Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • UZUNBAŞLI

  sif. Başı uzunsov olan

  Tam oxu »
 • UZUNBIĞ

  sif. Bığları uzun olan, uzun bığ qoymuş. Uzunbığ kişi. – Məmməd bəyin ilk zərbəsindən uzunbığlı, sallaq birçəkli bir sərkərdənin başı qələm kimi atıld

  Tam oxu »
 • UZUNBIĞLI

  sif. Bığları uzun olan, uzun bığ qoymuş. Uzunbığ kişi. – Məmməd bəyin ilk zərbəsindən uzunbığlı, sallaq birçəkli bir sərkərdənin başı qələm kimi atıld

  Tam oxu »
 • UZUNBOĞAZ

  sif. Boğazı uzun olan, uzun boğazlı. Uzunboğaz adam. Uzunboğaz şüşə. Uzunboğaz corab. – Stolun qabağında dümdüz oturmuş uzunboğaz, arıq adam qəti dedi

  Tam oxu »
 • UZUNBOĞAZLI

  sif. Boğazı uzun olan, uzun boğazlı. Uzunboğaz adam. Uzunboğaz şüşə. Uzunboğaz corab. – Stolun qabağında dümdüz oturmuş uzunboğaz, arıq adam qəti dedi

  Tam oxu »
 • UZUNBOY

  sif. Boyu uzun olan, boyca hündür, ucaboy. Dəyirman üstə çiçək; Yarpağı ləçək-ləçək; Qardaş bir qız sevibdir; Uzunboy, qarabirçək

  Tam oxu »
 • UZUNBOYLU

  sif. Boyu uzun olan, boyca hündür, ucaboy. Dəyirman üstə çiçək; Yarpağı ləçək-ləçək; Qardaş bir qız sevibdir; Uzunboy, qarabirçək

  Tam oxu »
 • UZUNBOYUN

  sif. Boynu uzun olan. Uzunboyun adam

  Tam oxu »
 • UZUNBURUN₂

  is. Bəzi rayonlarda ağcaqanadın bir adı. Revolveri, qoçunu Badikubə məmləkətində; Uzunburun milçəyi Saliyanda görməli imiş

  Tam oxu »
 • UZUNBURUN₁

  sif. Burnu uzun olan, uzun burunlu. Uzunburun adam. Uzunburun balıq

  Tam oxu »
 • UZUNBUYNUZ

  sif. Buynuzları uzun olan. Uzunbuynuzlu camışlar … Cənubi Çində, Böyük Okeanda və İndoneziya adalarında yaşayır

  Tam oxu »
 • UZUNBUYNUZLU

  sif. Buynuzları uzun olan. Uzunbuynuzlu camışlar … Cənubi Çində, Böyük Okeanda və İndoneziya adalarında yaşayır

  Tam oxu »
 • UZUNCA

  sif. Çox uzun. Uzunca ağac. Uzunca dəhliz. Uzunca zal. Uzunca boru. // Çox müfəssəl, çox uzun, geniş

  Tam oxu »
 • UZUNÇƏKƏN

  bax uzunsürən

  Tam oxu »
 • UZUNÇU

  bax uzundanışan. Uzunçunun biridir. – Bu usta əvvəlkindən də uzunçu idi. “Koroğlu”. [Feldşer] çox uzunçu, lağ-lağ, həm də qaba bir adamdı

  Tam oxu »
 • UZUNÇULUQ

  is. Uzun danışmaq xasiyyəti, söhbəti lüzumsuz yerə uzatma. Əlyarov Gülpərinin bu uzunçuluğunu bəyənmirdi

  Tam oxu »
 • UZUNDALĞALI

  sif. Dalğaları çox uzun olan. Uzundalğalı radiasiya. // Uzun dalğalarda işləyən, uzun dalğaları tutan

  Tam oxu »
 • UZUNDANIŞAN

  sif. Çoxdanışan, naqqal, gəvəzə, uzunçu

  Tam oxu »
 • UZUNDƏRƏ

  is. mus. Azərbaycan xalq oyun havalarından birinin adı. [Mirzağa:] Mən yalnız “Uzundərə” oynaya bilərəm

  Tam oxu »
 • UZUNDRAZ

  sif. dan. Boyu çox uzun, arıq və yöndəmsiz, uzuncaydaq. Uzundraz zabit [Vəzirovu] xüsusi salonda gözləyirdi

  Tam oxu »
 • UZUNƏTƏK

  sif. Ətəyi uzun, uzun ətəkli. [Ənisə:] …Uzunətək arxalığımla dikdaban başmağımı da geyərəm. S.Hüseyn

  Tam oxu »
 • UZUNƏTƏKLİ

  sif. Ətəyi uzun, uzun ətəkli. [Ənisə:] …Uzunətək arxalığımla dikdaban başmağımı da geyərəm. S.Hüseyn

  Tam oxu »
 • UZUNGƏRDƏN

  sif. Gərdəni, boynu, boğazı uzun olan

  Tam oxu »
 • UZUNGƏRDƏNLİ

  sif. Gərdəni, boynu, boğazı uzun olan

  Tam oxu »
 • UZUNGÖVDƏLİ

  sif. Gövdəsi uzun olan

  Tam oxu »
 • UZUNKİRPİK

  sif. Kirpikləri uzun olan, uzun kirpikli. Uzunkirpikli qiz. – [Əhməd:] Qara saçları, eşqlə dolu uzunkirpikli gözləri, ərəbi burnu xoşuma gəldi

