Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • UN

  is. 1. Taxıl bitkiləri dənlərinin toz halına salınmış məhsulu. Buğda unu. Qarğıdalı unu. Un çuvalı. – Bu dəfə on pud unun çörəyi gərək yapılaydı

  Tam oxu »
 • UNİFİKÁSİYA

  [lat. unus – bir və facere – etmək, yaratmaq] Ümumi bir qaydaya salma, hamısını bir şəklə, bir qaydaya salma

  Tam oxu »
 • UNİFÓRMA

  [fr.] Rəsmi paltar, geyim. …Helli, İbrahim Fövzi də öz yavərləri ilə bərabər rəsmi və hərbi uniformada idi

  Tam oxu »
 • UNİKAL

  sif. [lat.] Nadir, yeganə

  Tam oxu »
 • UNİON

  is. [lat.] İttifaq, birlik

  Tam oxu »
 • UNİSÓN

  is. [ital.] 1. mus. Ahəng uyğunluğu. 2. fiz. İki titrəyiş mənbəyində tənliklər bərabərliyi. 3. məc. Fikir dəstəkliyi, fikir birliyi; yekdillik

  Tam oxu »
 • UNİTÁR

  sif. [fr.] Birləşmiş, vahid

  Tam oxu »
 • UNİTÁZ

  [firmanın adından – Unitas] Kanalizasiyası olan evlərin ayaqyollarında (tualetlərində) çirkabların axıb getməsi üçün xüsusi quruluşlu çanaq

  Tam oxu »
 • UNİVERMÁQ

  is. “Universal mağaza” söz birləşməsinin ixtisar forması. Mərkəzi şəhər univermağı

  Tam oxu »
 • UNİVERSAL₂

  sif. [lat.] 1. Öz sənətinin bütün ixtisaslarına yaxşı bələd olan işçi. Universal çilingər. Universal konstruktor

  Tam oxu »
 • UNİVERSÁL₁

  sif. [lat.] 1. Müxtəlifcəhətli, hərcəhətli, hərtərəfli, hər şeyi qavrayan. Universal adam. Universal peşə

  Tam oxu »
 • UNİVERSALLIQ

  is. 1. Biliyin ən müxtəlif sahələrinə bələdlik, hərtərəfli məlumatı olma; hərtərəflilik, hərcəhətlilik

  Tam oxu »
 • UNİVERSAM

  [rus. универсальный магазин самообслуживания] Özünəxidmət üsulu ilə işləyən universal mağaza

  Tam oxu »
 • UNİVERSİTET

  [lat. universitas – toplu, məcmu] Tərkibində müxtəlif ictimai və təbiiyyat-riyaziyyat şöbələri (fakültələri) olan elmi təmayüllü ali məktəb

  Tam oxu »
 • UNİYA

  is. [lat.] 1. Birlik, birləşmə, ittifaq. 2. Katolik kilsəsinin Roma papasının başçılığı ilə pravoslav kilsəsinin bir hissəsilə birləşməsi

  Tam oxu »
 • UNLAMA

  “Unlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UNLAMAQ

  f. Üstünə un səpmək, un tökmək. Xəmiri unlamaq

  Tam oxu »
 • UNLU

  sif. Üstünə un səpilmiş (tökülmüş); una batmış. Üstü-başı bütöv unludur

  Tam oxu »
 • UNLUCA

  is. bot. Şoran torpaqlarda yayılmış ot və ya yarımkol bitki

  Tam oxu »
 • UNLUQ

  is. Dəyirmanın un tökülən çuxur yeri. Qarı unluğun dibini, yan-yörəsini silibsüpürdü, iki ovuc un yığdı

  Tam oxu »
 • ÚNSİYA

  is. [lat.] 1. Bir sıra ölkələrdə müxtəlif (28, 35 qramadək) çəki vahidi. 2. 1881-ci ilədək işlənmiş köhnə italyan, ispan, Meksika, Argentina, Boliviya

  Tam oxu »
 • ÚNTA

  is. Maral, qoyun və s. dərisindən uzunboğaz isti çəkmə

  Tam oxu »
 • ÚNTER

  is. [alm.] Xarici ölkə ordularında aşağı komanda heyətinə mənsub hərbi rütbə

  Tam oxu »
 • UNUDULMA

  “Unudulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UNUDULMAQ

  məch. Yaddan çıxarılmaq, yaddan çıxmaq. Bir az sonra Xədicənin xəstəliyi tamamilə unuduldu. S.Hüseyn

