Толковый словарь азербайджанского языка

 • STÉRLİNQ

  [ing.] İngiltərə qızıl və gümüş pullarının qanuni standart meyarı

  Полностью »
 • STİ́L

  [fr. style] bax üslub

  Полностью »
 • STİLİ́STİKA

  [fr., əsli yun.] 1. Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin, bədii əsərlərin dil xüsusiyyətlərini və ifadə vasitələrini öyrənən bölməsi; üslubiyyat

  Полностью »
 • STİ́MUL

  [lat. stimulus] Həvəs və maraq oyadıcı amil, vadaredici səbəb. Əmək məhsuldarlığını yüksəldən stimul

  Полностью »
 • STİMULLAŞDIRMA

  “Stimullaşdırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • STİMULLAŞDIRMAQ

  f. Stimul yaratmaq, bir şeyin həyata keçməsini təzələşdirmək, gücləndirmək

  Полностью »
 • STİMULYÁTOR

  [lat.] Bitkinin inkişafını və böyüməsini sürətləndirmək üçün tətbiq edilən kimyəvi maddə

  Полностью »
 • STİROL

  is. Paltar yumaq üçün sabunqələvi tozu

  Полностью »
 • STOL

  [rus.] 1. Miz, masa. Uzunsov stol. Girdə stol. Yazı stolu. Cərrahiyyə stolu. – Zirzəminin ortasında palıd taxtasından iri bir stol qoyulmuşdu

  Полностью »
 • STOLBAZ

  [rus. стол və fars. …baz] bax vəzifəpərəst. [Dilşad:] Bu, Cahangir kimi stolbazların … düzəltdikləri fitnədir

  Полностью »
 • STOLÜSTÜ

  sif. 1. Stol üstünə qoyulmaq üçün düzəldilmiş, stol üstünə qoyulan, yaxud stol üçün uyğunlaşdırılmış

  Полностью »
 • STOMATOLÓGİYA

  [yun. stoma (stomatos) – ağız və loqos – elm] Tibbin ağız boşluğu, dişlər, çənə və onlara yaxın yerlərin xəstəliklərindən bəhs edən şöbəsi

  Полностью »
 • STOMATOLOJİ́

  sif. [yun.] Stomatologiya ilə bağlı olan, stomatologiyaya aid olan. Stomatoloji klinika. Stomatoloji tədqiqat

  Полностью »
 • STOMATÓLOQ

  [yun.] Stomatologiya mütəxəssisi

  Полностью »
 • STRATÉGİYA

  [yun. strategia – qoşun və ago – aparıram] 1. Geniş miqyasda hərbi əməliyyat, müharibə hazırlama və aparma sənəti

  Полностью »
 • STRATEJİ́

  sif. [yun.] 1. Strategiya ilə bağlı olan, strategiyaya aid, strategiya tələblərinə cavab verən, ümumi hərbi məqsədləri həyata keçirmək üçün əhəmiyyəti

  Полностью »
 • STRATÉQ

  [yun. strategos] Mahir sərkərdə, strategiyanı yaxşı bilən şəxs. // məc. tənt. İctimai, siyasi mübarizəyə rəhbərlik etməkdə böyük məharəti olan şəxs

  Полностью »
 • STRATOSFÉR

  [lat. stratum – döşəmə və yun. sphaira – kürə, şar] Atmosferin dəniz səthindən 9-11 km yüksəklikdə olan üst təbəqəsi

  Полностью »
 • STRATOSTÁT

  [lat.] Stratosferə qalxmaq üçün aerostat. Stratostat qalxır boş ənginlərə; Rənglərə boyanan xoş ənginlərə

  Полностью »
 • STREPTOKÓK

  [yun. streptos – zəncir və kokkos – toxum] tib. İrinli iltihablar, qızılyel və s. xəstəliklər törədən, zəncir təşkil edən girdə bakteriya

  Полностью »
 • STREPTOSİ́D

  [yun. streptos və lat. caedere – öldürmək] Streptokok xəstəliklərinin müalicəsində tətbiq edilən dərman

  Полностью »
 • STRESS

  [ing. stress – gərginlik] Xarici və ya daxili mühitin mənfi qeyri-spesifik amillərinin təsirinə cavab olaraq canlı orqanizmdə əmələ gələn spesifik fiz

  Полностью »
 • STRİXNİN

  [yun. strychnos] Hindqozu tropik bitkisi toxumlarından alınan, çox güclü zəhər (təbabətdə istifadə edilir)

  Полностью »
 • STRUKTURALİST

  Strukturalizm tərəfdarı

  Полностью »
 • STRUKTURALİ́ZM

  [lat. structura] Müasir dilçilik elmində dil vahidləri arasındakı daxili (struktur) əlaqələri dəqiq təsvir etmək üçün üsullar irəli sürən cərəyanlarda

  Полностью »
 • STUDİYA

  [ital.] 1. Rəssam və ya heykəltəraş emalatxanası. 2. Artist, rəssam, heykəltəraş hazırlayan məktəb (bu məktəbdə keçirilən dərslər yaradıcı məşğələlərl

