Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • UQOR

  is. Mərkəzi və Şərqi Avropada, habelə Asiyanın şimal-qərbində yaşayan xalqlar

  Tam oxu »
 • UQRO-FİN

  bax fin-uqor

  Tam oxu »
 • ULAQ

  is. Yük və ya minik heyvanı. Ulaqları o tərəfdəki otluğa buraxıb gələn Yusif atasının yanında durdu. Ə

  Tam oxu »
 • ULAQÇI

  is. köhn. Keçmişdə: ulaqla yük daşıyan adam. Ulaqçı çuvalları ulağın üstünə atıb, heyvanın ombasından bir dəyənək endirib həyətdən çıxdı

  Tam oxu »
 • ULAMA

  1. “Ulamaq”dan f.is. 2. İt, qurd və bəzi başqa heyvanların, habelə bayquşun çıxardığı sürəkli inilti səsi

  Tam oxu »
 • ULAMAQ

  f. 1. Ulama səsi çıxarmaq. İt ulayır. Bayquş ulayır. – Dərələrdə ulardı çaqqallar; Zənn edərdin ki, bir çocuq ağlar

  Tam oxu »
 • ULAN

  is. [pol., əsli türkcədən] tar. Çar Rusiyası ordusunda və bəzi xarici ordularda yüngül süvari əsgəri, ya zabiti

  Tam oxu »
 • ULARTI

  is. Ulama səsi, ulama. Midhət … bayquşların ulartısını eşitməməsi üçün öz zədəli maşınını … düşmən qırıcısına elə vurdu ki, qulaqları dərhal batdı

  Tam oxu »
 • ULAS

  is. bot. Tozağacı fəsiləsindən dağlıq yerlərdə bitən ağac; vələs. Ulas meşəsi. – Uzun ulas ağacı öz kökündən qopub yerə gəlmişdi

  Tam oxu »
 • ULAŞMA₁

  “Ulaşmaq1”dan f.is. Uzaqlardan ara-sıra canavar ulaşması eşidilir. Q.İlkin

  Tam oxu »
 • ULAŞMA₂

  “Ulaşmaq2”dan f.is

  Tam oxu »
 • ULAŞMAQ₁

  qarş. Ağız-ağıza verib ulamaq, hamı birdən ulamaq

  Tam oxu »
 • ULAŞMAQ₂

  f. Yetişmək, görüşmək, qovuşmaq. Vəfa qıl bir vəfadarə; Ulaşma hər biiqrarə; Mətain atma bazarə; Xəridar olmayan yerdə

  Tam oxu »
 • ULDUZ

  is. 1. Öz təbiəti etibarilə günəşə bənzəyən və gecələr göydə parıldayaraq nöqtə kimi görünən göy cismi

  Tam oxu »
 • ULDUZAOXŞAR

  sif. Ulduz şəklində olan. Ulduzvari nişan

  Tam oxu »
 • ULDUZLU

  sif. Ulduzlarla örtülü, ulduzlarla dolu, çoxlu ulduz olan. Ulduzlu göy. – Sərin və ulduzlu bir gecə idi

  Tam oxu »
 • ULDUZNİŞAN

  sif. Üstündə ulduz şəklində nişanı olan. Ulduznişan papaq. Ulduznişan bayraq. – İndi Əşrəf də ulduznişan bir təyyarədə uçur(du)

  Tam oxu »
 • ULDUZNİŞANLI

  sif. Üstündə ulduz şəklində nişanı olan. Ulduznişan papaq. Ulduznişan bayraq. – İndi Əşrəf də ulduznişan bir təyyarədə uçur(du)

  Tam oxu »
 • ULDUZŞƏKİLLİ

  bax ulduzaoxşar

  Tam oxu »
 • ULDUZU

  bax ulduzaoxşar. [Ananın] yarıçılpaq vücuduna amansız qış gecəsi başqa bir don biçir, başqa bir örtü geyindirir, şaxtanın buz barmaqları ona ulduzu na

  Tam oxu »
 • ULDUZVARİ

  sif. Ulduz şəklində olan. Ulduzvari nişan

  Tam oxu »
 • ULTİMÁTUM

  [lat. ultimatum] Dövlətlərarası münasibətlərdə: bir dövlətin başqa dövlətə verdiyi qəti tələb (ultimatumun mahiyyəti ondan ibarət olur ki, o heç bir m

  Tam oxu »
 • ULTRA

  [lat. ultra] Siyasətdə: ifrat, ifratçı

  Tam oxu »
 • ULTRA...

