Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • XE

  “X” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı

  Tam oxu »
 • XEYİR

  is. [ər.] 1. Fayda, mənfəət. Bağın, əkinin xeyrini bəylər görəcəkmiş; Toxm əkməyə dehqanları neylərdin, ilahi?! M

  Tam oxu »
 • XEYİR-BƏRƏKƏT

  is. [ər.] Yaşayışda bolluq, firavanlıq, rifah; adamlara xeyir, fayda verən şeylər. Böyüksüz evdə xeyirbərəkət olmaz

  Tam oxu »
 • XEYİR-DUA

  is. [ər.] Səadət, xoşbəxtlik, xoşgün, uğur diləyi. …Qazı əvvəl başladı nəsihəti və xeyir-duasını; sonra nəçərnik özü başlayıb bir xütabə oxudu… C

  Tam oxu »
 • XEYİR-DUAÇI

  is. Bir yaxşılığa görə birinə uğur, xoşbəxtlik, səadət diləyən adam, minnətdar. İyid istərəm ki, yayımı əyə; Bu şeşpərim ola, sinəmə döyə; Xeyir-duaçı

  Tam oxu »
 • XEYİR-ŞƏR

  is. [ər.] Toy və ya yas, şadlıq və ya kədər olan yer və bunlarla əlaqədar işlər, mərasim. Xeyir-şərdə iştirak etmək

  Tam oxu »
 • XEYİRXAH

  sif. [ər. xeyir və fars. xah] Başqasının və hamının yaxşılığını istəyən, başqalarına kömək edən, yaxşılığa çalışan; qayğıkeş

  Tam oxu »
 • XEYİRXAHCASINA

  zərf Xeyirxahlıqla, xeyirxah adama yaraşan bir tərzdə. Xeyirxahcasına kömək. Xeyirxahcasına münasibət

  Tam oxu »
 • XEYİRXAHLIQ

  is. Başqalarına xeyirxah münasibət; yaxşılığa çalışma; qayğıkeşlik, qeydkeşlik, yaxşılıq, kömək. Bu sözü mən xeyirxahlıqdan ərz edirəm, qorxuram səni

  Tam oxu »
 • XEYİRXƏBƏR

  is. [ər.] Xoş xəbər, ürəkaçan, şad xəbər. Deyəsən, xeyirxəbərin var. – [Qadın:] Sən də gərək Hafizdən bir fal açasan, görək qubernator xeyirxəbər gəti

  Tam oxu »
 • XEYİRLƏŞMƏ

  “Xeyirləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • XEYİRLƏŞMƏK

  f. Sövdəni, alver razılığını bir-birinin əlini tutmaqla kəsmək, bitirmək, sövdələşməni həll etmək

  Tam oxu »
 • XEYİRLİ

  sif. Xeyir verən, xeyri olan; gəlirli, qazanclı, əlverişli. Xeyirli iş. Xeyirli sənət. – [Keçəl:] Lotubaşı, sən qovunu ver, mən sənə bir xeyirli yer d

  Tam oxu »
 • XEYİRLİK

  is. Yaxşılıq, yaxşı iş, xeyir iş, xeyirliyə olan iş (toy, bayram və s.). Xeyirliyə gəlmək. Xeyirliyə çalışmaq

  Tam oxu »
 • XEYİRLİLİK

  is. Xeyir vermə; mənfəətlilik, gəlirlilik, qazanclılıq. Peşənin xeyirliliyi. İşin xeyirliliyi. // Faydalılıq, fayda vermə qabiliyyəti; yaxşı təsir

  Tam oxu »
 • XEYİRSİZ

  sif. Heç kəsə xeyri, yaxşılığı toxunmayan, xeyir verməyən. Xeyirsiz adam. – Mən hərdən oturub fikirləşirəm və bu əqidəyə gəlirəm ki, bizim çoxumuzu bə

  Tam oxu »
 • XEYİRSİZLİK

  is. Heç bir xeyir, fayda verməmə, heç bir xeyri, faydası olmama, faydasızlıq, nəticəsizlik

  Tam oxu »
 • XEYİRSÖYLƏMƏZ

  sif. Ağzını pisliyə açan, ağzına heç bir xeyir söz, xeyirxahlıq gəlməyən, nəhs danışan. Vardı bir xeyirsöyləməz nadan; Dilinə xeyir gəlməyib bir an

  Tam oxu »
 • XEYLAQ

  dan. “Xeyli” sözünün canlı dildə işlənən forması. Xeylaq adam. Xeylaq mal. Xeylaq iş görmək. – Bahadır dəftərçəsinə xeylaq yazandan sonra meşədə gəzir

  Tam oxu »
 • XEYLİ

  sif. və zərf Olduqca çox, çoxlu, bir çox. Xeyli adam gəlmişdi. Xeyli kitabı var. O hadisədən xeyli zaman keçmişdir

  Tam oxu »
 • XEYLİCƏ

  sif. və zərf Olduqca çox, çoxlu, külli miqdarda. Xeylicə pulu var. Xeylicə kitabı var. // Adi qaydadan çox, bir qədər artıq

