Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • SUİLANI

  is. zool. Bəzi zəhərsiz ilanların adı. [Lətifə:] Bir də onu gördüm ki, bax, bu qolum yoğunluqda suilanı qılçama dolanıb, məni dartışdırır

  Tam oxu »
 • SUİTİ

  is. zool. Pərayaqlılar dəstəsindən dəniz heyvanı. Yeraltı gözə-gözə dəlmələrdə suitiləri yaşayır, balalayır, törəyir və artırdı

  Tam oxu »
 • SUKEÇİRMƏYƏN

  sif. Suyu özündən keçirməyən, su keçməyən, suyu buraxmayan. Sukeçirməyən lay. Sukeçirməyən parça. Sukeçirməyən plaş

  Tam oxu »
 • SUKEÇMƏZ

  sif. Suyu özündən keçirməyən, su keçməyən, suyu buraxmayan. Sukeçirməyən lay. Sukeçirməyən parça. Sukeçirməyən plaş

  Tam oxu »
 • SUKƏSƏN

  bax suyaran

  Tam oxu »
 • SUQAMIŞI

  is. bot. Sulaq yerlərdə bitən, yarpaqlarından ip, kağız, səbət və s. hazırlanan, gövdəsi bəzi mal-qara üçün qiymətli yem sayılan ot bitkisi

  Tam oxu »
 • SUQARANQUŞU

  is. zool. Qağayılar fəsiləsindən su quşu

  Tam oxu »
 • SUQOZU

  is. bot. Suda bitən ot bitkisi

  Tam oxu »
 • SUQUZĞUNU

  is. zool. İribaşlı, əlvantüklü, uzundimdikli su quşu

  Tam oxu »
 • SULAQ

  is. Durğun su, bataqlıq, bataq yer. // Suyun yığıldığı yer, gölməçə

  Tam oxu »
 • SULAMA

  “Sulamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SULAMAQ

  f. 1. Sərinlik üçün su tökmək, su axıtmaq, su çiləmək, su səpmək. Küçəni sulamaq. Meydançanı sulamaq

  Tam oxu »
 • SULANDIRMA

  “Sulandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SULANDIRMAQ

  ağzını sulandırmaq – bax ağız1

  Tam oxu »
 • SULANMA

  “Sulanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SULANMAQ

  f. 1. bax suvarılmaq. Əkin sahələri sulanıb. – Bağçanın ortasında yenə də dördkünc bir çarhovuz vardı, …bu hovuzdan bağça sulanırdı

  Tam oxu »
 • SULAŞMA

  “Sulaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SULAŞMAQ

  f. 1. qarş. Bir-birinə su atmaq. [Uşaqlar] bir-birilə ötüşərək, hay salıb gah üzür, gah batıb yox olur, birdən baş qaldırıb ikiəlli sulaşırdılar

  Tam oxu »
 • SULEYLƏYİ

  is. zool. Ayağıpərdəlilər sinfindən suda yaşayan bir quş

  Tam oxu »
 • SULFÁT

  [lat. sulfur – kükürd] kim. Kükürd turşusunun duzu

  Tam oxu »
 • SULFAZOL

  [xar.] Kokkların törətdiyi xəstəliklərin müalicəsində işlədilən dərman preparatı

  Tam oxu »
 • SULFİDİ́N

  [lat. sulfur – kükürd] Kokkların törətdiyi xəstəliklərin müalicəsində tətbiq edilən dərman preparatı

  Tam oxu »
 • SULFİ́T

  [lat. sulfur – kükürd] kim. Sulfit turşusunun duzu. Sulfit natrium

  Tam oxu »
 • SULU

  sif. 1. Tərkibində suyu, şirəsi çox olan; şirəli. Sulu gilənar. Sulu üzüm. – Ağaclar gümrahdır, meyvələr sulu; Nə yarpaq, nə də bir ot saralmışdır

  Tam oxu »
 • SULUF

  bax darı. Çəltik xatirinə suluflar da su içir. (Ata. sözü). Azərbaycanın çəltik tarlalarında olan əsas alaq otları iridənli darı, çəltik darısı, toyuq

  Tam oxu »
 • SULUQ

  is. 1. İçi maye ilə dolu qabarcıq; qabartı, uçuq. [Mahmud:] Balta vurmaqdan qollarım düşdü, əllərim suluq-suluq qabar oldu

