Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • VERİLMƏ

  “Verilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • VERİLMƏK

  “Vermək”dən məch. Əldənələ verilmək. Klub üçün yaxşı bina verilmişdir. Maaş sabah veriləcəkdir. – Üçüncü siqnal veriləndə Ehtiyat xalanın qəlbi tərpən

  Tam oxu »
 • VERİM

  is. Məhsul vermə qabiliyyəti; bərəkət, məhsul, səmərə. Bu inəyin verimi yaxşıdır

  Tam oxu »
 • VERİMCİL

  sif. 1. Bol məhsul verən, məhsuldar, bərəkətli. Verimcil inək. Verimcil ağac. 2. məc. Əliaçıq, səxavətli

  Tam oxu »
 • VERİMLİ

  bax verimcil. Verimli torpağı, geniş çölləri; … Keçidləri, rizləri var ölkəmin. C.Cabbarlı

  Tam oxu »
 • VERİMLİLİK

  is. Məhsuldarlıq, bərəkətlilik, münbitlik. Torpağın verimliliyi

  Tam oxu »
 • VERİMSİZ

  sif. Məhsul verməyən, bərəkətsiz

  Tam oxu »
 • VERİ́Ş

  bax vermə

  Tam oxu »
 • VERİZM

  is. [ital.] XIX əsrin sonunda italyan ədəbiyyatında, musiqisində və təsviri sənətində realist cərəyan

  Tam oxu »
 • VERMƏ

  “Vermək”dən f.is. Qiymət vermə. Ara vermə

  Tam oxu »
 • VERMƏK

  f. 1. Bir şeyi öz əlindən çıxarıb başqasına ötürmək, təslim etmək, çatdırmaq; tapşırmaq. Pul vermək. Onu mənə ver

  Tam oxu »
 • VERMİŞÉL

  [ital.] Fabrikdə hazırlanan girdə əriştə növü

  Tam oxu »
 • VERMİŞELLİ

  sif. Vermişeldən hazırlanmış, içərisində vermişel olan. Vermişelli şorba

  Tam oxu »
 • VERONAL

  is. [lat.] tib. Yuxu dərmanı

  Tam oxu »
 • VERSİYA

  is. [lat.] 1. Rəvayət, şayiə, xəbər. 2. Eyni faktın və ya hadisənin bir-birindən fərqli bir neçə cür izahı

  Tam oxu »
 • VERST

  [rus. верстá] köhn. 1,06 kilometrə bərabər rus uzunluq ölçüsü (metr üsuluna keçməzdən əvvəl işlənirdi)

  Tam oxu »
 • VERSTÁTKA

  [rus.] köhn. Əl ilə hərfləri yığmaq üçün mətbəə aləti. O kiçik bir verstatkanın ağacı üzərində yarımçıq qalmış naboru götürüb, sürətlə yığmağa başladı

  Tam oxu »
 • VERSTLİK

  sif. Saylarla işlənərək, məsafənin neçə verst uzunluğunda olduğunu göstərir. Qala şəhərin qırx verstliyində idi

  Tam oxu »
 • VERŞOK

  [rus.] köhn. Arşının 1/ 16 hissəsinə – 4,4 sm-ə bərabər köhnə rus uzunluq ölçüsü. …Bu sünbə nəinki tamam arşındır, hətta arşından iki verşok da azdır

  Tam oxu »
 • VERTİKÁL

  sif. Şaquli. Vertikal xətt. Vertikal vəziyyətdə

  Tam oxu »
 • VERTİKALLIQ

  is. Şaqulilik; şaquli şeyin halı

  Tam oxu »
 • VERTOLYÓT

  [rus.] Şaquli xətt üzrə qalxıb enə bilən, həmçinin havada sallana bilən xüsusi quruluşlu təyyarə. Şəhər ilə Sumqayıt və “Neft daşları” arasında vertol

  Tam oxu »
 • VESTERN

  sif. [ing.] Qərbə məxsus olan, qərbə aid olan

  Tam oxu »
 • VESTİBǗL

  [fr.] Adətən ictimai binaların daxili girəcəyində böyük dəhliz, geniş eyvan. Teatrın vestibülü

  Tam oxu »
 • VETERÁN

  [lat.] 1. Müharibə iştirakçısı olan qocaman döyüşçü. Böyük Vətən müharibəsi veteranları ilə görüş. 2

  Tam oxu »
 • VÉTO

  [lat.] Qadağan etmə, ləğv etmə: a) dövlət hüququnda: bir dövlət orqanının başqa bir orqanın qərarının həyata keçirilməsini qəti və ya şərti qadağan et

  Tam oxu »
 • VEYİL

  sif. Avara, boş-boşuna gəzən, heç bir iş sahibi olmayan. Veyil adam. // İs. mənasında. [Nabat:] Sən elə veylin üstündə öz əmini niyə belə ağrıdırsan?

