Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • SORMA₂

  “Sormaq2”dan f.is

  Tam oxu »
 • SORMA₁

  “Sormaq1”dan f.is

  Tam oxu »
 • SORMAQ₁

  f. Soruşmaq, sual etmək, xəbər almaq. Gər sual eyləsə zahid, ki nədir nəşeyimey? Degilən, get onu meyxanədə sağərdən sor

  Tam oxu »
 • SORMAQ₂

  f. 1. Əmmək. Boynum qolunu dilər həvadan; Ləlim ləbini sorar səbadan. Füzuli. Uşaq iydən ürkən kimi olub başını buladı, lakin yenə də döşü tapıb sordu

  Tam oxu »
 • SORT

  [fr. sorte, əsli lat.] 1. Hər hansı bir malın keyfiyyət və qiymət cəhətdən dərəcəsi, növü, çeşidi. Çayın sortu

  Tam oxu »
 • SORTÁMENT

  is. [fr.] Eyni cinsli məmulat və materialların sort, növ, tip və ölçü cəhətdən çeşidi

  Tam oxu »
 • SORTLAMA

  “Sortlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SORTLAMAQ

  bax sortlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • SORTLAŞDIRMA

  “Sortlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SORTLAŞDIRMAQ

  f. Sortlara ayırmaq, növlərə ayırmaq; çeşidləmək

  Tam oxu »
 • SORTLAYICI

  is. Bir şeyi sortlara, növlərə, çeşidlərə ayıran işçi (maşın)

  Tam oxu »
 • SORTLUQ

  is. Müəyyən sorta (2-ci mənada) aid olma; cins. Sortluq toxum

  Tam oxu »
 • SORTSINAMA

  is. k.t. Toxumların sortunu (növünü, cinsini, keyfiyyətini) yoxlayıb qiymətləndirmə

  Tam oxu »
 • SORUCU₂

  is. Sual edən, soruşan, sualedici, sual ifadə edən. Sorucu baxış. – Qız tanımadığı bu adamları utancaq və sorucu nəzərlərlə seyr edirdi

  Tam oxu »
 • SORUCU₁

  sif. Soran, sorub çəkən. Bitkinin sorucu rişələri. Sorucu həşərat. Sorucu orqan. // Sormağa, sorub çəkməyə məxsus

  Tam oxu »
 • SORUŞMA

  “Soruşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SORUŞMAQ

  f. 1. Bir şeyi bilmək, bir şey haqqında məlumat almaq üçün birinə sualla müraciət etmək; sual etmək. Xəstənin halını soruşmaq

  Tam oxu »
 • SORUŞULMA

  “Soruşulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SORUŞULMAQ

  məch. Sual edilmək. Soruşula bilər ki, indi bundan sonra daha kim qaradama tövlə səkisindən qopub, pəncərəli bir otaqça tikib buraya çıxa bilərdi

  Tam oxu »
 • SOSİÁL

  [lat.] Mürəkkəb sözlərin sosialist mənasında olan birinci tərkib hissəsi; məs.: sosial-demokrat, sosial-demokratizm və s

  Tam oxu »
 • SOSİAL-DEMOKRAT

  Sosial-demokrat partiyasının üzvü, sosial-demokratiya tərəfdarı

  Tam oxu »
 • SOSİÁL-DEMOKRATİ́K

  sif. Sosial-demokratiyaya aid. Sosial-demokratik ideologiya. Sosial-demokratik görüşlər

  Tam oxu »
 • SOSİAL-DEMOKRATİYA

  XIX əsrin sonuncu rübündə meydana gələn sosialist partiyalarının ümumi adı. Rusiya sosialdemokratiyası

  Tam oxu »
 • SOSİAL-DEMOKRATİZM

  Sosial-demokratiyanın ideologiyası və taktikası

  Tam oxu »
 • SOSİAL-İMPERİALİST

  Sosial-imperializm siyasəti yeridən və ya bu siyasəti müdafiə edən adam

  Tam oxu »
 • SOSİAL-İMPERİALİZM

  Opportunizmin bir növü, sosial-demokratların öz ölkələrinin imperialist hökumətini dayaqlama siyasəti