  Tam oxu »
 • UNUDULMAZ

  sif. Unudula bilməyən, yaddan çıxarıla bilməyən, həmişə yadda qalan, yadda qalmalı olan; xatirdən silinməz

  Tam oxu »
 • UNUDULMUŞ

  f.sif. Yaddan çıxmış, yaddan çıxarılmış. Unudulmuş hadisələr. – [Züleyxa] unudulmuş günləri xatırlayır, hər bir nöqtəsini təhlil edir və qibtə ilə düş

  Tam oxu »
 • UNUTDURMA

  “Unutdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UNUTDURMAQ

  icb. Unutmağa, yadından çıxarmağa məcbur etmək, unudulmasına, yaddan çıxmasına səbəb olmaq. Bu yerlərin səhərləri, axşamları mənə hər şeyi unutdururdu

  Tam oxu »
 • UNUTQAN

  sif. Tez yadından çıxaran, unudan, yadında saxlaya bilməyən, yaddaşı olmayan, huşsuz. Unutqan adam

  Tam oxu »
 • UNUTQANLIQ

  is. Unutqan adamın hal və keyfiyyəti; yaddaşsızlıq, huşsuzluq. [Yaşlı kişi:] Əgər həmin qulluqçu ikinci dəfə də belə bir unutqanlıq etsə idi, [tacir]

  Tam oxu »
 • UNUTMA

  “Unutmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UNUTMAQ

  f. 1. Yaddan çıxarmaq, yadından çıxmaq, xatirindən çıxmaq (çıxarmaq). Nə oldu bülbülə kim, qıldı gülüstan tərkin? Unutdu güllərini, etdi aşiyan tərkin

  Tam oxu »
 • UPUZUN

  sif. Çox uzun, lap uzun. Upuzun ağac

  Tam oxu »
 • UR

  is. Bədənin hər hansı bir yerində çıxan iltihabsız şiş

  Tam oxu »
 • URA

  nida 1. Hücum zamanı qoşunların döyüş nidası. Çalınmaqda şeypurlar, naylar; Ucalmaqda ləşkərdən urraylar

  Tam oxu »
 • URA

  is. Tərəvəzin, meyvənin ən axırda dəriləni. Gedər bostan urası; Qalar üzün qarası. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • URÁN

  [yun. uranos – göy] Radioaktiv kimyəvi element – atom enerjisi hasil etmək üçün xam maddə (nüvə silahında partlayıcı maddə kimi istifadə olunur)

  Tam oxu »
 • URBANİZÁSİYA

  [lat. urbanus] Ölkənin və ya rayonun həyatında şəhərlərin əhəmiyyətinin artması, sosial-iqtisadi inkişafla əlaqədar şəhər əhalisinin çoxalması prosesi

  Tam oxu »
 • URBANİZM

  [lat. urbanus – şəhər] kit. 1. Maddi və mənəvi mədəniyyətin iri şəhərlərdə cəmləşdirilməsini və kəndin zərərinə olaraq şəhərlərin inkişafının gücləndi

  Tam oxu »
 • URDU

  Pakistanın dövlət dili

  Tam oxu »
 • URLAMA

  “Urlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • URLAMAQ

  f. məh. Qoyunları sulamağa çağırmaq, səsləmək

  Tam oxu »
 • URLU

  sif. Uru olan, şişləri olan

  Tam oxu »
 • URNA

  is. [lat.] 1. Yandırılmış cənazənin külünü saxlamaq üçün qab. 2. Seçki qutusu; səsvermə qutusu

  Tam oxu »
 • UROLÓGİYA

  [yun. urol və logos] Tibb elminin sidik sistemi xəstəlikləri və onların müalicə və profilaktikası ilə məşğul olan sahəsi

  Tam oxu »
 • UROLOJİ

  sif. [yun.]. Urologiyaya aid olan. Uroloji müayinə. Uroloji klinika

  Tam oxu »
 • URÓLOQ

  [yun.] Urologiya mütəxəssisi; həkim

  Tam oxu »
 • URUQ

  is. Ailə. Uruğum olsun, Urumda olsun. (Ata. sözü). // Qəbilə, tayfa

  Tam oxu »
 • URUQVAYLILAR

  is. Uruqvayda yaşayan əhali

  Tam oxu »