Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • VODEVİ́L

  [fr.] Əksərən birpərdəli gülməli pyes

  Tam oxu »
 • VODEVİLÇİ

  is. Vodevil yazan yazıçı

  Tam oxu »
 • VOJ

  [rus. вожжи sözündən] Uzun cilov qolları; qoşqu atını və atları sürmək üçün cilovla birləşdirilmiş uzun qayışlar

  Tam oxu »
 • VOKÁL

  sif. [lat.] Səsə aid olan, oxumaqla ifa edilən, oxumağa aid olan, oxunmaq üçün yazılmış. Vokal musiqi

  Tam oxu »
 • VOKALİ́ST

  [lat.] mus. Müğənni yetişdirən mütəxəssis, səs mütəxəssisi. // Xüsusi təhsil almış müğənni

  Tam oxu »
 • VOKALİ́ZM

  [lat.] dilç. Bir dilin səssizlər sistemi, onların xüsusiyyətləri və bir-birinə münasibəti

  Tam oxu »
 • VOLEYBÓL

  [ing.] idm. İki komandanın topu tor üzərindən bir-birinə atmasından ibarət idman oyunu. Voleybol zehni işdən sonra istirahət etmək üçün ən yaxşı vasit

  Tam oxu »
 • VOLEYBOLÇU

  is. Voleybol oynayan idmançı

  Tam oxu »
 • VOLFRÁM

  xüs. kim. Ağ-parlaq, çox yüksək hərarətdə əriyən kimyəvi element – metal. Nadir və aztapılan elementlərdən volfram, molibden, berillium … və başqaları

  Tam oxu »
 • VOLFRAMLI

  sif. Tərkibində volfram olan. Volframlı polad. Volframlı boyalar

  Tam oxu »
 • VÓLOST

  [rus.] İnqilabdan əvvəlki Rusiyada və rayonlaşmadan əvvəl SSRİ-də qəzanın tərkibinə daxil olan kiçik inzibati-ərazi vahidi

  Tam oxu »
 • VOLT

  [italyan fiziki Voltanın adından] Elektrik cərəyanı gərginliyinin ölçü vahidi. ◊ Volt qövsü fiz. – bir-birinə yaxın duran iki elektrondan keçən cərəya

  Tam oxu »
 • VOLT-AMPÉR

  xüs. fiz. Dəyişən elektrik cərəyanının zahiri qüvvəsinin ölçü vahidi

  Tam oxu »
 • VÓLTA

  [xar.] Yüngül pambıq parça növü

  Tam oxu »
 • VOLTÁJ

  [xar.] fiz. Elektrik dövrəsində volt ilə ifadə olunan gərginliyin köhnə adı

  Tam oxu »
 • VOLTÁMETR

  [xüs. Volt və yun. metr] fiz. Elektrik cərəyanı qüvvəsini, onun kimyəvi təsirinə görə ölçmək üçün cihaz

  Tam oxu »
 • VOLTERÇİ

  is. tar. Volter tərəfdarı (bax volterçilik); azad düşünən adam, azadfikirli

  Tam oxu »
 • VOLTERÇİLİK

  is. tar. Din və feodalizm düşməni olan məşhur fransız yazıçısı və mütəfəkkiri Volterin (1694-1778) fəlsəfi görüşləri üzərində qurulmuş dünyagörüşü (XV

  Tam oxu »
 • VOLTMÉTR

  [ital. xüs. Volt və yun. metr] fiz. Elektrik dövrəsinin iki nöqtəsi arasındakı elektrik cərəyanının gərginliyini ölçmək üçün cihaz

  Tam oxu »
 • VOLYÉR

  is. [fr.] Heyvan saxlamaq üçün qəfəs, evcik və heyvanların gəzişməsi üçün topla hasarlanmış meydança

  Tam oxu »
 • VOLYUNTARİ́ST

  [lat.] fəls. psix. 1. Volyuntarizm tərəfdarı. 2. Volyuntarizmə əsaslanan

  Tam oxu »
 • VOLYUNTARİ́ZM

  [lat.] 1. fəls. İradənin dünyanın inkişafında əsas rol oynadığını iddia, təbiət və cəmiyyətdə obyektiv qanunauyğunluğu və zəruriyyəti inkar edən mürtə

  Tam oxu »
 • VOLYÚTA

  is. [lat.] Mərkəzində dairəsi olan spiralşəkilli memarlıq bəzəyi

  Tam oxu »
 • VÓNA

  is. Koreya Xalq Demokratik Respublikasında pul vahidi

  Tam oxu »
 • VOTUM

  [lat.] Səsvermə vasitəsilə qəbul edilən qərar, fikir. □ Etimad, yaxud qeyri-etimad votumu – parlamentin, hökumətin, yaxud onun ayrı-ayrı üzvlərinin –