  Tam oxu »
 • SOSİÁL-REVOLYUSİONÉR

  [ixtisarı: “eser”] 1902-ci ildə Rusiyada xalqçı qrupları qalıqlarından əmələ gəlib, Oktyabr inqilabından sonra sovet hakimiyyətinə qarşı mübarizə apar

  Tam oxu »
 • SOSİALİ́ST

  1. Sosializm (2-ci mənada) tərəfdarı. 2. Sosialist partiyasının üzvü

  Tam oxu »
 • SOSİALİSTLƏŞDİRMƏ

  “Sosialistləşdirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • SOSİALİSTLƏŞDİRMƏK

  f. Bütün cəmiyyətin mülkiyyəti etmək, sosialist mülkiyyətinə çevirmək. Ağır sənayeni sosialistləşdirmək

  Tam oxu »
 • SOSİALİ́ZM

  [lat. sosialis – ictimai, müştərək] 1. Sosialist inqilabı, burjua hakimiyyətinin devrilməsi və proletar diktaturası yaradılması, istismarçı siniflərin

  Tam oxu »
 • SOSİOLÓGİYA

  [lat. societas – cəmiyyət və yun. logia – təlim] Cəmiyyət inkişafının ümumi qanunları haqqında elm

  Tam oxu »
 • SOSİOLOJİ́

  sif. [lat.] Sosiologiyaya aid. Sosioloji qanun. Sosioloji nəzəriyyə

  Tam oxu »
 • SOSİÓLOQ

  [lat. societas – cəmiyyət və yun. logos – məfhum, təlim] Sosiologiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • SOSİ́SKA

  [rus.] Bişmiş halda yeyilən nazik kolbasa. [Vəlibəy:] Canım, Allahın kələm suyu borşu istəyirsən, içindən sosiska çıxır

  Tam oxu »
 • SOSİSKAXANA

  is. Sosiska bişirilib satılan qəlyanaltı dükanı

  Tam oxu »
 • SOSYARIŞ

  is. “Sosializm yarışı” qısaltma forması

  Tam oxu »
 • SÓUS

  [fr. sauce] Xörək şirəsi

  Tam oxu »
 • SOUSLU

  sif. Sousu olan, sousla bişirilmiş

  Tam oxu »
 • SOVÉT₂

  is. [rus.] 1. köhn. Rusiyada sosializm cəmiyyətinin siyasi təşkilat forması. SSRİ Ali Soveti. 2. köhn

  Tam oxu »
 • SOVÉT₁

  is. [rus.] Müəyyən sahəyə aid mütəxəssislər qrupu; şura. Elmi sovet. Muharibə veteranları şurası

  Tam oxu »
 • SOVETLƏŞDİRİLMƏ

  “Sovetləşdirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • SOVETLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Sovet hakimiyyəti qurulmaq, Sovet hakimiyyəti orqanları yaradılmaq

  Tam oxu »
 • SOVETLƏŞDİRMƏ

  “Sovetləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • SOVETLƏŞDİRMƏK

  f. Bir yerdə Sovet hakimiyyəti, Sovet hakimiyyəti orqanları qurmaq, yaratmaq

  Tam oxu »
 • SOVETLƏŞMƏ

  “Sovetləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • SOVETLƏŞMƏK

  f. Sovet qaydasınca qurulmaq, sovet xarakteri almaq

  Tam oxu »
 • SOVXA

  is. Ölən adamın qalmış şeyləri. [Hacı Qara:] Heç kəs malın üzünə baxmır. Deyəsən, ölətdən qırılanların sovxasıdır

  Tam oxu »
 • SOVXOZ

  [rus. “советское хозяйство” söz. ixtisarı] Dövlətə tabe olan kollektiv kənd təsərrüfatı; təsərrüfat birliyi

  Tam oxu »
 • SÓVKA

  [rus.] zool. Tırtılları kənd təsərrüfatı bitkilərinə ziyan verən gecə kəpənəkləri qrupunun adı. Kələm sovkası

  Tam oxu »