Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • VE

  “V” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitinin səssizin adı

  Tam oxu »
 • VEC

  Adətən feillərlə işlənir: vecə gəlmək – lazım olmaq, gərək olmaq, yararlıq göstərmək, yaramaq. [Bəylərdən birisi:] Həkim tayfasının ehtiramı vacibdir,

  Tam oxu »
 • VECSİZ

  sif. Lazımsız, gərəksiz, yararsız, karsız, yaramaz, dəyərsiz, xeyirsiz, işəgəlməz, bikara. Səndə bitər bir neçə vecsiz qoza; Ancaq o da qismət olar do

  Tam oxu »
 • VECSİZLİK

  is. Yararsızlıq, yaramazlıq, dəyərsizlik, faydasızlıq, karsızlıq, heç bir şeyə lazım olmama. [Salavat] əlinə keçirdiyi düşmənin belə vecsizliyindən pə

  Tam oxu »
 • VÉÇE

  is. [rus.] Qədim və orta əsr rus şəhərlərində xalq yığıncağı

  Tam oxu »
 • VEDA

  [sanskr.] Hindistanın dini

  Tam oxu »
 • VEDALAR

  cəm Qədim Hindistanın dörd müqəddəs kitabı

  Tam oxu »
 • VEDRƏ

  is. [rus. ведро] Su və başqa mayeləri daşımaq və saxlamaq üçün silindrşəkilli qab; böyük satıl. Uşaqlar itin quyruğuna vedrə bağlayıb qovurlar

  Tam oxu »
 • VEDRƏCİK

  is. Kiçik vedrə

  Tam oxu »
 • VEDRƏLƏMƏ

  dan. “Vedrələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • VEDRƏLƏMƏK

  f. dan. bax vedrə bağlamaq (“vedrə”də)

  Tam oxu »
 • VEGETARİAN

  is. [ing.] Yalnız bitki yeməkləri ilə qidalanan adam

  Tam oxu »
 • VEGETÁSİYA

  [lat.] Bitkinin cücərməsi, boy atması və inkişaf dövrü. Çay bitkisinin vegetasiya dövründə istiyə çox ehtiyacı vardır

  Tam oxu »
 • VEGETATİV

  sif. bot. zool. Canlı orqanizmlərin inkişaf və qidasına aid olan. Çay bitkisinin vegetativ üsulla artırılması seleksiyatoxumçuluq işində geniş tətbiq

  Tam oxu »
 • VÉKSEL

  [alm.] Bir şəxsə və ya idarəyə müəyyən müddətdə, müəyyən miqdarda pul verməli olan şəxs tərəfindən verilən iltizamnamə

  Tam oxu »
 • VÉKTOR

  [lat.] riyaz. Ədədi qiyməti və istiqaməti olan riyazi kəmiyyət və bu kəmiyyətin qrafik təsviri

  Tam oxu »
 • VEKTORİÁL

  sif. Vektora aid olan. Bektorial hesablama. Vektorial kəmiyyət

  Tam oxu »
 • VELİKORÚS

  bax rus

  Tam oxu »
 • VELODRÓM

  [fr. velo və yun. drom] Velosipedləri sınamaq və velosiped yarışları keçirmək üçün xüsusi meydan, betonlu yol

  Tam oxu »
 • VELOSİPÉD

  [lat.] Ayaqlarla hərəkətə gətirilən ikitəkərli, yaxud üçtəkərli minik maşını. Velosiped yarışı. Uşaq velosipedi

  Tam oxu »
 • VELOSİPEDÇİ

  is. Velosiped sürən adam, velosipeddə gəzən, yaxud velosiped ilə məşğul olan adam. Velosipedçilərin yarışı

  Tam oxu »
 • VELǗR

  [fr.] 1. toxuc. Drapın, məxmərin ən yaxşı növlərinin adı. Velür şlyapa. Velür palto. Qoyun, yunundan, xüsusilə zərif və yarımzərif yundan ən qiymətli