  Tam oxu »
 • VEYİL-VEYİL

  zərf Avara-avara, boş-boşuna, heç bir işdən yapışmayaraq, boş-bikar. Veyilveyil gəzmək. – [Kərim babanın] o qapı-bu qapıda veyil-veyil sürünməkdən baş

  Tam oxu »
 • VEYİLLƏNMƏ

  “Veyillənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • VEYİLLƏNMƏK

  f. Heç bir iş görməyərək boş-boş, avara-avara gəzmək. Bu Allahın bəlasına giriftar olmuş da yaylaqlarda veyillənməkdən yorulmadı

  Tam oxu »
 • VEYİLLƏŞMƏ

  “Veyilləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • VEYİLLƏŞMƏK

  f. Veyil olmaq, avara olub getmək, tənbəlləşmək

  Tam oxu »
 • VEYİLLİK

  is. Heç bir işdən yapışmayaraq boş-boş gəzmə; avaralıq, bikarlıq

  Tam oxu »
 • VEZİKUL

  is. [lat.] tib. Dəridə qabarcıq, suluqlar, səpgi

  Tam oxu »
 • bağl. Sadə cümlələrdə həmcins üzvləri, mürəkkəb cümlələrdə isə onun tərkibinə daxil olan cümlələri bir-birinə bağlayır

  Tam oxu »
 • VƏBA

  is. [ər.] tib. Çox yoluxucu ağır bir xəstəlik; ovma. Bunlardan da əlavə, Rəşt şəhərində tif və vəba xəstəliyi şiddətli surətdə yayılırdı

  Tam oxu »
 • VƏBAL

  is. [ər.] köhn. Günah, məsuliyyət; babal. [Şəhrəbanı xanım:] Bunun vəbalı olsun Parij qızlarının, gəlinlərinin boynuna ki, … xalqı azdırıb yoldan çıxa

  Tam oxu »
 • VƏBALI

  sif. tib. Vəba xəstəliyinə tutulmuş. Vəbalı xəstələr

  Tam oxu »
 • VƏCAHƏT

  is. [ər.] Gözəllik, qəşənglik, göyçəklik, yaraşıq; gözəl üz. Nəçidir ay vəcahətdə ola tay sənə. Q.Zakir

  Tam oxu »
 • VƏCAHƏTLİ

  sif. Üzü gözəl, qəşəng, göyçək

  Tam oxu »
 • VƏCD

  is. [ər.] Həddən artıq sevinc, şadlıq, ruh yüksəkliyi; hədsiz şövq və həvəs. Sevincimin, vəcdimin çoxluğundan durub oynamaq istəyirdim

  Tam oxu »
 • VƏCDLİ

  sif. Vəcdə gəlmiş, cuşa gəlmiş, ruhlanmış, şad, sevincli

  Tam oxu »
 • VƏCH

  is. [ər.] 1. klas. Üz, sifət, çöhrə, surət. Leyk hanı səndə bəsirət gözü; Ta görəsən vəchi-dilarasını

  Tam oxu »
 • VƏCİHƏ

  sif. [ər.] Gözəl, qəşəng, göyçək. Şəhər əhalisindən Nəbi İsmayılov adlı bir şəxsin bir vəcihə qızı var idi

  Tam oxu »
 • VƏD

  is. [ər.] Bir işi yerinə yetirmək üçün qabaqcadan söz vermə, öhdəyə götürmə. [Molla İbrahim Xəlil:] …İyirmi put, onu da yəhudilər aparsınlar ki, mənim

  Tam oxu »
 • VƏDƏ

  is. [ər.] 1. Bir iş üçün qabaqcadan təyin olunan vaxt, müddət. Vədəsi çatmaq. Vədəsi qurtarmaq. – Şəbanın vədəsi tamam oldu

  Tam oxu »
 • VƏDƏXİLAF

  sif. və zərf [ər.] Vədəsinə əməl etməyən, söz verib vaxtında yerinə yetirməyən, boynuna götürdüyü işi vaxtında görməyən

  Tam oxu »
 • VƏDƏXİLAFLIQ

  is. dan. Söz verib vaxtında yerinə yetirməmə, boynuna götürdüyü işi vaxtında görməmə; vədəsinə xilaf çıxma

  Tam oxu »
 • VƏDƏLƏŞMƏ

  “Vədələşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • VƏDƏLƏŞMƏK

  f. Görüşmək üçün aralarında sözləşmək, vaxt təyin etmək, birbirinə söz vermək. Saat 3-də görüşməyə vədələşdilər

  Tam oxu »