Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • UMAC

  is. Ovulmuş undan bişirilən duru xörək və bu xörək üçün üstünə su səpilərək hazırlanan xəmir ovuntularının özü (xalq arasında adətən tərləmək üçün soy

  Tam oxu »
 • UMACAQ

  is. Umulan, gözlənilən, könüldə tutulan, istənilən, intizarı çəkilən, ürəyindən keçən şey. [Vidadi:] Sən də qurtarmasan Vaqifi dardan; Yoxdur umacağım

  Tam oxu »
 • UMACAŞI

  is. Umacdan bişirilən duru xörək; umac

  Tam oxu »
 • UMMAQ

  f. Bir şeyi könlündən keçirmək, ürəyində tutmaq, olmasını istəmək, arzu etmək, ümid etmək. Uman yerdən küsərlər

  Tam oxu »
 • UMSUQ

  sif. Öz ümidində aldanmış; intizarı, gözləməsi, arzusu boşa çıxmış. □ Umsuq etmək – ümidini boşa çıxarmaq, aldatmaq, umsundurmaq

  Tam oxu »
 • UMSUNDURMA

  “Umsundurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UMSUNDURMAQ

  f. Ümidini boşa çıxarmaq, aldatmaq, umsuq etmək

  Tam oxu »
 • UMSUNMA

  “Umsunmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UMSUNMAQ

  f. Ümidi boşa çıxmaq, aldanmaq, umsuq olmaq, gözü qalmaq, ümidində aldanmaq

  Tam oxu »
 • UMSUTMA

  “Umsutmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UMSUTMAQ

  f. Umsuq etmək, umsuq qoymaq, ümidini boşa çıxarmaq; umsundurmaq

  Tam oxu »
 • UMU-KÜSÜ

  is. Umma, küsmə, incimə, şikayətlənmə, giley. Töhmətdən çox umuküsüyə bənzəyən bu sözləri deyərkən [Xanların] səsi titrədi

  Tam oxu »
 • UMULMA

  “Umulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UMULMAQ

  “Ummaq”dan məch. Söylə, gözəllərin dodaqlarından; Bu oynaq gülüşlər umulmuşmudur? M.Müşfiq. □ Umulmadığı yerdən – gözlənilmədiyi halda

  Tam oxu »
 • UMUZ

  is. Çiyin. [Zaman:] Mən tüfəngi umuzuma sıxaraq gedirdim. C.Cabbarlı. Yun şalını umuzundan alıb kreslonun söykənəcəyinə buraxdı

  Tam oxu »
 • UMUZDURMA

  “Umuzdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UMUZDURMAQ

  f. Umsuq etmək, umsutmaq

  Tam oxu »
 • UN

  is. 1. Taxıl bitkiləri dənlərinin toz halına salınmış məhsulu. Buğda unu. Qarğıdalı unu. Un çuvalı. – Bu dəfə on pud unun çörəyi gərək yapılaydı

  Tam oxu »
 • UNİFİKÁSİYA

  [lat. unus – bir və facere – etmək, yaratmaq] Ümumi bir qaydaya salma, hamısını bir şəklə, bir qaydaya salma

  Tam oxu »
 • UNİFÓRMA

  [fr.] Rəsmi paltar, geyim. …Helli, İbrahim Fövzi də öz yavərləri ilə bərabər rəsmi və hərbi uniformada idi

  Tam oxu »
 • UNİKAL

  sif. [lat.] Nadir, yeganə

  Tam oxu »
 • UNİON

  is. [lat.] İttifaq, birlik

  Tam oxu »
 • UNİSÓN

  is. [ital.] 1. mus. Ahəng uyğunluğu. 2. fiz. İki titrəyiş mənbəyində tənliklər bərabərliyi. 3. məc. Fikir dəstəkliyi, fikir birliyi; yekdillik

  Tam oxu »
 • UNİTÁR

  sif. [fr.] Birləşmiş, vahid

  Tam oxu »
 • UNİTÁZ

  [firmanın adından – Unitas] Kanalizasiyası olan evlərin ayaqyollarında (tualetlərində) çirkabların axıb getməsi üçün xüsusi quruluşlu çanaq

  Tam oxu »
 • UNİVERMÁQ

  is. “Universal mağaza” söz birləşməsinin ixtisar forması. Mərkəzi şəhər univermağı

