Толковый словарь азербайджанского языка

 • SOLÇU

  is. fəls. Öz xırda burjua görüşlərini inqilabi cümləpərdazlıqla gizlədən opportunist

  Полностью »
 • SOLÇULUQ

  is. Solçu mövqeyində durma, solçunun yeritdiyi siyasət, solçunun görüşü; solluq

  Полностью »
 • SOLDÁT

  [rus.] 1. bax əsgər. 2. bax valet

  Полностью »
 • SOLDIŞ

  is. etnoqr. Toy mərasimində bəyin (oğlanın) və ya gəlinin sol tərəfində oturan, yaxud müşayiət edən şəxs

  Полностью »
 • SOLDURMA

  “Soldurmaq”dan f.is

  Полностью »
 • SOLDURMAQ

  f. Solğun etmək, solğunlaşdırmaq. Hansı boyalardan vurmuşdu naxış; Soldura bilməmiş onu zaman da. N.Rəfibəyli

  Полностью »
 • SOLFÉCİO

  is. [ital.] mus. Musiqini eşitmə və duyma qabiliyyətini inkişaf etdirmək, eləcə də not oxumaq təcrübəsini artırmaq məqsədi daşıyan tədris fənni

  Полностью »
 • SOLĞUN

  sif. 1. Rəngi qaçmış, rəngi solmuş, soluq. Solğun çöhrə. – [Ovçunun] solğun dodaqları əsir, bir-birindən xeyli aralı olan qövsəbənzər qaşları çatılmış

  Полностью »
 • SOLĞUNLAŞMA

  “Solğunlaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • SOLĞUNLAŞMAQ

  f. 1. Rəngi solmaq, solğun olmaq. Üzü solğunlaşmaq. – [Bibixanımın] solğunlaşıb altı kölgələnən gözləri elə bil yenidən canlandı

  Полностью »
 • SOLĞUNLUQ

  is. Solğun olma, saralma, rəngi qaçma, solğun şeyin halı. Lakin onun sifətində bir solğunluq nişanı var; Məncə onun bu dərdini dərd çəkənlər duyub anl

  Полностью »
 • SOLİ́ST

  [ital.] Solo ifa edən müğənni, rəqqasə və ya çalğıçı

  Полностью »
 • SOLLAŞMA

  “Sollaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • SOLLAŞMAQ

  f. Siyasi görüşcə sol partiyalara yaxınlaşmaq

  Полностью »
 • SOLLUQ

  bax solçuluq

  Полностью »
 • SOLMAQ

  f. Rəngi qaçmaq, rəngini, parlaqlığını itirmək, saralmaq, təravətini itirmək. Payız gəldi, yarpaqlar soldu

  Полностью »
 • SOLMAZ

  sif. 1. Solmayan, təravətini itirməyən. Solmaz çiçək. – Siz bu xalıların parlaq və solmaz naxışlarında böyük bir xalqın arzularını, faciəsini, sevincl

  Полностью »
 • SOLO

  [ital. Solo – tək] Bir çalğıçı, bir müğənni tərəfindən ifa olunan musiqi əsəri və ya onun ayrıca bir hissəsi

  Полностью »
 • SOLTAN

  is. [ər. sultan] Padşah, hökmdar. Hər kimin ki, mövla olur köməyi; Nə işi var soltan ilə, xan ilə. M

  Полностью »
 • SOLUB-SARALMA

  “Solub-saralmaq”dan f.is

  Полностью »
 • SOLUB-SARALMAQ

  f. Solmaq, saralmaq; rəngini, parlaqlığını, təravətini itirmək; bozarmaq. Burada sınıq budaqlı ağaclar susuz qalıb qurumağa başlamış, bağçalar solubsa

  Полностью »
 • SOLUXMA

  “Soluxmaq”dan f.is

  Полностью »
 • SOLUXMAQ

  f. Solmaq. [Dostumun] rast və gözəl qaməti əyilib, rəngi soluxub, gözlərinin işığı gedib. F.Köçərli. Gün batdı, ağardı hər cığır, hər iz; Amma soluxma

  Полностью »
 • SOLUQ

  sif. Solmuş, solğun, rəngi qaçmış, təravəti qaçmış. [Qurbanın] biixtiyar soluq dodaqlarından bütün iztirab və kədərlərinə tərcüman olan bir “of” uçdu