  Tam oxu »
 • SULUQLAMA

  “Suluqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SULUQLAMAQ

  f. Suluq əmələ gəlmək, qabarlamaq. …Üç qardaşın üçünün də əli üç dəfə qabar qoyub suluqladı. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • SULUQLANMA

  “Suluqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SULUQLANMAQ

  f. Suluq bağlamaq, suluqlar əmələ gəlmək, qabar olmaq. Dar çəkmədən ayağı suluqlanıb

  Tam oxu »
 • SULULUQ

  is. Sulu şeyin halı və keyfiyyəti; şirəlilik. Meyvənin sululuğu

  Tam oxu »
 • SUMAĞI

  sif. Sumaq rəngində, tündqırmızı. Züleyxa gen, sumağı paltarda idi. Ə.Əbülhəsən

  Tam oxu »
 • SUMAQ

  is. Yarpaqlarından aşı, boyaq və dərman maddələri hasil edilən ağac və ya kol. Sumaq üç metrə qədər hündürlükdə, qışda yarpağı tökülən alçaqboylu ağac

  Tam oxu »
 • SUMAQDAŞI

  is. geol. Püskürmə, ya çöküntü süxurların quruluşunun dəyişməsi yolu ilə əmələ gəlmiş daş. Eyvanın sütunları sumaqdaşından idi

  Tam oxu »
 • SUMBATA

  is. Şüşəni, metalı, daşı cilalamaq, parıldatmaq, hamarlamaq, habelə metaldan qayrılmış şeyləri sürtüb təmizləmək üçün narınlaşmış halda istifadə edilə

  Tam oxu »
 • SUMBATALAMA

  “Sumbatalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SUMBATALAMAQ

  f. Sumbata çəkmək, sumbata ilə sürtüb cilalamaq, parıldatmaq, təmizləmək

  Tam oxu »
 • SUMBATLI

  sif. Görkəmli, yaraşıqlı, ləyaqətli. Sumbatlı oğlan

  Tam oxu »
 • SUMKÁ

  [rus.] Dəridən, parçadan və s. materialdan hazırlanmış, adətən tutacağı olan qadın çantası. Sumkasında cürbəcür pomada, üzyağı var; Dillənir dindirməm

  Tam oxu »
 • SUNƏRGİZİ

  is. bot. Nohurların, göllərin ətrafında bitən sarıçiçəkli ot-bitki

  Tam oxu »
 • SUÖLÇƏN

  is. Sərf olunan suyun miqdarını göstərən cihaz

  Tam oxu »
 • SUP

  [rus.] Şorba. Sup gətirdilər, yoldaşlarının hamısı xörəyə məşğul idi, Nərimanın isə iştahası yox idi

  Tam oxu »
 • SUPERFOSFÁT

  [lat. super və phoros] Təbii fosfatlardan, apatit, fosforit və s.-dən alınan fosforlu gübrə

  Tam oxu »
 • SUPƏRİSİ

  is. Xalq əfsanələrində: suda yaşayan, dağınıq uzunsaçlı, balıqquyruqlu çılpaq qadın surətində təsəvvür olunan əfsanəvi vücud

  Tam oxu »
 • SURƏ

  is. [ər.] Quranın bölündüyü 114 fəsildən hər biri. Səhər uşaq mollaxanaya gedər, Quranın axırıncı surəsini əzbərdən oxuyardı

  Tam oxu »
 • SURƏT

  is. [ər.] 1. Zahiri görünüş, şəkil. Surəti dəyişmək. – [Yusif:] On ildir ki, Şamdan ilə görüşməmişəm

  Tam oxu »
 • SURƏTPƏRƏST

  sif. və is. [ər. surət və fars. …pərəst] Gözəl surəti, zahiri gözəlliyi sevən, zahiri gözəlliyə aldanan (adam)

  Tam oxu »
 • SURĞUC

  is. Asanlıqla əriyən və tez bərkiyən rəngli bərk qatran (və ya mum) (konvertləri möhürləmək, şüşələrin ağzını bərkitmək üçün işlədilir)

  Tam oxu »
 • SURĞUCLAMA

  “Surğuclamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • SURĞUCLAMAQ

  f. Surğuc vurmaq. Konvertləri surğuclamaq. Bağlamanı surğuclamaq

  Tam oxu »