Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • US

  is. qəd. 1. Ağıl, kamal, zəka, dərrakə, fərasət, idrak. 2. Ədəb, tərbiyə

  Tam oxu »
 • USANDIRICI

  sif. Usandıran, bezdirən, bıqdırıcı, bezikdirici, yorucu, üzücü. [Rza Ulduza:] Hər şey cansıxıcıdır, usandırıcı, yorucudur

  Tam oxu »
 • USANDIRMA

  “Usandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • USANDIRMAQ

  f. Təngə gətirmək, bezdirmək, bıqdırmaq; yormaq, üzmək. Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı? Füzuli

  Tam oxu »
 • USANMA

  “Usanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • USANMAQ

  f. Təngə gəlmək, bıqmaq, bezmək, canı sıxılmaq, yorulmaq, üzülmək. [Doktor Zibeydəyə:] Həyat öz-özlüyündə mücərrəd olaraq o qədər gözəldir ki, ondan d

  Tam oxu »
 • USANMAZ

  sif. Yorulmaz, yorulmaq bilməyən

  Tam oxu »
 • USANMAZLIQ

  is. Yorulmazlıq, yorulmaq bilməmə

  Tam oxu »
 • USLU

  sif. qəd. 1. Ağıllı, dərrakəli, zəkalı, fərasətli. 2. Ədəbli, tərbiyəli, ağıllı-kamallı. Yadımdadır onun: “Gözəl balam usludur; Yoxsa nağıl söyləmərəm

  Tam oxu »
 • USTA

  is. 1. Bir sənəti lazımınca, əsaslı surətdə öyrənib onunla məşğul olan adam; sənətkar. Bununla belə onun bircə nəfər həqiqi dostu var idi: saatsaz ust

  Tam oxu »
 • USTABAŞI

  is. köhn. Bir neçə ustaya rəhbərlik edən usta, baş usta. Ustabaşı kənarda durub məlumat verir, qabarlı əllər ilmə düyürdü

  Tam oxu »
 • USTACASINA

  bax ustadanə

  Tam oxu »
 • USTAD

  is. [fars.] Elm və ya sənət sahəsində geniş və dərin məlumatı və qabiliyyəti olan şəxs. Qabil şagird ustad olur ustadan

  Tam oxu »
 • USTADANƏ

  zərf və sif. [fars.] köhn. Ustalıqla, ustacasına, məharətlə, bacarıqla, məharətli. Qüdrətli fikir və sözlərin düzgün, yerində, ustadanə deyilməsi cüml

  Tam oxu »
 • USTADLIQ

  is. Məharət, bacarıq; bir işdə qazanılan şöhrət. Qəribin ustadlığı ətrafa yayılmışdı. “Aşıq Qərib”

  Tam oxu »
 • USTADNAMƏ

  is. [fars.] Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında çox vaxt qoşma, bəzən də divani şəklində olub, məzmunca hikmətamiz, nəsihətamiz, fəlsəfi məzmunda şei

  Tam oxu »
 • USTALAŞMA

  “Ustalaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • USTALAŞMAQ

  f. Ustalığı, təcrübəsi, məharəti, bacarığı artmaq; püxtələşmək, bişmək, təcrübələnmək. …Həmişə də qiymətli xam at alıram ki, onu qoşquya öyrədim və bu

  Tam oxu »
 • USTALIQ

  is. 1. Hər hansı bir sahədə çalışan ustanın işi, peşəsi. 2. Hər hansı bir sahədə böyük bacarıq, məharət

  Tam oxu »
 • USTAYANA

  bax ustacasına. …Müalicə müvəqqəti vasitələrdən ustayana istifadə etməyi bacarmaqdan asılıdır. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • UŞAQ

  is. 1. Azyaşlı oğlan, ya qız; çocuq. Uşaqlar üçün kitab. Uşaqların tərbiyəsi. – Şerə başlarkən uşaqdım, dostlar! S

  Tam oxu »
 • UŞAQCANLI

  sif. Öz uşaqlarını, öz övladlarını həddən artıq sevən, onlara qayğı və nəvaziş göstərən; övladcanlı. Uşaqcanlı ana

  Tam oxu »
 • UŞAQCANLILIQ

  is. Öz uşaqlarını, öz övladlarını həddən artıq sevmə, onlara çox qayğı və nəvaziş göstərmə; övladcanlılıq

  Tam oxu »
 • UŞAQCASINA

  zərf Uşaq kimi, qeyri-ciddi, sadədilcəsinə, sadəlövhcəsinə. Uşaqcasına hərəkət. Uşaqcasına mühakimə. – Ayrım qızı Kərim babanın uşaqcasına işlərindən,

  Tam oxu »
 • UŞAQCIĞAZ

  “Uşaq”dan oxş. Uşaqcığaza nə oldu? Uşaqcığaz bərk qızdırıb. – [Xanımnaz:] …Uşaqcığazım üçün qorxuram