  Tam oxu »
 • UZUNKİRPİKLİ

  sif. Kirpikləri uzun olan, uzun kirpikli. Uzunkirpikli qiz. – [Əhməd:] Qara saçları, eşqlə dolu uzunkirpikli gözləri, ərəbi burnu xoşuma gəldi

  Tam oxu »
 • UZUNQANAD

  zool. 1. sif. Qanadları uzun olan. Uzunqanadlı quşlar. 2. İs. mənasında. Uzunqanadlılar – uzunqanadlıların və milçəkquşuların daxil olduğu quşlar dəst

  Tam oxu »
 • UZUNQANADLI

  zool. 1. sif. Qanadları uzun olan. Uzunqanadlı quşlar. 2. İs. mənasında. Uzunqanadlılar – uzunqanadlıların və milçəkquşuların daxil olduğu quşlar dəst

  Tam oxu »
 • UZUNQIÇ

  sif. Qılçaları (qıçları) uzun olan. Rəhimli qulac-qulac addımlar atan uzunqılça təhkimçinin arxasından güclə çatırdı

  Tam oxu »
 • UZUNQIÇLI

  sif. Qılçaları (qıçları) uzun olan. Rəhimli qulac-qulac addımlar atan uzunqılça təhkimçinin arxasından güclə çatırdı

  Tam oxu »
 • UZUNQILÇA

  sif. Qılçaları (qıçları) uzun olan. Rəhimli qulac-qulac addımlar atan uzunqılça təhkimçinin arxasından güclə çatırdı

  Tam oxu »
 • UZUNQILÇALI

  sif. Qılçaları (qıçları) uzun olan. Rəhimli qulac-qulac addımlar atan uzunqılça təhkimçinin arxasından güclə çatırdı

  Tam oxu »
 • UZUNQOL

  sif. Qolları uzun olan. [Arvadın] əynində … uzunqol bənöyüş çit köynək vardı. Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • UZUNQOLLU

  sif. Qolları uzun olan. [Arvadın] əynində … uzunqol bənöyüş çit köynək vardı. Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • UZUNQULAQ

  1. sif. Qulaqları uzun olan, uzun qulaqlı. Uzunqulaq tula. 2. is. evf. Eşşək. [Aslanın] dünya malından bir uzunqulağı, bir də … iki keçidən başqa heç

  Tam oxu »
 • UZUNQUNC

  sif. Quncları uzun, uzun qunclu; uzunboğaz. [Səmədin] uzunqunc çəkmələri, qara göndən tikilmiş əlbisəsi və qoltuğundakı portfel hamının diqqətini cəlb

  Tam oxu »
 • UZUNQUYRUQ

  sif. Quyruğu uzun olan. [Ovçunun] Al! – deməsi ilə tulanın yerindən qopması və uzunquyruq iri bir qırqovul xoruzunun qaqqıldayaraq şiddətli bir pırılt

  Tam oxu »
 • UZUNQUYRUQLU

  sif. Quyruğu uzun olan. [Ovçunun] Al! – deməsi ilə tulanın yerindən qopması və uzunquyruq iri bir qırqovul xoruzunun qaqqıldayaraq şiddətli bir pırılt

  Tam oxu »
 • UZUNLADICI

  sif. Uzun edən, uzunluğunu artıran. Uzunladıcı məftil

  Tam oxu »
 • UZUNLAMASINA

  bax uzununa. [Səmədin] üst dodağı uzunlamasına iki qat açılıb, yenə burnunun dibinə çəkildi. B.Talıblı

  Tam oxu »
 • UZUNLAŞMA

  “Uzunlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UZUNLAŞMAQ

  f. Uzun olmaq, boyca artmaq, getdikcə uzun olmaq, boya vermək. Uşaq bir-iki ilin içində yaman uzunlaşıb

  Tam oxu »
 • UZUNLATMA

  “Uzunlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UZUNLATMAQ

  f. Uzun etmək, uzunluğunu, boyunu artırmaq, uzunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • UZUNLİFLİ

  sif. Lifləri uzun, uzun lifləri olan. Uzunlifli pambıq

  Tam oxu »
 • UZUNLUQ

  is. 1. Uzun şeyin halı. Yolun uzunluğu. İlanın uzunluğu bir metrdən artıqdır. – [Həsən:] Vay! Oğlan, bu uzunluqda da isim olurmu? H

  Tam oxu »
 • UZUNLÜLƏ

  sif. Lüləsi uzun, uzun lüləli. Uzunlülə tüfəng

  Tam oxu »
 • UZUNMÜDDƏTLİ

  sif. Uzun müddəti nəzərdə tutan, uzun müddət davam edən; uzun müddətə verilmiş. Uzunmüddətli ezamiyyət

  Tam oxu »
 • UZUNÖMÜRLÜ

  sif. 1. Ömrü uzun, uzun ömür sürmüş, çox yaşamış. Azərbaycan uzunömürlülər (is.) diyarıdır. 2. Uzun müddət işləyə bilən, çox davamlı, çox yaşaya bilən

  Tam oxu »