Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • UTANCAQ

  sif. və is. Çox utanan, alışmadığı mühitdə, şəraitdə adamların yanında sıxılan, üzü qızaran. Utancaq uşaq

  Tam oxu »
 • UTANCAQLI

  bax utanılacaq. Əslində iş öz-özlüyündə bir az [Nadirin] nəzərində utancaqlı idi. B.Talıblı

  Tam oxu »
 • UTANCAQLIQ

  is. Utancaq adamın hal və xasiyyəti, hər şeydə utanma xasiyyəti. Utancaqlıq yaxşı şeydir, amma öz yerində! Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • UTANCAQLILIQ

  is. Utancaq adamın hal və xasiyyəti, hər şeydə utanma xasiyyəti. Utancaqlıq yaxşı şeydir, amma öz yerində! Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • UTANDIRMA

  “Utandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UTANDIRMAQ

  f. Birinin utanmasına, xəcalət çəkməsinə səbəb olmaq, bir söz deyərək, ya danlayaraq, töhmətləndirərək onda xəcalət və ya peşmançılıq hissi oyatmaq, q

  Tam oxu »
 • UTANIB-QIZARMA

  “Utanıb-qızarmaq”dan f.is. Mən Laçının utanıb-qızarmasına razı olmadım və dedim. H.Nəzərli

  Tam oxu »
 • UTANIB-QIZARMAQ

  bax utanmaq. [Məmməd] qalxdı, utanıb-qızararaq səs gələn tərəfə getdi. Çəmənzəminli. Doktor çeşməyini götürüb cibinə qoyur, açıq gözilə Gülöyşəyə baxı

  Tam oxu »
 • UTANILACAQ

  sif. Xəcalətə, utanmağa səbəb olan, münasib olmayan, pis. Burada utanılacaq şey yoxdur

  Tam oxu »
 • UTANMA

  “Utanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UTANMADAN

  zərf Utanmayaraq, xəcalət çəkmədən, həyasızcasına, təklifsizcəsinə, arsız-arsız. Utanmaqsızın (utanmadan) böhtan atmaq

  Tam oxu »
 • UTANMAQ

  f. 1. Bir işdən, hərəkət və sözdən, ya da başqa bir səbəbdən xəcalət çəkmək, mənəvi üzüntü duymaq. Bolqar öz dilini bilmədiyindən xəcalət çəkəndə bizl

  Tam oxu »
 • UTANMAQSIZIN

  zərf Utanmayaraq, xəcalət çəkmədən, həyasızcasına, təklifsizcəsinə, arsız-arsız. Utanmaqsızın (utanmadan) böhtan atmaq

  Tam oxu »
 • UTANMAZ

  sif. və is. Heç şeydən utanmayan, həya etməyən, həyasız, arsız, abırsız. Utanmaz hərəkət. Utanmaz adam

  Tam oxu »
 • UTANMAZCASINA

  zərf Həyasızcasına, abırsızcasına, sırtıqcasına, həyasız-həyasız. Utanmazcasına yalan danışmaq. Utanmazcasına cavab qaytarmaq

  Tam oxu »
 • UTANMAZLIQ

  is. Həyasızlıq, abırsızlıq, arsızlıq; utanmaz hərəkət (söz)

  Tam oxu »
 • UTİ

  is. tar. Alban tayfalarından biri; müasir udinlərin sələfləri

  Tam oxu »
 • UTİ́L

  [lat. utilis] İşlətmək üçün yaramayan, lakin xammal kimi istifadə oluna bilən şeylər, faydalı tullantılar (metal qırıntıları, əsgi-üsgü, kağız və s

  Tam oxu »
 • UTİLƏR

  is. tar. Alban tayfalarından biri; müasir udinlərin sələfləri

  Tam oxu »
 • UTİLİTÁR

  sif. [lat. utilitas-dan] Ancaq praktik istifadəni, xeyir, fayda götürmək məqsədini güdən; praktik, tətbiqi

  Tam oxu »
 • UTİLİTARİ́ZM

  [lat.] 1. Etikada: eqoizmə, fərdiyyətçiliyə əsaslanan burjua cərəyanı (bu cərəyan tərəfdarları iddia edirlər ki, insanın bütün əməlləri ancaq hər şeyd

  Tam oxu »
 • UTİLİTARLIQ

  bax utilitarizm 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • UTİLİZÁSİYA

  [lat. utilis-dən] İstifadə etmə (edilmə), səmərəli istifadə. // Tullantıların, yarımfabrikatların, yanacaq materiallarının və s

