Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • UD₁

  is. [ər.] Vətəni Hindistan sayılan, yandırılanda xoş iy verən bir ağac (xoş qoxu vermək üçün otaqlarda xüsusi qablarda – buxurdanlarda yandırılardı)

  Tam oxu »
 • UD₂

  is. [ər.] Yaxın Şərqdə simli musiqi alətinin adı. Oxuyub-çalanlar yavaş-yavaş kamança və udu hazırlayıb çalmağa başladılar

  Tam oxu »
 • UDDURMA

  “Uddurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UDDURMAQ

  icb. 1. Udmağa məcbur etmək. 2. məc. Qəbul etdirmək, qəbul etməyə məcbur etmək. ◊ Qan uddurmaq – bax qan

  Tam oxu »
 • UDEL

  [rus.] tar. 1. Qədim Rusiyada: knyaz və onun ailəsinin ayrı-ayrı üzvlərinə məxsus olan yerlər, torpaqlar, mülklər

  Tam oxu »
 • UDİN

  Azərbaycanın şimalında yaşayan, iber-Qafqaz dillərinin birində danışan xalq

  Tam oxu »
 • UDİNCƏ

  sif. və zərf Udin dilində. Udincəazərbaycanca lüğət. Udincə danışmaq

  Tam oxu »
 • UDİNLƏR

  Azərbaycanın şimalında yaşayan, iber-Qafqaz dillərinin birində danışan xalq

  Tam oxu »
 • UDQUNMA

  “Udqunmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UDQUNMAQ

  f. 1. Reflektiv (qeyri-ixtiyari) olaraq boğazında, burnunda əmələ gələn seliyi udmaq, boğazı sanki bir şeyi udur kimi hərəkət etmək

  Tam oxu »
 • UDLAQ

  is. anat. Həzm cihazının bir hissəsi – ağız boşluğunu qida borusu ilə birləşdirən əzələ borusu. Çeynənmiş və ağız suyu ilə islanmış qida udlaq və qida

  Tam oxu »
 • UDMA₁

  “Udmaq1”dan f.is. Udma prosesi. Udma zamanı boğazda ağrı hiss etmək

  Tam oxu »
 • UDMA₂

  “Udmaq2”dan f.is

  Tam oxu »
 • UDMAQ

  f. 1. Oyunda, yarışda üstün gəlmək, aparmaq. Nərddə udmaq. Komanda 3:1 hesabı ilə rəqibini uddu. – [Rəsul] gördü ki, bu zalımlar udduqları pullarla ki

  Tam oxu »
 • UDMAQ

  f. 1. Udlaq əzələlərinin hərəkəti ilə bir şeyi ağız boşluğundan qida borusuna və mədəyə ötürmək. Həbi udmaq

  Tam oxu »
 • UDMURT

  Udmurt Respublikasının əsas əhalisini təşkil edən xalq

  Tam oxu »
 • UDMURTCA

  sif. və zərf Udmurt dilində. Udmurtca qəzet. Udmurtca danışmaq

  Tam oxu »
 • UDMURTLAR

  Udmurt Respublikasının əsas əhalisini təşkil edən xalq

  Tam oxu »
 • UDUCU

  sif. və is. xüs. Buğu, nəmi, rütubəti və s.-ni canına çəkən, udan. Uducu cisimlər. Uducu maddələr. – Bu borular bir tərəfdən təmizləyici cihazlar, o b

  Tam oxu »
 • UDUXMAQ

  f. Sözü demək istəmək, amma deyə bilməmək; boğazında qalmaq

  Tam oxu »
 • UDULMA₂

  “Udulmaq2”dan f.is. Udulmasından asılı olaraq həblər bir neçə vəzndə buraxılır. R.Əliyev

  Tam oxu »
 • UDULMA₁

  “Udulmaq1”dan f.is

  Tam oxu »
 • UDULMAQ₁

  “Udmaq1”dan məch

  Tam oxu »
 • UDULMAQ₂

  “Udmaq2”dan məch. Lotereyada üç maşın udulmuşdur

  Tam oxu »
 • UDUM

  is. Udarkən udlaq əzələlərinin birdəfəlik hərəkəti, udma hərəkəti. Qarı əvvəlcə uşağa xeyli su içirtdi və tapşırdı ki, son udumunu udmayıb ağzında sax

