Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • SUBURAXICI

  is. tex. Suyu su anbarından su kəmərlərinə, suvarma və ya gəmiçilik kanallarına buraxmaq üçün qurğu

  Tam oxu »
 • SUBYÉKT

  is. [lat. subjectum] 1. fəls. Xarici aləmi (obyekti) dərk edən və öz əməli fəaliyyətində, işində ona təsir edən şəxs

  Tam oxu »
 • SUBYEKTİV

  sif. [lat.] Subyektə, şəxsə, şəxsiyyətə aid olan, onunla bağlı olan, ondan asılı olan. Subyektiv səbəblər

  Tam oxu »
 • SUBYEKTİVİ́ST

  is. Subyektivizm (1-ci mənada) tərəfdarı

  Tam oxu »
 • SUBYEKTİVİ́ZM

  [lat.] 1. Maddi aləmin obyektiv varlığını inkar edən idealist fəlsəfi cərəyan. 2. Burjua sosiologiyasında: cəmiyyətin inkişafının obyektiv qanunlara ə

  Tam oxu »
 • SUBYEKTİVLİK

  is. 1. Ancaq bir subyektə, şəxsə, fərdə aid olma; şəxsi, fərdi. Görüşlərin subyektivliyi. 2. Bir şeyə həddən artıq subyektiv münasibət, qeyri-obyektiv

  Tam oxu »
 • SUCUQ

  is. 1. İçərisinə fındıq, qoz, şabalıd və s. doldurulmuş kolbasa şəkilli şirniyyat növü. İçində şabalıd, fındıqla üzüm; Qozlu sucuqlardan beş-altı düzü

  Tam oxu »
 • SUÇ

  is. köhn. Günah, təqsir. [Xəyyam:] İçsə o, bir suçmu bizim içməmiz; Qorxusu yox, sən də gəl iç, ey əziz

  Tam oxu »
 • SUÇƏKƏN

  is. Suyu canına çəkən, hopduran kağız. // Suçəkən (suqurudan) kağız – bax suçəkən

  Tam oxu »
 • SUÇİÇƏYİ

  is. tib. Yoluxucu uşaq xəstəliyi

  Tam oxu »
 • SUÇİLƏYƏN

  bax susəpən. …Mehtər əlində xəlbir, üzü samanlı; birinin əlində süpürgə, suçiləyən və Gülpəri də gəlirlər

  Tam oxu »
 • SUÇLU

  sif. köhn. Təqsiri, günahı olan; müqəssir

  Tam oxu »
 • SUÇU

  is. 1. Keçmişdə dalında və ya başqa bir vasitə ilə su daşıyıb əhaliyə satan adam. Küçələrdə arabaçılar, suçular və qeyri qəsəbə əhli o yan-bu yana yer

  Tam oxu »
 • SUDAŞIYAN

  is. 1. bax suçu 1-ci mənada. 2. İçmək, sulamaq, işlətmək və s. üçün su aparan, su daşıyan maşın və s

  Tam oxu »
 • SUDUR

  bax suluq 1-ci mənada. Ayaqlarının altı yəqin sudur olmuşdur. M.Hüseyn

  Tam oxu »
 • SUDURLAMA

  “Sudurlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SUDURLAMAQ

  f. Sudur əmələ gəlmək, suluqlamaq

  Tam oxu »
 • SUF

  is. zool. Xanı balığı fəsiləsindən qiymətli bir balıq

  Tam oxu »
 • SUFBALIĞI

  is. zool. Xanı balığı fəsiləsindən qiymətli bir balıq

  Tam oxu »
 • SUFƏRƏSİ

  bax cüllüt

  Tam oxu »
 • SUFİ

  is. [ər.] 1. Təsəvvüflə məşğul olan adam; mistik. 2. Dindən, dini göstərişlərdən əsla kənara çıxmayan adam; zahid

  Tam oxu »
 • SUFLYÓR

  [fr. souffleur] Artistlərə suflyorluq edən teatr işçisi. [Oqtay:] Xaspolad, haydı, sən də get, suflyordan kitabı al, sözlərinə bax

  Tam oxu »
 • SUFLYORLUQ

  is. Tamaşa zamanı aktyorlara rolların sözlərini yavaşcadan söyləmə. □ Suflyorluq etmək – tamaşa zamanı aktyorlara rollarının sözlərini demək