  Tam oxu »
 • UŞAQCIQ

  kiç. Kiçik uşaq, balaca uşaq, yazıq uşaq. [Tükəz:] [Hacı Qaranın] başına bir iş gəlsə, uşaqcıqlarım yetim qalacaq

  Tam oxu »
 • UŞAQƏMİZDİRƏN

  sif. Öz südü ilə uşağını bəsləyən, südəmər uşağı olan. Uşaqəmizdirən analar

  Tam oxu »
 • UŞAQLAŞMA

  “Uşaqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UŞAQLAŞMAQ

  f. Qocalıqdan ağlı zəifləşmək, xərifləmək, özünü uşaq kimi aparmaq. Görünür, adam qocaldıqca uşaqlaşır

  Tam oxu »
 • UŞAQLI

  sif. Uşağı ya uşaqları olan. Uşaqlı qadın. – [Cəmilə:] Əhməd uşaqlı anaya heç bir zaman kəm baxa bilməz

  Tam oxu »
 • UŞAQLIQ

  is. 1. Uşaq yaşları. Uşaqlıq dövrü. Uşaqlıq illəri yadımdadır. Uşaqlığı kənddə keçib. Uşaqlıq xatirələri

  Tam oxu »
 • UŞAQLIQDAN

  zərf Uşaqlıq illərindən, uşaq olduğu vaxtdan, lap kiçik yaşlarından. Məndə uşaqlıqdan folklora maraq oyadan Yusif əmi olmuşdur

  Tam oxu »
 • UŞAQSALDIRMA

  is. tib. Hamiləliyin süni yolla vaxtından qabaq dayandırılması və dölün ana bətnindən çıxarılması

  Tam oxu »
 • UŞAQSALMA

  is. tib. Hamiləliyin süni yolla vaxtından qabaq dayandırılması və dölün ana bətnindən çıxarılması

  Tam oxu »
 • UŞAQSEVƏN

  sif. Uşaqları sevən, balaca uşaqlara nəvaziş göstərən, onları əyləndirməyi sevən (adam)

  Tam oxu »
 • UŞAQSEVƏNLİK

  is. Uşaqlara məhəbbət, uşaqları sevmə

  Tam oxu »
 • UŞAQSIZ

  sif. Uşağı, övladı olmayan, övladsız. Uşaqsız qadın

  Tam oxu »
 • UŞAQSIZLIQ

  is. Uşağı, övladı olmama; övladsızlıq; sonsuzluq

  Tam oxu »
 • UŞQUN

  is. köhn. [rus., əsli ing. “Schooner”dən] İkidorlu yelkənli gəmi (qayıq). [Yengə:] Hacı ağa, gəlinin sənə salam verir, ona nə bağışlayırsan? Qayınata

  Tam oxu »
 • UŞQUNÇU

  is. köhn. Uşqun sahibi, uşqunda işləyən, gəmiçi

  Tam oxu »
 • UTANCAQ

  sif. və is. Çox utanan, alışmadığı mühitdə, şəraitdə adamların yanında sıxılan, üzü qızaran. Utancaq uşaq

  Tam oxu »
 • UTANCAQLI

  bax utanılacaq. Əslində iş öz-özlüyündə bir az [Nadirin] nəzərində utancaqlı idi. B.Talıblı

  Tam oxu »
 • UTANCAQLIQ

  is. Utancaq adamın hal və xasiyyəti, hər şeydə utanma xasiyyəti. Utancaqlıq yaxşı şeydir, amma öz yerində! Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • UTANCAQLILIQ

  is. Utancaq adamın hal və xasiyyəti, hər şeydə utanma xasiyyəti. Utancaqlıq yaxşı şeydir, amma öz yerində! Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • UTANDIRMA

  “Utandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UTANDIRMAQ

  f. Birinin utanmasına, xəcalət çəkməsinə səbəb olmaq, bir söz deyərək, ya danlayaraq, töhmətləndirərək onda xəcalət və ya peşmançılıq hissi oyatmaq, q

  Tam oxu »
 • UTANIB-QIZARMA

  “Utanıb-qızarmaq”dan f.is. Mən Laçının utanıb-qızarmasına razı olmadım və dedim. H.Nəzərli

  Tam oxu »
 • UTANIB-QIZARMAQ

  bax utanmaq. [Məmməd] qalxdı, utanıb-qızararaq səs gələn tərəfə getdi. Çəmənzəminli. Doktor çeşməyini götürüb cibinə qoyur, açıq gözilə Gülöyşəyə baxı

  Tam oxu »
 • UTANILACAQ

  sif. Xəcalətə, utanmağa səbəb olan, münasib olmayan, pis. Burada utanılacaq şey yoxdur

  Tam oxu »
 • UTANMA

  “Utanmaq”dan f.is

  Tam oxu »