Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • SOBA

  is. Mənzili qızdırmaq, üstündə xörək bişirmək üçün damdan hörülmüş və ya metaldan qayrılmış qurğu; peç

  Tam oxu »
 • SÓDA

  1. Texnikada, təbabətdə və məişətdə geniş işlənən bəzi natrium duzları karbohidratlarının adı. 2. Təbabətdə və aşpazlıqda işlədilən ağ toz şəklində na

  Tam oxu »
 • SOFÁ

  [fr. sofa, əsli ər.] Alçaq qoltuğu və söykənəcəyi olan yumşaq divan

  Tam oxu »
 • SOFİ

  is. [ər., əsli yun.] 1. Təsəvvüfə mənsub adam, təsəvvüflə məşğul olan adam (bax təsəvvüf). // Dini ehkamlardan əsla kənara çıxmayan adam; zahid, dinda

  Tam oxu »
 • SOFİLİK

  is. Dindarlıq, zahidlik

  Tam oxu »
 • SOFİ́ST

  [yun. sophistes] 1. Eramızdan əvvəl V-IV əsrlərdə: əsas diqqəti etika, siyasət, idrak nəzəriyyəsi məsələlərinə verən və öz fikirlərini məntiqi dəlillə

  Tam oxu »
 • SOFİ́STİKA

  1. Sofistlərin nəzəriyyəsi (bax sofist 1-ci mənada). 2. kit. Sofizmlərə əsaslanan mühakimələr, dəlillər, sübutlar; adamı yanılda biləcək sözlər; boş v

  Tam oxu »
 • SOFİZM

  [yun. sophisma] Məntiqcə (zahirən) düzgün görünə bilən, həqiqətdə isə düzgün olmayıb qəsdən adamı yanılda bilən hökm, iddia; səfsətə

  Tam oxu »
 • SOFU

  is. [ər.] Hər şeydən iyrənən, şübhələnən, çəkinən; vasvası adam

  Tam oxu »
 • SOĞAN

  is. Bostan bitkisi və bu bitkinin lüləşəkilli yeməli yarpaqları və qat-qat qabıqlardan ibarət kökü. Baş soğan

  Tam oxu »
 • SOĞANAQ

  is. bot. 1. Bəzi bitkilərin gövdələrinin qalınlaşmış, çox vaxt yumrulaşmış hissəsi. Lalə soğanağı. Zanbağın soğanağı

  Tam oxu »
 • SOĞANBOZBAŞI

  is. Ət əvəzinə yağda qızardılmış soğanla bişirilən duru xörək; bozbaş. …Hətta soğan belə yox idi ki, Fatma soğanbozbaşı bişirə

  Tam oxu »
 • SOĞANÇA

  is. Yağda qızardılmış soğan. Soğança hazırlamaq. – [Fərrux:] Mənzər, soğançanı ayrı qızart, özünü də çox elə

  Tam oxu »
 • SOĞANLI

  sif. Soğan qatılmış, tərkibində soğan olan, soğanla bişirilmiş

  Tam oxu »
 • SOĞANLIQ

  is. Soğan əkilmiş yer. Bostanın bir tərəfi soğanlıqdır

  Tam oxu »
 • SOĞDİLƏR

  is. Mərkəzi Asiya və Qazaxıstanda, Savd vilayətində eramızdan əvvəl birinci minilliyin ortalarında məskunlaşmış olan İrandilli xalq

  Tam oxu »
 • SOXMA

  “Soxmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SOXMAQ

  f. 1. Bir şeyin altına, içərisinə, arasına və ya dalına qoymaq, daxil etmək; dar bir yerin içinə qoymaq

  Tam oxu »
 • SOXULCAN

  is. zool. Yumşaq, uzun və əksərən yuvarlaq (halqalı) bədənli, torpaq içində, nəm yerlərdə yaşayan qurd

  Tam oxu »
 • SOXULCANAOXŞAR

  sif. Görünüşcə soxulcana oxşayan. Soxulcanaoxşar çıxıntı

  Tam oxu »
 • SOXULMA

  “Soxulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SOXULMAQ

  f. 1. Özünü soxmaq, dürtmək; təpilmək, girmək. Sonra obaya gəldik. Sürülərin içinə soxulduq. Quzularla, oğlaqlarla oynadıq

  Tam oxu »
 • SOXULUŞMA

  “Soxuluşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SOXULUŞMAQ

  f. Soxulmaq (çoxları haqqında)

