Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • UR

  is. Bədənin hər hansı bir yerində çıxan iltihabsız şiş

  Tam oxu »
 • URA

  nida 1. Hücum zamanı qoşunların döyüş nidası. Çalınmaqda şeypurlar, naylar; Ucalmaqda ləşkərdən urraylar

  Tam oxu »
 • URA

  is. Tərəvəzin, meyvənin ən axırda dəriləni. Gedər bostan urası; Qalar üzün qarası. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • URÁN

  [yun. uranos – göy] Radioaktiv kimyəvi element – atom enerjisi hasil etmək üçün xam maddə (nüvə silahında partlayıcı maddə kimi istifadə olunur)

  Tam oxu »
 • URBANİZÁSİYA

  [lat. urbanus] Ölkənin və ya rayonun həyatında şəhərlərin əhəmiyyətinin artması, sosial-iqtisadi inkişafla əlaqədar şəhər əhalisinin çoxalması prosesi

  Tam oxu »
 • URBANİZM

  [lat. urbanus – şəhər] kit. 1. Maddi və mənəvi mədəniyyətin iri şəhərlərdə cəmləşdirilməsini və kəndin zərərinə olaraq şəhərlərin inkişafının gücləndi

  Tam oxu »
 • URDU

  Pakistanın dövlət dili

  Tam oxu »
 • URLAMA

  “Urlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • URLAMAQ

  f. məh. Qoyunları sulamağa çağırmaq, səsləmək

  Tam oxu »
 • URLU

  sif. Uru olan, şişləri olan

  Tam oxu »
 • URNA

  is. [lat.] 1. Yandırılmış cənazənin külünü saxlamaq üçün qab. 2. Seçki qutusu; səsvermə qutusu

  Tam oxu »
 • UROLÓGİYA

  [yun. urol və logos] Tibb elminin sidik sistemi xəstəlikləri və onların müalicə və profilaktikası ilə məşğul olan sahəsi

  Tam oxu »
 • UROLOJİ

  sif. [yun.]. Urologiyaya aid olan. Uroloji müayinə. Uroloji klinika

  Tam oxu »
 • URÓLOQ

  [yun.] Urologiya mütəxəssisi; həkim

  Tam oxu »
 • URUQ

  is. Ailə. Uruğum olsun, Urumda olsun. (Ata. sözü). // Qəbilə, tayfa

  Tam oxu »
 • URUQVAYLILAR

  is. Uruqvayda yaşayan əhali

  Tam oxu »
 • URUS

  “Rus” sözünün canlı dildə işlənən forması. [Məşədi İbad:] Bax, mən iki yaşında urus balası görmüşəm ki, başı ağappaq qar kimi

  Tam oxu »
 • URVA

  is. Xəmiri kündələyərkən və ya yayarkən ələ yapışmaması üçün onun üstünə səpilən az un. İki evin urvasından bir fətir olar

  Tam oxu »
 • URVALIQ

  sif. və is. Urva kimi istifadə edilən, işlədilən. Nə od var, nə ocaq, nə urvalıq un; Bürüşüb bir küncdə yamaqlı xurcun

  Tam oxu »
 • URVAT

  is. dan. Hörmət, izzət, ehtiram, sayğı; təsir, nüfuz, etibar. Keçəl Həmzə sayılmayan, urvatı olmayan bir adam idi

  Tam oxu »
 • URVATLI

  sif. dan. Sayılan, hörməti olan, hörmətli, nüfuzlu, etibarlı. [Qarakişi:] Bax, Əsəd kişi hamıya yaxşılıq elədi

  Tam oxu »
 • URVATSIZ

  sif. dan. Urvatı, hörməti, nüfuzu olmayan; sayılmayan, hörmətsiz, etibarsız. Gör nə qədər urvatsızıq ki, Qəni bəyin evinin yanmasında da bizdən şübhəl

  Tam oxu »
 • URYÁDNİK

  [rus.] tar. Çar Rusiyasında qəza polisinin aşağı rütbəli xidmətçisi. Lap elə axşamüstü, günün gedən vaxtı uryadnik kişini beləcə döydüyü yerdə, Abbası

  Tam oxu »
 • US

  is. qəd. 1. Ağıl, kamal, zəka, dərrakə, fərasət, idrak. 2. Ədəb, tərbiyə

  Tam oxu »
 • USANDIRICI

  sif. Usandıran, bezdirən, bıqdırıcı, bezikdirici, yorucu, üzücü. [Rza Ulduza:] Hər şey cansıxıcıdır, usandırıcı, yorucudur

  Tam oxu »
 • USANDIRMA

  “Usandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • USANDIRMAQ

  f. Təngə gətirmək, bezdirmək, bıqdırmaq; yormaq, üzmək. Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı? Füzuli