  Tam oxu »
 • VTULKA

  is. [rus.] 1. tex. Çarxların içərisində sürtünməni azaltmaq üçün metal borucuq və halqa. 2. Tıxac

  Tam oxu »
 • VUÁL

  is. [fr.] 1. Nazik daraqlanmış yun, pambıq, yaxud ipək sapdan hazırlanan hamar, şəffaf parça. 2. Örtük, örpək

  Tam oxu »
 • VULKÁN₁

  [lat.] Təpəsindəki deşikdən od, qaz püskürən konusşəkilli dağ; yanar dağ. Palçıq vulkanı. Sönmüş vulkan

  Tam oxu »
 • VULKÁN₂

  is. [lat.] Qədim Roma mifologiyasında od allahı

  Tam oxu »
 • VULKANİ́K

  sif. Vulkandan əmələ gələn, vulkan nəticəsində baş verən, vulkanizm hadisəsi ilə əlaqədar olan. Vulkanik hadisələr

  Tam oxu »
 • VULKANİZÁSİYA

  [lat.] xüs. 1. Materiala daha artıq möhkəmlik vermək üçün kauçuku və quttaperçanı əsasən qaynar halda işləmə üsulu

  Tam oxu »
 • VULKANİZÁTOR

  [lat.] xüs. Avtomobil, velosiped və s. şinlərini və ümumiyyətlə, kauçukdan qayrılmış şeyləri vulkanizasiya üsulu ilə təmir etmək üçün cihaz

  Tam oxu »
 • VULKANİ́ZM

  [lat.] Yer kürəsinin dərinliklərindən qalxan ərgin silikat kütləsinin (maqmanın) hərəkəti ilə əlaqədar olan hadisələrin məcmusu

  Tam oxu »
 • VULQÁR

  sif. [əsli lat.] 1. Həddən artıq sadələşdirilərək (bəsitləşdirilərək) təhrif edilmiş; bayağı, qaba. □ Vulqar materializm – XIX əsrin 50-60-cı illərind

  Tam oxu »
 • VULQARCASINA

  zərf Bayağı surətdə, qaba şəkildə

  Tam oxu »
 • VULQARİ́ZM

  [lat.] dilç. Ədəbi dil normalarına zidd olan qaba (qeyri-ədəbi) söz və ya ifadə

  Tam oxu »
 • VULQARLAŞDIRAN

  sif. Bayağılaşdıran, qabalaşdıran; bir məsələnin, fikrin mənasını təhrif olunacaq dərəcədə sadələşdirən

  Tam oxu »
 • VULQARLAŞDIRICI

  sif. Bayağılaşdıran, qabalaşdıran; bir məsələnin, fikrin mənasını təhrif olunacaq dərəcədə sadələşdirən

  Tam oxu »
 • VULQARLAŞDIRILMA

  “Vulqarlaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • VULQARLAŞDIRILMAQ

  məch. Bayağılaşdırılmaq, qabalaşdırılmaq, mənası təhrif olunacaq dərəcədə sadələşdirilmək

  Tam oxu »
 • VULQARLAŞDIRMAQ

  f.sif. Bayağılaşdırılmış, qabalaşdırılmış, mənası təhrif olunacaq dərəcədə sadələşdirilmiş

  Tam oxu »
 • VULQARLAŞMA

  “Vulqarlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • VULQARLAŞMAQ

  f. Bayağılaşmaq, qabalaşmaq

  Tam oxu »
 • VULQARLIQ

  is. Vulqar şeyin halı; bayağılıq, qabalıq

  Tam oxu »
 • VUR-TUT

  Cəmi, hamısı, ancaq, var-yox. [Şaqqulu:] Vur-tut səkkiz manat pul var idi. C.Cabbarlı. [Baxış oğlu Həsənin] anası isə gözünün yaşını töküb, vur-tut bi

  Tam oxu »
 • VURAĞAN

  sif. 1. Buynuzla, yaxud təpiklə vurmaq xasiyyəti olan. Vurağan inək. Vurağan keçi. Vurağan at. 2. Sancan

  Tam oxu »
 • VURAĞANLIQ

  is. Vurağan heyvanın xasiyyəti

  Tam oxu »
 • VURAN₁

  is. riyaz. Vurma əməlində: vurma hasilini almaq üçün bir ədədin digər ədədə neçə dəfə vurulduğunu göstərən ədəd

  Tam oxu »
 • VURAN₂

  f.sif. bax vurağan 1-ci mənada. Vuran öküzə Allah buynuz verməz. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • VURÇATLASIN

  is. dan. Qarmaqarışıqlıq, ara qızışma, mərəkə, səs-küy; dava-vuruşma (adətən bir işin, hadisənin qızışdığını, ən qızğın çağını bildirir)

  Tam oxu »