Толковый словарь азербайджанского языка

 • VİBRASİYA

  is. [lat.] Müxtəlif formalı elastik cisimlərin mexaniki rəqsi, titrəyiş

  Полностью »
 • VİBRİON

  [fr.] mikr. Ucu əyri çöp, yaxud vergül şəklində bakteriya, mikrob. Düz çöp şəklində olan mikroblara basil, azca əyri (vergül şəklində) olanlara vibrio

  Полностью »
 • VİBRİOZ

  is. [lat.] Qaramal və qoyunlarda təsadüf edilən yoluxucu xəstəlik

  Полностью »
 • VİC-VİC

  təql. Quşların cikkiltisi. İki yolçu sevimli qırlanğıc; Ötüşür bir budaqda şən: “vic-vic!” A.Şaiq

  Полностью »
 • VİCDAN

  is. [ər.] Öz hərəkəti üçün mənəvi məsuliyyət hissi, təmiz ürək hissi, öz hərəkətlərinin yaxşı və ya pis olduğunu duyma

  Полностью »
 • VİCDANƏN

  zərf [ər.] Vicdanca, vicdan cəhətindən, öz hərəkəti üçün mənəvi məsuliyyət hissi ilə, təmiz ürək hissi ilə

  Полностью »
 • VİCDANİ

  sif. [ər.] Vicdana mənsub və aid olan. [Məlikə xanım:] Oğlum, daxili saflıq və vicdani saflıq insan üçün böyük bir vüqardır! S

  Полностью »
 • VİCDANLI

  sif. Vicdanı olan, öz iş və hərəkəti üçün mənəvi məsuliyyət hiss edən; ürəyindəki təmiz hiss qüvvətli olan; insaflı

  Полностью »
 • VİCDANLILIQ

  is. Vicdanı olma, vicdanla hərəkət etmə, vicdanlı münasibət

  Полностью »
 • VİCDANSIZ

  sif. Vicdanı olmayan, öz hərəkəti üçün cəmiyyət qarşısında mənəvi məsuliyyət hiss etməyən, ürək hissi təmiz olmayan; insafsız

  Полностью »
 • VİCDANSIZCA

  zərf Vicdana uymayan bir tərzdə, insafsızcasına; həyasızcasına. Vicdansızcasına hərəkət

  Полностью »
 • VİCDANSIZCASINA

  zərf Vicdana uymayan bir tərzdə, insafsızcasına; həyasızcasına. Vicdansızcasına hərəkət

  Полностью »
 • VİCDANSIZLIQ

  is. Vicdanı olmama; öz hərəkəti üçün mənəvi məsuliyyət hissinin olmaması; insafsızlıq. Zənnimcə, xilqətdən daha əvvəl ədalətsizlik və vicdansızlıq yar

  Полностью »
 • VİCƏ

  dan. bax vicvicə. Məni vicə tutdu

  Полностью »
 • VİCƏLƏNDİRMƏ

  “Vicələndirmək”dən f.is

  Полностью »
 • VİCƏLƏNDİRMƏK

  f. Yüngül üşütmə əmələ gətirmək, vicə gətirmək

  Полностью »
 • VİCƏLƏNMƏ

  “Vicələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • VİCƏLƏNMƏK

  f. Bədənində yüngül üşütmə hiss etmək. O, şübhəli nəzərlərlə içəri girənləri süzüb, əllərini ovuşdurdu və vicələnirmiş kimi: – A bala, o pəncərəni ört

  Полностью »
 • VİCVİCƏ

  is. dan. Üşütmə. Canıma vicvicə düşdü

  Полностью »
 • VİDA

  is. [ər.] Görüşüb bir-birindən müvəqqəti və ya həmişəlik ayrılma; xudahafizləşmə, sağollaşma; əlvida

  Полностью »
 • VİDALAŞMA

  “Vidalaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • VİDALAŞMAQ

  f. Görüşüb bir-birindən (həmişəlik, ya müvəqqəti) ayrılmaq; xudahafizləşmək, sağollaşmaq. Student xanımla vidalaşaraq, iki gündən sonra daşınacağını b

  Полностью »
 • Vİ́DEO

  is. [lat.] Televiziya, radiolokasiya siqnalları və başqa mürəkkəb elektrik siqnallarının elektron şüa borusu ekranında təsviri ilə bağlılıq bildirən m

  Полностью »
 • Vİ́KA

  [lat.] bot. Çölnoxudu; noxudaoxşar yem otu

  Полностью »
 • VİKARİ

  is. [ing.] Əvəzedici, əvəz edən, vəkil olunmuş şəxs

  Полностью »
 • Vİ́KİNQ

  [skand.] Qədim Skandinaviya dəniz döyüşçüsü; dəniz qulduru

  Полностью »
 • Vİ́KONT

  [fr.] Köhnə Fransada, İngiltərədə və bəzi başqa dövlətlərdə: baron ilə qraf arasında orta zadəgan rütbəsi və bu rütbəyə sahib olan adam

