Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • XALATLIQ

  sif. 1. Xalat tikilməyə yarar. Xalatlıq parça. 2. Xalat tikiləcək parçanın miqdarı (adətən saylarda)

  Tam oxu »
 • XALÇA

  is. Divara vurmaq və ya döşəməyə salmaq üçün müxtəlif rəngli yun və ya iplik saplardan toxunmuş naxışlı döşənəcək

  Tam oxu »
 • XALÇA-PALAZ

  top. Xalça və palazdan ibarət döşənəcək. Ev xalça-palazla dolu idi. Otağa xalça-palaz döşəmək. – [Molla Xatın] sübh tezdən tut ağacının altını sulayıb

  Tam oxu »
 • XALÇAÇI

  is. 1. Xalça toxuyan usta. Qonşuluqda Şərif adlı bir xalçaçı usta var idi. Savadlı qızlardan xalça fabrikinə adam yığırdı

  Tam oxu »
 • XALÇAÇILIQ

  is. Xalça toxuma sənəti; xalça toxuma işi (bir istehsal sahəsi kimi). Xalçaçılıq sexi. Xalçaçılıq ustası

  Tam oxu »
 • XALÇAŞÜNAS

  is. [xalça və fars. …şünas] Xalçaçılıq işini yaxşı bilən adam, xalça mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • XALÇATOXUYAN

  bax xalçaçı 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • XALDAR

  sif. [fars.] Xallı, xalı olan (əsasən heyvanlar haqqında). Xaldar pələng. – [Pəricahan xanım:] Xaldar dayça mənim

  Tam oxu »
 • XALDARLAMA

  “Xaldarlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XALDARLAMAQ

  f. Xal-xal eləmək, xal salmaq, xallamaq. Xamırı yeyən siçanlar bu şəkilləri də xaldarlamışdılar. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • XALDARLANMA

  “Xaldarlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XALDARLANMAQ

  məch. Xal-xal boyanmaq, xal-xal olmaq, xallarla örtülmək. Bu ortada uzanan mizin üstü təsadüfən tökülən mürəkkəblərdən boyanıb xaldarlanmışdı

  Tam oxu »
 • XALDLAR

  tar. Van gölü həvalisində yaşamış və miladdan əvvəl XIV-XII əsrlərdə Urartu dövlətində hakimiyyət sürmüş tayfa

  Tam oxu »
 • XALXAL₁

  is. Keçmişdə qadınların yaraşıq üçün topuqlarına taxdıqları gümüş, qızıl və s.-dən düzəldilmiş zınqırovlu halqa

  Tam oxu »
 • XALXAL₂

  is. Heyvanlara məxsus binalarda ayrıca bölmə. Xalxalı təmiz saxlamalı. – [Zərnigar xanım] əlində çatı, buzov dalınca qaçanları da, malları xalxala dol

  Tam oxu »
 • XALI

  is. Böyük xalça. Azərbaycan xalıları. İran xalısı. – [Hacı Qambay] divardakı xalılara, rəfdəki qablara və bütün otaqdakı şeylərə ötəri göz gəzdirdi

  Tam oxu »
 • XALI-XALÇA

  is. top. Xalı və xalçalardan ibarət döşənək. Otağa xalı-xalça döşəmək

  Tam oxu »
 • XALIÇI

  is. Xalı toxuyan usta, xalçatoxuyan

  Tam oxu »
 • XALIÇILIQ

  is. Xalı toxuma sənəti

  Tam oxu »
 • XALIYANI

  bax kənarə 3-cü mənada

  Tam oxu »
 • XALİ

  sif. [ər.] 1. Boş, adamsız, tənha. O qədər çıxmadın, gördü aqibət; Sən gəzən yerləri xali gözlərim. Q

  Tam oxu »
 • XALİQ

  is. [ər.] Xəlq edən, yaradan (Allahın adlarından biri). Yaxşılıq et, at dəryaya, balıq bilməsə də, xaliq bilər

  Tam oxu »
 • XALİS

  sif. [fars.] 1. Heç bir qatışığı olmayan, saxta olmayan; saf, təmiz. Xalis gümüş. Xalis yun. Xalis spirt