  Tam oxu »
 • USANMA

  “Usanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • USANMAQ

  f. Təngə gəlmək, bıqmaq, bezmək, canı sıxılmaq, yorulmaq, üzülmək. [Doktor Zibeydəyə:] Həyat öz-özlüyündə mücərrəd olaraq o qədər gözəldir ki, ondan d

  Tam oxu »
 • USANMAZ

  sif. Yorulmaz, yorulmaq bilməyən

  Tam oxu »
 • USANMAZLIQ

  is. Yorulmazlıq, yorulmaq bilməmə

  Tam oxu »
 • USLU

  sif. qəd. 1. Ağıllı, dərrakəli, zəkalı, fərasətli. 2. Ədəbli, tərbiyəli, ağıllı-kamallı. Yadımdadır onun: “Gözəl balam usludur; Yoxsa nağıl söyləmərəm

  Tam oxu »
 • USTA

  is. 1. Bir sənəti lazımınca, əsaslı surətdə öyrənib onunla məşğul olan adam; sənətkar. Bununla belə onun bircə nəfər həqiqi dostu var idi: saatsaz ust

  Tam oxu »
 • USTABAŞI

  is. köhn. Bir neçə ustaya rəhbərlik edən usta, baş usta. Ustabaşı kənarda durub məlumat verir, qabarlı əllər ilmə düyürdü

  Tam oxu »
 • USTACASINA

  bax ustadanə

  Tam oxu »
 • USTAD

  is. [fars.] Elm və ya sənət sahəsində geniş və dərin məlumatı və qabiliyyəti olan şəxs. Qabil şagird ustad olur ustadan

  Tam oxu »
 • USTADANƏ

  zərf və sif. [fars.] köhn. Ustalıqla, ustacasına, məharətlə, bacarıqla, məharətli. Qüdrətli fikir və sözlərin düzgün, yerində, ustadanə deyilməsi cüml

  Tam oxu »
 • USTADLIQ

  is. Məharət, bacarıq; bir işdə qazanılan şöhrət. Qəribin ustadlığı ətrafa yayılmışdı. “Aşıq Qərib”

  Tam oxu »
 • USTADNAMƏ

  is. [fars.] Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında çox vaxt qoşma, bəzən də divani şəklində olub, məzmunca hikmətamiz, nəsihətamiz, fəlsəfi məzmunda şei

  Tam oxu »
 • USTALAŞMA

  “Ustalaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • USTALAŞMAQ

  f. Ustalığı, təcrübəsi, məharəti, bacarığı artmaq; püxtələşmək, bişmək, təcrübələnmək. …Həmişə də qiymətli xam at alıram ki, onu qoşquya öyrədim və bu

  Tam oxu »
 • USTALIQ

  is. 1. Hər hansı bir sahədə çalışan ustanın işi, peşəsi. 2. Hər hansı bir sahədə böyük bacarıq, məharət

  Tam oxu »
 • USTAYANA

  bax ustacasına. …Müalicə müvəqqəti vasitələrdən ustayana istifadə etməyi bacarmaqdan asılıdır. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • UŞAQ

  is. 1. Azyaşlı oğlan, ya qız; çocuq. Uşaqlar üçün kitab. Uşaqların tərbiyəsi. – Şerə başlarkən uşaqdım, dostlar! S

  Tam oxu »
 • UŞAQCANLI

  sif. Öz uşaqlarını, öz övladlarını həddən artıq sevən, onlara qayğı və nəvaziş göstərən; övladcanlı. Uşaqcanlı ana

  Tam oxu »
 • UŞAQCANLILIQ

  is. Öz uşaqlarını, öz övladlarını həddən artıq sevmə, onlara çox qayğı və nəvaziş göstərmə; övladcanlılıq

  Tam oxu »
 • UŞAQCASINA

  zərf Uşaq kimi, qeyri-ciddi, sadədilcəsinə, sadəlövhcəsinə. Uşaqcasına hərəkət. Uşaqcasına mühakimə. – Ayrım qızı Kərim babanın uşaqcasına işlərindən,

  Tam oxu »
 • UŞAQCIĞAZ

  “Uşaq”dan oxş. Uşaqcığaza nə oldu? Uşaqcığaz bərk qızdırıb. – [Xanımnaz:] …Uşaqcığazım üçün qorxuram

  Tam oxu »
 • UŞAQCIQ

  kiç. Kiçik uşaq, balaca uşaq, yazıq uşaq. [Tükəz:] [Hacı Qaranın] başına bir iş gəlsə, uşaqcıqlarım yetim qalacaq

  Tam oxu »
 • UŞAQƏMİZDİRƏN

  sif. Öz südü ilə uşağını bəsləyən, südəmər uşağı olan. Uşaqəmizdirən analar

  Tam oxu »