  Tam oxu »
 • SUGÜLÜ

  is. bot. Sulaq yerlərdə bitən, bəzi hallarda çiçək açan bitki

  Tam oxu »
 • SUXARI

  [rus. сухари] Qurudulmuş çörək tikəsi. Çörəyi suxarı eləmək. Suxarı qurutmaq. // Quru peçenye növü. Uşaqlar dinməzsöyləməz, xırpa-xırpla suxarı çeynəm

  Tam oxu »
 • SUİ-İSTİFADƏ

  [ər.] : sui-istifadə etmək – bir şeyin və ya bir adamın zərərinə işləmək. Vəzifəsindən sui-istifadə etmək

  Tam oxu »
 • SUİ-QƏSD

  is. [ər.] Birinin canına qəsd etmək, birini öldürmək və ya yaralamaq qəsdində olma. Rənaya qarşı düzəldilən sui-qəsd Nizamini hər şeydən çox düşündürü

  Tam oxu »
 • SUİ-QƏSDÇİ

  is. Sui-qəsd edən, sui-qəsd hazırlayan. Vəsiqələrdən ən əhəmiyyətlisi suiqəsdçilərin ingilis konsuluna yazdığı məktub idi

  Tam oxu »
 • SUİLANI

  is. zool. Bəzi zəhərsiz ilanların adı. [Lətifə:] Bir də onu gördüm ki, bax, bu qolum yoğunluqda suilanı qılçama dolanıb, məni dartışdırır

  Tam oxu »
 • SUİTİ

  is. zool. Pərayaqlılar dəstəsindən dəniz heyvanı. Yeraltı gözə-gözə dəlmələrdə suitiləri yaşayır, balalayır, törəyir və artırdı

  Tam oxu »
 • SUKEÇİRMƏYƏN

  sif. Suyu özündən keçirməyən, su keçməyən, suyu buraxmayan. Sukeçirməyən lay. Sukeçirməyən parça. Sukeçirməyən plaş

  Tam oxu »
 • SUKEÇMƏZ

  sif. Suyu özündən keçirməyən, su keçməyən, suyu buraxmayan. Sukeçirməyən lay. Sukeçirməyən parça. Sukeçirməyən plaş

  Tam oxu »
 • SUKƏSƏN

  bax suyaran

  Tam oxu »
 • SUQAMIŞI

  is. bot. Sulaq yerlərdə bitən, yarpaqlarından ip, kağız, səbət və s. hazırlanan, gövdəsi bəzi mal-qara üçün qiymətli yem sayılan ot bitkisi

  Tam oxu »
 • SUQARANQUŞU

  is. zool. Qağayılar fəsiləsindən su quşu

  Tam oxu »
 • SUQOZU

  is. bot. Suda bitən ot bitkisi

  Tam oxu »
 • SUQUZĞUNU

  is. zool. İribaşlı, əlvantüklü, uzundimdikli su quşu

  Tam oxu »
 • SULAQ

  is. Durğun su, bataqlıq, bataq yer. // Suyun yığıldığı yer, gölməçə

  Tam oxu »
 • SULAMA

  “Sulamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SULAMAQ

  f. 1. Sərinlik üçün su tökmək, su axıtmaq, su çiləmək, su səpmək. Küçəni sulamaq. Meydançanı sulamaq

  Tam oxu »
 • SULANDIRMA

  “Sulandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SULANDIRMAQ

  ağzını sulandırmaq – bax ağız1

  Tam oxu »
 • SULANMA

  “Sulanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SULANMAQ

  f. 1. bax suvarılmaq. Əkin sahələri sulanıb. – Bağçanın ortasında yenə də dördkünc bir çarhovuz vardı, …bu hovuzdan bağça sulanırdı

  Tam oxu »
 • SULAŞMA

  “Sulaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SULAŞMAQ

  f. 1. qarş. Bir-birinə su atmaq. [Uşaqlar] bir-birilə ötüşərək, hay salıb gah üzür, gah batıb yox olur, birdən baş qaldırıb ikiəlli sulaşırdılar

  Tam oxu »
 • SULEYLƏYİ

  is. zool. Ayağıpərdəlilər sinfindən suda yaşayan bir quş

  Tam oxu »
 • SULFÁT

  [lat. sulfur – kükürd] kim. Kükürd turşusunun duzu

  Tam oxu »
 • SULFAZOL

  [xar.] Kokkların törətdiyi xəstəliklərin müalicəsində işlədilən dərman preparatı

  Tam oxu »
 • SULFİDİ́N

  [lat. sulfur – kükürd] Kokkların törətdiyi xəstəliklərin müalicəsində tətbiq edilən dərman preparatı

  Tam oxu »