  Tam oxu »
 • XALİSLİK

  is. Qatışıqsızlıq, saflıq, təmizlik; xalis şeyin halı, keyfiyyəti

  Tam oxu »
 • XALQ

  is. 1. Ölkənin, dövlətin sakinləri, əhalisi. Azərbaycan xalqı. – Əsl qəhrəmandır; Əsl şair ki; Ömrü də xalqının ömrüylə birdir

  Tam oxu »
 • XALQÇI

  is. tar. Xalqçılıq tərəfdarı

  Tam oxu »
 • XALQÇILIQ

  is. tar. XIX əsrin ikinci yarısında Rusiyada xırda burjua ziyalılarının, kəndli icmasını idealizə və fəhlə sinfinin rəhbərlik rolunu inkar edən ictima

  Tam oxu »
 • XALQŞÜNAS

  köhn. bax etnoqraf

  Tam oxu »
 • XALQŞÜNASLIQ

  köhn. bax etnoqrafiya

  Tam oxu »
 • XALLAMA

  “Xallamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XALLAMAQ

  f. Xal qoymaq. Üzünü xallamaq

  Tam oxu »
 • XALLANMA

  “Xallanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XALLANMAQ

  məch. 1. Xal qoyulmaq. 2. Xal-xal olmaq, xallar əmələ gəlmək. İstidən üzü xallandı

  Tam oxu »
 • XALLI

  sif. 1. Üzündə xalı olan. İki övlad anası, xallı … xanım vaxtilə demişdi ki, siz Cəmilə xanım, bizim sənətkarı dərk edin

  Tam oxu »
 • XALLICA

  sif. oxş. İncə xalları olan, xallı, xal-xal. Qaraca qız [pişiyə] yaxınlaşıb gördü ki, xallıca gözəl bir pişik balasıdır

  Tam oxu »
 • XALLILIQ

  is. Üzündə çoxlu xal olma

  Tam oxu »
 • XALSEDÓN

  [yun.] Kvars növündən mineral. Nazik laylı xalsedon əqiq adlanır

  Tam oxu »
 • XALTA

  is. Heyvanların (əsasən itin) boynuna keçirilən qayış; boyun halqası. Axırda ayı dartınıb xaltanı başından çıxartdı və ildırım kimi özünü Yusifin üstü

  Tam oxu »
 • XALTALAMA

  “Xaltalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XALTALAMAQ

  f. 1. Boynuna xalta keçirmək. İtin boynunu xaltalamaq. 2. məc. Özünə tabe etmək, öz itaətində saxlamaq

  Tam oxu »
 • XALTALI

  sif. Boynunda xalta olan. Xaltalı it

  Tam oxu »
 • XALTURA

  [rus.] 1. Əsas, adi qazancdan başqa asan və əyri yolla əldə edilən əlavə qazanc. Xaltura ilə məşğul olmaq

  Tam oxu »
 • XALTURAÇI

  is. 1. Başdansovma, atüstü iş görən, xaltura edən adam. 2. Xaltura yolu ilə pul qazanan adam

  Tam oxu »
 • XALTURAÇILIQ

  is. 1. Xaltura ilə məşğul olma, xaltura yolu ilə pul qazanma. 2. Başdansovma və bacarıqsız görülən iş

  Tam oxu »
 • XALVAR

  is. 1. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində müxtəlif ağırlıqda (təxminən 400 kq ağırlığında) olan köhnə çəki ölçüsü

  Tam oxu »
 • XAM

  sif. 1. Ələ öyrənməmiş, əhliləşməmiş. Xam quş. – …Həmişə də qiymətli xam atı alıram ki, onu qoşquya öyrədim

  Tam oxu »
 • XAM-XAM

  1. sif. Bişməmiş, çiy-çiy, xam halda. Əti xam-xam yemək. 2. zərf Avam adam kimi. Nə xam-xam danışırsan

  Tam oxu »
 • XAMA

  is. Çiy südün üzü, qaymağı, smetan. Həmayıl durub camışın xamasını, beçənin balını, buğdanın çörəyini gətirib qoydu Ələsgərin qabağına

  Tam oxu »
 • XAMAÇI

  is. Xama hazırlayan adam

  Tam oxu »
 • XAMIT

  is. Qoşqu heyvanlarının boynuna keçirilən üstü yumşaq boyunduruq. Qoca … atların xamıtını düzəltmək bəhanəsilə yerə düşüb arabanın qabağında bir xeyli

  Tam oxu »