzəlimin birinə

  Tam oxu »
 • SİLƏCƏK

  bax silgi

  Tam oxu »
 • SİLƏLƏMƏ

  “Silələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • SİLƏLƏMƏK

  f. Ağzına qədər doldurmaq. Qabı silələmək

  Tam oxu »
 • SİLFON

  is. [ing.] Paslanmayan polad, bürünc, fosforlu və ya beriliumlu tuncdan hazırlanmış nazik divarlı köndələn büzməli borucuq

  Tam oxu »
 • SİLGİ

  is. Silmək üçün yarar əsgi və s.; siləcək. Çəkməsini silgi ilə silmək. Yazı taxtasının yanına silgi qoymaq

  Tam oxu »
 • SİLİB-SÜPÜRMƏ

  “Silib-süpürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • SİLİB-SÜPÜRMƏK

  f. 1. Süpürgə, əsgi və s. ilə bir yeri silmək, süpürmək, təmizləmək. Dükançıların bir çoxu öz dükanlarının qabağını silib-süpürürdü

  Tam oxu »
 • SİLİKÁT

  [lat. silex (silicis) – çaxmaqdaşı] miner. 1. Tərkibində silisium oksidi birləşmələri olan mineralların adı

  Tam oxu »
 • SİLİ́NDR

  [yun. kylindros – diyirlədirəm] 1. riyaz. Qapalı silindrik səth və onu qət edən iki paralel müstəvidən düzələn həndəsi cisim

  Tam oxu »
 • SİLİNDRİ́K

  sif. [yun.] Silindr kimi, silindrə oxşayan, silindr şəkilli. Silindrik forma. Silindrik boru. – Hazırda ayrı-ayrı yataqlardan neft çıxarmaq üçün yer ü

  Tam oxu »
 • SİLİNDRLİ

  sif. Başına silindr (3-cü mənada) qoymuş, başında silindr olan. Bu küçənin … başı sarıqlı axundları ilə başı silindrli ziyalıları … bir müqəddərat daş

  Tam oxu »
 • SİLİNDRŞƏKİLLİ

  bax silindrik

  Tam oxu »
 • SİLİNMƏ

  “Silinmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • SİLİNMƏK

  məch. 1. Yuyularaq, sürtülərək və ya silinərək təmizlənmək. Stollar, pəncərələr silinmişdir. – Kitab şkafının şüşələri tərtəmiz silinmişdi

  Tam oxu »
 • SİLİNMƏZ

  sif. 1. Silinə bilməyən, getməyən. Silinməz ləkə. 2. məc. Yaddan çıxmaz, unudulmaz, xatirdə qalan. Silinməz iz

  Tam oxu »
 • SİLİ́SİUM

  [lat. silicium – çaxmaqdaşı] kim. Süxurların çoxunun tərkibində olan kimyəvi element

  Tam oxu »
 • SİLİST

  [rus. “следствие” sözündən] dan. İstintaq, dindirmə, sorğu-sual. [Hacı Qara:] Onların qılınc-tüfəngi o qədər məni qorxutmur ki, silisti, apar-gətiri c

  Tam oxu »
 • SİLİSTÇİ

  is. [rus. “следователь” sözündən] dan. İstintaq aparan vəzifəli şəxs; müstəntiq. 1920-ci ilin noyabr ayında qəza milis idarəsindən Naxçıvan xalq silis

  Tam oxu »
 • SİLK

  is. [ər.] 1. Feodalizm dövründəki sinfi münasibətlər əsasında meydana gələrək, varislik hüquq və vəzifələri qanunən möhkəmlənmiş ictimai qrup, təbəqə

  Tam oxu »
 • SİLKƏLƏMƏ

  “Silkələmək”dən f.is. “TU”-da adi təyyarələrdə olduğundan daha sərbəst hərəkət etmək mümkündür. Burada kəskin silkələmə yoxdur

  Tam oxu »
 • SİLKƏLƏMƏK

  f. 1. Təkan verərək, dartaraq bu tərəfdən-o tərəfə bərk tərpətmək, yerindən oynatmaq, sarsıtmaq. Gənc sərt əlilə Bayramı silkələdi

  Tam oxu »
 • SİLKƏLƏNMƏ

  “Silkələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • SİLKƏLƏNMƏK

  1. “Silkələnmək”dən məch. 2. qayıd. Atılıb-düşmək, yırğalanmaq, o tərəf-bu tərəfə tərpənmək. Maşının üstündə bir qız dayanmışdı, hey o yan-bu yana sil

  Tam oxu »
 • SİLKƏMƏ

  “Silkəmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • SİLKƏMƏK

  f. Çırpmaq, silkələmək. Kankan Qeybəli ayağa qalxıb, ətəyini silkədi, öz palçıq kərpicli evinə tərəf yönəldi

  Tam oxu »
 • SİLKİNMƏ

  “Silkinmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • SİLKİNMƏK

  1. qayıd. Silkənərək üstündəki tozu-torpağı və s.-ni düşürmək. [Səfər kişi] divarın dalına çəkilib silkinər, ətəklərini çırpıb tez qaçardı

  Tam oxu »
 • SİLKMƏ

  “Silkmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • SİLKMƏK

  f. 1. Bir şeyi, üstündəki tozu, xırda şeyləri düşürmək üçün əsdirmək, çırpmaq. Palazı silkmək. Üst-başını silkmək

  Tam oxu »
 • SİLL

  is. [ər.] köhn. Vərəm. [Ələkbər:] Hər kim bu arvadın üzünə baxsa, sill azarına düşər. N.Vəzirov. [Hacı Murad:] Malı, dövləti çox, özünün də sill azarı

  Tam oxu »
 • SİLLABİ́K

  sif. [yun. syllabikos] ədəb. Heca vəzninə əsaslanan, heca vəznində yazılmış. Sillabik şeir

  Tam oxu »
 • SİLLƏ

  is. Açıq əllə, əl ayası ilə üzə vurulan zərbə. Sillə ilişdirmək. – [Məşədi İbad:] Rəhmətlik Pərizada günlərin bir günü bir sillə çəkdim ki, bir dişi s

  Tam oxu »
 • SİLLƏLƏMƏ

  “Sillələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • SİLLƏLƏMƏK

  f. Sillə vurmaq. Gülnaz yerindən sıçrayıb durdu, mübaşir Məmmədi sillələdi. M.İbrahimov

  Tam oxu »
 • SİLLƏLƏNMƏ

  “Sillələnmək”dən f.is

  Tam oxu »