Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • VURDURMA

  “Vurdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • VURDURMAQ

  “Vurmaq”dan icb

  Tam oxu »
 • VURĞU₁

  is. 1. Vuruş, zərbə. Yan alan gəmilərin vurğusundan qorumaq üçün əsasın qabaq hissəsində xüsusi qoruyucu qoyulur

  Tam oxu »
 • VURĞU₂

  is. qram. Kəlmədə müəyyən səsin (səslinin) ucalması və bunun üçün o səsin və ya hərfin üzərinə qoyulan işarə

  Tam oxu »
 • VURĞULU

  sif. dilç. Üzərində vurğu (vurğu işarəsi) olan. Vurğulu hərf

  Tam oxu »
 • VURĞUN

  sif. 1. Vurulmuş, aşiq olmuş, həddindən artıq sevən; məftun. Zəfər sözünün də vurğunuyam mən; Günəşdən ucadır onun bayrağı! S

  Tam oxu »
 • VURĞUSUZ

  sif. dilç. Vurğusu olmayan. Vurğusuz heca

  Tam oxu »
 • VURĞUSUZLUQ

  is. dilç. Vurğu olmaması

  Tam oxu »
 • VURHARAY

  is. dan. Səs-küy, qalmaqal, vurçatlasın

  Tam oxu »
 • VURHAVUR

  1. is. Dava, vuruşma, dalaşma, qarmaqarışıqlıq, səs-küy, qalmaqal. Kazım gülərək dedi: – Ay Allahqulu, yaxşı ki, yaxamızı bu vurhavurdan qurtardıq

  Tam oxu »
 • VURHAY

  is. dan. Səs-küy, qalmaqal, vurçatlasın

  Tam oxu »
 • VURMA

  1. “Vurmaq”dan f.is. 2. riyaz. Hasil almaq üçün bir ədədin başqa bir ədədə, yaxud öz-özünə vurulması

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  f. 1. Əli ilə və ya əldə tutulan bir şeylə çırpmaq, zərbə endirmək. Ağacla vurmaq. Şillə vurmaq. Qamçı ilə vurmaq

  Tam oxu »
 • VURNUXMA

  1. “Vurnuxmaq”dan f.is. 2. is. Təlaş, təşviş, həyəcan, çaxnaşma. □ Canına vurnuxma salmaq – qorxuya salmaq

  Tam oxu »
 • VURNUXMAQ

  f. 1. Boş-boşuna o tərəf-bu tərəfə getmək; qurdalanmaq, yerində hərəkət etmək, boş-boşuna daim hərəkətdə olmaq, əlləşmək, çalışıb-çapalamaq

  Tam oxu »
 • VURUB-YIXAN

  sif. Azğın, qudurğan; şuluqçu, dəcəl, zərər verən (bəzən qoçaq, qorxmaz mənasında da işlənir). Teymur ağa həm məşhur kefçi, həm də nüfuzlu və vurub-yı

  Tam oxu »
 • VURUQ

  is. riyaz. Vurma əməlində: iki və ikidən çox bir-birinə vurulan ədədlərdən biri

  Tam oxu »
 • VURULAN

  is. riyaz. Hesabda: tam ədədlərin vurulmasında eyni toplanan kimi təkrar edilən ədəd

  Tam oxu »
 • VURULMA₁

  “Vurulmaq1”dan f.is

  Tam oxu »
 • VURULMA₂

  “Vurulmaq2”dan f.is

  Tam oxu »
 • VURULMAQ₁

  məch. 1. Zərbə endirilmək. Ağac ilə vurulmaq. // Döyülmək, kötəklənmək. 2. Çalınmaq, qaxılmaq, soxulmaq

  Tam oxu »
 • VURULMAQ₂

  f. Bənd olmaq, aşiq olmaq, məftun olmaq, həddindən artıq sevmək. Qazamat qulluqçularından birisi Həcərə vurulur

  Tam oxu »
 • VURUM

  is. Sərrast vurma. Ağalıq verimlədir, igidlik vurumla. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • VURUŞ

  is. 1. Vuruşma; dava, müharibə, döyüş. Qılınc vuruşundan, güllə səsindən; Yuvadakı quşlar uçhauç oldu

  Tam oxu »
 • VURUŞAN

  f.sif. Döyüşən, savaşan, dalaşan, çarpışan, dava edən. Düşmənlə vuruşan qoşun. // İs. mənasında. Vuruşanları aralamaq

  Tam oxu »
 • VURUŞDURMA

  “Vuruşdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • VURUŞDURMAQ

  icb. Bir-birinin üzərinə salışdırmaq, savaşdırmaq, aralarına dava salmaq. Dostları vuruşdurmaq