  Полностью »
 • VİKTORİ́NA

  [lat.] Biliyin müxtəlif sahələrindən şifahi və ya yazılı sualların cavabını tapma oyunu

  Полностью »
 • VİLAYƏT

  is. [ər.] 1. Böyük inzibati ərazi bölgüsü. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti. 2. Ölkə, məmləkət, mahal, əyalət, ərazi, yer

  Полностью »
 • VİLAYƏTİ

  is. [ər.] mus. Azərbaycan klassik muğamlarının bəzilərinin tərkibində olan əsas şöbələrdən birinin adı

  Полностью »
 • Vİ́LLA

  [lat.] Şəhər kənarında bağ-bağat içərisində qəşəng ev; köşk. Burada çox gözəl villalar tikilmiş, həyətlər, bağçalar səliqəyə salınmışdır

  Полностью »
 • VİNEQRET

  is. [fr.] 1. Kartof, kələm, çuğundur, yumurta və sirkə ilə hazırlanan soyuq yemək; qəlyanaltı yeməyi

  Полностью »
 • VİNETKA

  is. [fr.] Orta və ya ali məktəbi qutaranların fərdi şəkillərdən ibarət kollektiv şəkli

  Полностью »
 • VİNİL

  is. Kimyəvi maddə

  Полностью »
 • VİNT

  [rus.] 1. Burğulu mıx, burğu şəklində olan mıx. Vintlə bərkitmək. Vinti boşaltmaq. // dan. Ümumiyyətlə, yivli şeylər: şurup, bolt və s

  Полностью »
 • VİNTAÇAN

  is. Vinti burub bərkitmək və ya açmaq üçün alət. Bıçağın üç-dörd tiyəsi, qayçısı, dırnaqtutanı, konservaçanı, vintburanı, tıxac çıxardanı vardı

  Полностью »
 • VİNTBURAN

  is. Vinti burub bərkitmək və ya açmaq üçün alət. Bıçağın üç-dörd tiyəsi, qayçısı, dırnaqtutanı, konservaçanı, vintburanı, tıxac çıxardanı vardı

  Полностью »
 • VİNTLƏMƏ

  “Vintləmək”dən f.is

  Полностью »
 • VİNTLƏMƏK

  f. Vintlə bərkitmək, vintlə bir şeyi başqa şeyə rəbt etmək

  Полностью »
 • VİNTLƏNMƏ

  “Vintlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • VİNTLƏNMƏK

  məch. Vintlə bərkidilmək

  Полностью »
 • VİNTLƏNMİŞ

  f.sif. Vintlə bərkidilmiş. Döşəməyə vintlənmiş skamya

  Полностью »
 • VİNTLİ

  sif. 1. Bərkitmək üçün vinti olan. 2. Vintlə bərkidilmiş, vintlənmiş. 3. xüs. Vintlə təchiz edilmiş (bax vint 2-ci mənada)

  Полностью »
 • VİNTVARİ

  sif. Vintə oxşayan, vintşəkilli, vint kimi, burğuya oxşayan. Minarənin yuxarısına çıxmaq üçün tikilmiş daş pilləkən vintvari şəkildə olub, qüllənin iç

  Полностью »
 • VİÓLA

  [ital.] mus. 1. XV-XVIII əsrlərdə Qərbi Avropada yayılmış müxtəlif ölçü və diapazonlu, yayla çalınan, adətən altısimli musiqi aləti

  Полностью »
 • VİOLONÇÉL

  [ital.] mus. Skripka tipində düzəldilmiş yayla çalınan bastenor diapazonlu dördsimli musiqi aləti. Daşıdığı adından bəlli olduğu kimi, simli orkestrin

  Полностью »
 • VİOLONÇELÇALAN

  is. Violonçel çalan çalğıçı

  Полностью »
 • VİOLONÇELÇİ

  is. Violonçel çalan çalğıçı

  Полностью »
 • VİRÁJ

  is. [fr.] 1. Döngə. 2. Təyyarənin üfüqi müstəvidə pilotaj fiquru. 3. Fotoqrafiyada pozitiv fototəsvirlərə rəng verilməsi üçün istifadə olunan məhlul

  Полностью »
 • VİRAN

  sif. [fars.] Uçuq, yıxıq, dağılmış; viranə qalmış; bərbad. Viran şəhər. Viran ev. Viran ölkə. – Açdı mənə dərdli ağac; Viran bağın məlalını

  Полностью »