  [lat. ultra] Bir sıra mürəkkəb sözlərin “üstün”, “son”, “ifrat” mənasında olan birinci tərkib hissəsi; məs

  Tam oxu »
 • ULTRABƏNÖVŞƏYİ

  ultrabənövşəyi şüalar fiz. – gözlə görünməyən elektromaqnit şüaları. Ultrabənövşəyi şüalar gözlə görünməyən qısadalğalı şüalardır

  Tam oxu »
 • ULTRAQISA

  fiz. Son dərəcə qısa. Boyu bir metrdən 10 metrədək olan dalğalar ultraqısa dalğalar adlanır

  Tam oxu »
 • ULTRAMİKROSKÓP

  [lat. ultra və mikroskop] Adi mikroskoplarda görünməyən ən kiçik zərrəcikləri görməyə imkan verən mikroskop

  Tam oxu »
 • ULU

  sif. Çox böyük, ən böyük, böyük. Ulu divanlarda çəkilir adım; Ərşə bülənd oldu dadü fəryadım. Qurbani

  Tam oxu »
 • ULULUQ

  is. Böyüklük, əzəmətlilik, yüksəklik. Ululuq istərkən qulluq eylə; Ayaq birbir basarlar nərdibanə. Xətayi

  Tam oxu »
 • ULUS

  is. qəd. El, oba, yurd, kənd. Vətənimdən, ulusumdan yad oldum; Yada salmaz qohum, qardaş, el məni. “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • UMAC

  is. Ovulmuş undan bişirilən duru xörək və bu xörək üçün üstünə su səpilərək hazırlanan xəmir ovuntularının özü (xalq arasında adətən tərləmək üçün soy

  Tam oxu »
 • UMACAQ

  is. Umulan, gözlənilən, könüldə tutulan, istənilən, intizarı çəkilən, ürəyindən keçən şey. [Vidadi:] Sən də qurtarmasan Vaqifi dardan; Yoxdur umacağım

  Tam oxu »
 • UMACAŞI

  is. Umacdan bişirilən duru xörək; umac

  Tam oxu »
 • UMMAQ

  f. Bir şeyi könlündən keçirmək, ürəyində tutmaq, olmasını istəmək, arzu etmək, ümid etmək. Uman yerdən küsərlər

  Tam oxu »
 • UMSUQ

  sif. Öz ümidində aldanmış; intizarı, gözləməsi, arzusu boşa çıxmış. □ Umsuq etmək – ümidini boşa çıxarmaq, aldatmaq, umsundurmaq

  Tam oxu »
 • UMSUNDURMA

  “Umsundurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UMSUNDURMAQ

  f. Ümidini boşa çıxarmaq, aldatmaq, umsuq etmək

  Tam oxu »
 • UMSUNMA

  “Umsunmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UMSUNMAQ

  f. Ümidi boşa çıxmaq, aldanmaq, umsuq olmaq, gözü qalmaq, ümidində aldanmaq

  Tam oxu »
 • UMSUTMA

  “Umsutmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UMSUTMAQ

  f. Umsuq etmək, umsuq qoymaq, ümidini boşa çıxarmaq; umsundurmaq

  Tam oxu »
 • UMU-KÜSÜ

  is. Umma, küsmə, incimə, şikayətlənmə, giley. Töhmətdən çox umuküsüyə bənzəyən bu sözləri deyərkən [Xanların] səsi titrədi

  Tam oxu »
 • UMULMA

  “Umulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UMULMAQ

  “Ummaq”dan məch. Söylə, gözəllərin dodaqlarından; Bu oynaq gülüşlər umulmuşmudur? M.Müşfiq. □ Umulmadığı yerdən – gözlənilmədiyi halda

  Tam oxu »
 • UMUZ

  is. Çiyin. [Zaman:] Mən tüfəngi umuzuma sıxaraq gedirdim. C.Cabbarlı. Yun şalını umuzundan alıb kreslonun söykənəcəyinə buraxdı

  Tam oxu »
 • UMUZDURMA

  “Umuzdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UMUZDURMAQ

  f. Umsuq etmək, umsutmaq

  Tam oxu »
 • UN

  is. 1. Taxıl bitkiləri dənlərinin toz halına salınmış məhsulu. Buğda unu. Qarğıdalı unu. Un çuvalı. – Bu dəfə on pud unun çörəyi gərək yapılaydı

  Tam oxu »
 • UNİFİKÁSİYA

  [lat. unus – bir və facere – etmək, yaratmaq] Ümumi bir qaydaya salma, hamısını bir şəklə, bir qaydaya salma

  Tam oxu »
 • UNİFÓRMA

  [fr.] Rəsmi paltar, geyim. …Helli, İbrahim Fövzi də öz yavərləri ilə bərabər rəsmi və hərbi uniformada idi

  Tam oxu »