  Tam oxu »
 • UTİLYIĞAN

  is. Util yığmaqla məşğul olan işçi

  Tam oxu »
 • UTOPİ́K

  sif. [yun.] 1. fəls. Utopiya (1-ci mənada) üzərində qurulmuş; qeyri-elmi, xəyali. Utopik sosializm. 2

  Tam oxu »
 • UTOPİ́ST

  [yun.] Utopizmə qapılmış adam: xəyalpərəst

  Tam oxu »
 • UTÓPİYA

  [yun. utopos] 1. Cəmiyyəti yenidən qurmaq, ideal cəmiyyət yaratmaq haqqında qeyri-elmi fəlsəfi görüş, nəzəriyyə

  Tam oxu »
 • UVERTÜRA

  [fr. ouvertura] Operanın, baletin və s.-nin müqəddiməsi. “Koroğlu” operasının uvertürası. – Ümumiyyətlə, opera əsərləri simfonik orkestr tərəfindən hə

  Tam oxu »
 • UVOLOGİYA

  is. [lat.] Üzümün salxım və giləsinin struktur komponentləri haqqında elm

  Tam oxu »
 • UY-UY

  təql. Ağrı, qorxu, ürkmə və s. hissləri ifadə edir. [Şeyx Nəsrullah] … birdən “uyuy” eləyib, sol əlini qoyur böyrünə

  Tam oxu »
 • UYAR

  sif. Uyğun, müvafiq, münasib, düzgələn, uyan, uyğun gələn

  Tam oxu »
 • UYARLI

  sif. Uyğun, müvafiq, münasib, düzgələn, uyan, uyğun gələn

  Tam oxu »
 • UYARLIQ

  is. Uyma, uyğun gəlmə, düz gəlmə; uyğunluq, münasiblik

  Tam oxu »
 • UYARSIZ

  sif. Uymayan, uyğun gəlməyən, düz gəlməyən, müvafiq olmayan, uyğunsuz

  Tam oxu »
 • UYARSIZLIQ

  is. Uyğunsuzluq, uymama, düz gəlməmə, uyğun olmama

  Tam oxu »
 • UYDURMA

  1. “Uydurmaq”dan f.is. 2. is. Həqiqətdə mövcud olmayıb birisi tərəfindən uydurulan əsilsiz şey; qondarma, yalan, əfsanə, saxta

  Tam oxu »
 • UYDURMAÇI

  is. Olmamış, ya olmayan bir şeyi özündən uyduran, özündən quraşdıran adam; yalançı, qondarmaçı, iftiraçı, böhtançı

  Tam oxu »
 • UYDURMAÇILIQ

  is. Olmamış, ya olmayan bir şeyi özündən uydurma, özündən düzəltmə, qondarma; qondarmaçılıq, yalançılıq, saxtaçılıq

  Tam oxu »
 • UYDURMAQ

  f. 1. Olmamış, ya olmayan bir şeyi öz xəyalında yaratmaq, özündən düzəltmək, özündən quraşdırmaq; qondarmaq

  Tam oxu »
 • UYDURUCU

  bax uydurmaçı

  Tam oxu »
 • UYDURULMA

  “Uydurulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UYDURULMAQ

  məch. 1. Özündən düzəldilmək, özündən quraşdırılmaq, özündən qondarılmaq. Siz bəlkə bunu uydurulmuş (f

  Tam oxu »
 • UYEZD

  [rus.] bax qəza2. [İsmayıl bəy:] Necə də qudurğan olmasınlar ki, tamam uyezd onların əlindədir. N.Vəzirov

  Tam oxu »
 • UYĞUN

  sif. 1. Uyar, müvafiq; düz gələn, müvafiq olan, lazımi şəkildə olan, bir şey üçün yararlı olan. Qətibə bu əlaqənin başlanmasını öz məqsədinə uyğun bil

  Tam oxu »
 • UYĞUNLAŞDIRILMA

  “Uyğunlaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • UYĞUNLAŞDIRILMAQ

  “Uyğunlaşdırmaq” dan məch

  Tam oxu »
 • UYĞUNLAŞDIRMA

  “Uyğunlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UYĞUNLAŞDIRMAQ

  f. Uyuşdurmaq, uyğun hala gətirmək, müvafiqləşdirmək, yaraşdırmaq. Sinir sistemi bədən üzvlərinin işini tənzim edir, uyğunlaşdırır və əlaqələndirir

  Tam oxu »
 • UYĞUNLAŞMA

  “Uyğunlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UYĞUNLAŞMAQ

  f. Uyğun hala gəlmək; bir şeyə uyuşmaq, vərdiş etmək, öyrəşmək. Yeni mühitə uyğunlaşmaq. Dağ iqliminə uyğunlaşmaq

  Tam oxu »