Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • UY-UY

  təql. Ağrı, qorxu, ürkmə və s. hissləri ifadə edir. [Şeyx Nəsrullah] … birdən “uyuy” eləyib, sol əlini qoyur böyrünə

  Tam oxu »
 • UYAR

  sif. Uyğun, müvafiq, münasib, düzgələn, uyan, uyğun gələn

  Tam oxu »
 • UYARLI

  sif. Uyğun, müvafiq, münasib, düzgələn, uyan, uyğun gələn

  Tam oxu »
 • UYARLIQ

  is. Uyma, uyğun gəlmə, düz gəlmə; uyğunluq, münasiblik

  Tam oxu »
 • UYARSIZ

  sif. Uymayan, uyğun gəlməyən, düz gəlməyən, müvafiq olmayan, uyğunsuz

  Tam oxu »
 • UYARSIZLIQ

  is. Uyğunsuzluq, uymama, düz gəlməmə, uyğun olmama

  Tam oxu »
 • UYDURMA

  1. “Uydurmaq”dan f.is. 2. is. Həqiqətdə mövcud olmayıb birisi tərəfindən uydurulan əsilsiz şey; qondarma, yalan, əfsanə, saxta

  Tam oxu »
 • UYDURMAÇI

  is. Olmamış, ya olmayan bir şeyi özündən uyduran, özündən quraşdıran adam; yalançı, qondarmaçı, iftiraçı, böhtançı

  Tam oxu »
 • UYDURMAÇILIQ

  is. Olmamış, ya olmayan bir şeyi özündən uydurma, özündən düzəltmə, qondarma; qondarmaçılıq, yalançılıq, saxtaçılıq

  Tam oxu »
 • UYDURMAQ

  f. 1. Olmamış, ya olmayan bir şeyi öz xəyalında yaratmaq, özündən düzəltmək, özündən quraşdırmaq; qondarmaq

  Tam oxu »
 • UYDURUCU

  bax uydurmaçı

  Tam oxu »
 • UYDURULMA

  “Uydurulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UYDURULMAQ

  məch. 1. Özündən düzəldilmək, özündən quraşdırılmaq, özündən qondarılmaq. Siz bəlkə bunu uydurulmuş (f

  Tam oxu »
 • UYEZD

  [rus.] bax qəza2. [İsmayıl bəy:] Necə də qudurğan olmasınlar ki, tamam uyezd onların əlindədir. N.Vəzirov

  Tam oxu »
 • UYĞUN

  sif. 1. Uyar, müvafiq; düz gələn, müvafiq olan, lazımi şəkildə olan, bir şey üçün yararlı olan. Qətibə bu əlaqənin başlanmasını öz məqsədinə uyğun bil

  Tam oxu »
 • UYĞUNLAŞDIRILMA

  “Uyğunlaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • UYĞUNLAŞDIRILMAQ

  “Uyğunlaşdırmaq” dan məch

  Tam oxu »
 • UYĞUNLAŞDIRMA

  “Uyğunlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UYĞUNLAŞDIRMAQ

  f. Uyuşdurmaq, uyğun hala gətirmək, müvafiqləşdirmək, yaraşdırmaq. Sinir sistemi bədən üzvlərinin işini tənzim edir, uyğunlaşdırır və əlaqələndirir

  Tam oxu »
 • UYĞUNLAŞMA

  “Uyğunlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UYĞUNLAŞMAQ

  f. Uyğun hala gəlmək; bir şeyə uyuşmaq, vərdiş etmək, öyrəşmək. Yeni mühitə uyğunlaşmaq. Dağ iqliminə uyğunlaşmaq

  Tam oxu »
 • UYĞUNLUQ

  is. Uyğun olma, uyğun gəlmə; müvafiqlik, münasiblik, bir-birilə düz gəlmə; həmahənglik. Fikirlər arasında uyğunluq

  Tam oxu »
 • UYĞUNSUZ

  sif. 1. Uyğun olmayan, uymayan, düz gəlməyən, müvafiq gəlməyən. Uyğunsuz yer. Uyğunsuz vəziyyət. 2. Münasib olmayan, layiq olmayan, yaraşmayan, namüna

  Tam oxu »
 • UYĞUNSUZLUQ

  is. Aralarında uyğunluq olmama, bir-birilə düz gəlməmə (tutmama). Xasiyyətlərdə uyğunsuzluq. – Ana isə dar şalvarı bəyənmir, çəkmə ilə onun tənasübünd