  Tam oxu »
 • VELVÉT

  is. [ing.] Nazik iplikdən toxunmuş qabarıq milləri olan parça

  Tam oxu »
 • VÉNA

  [lat.] anat. Qanı ürəyə aparan qan damarı

  Tam oxu »
 • VENÉRA₂

  is. [lat.] Günəş sistemində Günəşə yaxınlığına görə ikinci planet

  Tam oxu »
 • VENÉRA₁

  is. [lat.] Qədim yunan mifologiyasında məhəbbət və gözəllik ilahəsi

  Tam oxu »
 • VENEROLÓGİYA

  [yun.] tib. Tibb elminin zöhrəvi xəstəliklər bəhsi

  Tam oxu »
 • VENEROLOJİ́

  sif. Venerologiyaya aid olan. Veneroloji dispanser

  Tam oxu »
 • VENERÓLOQ

  [yun.] tib. Zöhrəvi xəstəliklər mütəxəssisi; həkim

  Tam oxu »
 • VENET

  is. [lat.] Qədimdə Adriatik dənizinin şimal sahillərində yaşamış tayfalar qrupu

  Tam oxu »
 • VENETLƏR

  is. [lat.] Qədimdə Adriatik dənizinin şimal sahillərində yaşamış tayfalar qrupu

  Tam oxu »
 • VENÓZ

  sif. anat. Venalara aid olan, yaxud venaların içində olan

  Tam oxu »
 • VÉNTİL

  [alm.] tex. Borularda, cihazlarda və s.-də mayenin, qazın, yaxud buxarın yolunu açıb-bağlamaq üçün qurğu, qapaq

  Tam oxu »
 • VENTİLYÁSİYA

  [lat.] 1. Qapalı binalarda və s.-də havanın dəyişdirilməsi və təmiz hava ilə əvəz edilməsi. Bu otağın ventilyasiyası pisdir

  Tam oxu »
 • VENTİLYÁTOR

  [lat.] Qapalı binalarda, yeraltı qazmalarda və s.-də havanı dəyişdirmək, təmizləmək, yaxud onun cərəyanını gücləndirmək üçün cihaz, qurğu

  Tam oxu »
 • VER-AL

  is. Alver, alış-veriş. Bu ramazanlıqda nə ver-aldı bu? Ax! Nə qəzetdi bu, nə jurnaldı bu? Ə.Nəzmi

  Tam oxu »
 • VERÁNDA

  [port.] Binanın yanında: qabaq tərəfi açıq və ya şüşələnmiş üstüörtülü balkon, artırma, eyvan. Qəmər verandanı səliqəyə saldıqca mahnının sözlərini tə

  Tam oxu »
 • VERBAL

  sif. [lat.] Şifahi, imzasız

  Tam oxu »
 • VERDİRMƏ

  “Verdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • VERDİRMƏK

  icb. Verməyə məcbur etmək

  Tam oxu »
 • VERDİRTMƏK

  icb. Başqa bir şəxs vasitəsilə birisini bir şey verməyə məcbur etmək

  Tam oxu »
 • VERƏCƏK

  is. Gələcəkdə verilməsi lazım olan şey; borc (alacaq müqabili). Alacağın olsun, verəcəyin olmasın. (Ata

  Tam oxu »
 • VERƏCƏKLİ

  sif. Birinə verəcəyi (borcu) olan; borclu

  Tam oxu »
 • VERF

  [holl.] Gəmi düzəldilən və təmir edilən yer. Sovxoz və gəmi inşa edən verf ilə tanış olduq. Ə.Məmmədxanlı

  Tam oxu »
 • VERGİ

  is. 1. Müəssisədən, idarədən, əhalidən və s.-dən alınan məcburi dövlət rüsumu. Gəlir vergisi. Kənd təsərrüfatı vergisi

  Tam oxu »
 • VERGİÇİ

  is. Vergi verən

  Tam oxu »
 • VERGİYIĞAN

  is. Vergi yığmaqla məşğul olan işçi

  Tam oxu »
 • VERGÜL

  [fr.] dilç. Sözləri, söz qruplarını, yaxud cümlələri ayıran qarmaqşəkilli durğu işarəsi (,). Vergül qoymaq

  Tam oxu »
 • VERİCİ

  sif. rad. Radio dalğalarını (elektromaqnit dalğalarını) fəzaya buraxan. Verici stansiya hər tərəfə radio dalğaları buraxır

  Tam oxu »
 • VERİLİŞ

  “Verilmək”dən f.is. Elektrik verilişi sistemləri. Televiziya, radio verilişi

  Tam oxu »