  Tam oxu »
 • UNİVERSAL₂

  sif. [lat.] 1. Öz sənətinin bütün ixtisaslarına yaxşı bələd olan işçi. Universal çilingər. Universal konstruktor

  Tam oxu »
 • UNİVERSÁL₁

  sif. [lat.] 1. Müxtəlifcəhətli, hərcəhətli, hərtərəfli, hər şeyi qavrayan. Universal adam. Universal peşə

  Tam oxu »
 • UNİVERSALLIQ

  is. 1. Biliyin ən müxtəlif sahələrinə bələdlik, hərtərəfli məlumatı olma; hərtərəflilik, hərcəhətlilik

  Tam oxu »
 • UNİVERSAM

  [rus. универсальный магазин самообслуживания] Özünəxidmət üsulu ilə işləyən universal mağaza

  Tam oxu »
 • UNİVERSİTET

  [lat. universitas – toplu, məcmu] Tərkibində müxtəlif ictimai və təbiiyyat-riyaziyyat şöbələri (fakültələri) olan elmi təmayüllü ali məktəb

  Tam oxu »
 • UNİYA

  is. [lat.] 1. Birlik, birləşmə, ittifaq. 2. Katolik kilsəsinin Roma papasının başçılığı ilə pravoslav kilsəsinin bir hissəsilə birləşməsi

  Tam oxu »
 • UNLAMA

  “Unlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UNLAMAQ

  f. Üstünə un səpmək, un tökmək. Xəmiri unlamaq

  Tam oxu »
 • UNLU

  sif. Üstünə un səpilmiş (tökülmüş); una batmış. Üstü-başı bütöv unludur

  Tam oxu »
 • UNLUCA

  is. bot. Şoran torpaqlarda yayılmış ot və ya yarımkol bitki

  Tam oxu »
 • UNLUQ

  is. Dəyirmanın un tökülən çuxur yeri. Qarı unluğun dibini, yan-yörəsini silibsüpürdü, iki ovuc un yığdı

  Tam oxu »
 • ÚNSİYA

  is. [lat.] 1. Bir sıra ölkələrdə müxtəlif (28, 35 qramadək) çəki vahidi. 2. 1881-ci ilədək işlənmiş köhnə italyan, ispan, Meksika, Argentina, Boliviya

  Tam oxu »
 • ÚNTA

  is. Maral, qoyun və s. dərisindən uzunboğaz isti çəkmə

  Tam oxu »
 • ÚNTER

  is. [alm.] Xarici ölkə ordularında aşağı komanda heyətinə mənsub hərbi rütbə

  Tam oxu »
 • UNUDULMA

  “Unudulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UNUDULMAQ

  məch. Yaddan çıxarılmaq, yaddan çıxmaq. Bir az sonra Xədicənin xəstəliyi tamamilə unuduldu. S.Hüseyn

  Tam oxu »
 • UNUDULMAZ

  sif. Unudula bilməyən, yaddan çıxarıla bilməyən, həmişə yadda qalan, yadda qalmalı olan; xatirdən silinməz

  Tam oxu »
 • UNUDULMUŞ

  f.sif. Yaddan çıxmış, yaddan çıxarılmış. Unudulmuş hadisələr. – [Züleyxa] unudulmuş günləri xatırlayır, hər bir nöqtəsini təhlil edir və qibtə ilə düş

  Tam oxu »
 • UNUTDURMA

  “Unutdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UNUTDURMAQ

  icb. Unutmağa, yadından çıxarmağa məcbur etmək, unudulmasına, yaddan çıxmasına səbəb olmaq. Bu yerlərin səhərləri, axşamları mənə hər şeyi unutdururdu

  Tam oxu »
 • UNUTQAN

  sif. Tez yadından çıxaran, unudan, yadında saxlaya bilməyən, yaddaşı olmayan, huşsuz. Unutqan adam

  Tam oxu »
 • UNUTQANLIQ

  is. Unutqan adamın hal və keyfiyyəti; yaddaşsızlıq, huşsuzluq. [Yaşlı kişi:] Əgər həmin qulluqçu ikinci dəfə də belə bir unutqanlıq etsə idi, [tacir]

  Tam oxu »
 • UNUTMA

  “Unutmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UNUTMAQ

  f. 1. Yaddan çıxarmaq, yadından çıxmaq, xatirindən çıxmaq (çıxarmaq). Nə oldu bülbülə kim, qıldı gülüstan tərkin? Unutdu güllərini, etdi aşiyan tərkin

  Tam oxu »