  Tam oxu »
 • UDUM-UDUM

  zərf Udumlarla, qurtumqurtum, az-az. Tofiq isti çaydan udum-udum içə-içə təəccüblə boylanıb bayıra baxdı

  Tam oxu »
 • UDUŞ

  is. İstiqrazda, lotereyada və s.-də udulmuş pul, şey. Uduşların ödənilməsi. Uduş cədvəli. – [Ağaverdi] böyük uduşlar barəsində düşünmürmüş

  Tam oxu »
 • UDUŞLU

  sif. Uduşa hüquq verən, udan, uduş düşən. Uduşlu əmanət. Uduşlu bilet

  Tam oxu »
 • UDUŞSUZ

  sif. Uduş düşməyən, udmayan. Uduşsuz lotereya bileti

  Tam oxu »
 • UDUZMA

  “Uduzmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UDUZMAQ

  f. 1. Oyunda, yarışda, döyüşdə, mübahisədə və s.-də məğlub olmaq, basılmaq, yenilmək. Şahmatda uduzmaq

  Tam oxu »
 • UDUZULMA

  “Uduzulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UDUZULMAQ

  “Uduzmaq”dan məch. Oyun uduzuldu. – İşlər belə gedərsə, müvəffəqiyyətin uduzulacağı şübhəsizdir. M.S

  Tam oxu »
 • UF

  nida Kədər, təəssüf, məyusluq, ağrı, yorğunluq, bezginlik, bəzən də fərəh, sevinc hisslərini ifadə edir

  Tam oxu »
 • UFACIQ

  sif. Kiçicik, çox kiçik, çox xırda, çox balaca. Ufacıq işləri hünər sanma; Belə işlər keçər sühulət ilə

  Tam oxu »
 • UFAQ

  sif. Kiçik, balaca, xırda. Bu kəndin qurtaracağında, meşənin başlanğıcında əski və ufaq daxmada Qızxanım adlı bir qadın 12 yaşlı oğlu ilə yaşayırdı

  Tam oxu »
 • UFAQ-TUFAQ

  sif. Kiçik və əhəmiyyətsiz, xırda-xırda, xırda-xuruş. Ləmədə bəzi ufaqtufaq qab-qacaq görünürdü. S.Hüseyn

  Tam oxu »
 • UFAQLIQ

  is. Kiçiklik, balacalıq, xırdalıq

  Tam oxu »
 • UFALATMA

  “Ufal(a)tmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UFALATMAQ

  f. Xırdalatmaq, ovaraq, ya əzərək xırda etmək, xırda-xırda parçalara ayırmaq. Əlindəki kağıza bükülü ətmək parçasını ufaldaraq balıqlara atar

  Tam oxu »
 • UFALTMA

  “Ufal(a)tmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UFALTMAQ

  f. Xırdalatmaq, ovaraq, ya əzərək xırda etmək, xırda-xırda parçalara ayırmaq. Əlindəki kağıza bükülü ətmək parçasını ufaldaraq balıqlara atar

  Tam oxu »
 • UFF

  nida Kədər, təəssüf, məyusluq, ağrı, yorğunluq, bezginlik, bəzən də fərəh, sevinc hisslərini ifadə edir

  Tam oxu »
 • UFULDAMA

  “Ufuldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UFULDAMAQ

  f. Yorğunluq, üzüntü, ağrısızı duyaraq zarımaq, inləmək. Yaralananlar ufuldayıb ilan kimi qıvrılırdılar

  Tam oxu »
 • UFULTU

  is. Ufuldama səsi; zarıltı, inilti. Qaraca qız tamam gecəni ufultu və zarıltı ilə keçirib sübhə yaxın yuxuya getdi

  Tam oxu »
 • UĞRAMA

  “Uğramaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UĞRAMAQ

  f. 1. Rast gəlmək, üz-üzə gəlmək, rastlaşmaq. [Mirzə Səfər:] Qafiyə tapmaqda çətinliyə uğradıqda iki dəfə qeyzlə təpiyini yerə çırparsan, o saat qafiy

  Tam oxu »
 • UĞRAŞMA

  “Uğraşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UĞRAŞMAQ

  f. 1. Uzun müddət bir şeylə məşğul olmaq, çalışmaq, bir şeyə başı qarışmaq. [Naib:] Bu cəbr, həndəsə bilməm nə demək? Uğraşan beynimi incitmiş olur

  Tam oxu »