  Полностью »
 • SOLYARİ

  is. [lat.] Günəş vannası qəbul edənlər üçün avadanlığı olan yer

  Полностью »
 • SOLYARKA

  is. [rus.] Neft yanacağının bir növü

  Полностью »
 • SOMATOLOGİYA

  is. [yun.] tibb. İnsan bədəninin ölçülərini və tənasübünü öyrənən elm sahəsi

  Полностью »
 • SOMBRÉRO

  is. [isp.] Kənarları enli şlyapa

  Полностью »
 • SON

  is. 1. Bir şeyin qurtaracağı, nəhayəti, axırı; axır. Yolun sonu. Küçənin sonu. – Bayramın Məşədibəygilə qonaq gəldiyi ilk gün son gün olmadı

  Полностью »
 • SONA

  is. Əsil mənası ördək olub, gözəlliyinə görə aşıq şerində gözəlin epitetlərindən biri kimi (çox vaxt yaşılbaş sona tərkibində) işlənir

  Полностью »
 • SONALAMA

  “Sonalamaq”dan f.is

  Полностью »
 • SONALAMAQ

  f. Hər şeyə irad tutmağa çalışmaq, hər şeydə nöqsan axtarmaq. Əfruz bacı hər şeyi sonalayan idi. O, evin qabağında Kosanı qarşılayıb bala baxdı və qız

  Полностью »
 • SONÁTA

  [ital.] Xarakter və tempi etibarilə adətən üç və ya dörd hissədən ibarət instrumental musiqi əsəri

  Полностью »
 • SONATİ́NA

  [ital.] mus. Kiçik sonata

  Полностью »
 • SONBEŞİK

  is. Sonuncu, axırıncı uşaq, övlad. Ailənin sonbeşiyi. – Tükəzban ilk və sonbeşiyi olan Qüdrəti min əziyyətlə boya-başa çatdırdığından onun üstündə, öz

  Полностью »
 • SONCUQ

  is. Təpik, şıllaq. □ Soncuq atmaq – bax soncuqlamaq. Öküz soncuq atır. // Tərslik eləmək, deyilənə qulaq asmamaq

  Полностью »
 • SONCUQLAMA

  “Soncuqlamaq”dan f.is. Köçün yaraşığı dananın soncuqlamasıdır. (Ata. sözü)

  Полностью »
 • SONCUQLAMAQ

  f. Soncuq atmaq, təpik atmaq, şıllaq atmaq. Cöngə isə hey soncuqlayır, təkə kimi atılıb-düşürdü. S.Rəhimov

  Полностью »
 • SONÉT

  is. [fr.] Şeir janrı

  Полностью »
 • SONLUQ

  is. qram. Sözün qrammatik dəyişən son hissəsi. Hal sonluqları

  Полностью »
 • SONOR

  is. [lat.] Səs tellərinin ahəngdar hərəkəti ilə yaranan samit səs

  Полностью »
 • SONRA

  1. zərf Bir işin, hadisənin baş verməsində zaman ardıcıllığı göstərən zaman zərfi. Əvvəlcə müəllim, sonra uşaqlar danışdı

  Полностью »
 • SONRADAN

  zərf Sonra, axırda, nəhayətdə, nəticədə, aqibətdə; bir müddət, bir az keçəndən sonra. Məsələni sonradan başa düşdü

  Полностью »
 • SONRADAN-SONRAYA

  zərf Axırda, bir az keçəndən sonra, bir qədər fikirləşəndən sonra. İsmayıl kişi fikrə getdi. Sonradansonraya dedi: – Silahlarını ələ gətirə bilsək, da

  Полностью »
 • SONRAKI

  zərf 1. Sonra olan, sonra baş verən, bir şeyin ardınca gələn. Sonrakı hadisə. Sonrakı fikir. Sonrakı nəticələr

  Полностью »
 • SONRALAR

  zərf Bir hadisədən, əhvalatdan, işdən sonrakı vaxt, sonrakı vaxtlar(da). Əvvəl yaxşı idi, sonraları əhvalı pozuldu

  Полностью »
 • SONRALARI

  zərf Bir hadisədən, əhvalatdan, işdən sonrakı vaxt, sonrakı vaxtlar(da). Əvvəl yaxşı idi, sonraları əhvalı pozuldu

  Полностью »
 • SONRALIQ

  1. bax sonradan. Bu kağızın məzmunundan və 2000 manat puldan hamısı şad olub, sonralıq xoşbəxt və şadlıq ilə yaşadılar

  Полностью »
 • SONRALIQCA

  zərf Sonradan, sonra. Sonralıqca hamı gəldi. – Bəs bu yazıq Tükəzbana niyə erkək deyirlər, əlbəttə, sonralıqca hamımız biləcəyik

  Полностью »
 • SONRASI

  zərf Axırı, ardı, nəticəsi, aqibəti. Sonrası bəlli olar. Sonrasına baxarıq

  Полностью »