  Tam oxu »
 • SOXUŞDURMA

  “Soxuşdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SOXUŞDURMAQ

  f. dan. 1. bax soxmaq 1-ci mənada. 2. məc. dan. Aldadaraq, dilə tutaraq, biclik işlədərək, hiss etdirmədən vermək, ötürmək, başından eləmək

  Tam oxu »
 • SOL

  is. 1. Bədənin ürək yerləşən tərəfi, bədənin sağ tərəfinin əksinə olan hissəsi. // sif. Həmin tərəfdə olan, yerləşən

  Tam oxu »
 • SOLAXAY

  sif. və is. Hər işi sol əli ilə görən, sağ əlinə nisbətən sol əli ilə daha yaxşı yazan, işləyən. Solaxay adam

  Tam oxu »
 • SOLAXAYLIQ

  is. Solaxay olma

  Tam oxu »
 • SOLAQAN

  sif. Tez solan

  Tam oxu »
 • SOLAN

  sif. Tez solan

  Tam oxu »
 • SOLÇU

  is. fəls. Öz xırda burjua görüşlərini inqilabi cümləpərdazlıqla gizlədən opportunist

  Tam oxu »
 • SOLÇULUQ

  is. Solçu mövqeyində durma, solçunun yeritdiyi siyasət, solçunun görüşü; solluq

  Tam oxu »
 • SOLDÁT

  [rus.] 1. bax əsgər. 2. bax valet

  Tam oxu »
 • SOLDIŞ

  is. etnoqr. Toy mərasimində bəyin (oğlanın) və ya gəlinin sol tərəfində oturan, yaxud müşayiət edən şəxs

  Tam oxu »
 • SOLDURMA

  “Soldurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SOLDURMAQ

  f. Solğun etmək, solğunlaşdırmaq. Hansı boyalardan vurmuşdu naxış; Soldura bilməmiş onu zaman da. N.Rəfibəyli

  Tam oxu »
 • SOLFÉCİO

  is. [ital.] mus. Musiqini eşitmə və duyma qabiliyyətini inkişaf etdirmək, eləcə də not oxumaq təcrübəsini artırmaq məqsədi daşıyan tədris fənni

  Tam oxu »
 • SOLĞUN

  sif. 1. Rəngi qaçmış, rəngi solmuş, soluq. Solğun çöhrə. – [Ovçunun] solğun dodaqları əsir, bir-birindən xeyli aralı olan qövsəbənzər qaşları çatılmış

  Tam oxu »
 • SOLĞUNLAŞMA

  “Solğunlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SOLĞUNLAŞMAQ

  f. 1. Rəngi solmaq, solğun olmaq. Üzü solğunlaşmaq. – [Bibixanımın] solğunlaşıb altı kölgələnən gözləri elə bil yenidən canlandı

  Tam oxu »
 • SOLĞUNLUQ

  is. Solğun olma, saralma, rəngi qaçma, solğun şeyin halı. Lakin onun sifətində bir solğunluq nişanı var; Məncə onun bu dərdini dərd çəkənlər duyub anl

  Tam oxu »
 • SOLİ́ST

  [ital.] Solo ifa edən müğənni, rəqqasə və ya çalğıçı

  Tam oxu »
 • SOLLAŞMA

  “Sollaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SOLLAŞMAQ

  f. Siyasi görüşcə sol partiyalara yaxınlaşmaq

  Tam oxu »
 • SOLLUQ

  bax solçuluq

  Tam oxu »
 • SOLMAQ

  f. Rəngi qaçmaq, rəngini, parlaqlığını itirmək, saralmaq, təravətini itirmək. Payız gəldi, yarpaqlar soldu

  Tam oxu »
 • SOLMAZ

  sif. 1. Solmayan, təravətini itirməyən. Solmaz çiçək. – Siz bu xalıların parlaq və solmaz naxışlarında böyük bir xalqın arzularını, faciəsini, sevincl

  Tam oxu »
 • SOLO

  [ital. Solo – tək] Bir çalğıçı, bir müğənni tərəfindən ifa olunan musiqi əsəri və ya onun ayrıca bir hissəsi

  Tam oxu »
 • SOLTAN

  is. [ər. sultan] Padşah, hökmdar. Hər kimin ki, mövla olur köməyi; Nə işi var soltan ilə, xan ilə. M

  Tam oxu »