  Полностью »
 • STUL

  [rus.] Adətən bir nəfərin oturması üçün oturacağı və söykənəcəyi olan mebel növü; kürsü. Ortada dayanıb danışan adam yaxın stulların birində oturdu

  Полностью »
 • STÜARDÉSSA

  [ing. stewardess] Təyyarədə sərnişinlərinə xidmət edən qadın

  Полностью »
 • SU

  is. 1. Dənizləri, gölləri, çayları, bulaqları əmələ gətirən və hidrogenlə oksigenin kimyəvi birləşməsindən ibarət olan şəffaf rəngsiz maye

  Полностью »
 • SUAXAN

  is. Keçmişdə: çimmək üçün evlərin küncündə düzəldilən xüsusi yer. [Arvad] qazanda su qoyub qızdırdıqdan sonra Kəbleyini suaxanda yuyundurub yatırdır

  Полностью »
 • SUAL

  is. [ər.] 1. Bir şey haqqında cavab, məlumat almaq üçün müraciət etmə, soruşma; sorğu. Sualla müraciət etmək

  Полностью »
 • SUAL-CAVAB

  bax sorğu-sual. Sualcavab başlandı. Sual-cavab uzun çəkdi. Sualcavab zamanı. – Bu sual-cavabdan sonra tamam pərt olmuş “ovçu” çaşqın-çaşqın yanyörəsin

  Полностью »
 • SUALBAZ

  sif. [ər. sual və fars. …baz] Yerli-yersiz sual verməyi sevən adam; sualçı. Bu zaman həmən sualbaz Şirəliyə yaxınlaşdı

  Полностью »
 • SUALÇI

  bax sualbaz

  Полностью »
 • SUALEDİCİ

  sif. Sual ifadə edən; suallı. Sualedici gözlər. Sualedici baxış. – Diqqətlə, sualedici nəzərlərlə Ulduzun gözlərinə baxan qoca qadının birdən dodaqlar

  Полностью »
 • SUALLI

  bax sualedici. Hacı Rəsul Tahirzadənin suallı baxışını görüb əllaməlik büruzə vermək istədi. Mir Cəlal

  Полностью »
 • SUALTI

  sif. 1. Suyun altında olan, icra edilən, su səviyyəsindən aşağıda olan. Sualtı daşlar. Sualtı axtarışlar

  Полностью »
 • SUAŞIRAN

  is. tex. Artıq suyun axıb getməsi üçün bəndin divarlarında düzəldilən hidrotexniki qurğu, deşik, pəncərə, boru və s

  Полностью »
 • SUAŞIRI

  is. Çayda suyun iti axdığı yer

  Полностью »
 • SUAYIRICI

  is. coğr. Çay hövzələrini, yəni suların axımını iki əks istiqamətə ayıran təpə, xətt. Suayırıcıdan axan çaylar

  Полностью »
 • SUBASAN

  bax çaybasar. Subasan çəmən. – Qoy yamyaşıl məxmər geysin hər biçənək, hər zəmi; Körpə ceyran düzə gəlsin subasarı görəndə

  Полностью »
 • SUBASAR

  bax çaybasar. Subasan çəmən. – Qoy yamyaşıl məxmər geysin hər biçənək, hər zəmi; Körpə ceyran düzə gəlsin subasarı görəndə

  Полностью »
 • SUBAY

  sif. Evlənməmiş. Subay oğlan. Subay qız

  Полностью »
 • SUBAYLIQ

  is. Subay olma, əri və ya arvadı olmama, subay adamın vəziyyəti. Subaylıq sultanlıqdır. (Ata. sözü). [İlyas:] Əzizim, mən subaylıqda da xörəkdən, isti

  Полностью »
 • SUBAYSAYAĞI

  sif. və zərf Subayda olduğu kimi, subay kimi. Subaysayağı süfrə. Subaysayağı yaşamaq

  Полностью »
 • SUBSTÁNSİYA

  [lat. substantia] fəls. Bütün əşya və hadisələrin ilk əsası, mahiyyəti, məğzi

  Полностью »
 • SUBSTANTİVLƏŞMƏ

  is. dilç. Digər nitq hissələrinin isim kateqoriyasına keçməsi; isimləşmə. Sifətin substantivləşməsi

  Полностью »
 • SUBSTANTİVLƏŞMƏK

  f. dilç. İsim kateqoriyasına keçmək; isimləşmək

  Полностью »
 • SUBTROPİ́K

  sif. Subtropik sahəyə aid, subtropikdə olan. Subtropik iqlim. – Elə subtropik bitki yoxdur ki, Azərbaycanda yetişməsin

  Полностью »
 • SUBTRÓPİKLƏR

  [lat. sub – alt və yun. tropikos] cəm Yer kürəsinin tropik qurşaqla mötədil qurşaq arasında aralıq vəziyyət tutan iki fiziki-coğrafi zona

  Полностью »