  Tam oxu »
 • VURUŞQAN

  sif. Çox vuruşan, döyüşən, savaşqan; vuruşmağı, savaşmağı sevən. Vuruşqan uşaq

  Tam oxu »
 • VURUŞMA

  1. is. Döyüş, çarpışma, dava, savaş, savaşma. Fəxrəddinlə turanlıların vuruşmaları bir saatdan artıq çəkdi

  Tam oxu »
 • VURUŞMAQ

  f. 1. Döyüşmək, savaşmaq, çarpışmaq. Düşmənlə vuruşmaq. – Gəl indi cəbhəyə, yoldaş olaq biz; Bir cüt aslan kimi vuruşaq qoşa

  Tam oxu »
 • VÜCUD

  is. [ər.] 1. Olma, varlıq, mövcud olma, var olma. Bəs bunların vücudu nəyə lazımdır! M.F.Axundzadə. Kəndlilər onun [Xəlilin] vücudunu özləri üçün bir

  Tam oxu »
 • VÜCUDLU

  sif. Bədənli, gövdəli, cüssəli, əndamlı. Qız ucaboylu, sağlam vücudlu, sarısaçlı bir rus qızı idi. M

  Tam oxu »
 • VÜCUDNAMƏ

  is. [ər. vücud və fars. …namə] Folklorda: insanın doğulduğu gündən son gününə qədər keçirdiyi həyatın ayrıayrı mərhələlərini əks etdirən aşıq şeri for

  Tam oxu »
 • VÜKƏLA

  [ər. “vəkil” sözünün cəmi] köhn. Vəkillər

  Tam oxu »
 • VÜQAR

  is. [ər.] Öz heysiyyətini, mənliyini yüksək tutma, mühafizə etmə; təmkin, ağırlıq, ciddiyyət, başıucalıq

  Tam oxu »
 • VÜQARLA

  zərf Əzəmətlə, başını dik tutaraq, təmkinlə. Bir qaya başına qartal qonaraq; Dayanmış yenə də sakit vüqarla! S

  Tam oxu »
 • VÜQARLI

  sif. Öz heysiyyətini, mənliyini qoruyan; təmkinli, təşəxxüslü, ağır, başıuca, məğrur. Vüqarlı adam. – Baş-başa çatılmış bu qoca dağlar; Vüqarlı qəlbim

  Tam oxu »
 • VÜQARLILIQ

  is. Təmkinlilik, ağırlıq, ciddilik, öz mənlik və heysiyyətini uca tutma, qoruma; başıucalıq. Maral ayağa qalxanda Qara kişi onun vüqarlılıq verən dəri

  Tam oxu »
 • VÜQARSIZ

  sif. Vüqarı olmayan, vüqardan məhrum; heysiyyətsiz. Vüqarsız adam

  Tam oxu »
 • VÜQARSIZLIQ

  is. Vüqarı, heysiyyəti olmama; heysiyyətsizlik

  Tam oxu »
 • VÜQU

  [ər.] köhn. Vaqe olma, baş vermə. Hadisati-mütənəvviənin vüquundan sonra, Məhəmməd şah Səfəvi səltənəti öz oğlu Şah Abbasi-Əvvələ təslim etdi

  Tam oxu »
 • VÜQUAT

  [ər. “vüqu” sözünün cəmi] Vaqe olan hadisələr

  Tam oxu »
 • VÜQUF

  is. [ər.] 1. Xəbərdar olma, bilmə. 2. Durma, duruş

  Tam oxu »
 • VÜRUD

  is. [ər.] köhn. Varid olma, gəlmə, yetişmə, çatma, varma. İrana əvvəl vüruddan Xəlilin zəkavəti, çapıqlığı, ayıqlığı Ağahüseyni təəccübə gətirdi

  Tam oxu »
 • VÜSAL

  is. [ər.] şair. Görüşmə, qovuşma; sevgilisinə çatma. Ey Füzuli, kəsmə ol məhvəş vüsalından ümid. Füzuli

  Tam oxu »
 • VÜSƏT

  is. [ər.] Genişlik. Girdman məmləkətinin iki hökmdarı bəsləyəcək qədər vüsəti vardır. M.S.Ordubadi. // Məc

  Tam oxu »
 • VÜSƏTLİ

  sif. Geniş

  Tam oxu »
 • VÜSƏTLİLİK

  is. Genişlik. Qəhrəmanlıq [surətinə] xas olan vüsətlilik, Vətən və xalq səadəti yolunda aparılan şanlı mübarizələr kantata əsərlərində çox parlaq surə

  Tam oxu »
 • VÜSLƏT

  is. [ər.] şair. Qovuşma; aşiqin öz sevgilisinə qovuşması; vüsal. Əlbəttə, bular bu şami-firqət; Bir sübh səadət ilə vüslət

  Tam oxu »
 • VÜSUQ

  is. [ər.] klas. Ürəkdən inanma, möhkəm inam, etibar, xatircəmlik. Xanın onlara hər xüsusda vüsuqu var idi

  Tam oxu »