  Tam oxu »
 • UYĞUR

  Orta Asiyada və Qərbi Çinin bəzi rayonlarında yaşayan türkdilli xalq. Uyğur dili. Uyğur ədəbiyyatı

  Tam oxu »
 • UYĞURCA

  sif. və zərf Uyğur dilində. Uyğurca-rusca lüğət. Uyğurca danışmaq

  Tam oxu »
 • UYĞURLAR

  Orta Asiyada və Qərbi Çinin bəzi rayonlarında yaşayan türkdilli xalq. Uyğur dili. Uyğur ədəbiyyatı

  Tam oxu »
 • UYQU

  is. Yuxu. Kəndlilər çox yorulub, uyqudan indi oyanır. A.Səhhət. Müəllim oyaqlıqla uyqu arasında idi. S

  Tam oxu »
 • UYQULU

  sif. Yuxulu. Dideyi-bəxtim oyanmaz, nə ağır uyquludur. Füzuli

  Tam oxu »
 • UYQUSUZ

  is. Yuxusuz. [İsmət:] Keçən gecə bir xeyli fikrə daldım; Düşündüm, düşündüm, uyqusuz (z.) qaldım. H.Cavid

  Tam oxu »
 • UYQUSUZLUQ

  is. Yuxusuzluq

  Tam oxu »
 • UYMA

  “Uymaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UYMAQ

  f. 1. bax qapılmaq2. Qərinələrlə məst olub cəhalətə uyduq! Hansı günümüzü xoş keçirdik? C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »
 • UYUMA

  “Uyumaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UYUMAQ

  f. 1. Yuxulamaq. Nəhayət, uyuyan (f.sif.) uşaq tərpənib gözlərini açdı. T.Ş.Simurq. // Məc. mənada. Rahat uyu, qəhrəman əsgər! – Uyuyur məncə məzarınd

  Tam oxu »
 • UYUMUŞ

  sif. Yuxulamış, yatmış. Uyumuş uşaq. // Məc. mənada. [Rüstəm bəyin] çoxdan bəri uyumuş milli hissi qələyana gəldi

  Tam oxu »
 • UYUŞDURMA

  “Uyuşdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UYUŞDURMAQ

  f. Bir-birinə uydurmaq, uyğunlaşdırmaq, uyğun etmək, yaraşdırmaq

  Tam oxu »
 • UYUŞMA

  “Uyuşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UYUŞMAQ

  f. 1. Keyləşmək, keyimək, hissizləşmək, duyma qabiliyyətini itirmək. Soyuqdan əlləri uyuşdu. – Göyərçin uyuşan (f

  Tam oxu »
 • UYUŞMAZ

  sif. Bir-biri ilə uyuşmayan, düz gəlməyən, uyğun olmayan, bir-birinə uymayan, bir-birinə zidd olan; bir yerdə ola bilməyən; barışmaz

  Tam oxu »
 • UYUŞMAZLIQ

  is. Uyuşmama, bir-birinə uyğun gəlməmə, uymama, bir-birinə zidd olma; barışmazlıq

  Tam oxu »
 • UYUŞUQ

  sif. Keyikmiş, keyləşmiş, duyma qabiliyyətini itirmiş; uyuşmuş

  Tam oxu »
 • UYUŞUQLUQ

  is. Uyuşmuş şeyin halı; uyuşma, keyikmə, keyimə. [Cuma] qıçlarında və qollarında bir uyuşuqluq, boynunda, həm də çiyinlərində ağrı, köksündə nə isə bi

  Tam oxu »
 • UYUTMA

  “Uyutmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UYUTMAQ

  f. Yatırtmaq, yuxulatmaq. Sizin ürəyinizdə böyük sirlər yatdığı kimi, bu kiçik sirri də orada uyuda bilərsiniz! M

  Tam oxu »
 • UZADILMA

  “Uzadılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UZADILMAQ

  “Uzatmaq”dan məch. İp uzadıldı. Yol bir kilometr uzadıldı. Yerə uzadılmaq. Məsələ çox uzadıldı

  Tam oxu »
 • UZAĞI

  bax uzaqbaşı. [Zeynal:] …Allahqulu gör nə deyir? Deyir, uzağı sabah Veys anasını Sona üçün elçi göndərər

  Tam oxu »
 • UZAQ

  sif. və zərf 1. Məsafə etibarilə yaxın olmayan, çox aralı olan (yaxın ziddi). Uzaq yerlər. Uzaq məsafə

  Tam oxu »