  Tam oxu »
 • XEYMƏ

  is. [ər.] Çadır. Ey baba bəy, bu humayun əsgərin; Seşənbədə sərmənzili Car oldu. Məşriq tərəfində tazə qələnin; Qurulub xeymələr bərqərar oldu

  Tam oxu »
 • XEYMƏGAH

  is. [ər. xeymə və fars. …gah] Xeymələr (çadırlar) qurulmuş yer, düşərgə. İslam tarixinə daxil olmuş o qara xeyməgah artıq il yarım idi ki, nəhəng bir

  Tam oxu »
 • XEYR

  əd. [ər.] Bir şeylə razı olmadıqda və ya verilən suala mənfi cavab üçün işlənir. Suallarla razısan? – Xeyr

  Tam oxu »
 • XEYRAT

  is. [ər.] din. Ölmüş adamın xatirəsinə verilən yemək; ehsan. Dedi ki, mən edən zamanda vəfat; Dəfn edin, verməyin mənə xeyrat

  Tam oxu »
 • XEYRƏ

  is. Misdən, alüminiumdan, saxsıdan və s.-dən qayrılan dəyirmi, dərin qab. Əti xeyrədə yumaq. Meyvəni xeyrəyə qoymaq

  Tam oxu »
 • XEYRİ

  is. Qırmızı rəngli, topləçəkli gül; məxmərgülü. Xiyabanın hər iki tərəfini yeni açılmaqda olan xeyri, şəbbu, qırmızı zanbaq və sair rəngarəng çiçəklər

  Tam oxu »
 • XEYRİGÜLÜ

  is. Qırmızı rəngli, topləçəkli gül; məxmərgülü. Xiyabanın hər iki tərəfini yeni açılmaqda olan xeyri, şəbbu, qırmızı zanbaq və sair rəngarəng çiçəklər

  Tam oxu »
 • XEYRİYYƏ

  sif. [ər.] Xeyir iş, ehtiyacı olanlara kömək, yardım məqsədini güdən. □ Xeyriyyə cəmiyyəti – 1920-ci il inqilabından əvvəl maarif, səhiyyə, mədəniyyət

  Tam oxu »
 • XEYRİYYƏÇİ

  is. Xeyriyyə cəmiyyətinin işində iştirak edən, xeyriyyə cəmiyyətinin üzvü

  Tam oxu »
 • XƏBƏR

  is. [ər.] 1. Bir iş, hadisə və s. haqqında məlumat. Nə lazım olmuşdu ki, belə dəhşətli xəbəri şaha verib bu qalmaqala səbəb ola və özünü dəxi həlakətə

  Tam oxu »
 • XƏBƏR-ƏTƏR

  is. Xəbər, soraq; iz. Dörd il idi ki, ondan bir xəbər-ətər yox idi. S.S.Axundov. [Məsmə:] …Təzəlikdə heç xəbər-ətər yoxdu

  Tam oxu »
 • XƏBƏR-ƏTƏRSİZ

  zərf Xəbərsiz, izsiz, soraqsız

  Tam oxu »
 • XƏBƏRÇİ

  is. 1. Xəbər gətirən, müjdəçi. Bu əsnada xəbərçi gəlir, qeyrətkeş arvad mətanəti-qəlb ilə ondan təvəqqe edir ki, heç bir şeyi gizlətməyib, ona dürüst

  Tam oxu »
 • XƏBƏRÇİLİK

  is. Birindən o birinə xəbər vermə, söz gəzdirmə, çuğulçuluq, şeytançılıq. Bir tərəfdən də Şahmar xəbərçiliyinin üstündə dişinin dibindən çıxanı [Şahpə

  Tam oxu »
 • XƏBƏRDAR

  sif. [ər. xəbər və fars. …dar] 1. Bir işdən xəbəri, məlumatı olan, agah olan, məlumatlı. Ol zalimi-bədxu, şuxisitəmkar; Zakirin halından deyil xəbərda

  Tam oxu »
 • XƏBƏRDAREDİCİ

  sif. Olacaq və ya ola biləcək bir işi birinə başa salmaq, bildirmək, ayıltmaq üçün edilən (işarə və s

  Tam oxu »
 • XƏBƏRDARLIQ

  is. 1. Xəbərdar etmə, məlumat vermə, qabaqcadan demə, bildirmə. Xəbərdarlıq üçün gələn qadın Tanya idi

  Tam oxu »
 • XƏBƏRLƏŞMƏ

  “Xəbərləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • XƏBƏRLƏŞMƏK

  f. Bir-birindən xəbər tutmaq, soraqlaşmaq

  Tam oxu »
 • XƏBƏRSİZ

  zərf 1. Xəbər vermədən, demədən, soruşmadan, qabaqca bildirmədən; icazəsiz. Bir gün xanlara tamaşaya gələn qızların içində İskəndərin bacısı Leyla da

  Tam oxu »
 • XƏBƏRSİZ-ƏTƏRSİZ

  bax xəbər-ətərsiz. Xəbərsiz-ətərsiz itmək. Xəbərsiz-ətərsiz yox olmaq. – [Sərdar:] Xəbərsiz-ətərsiz gedib, … bu gün ovçu Ağabala bazarda elə sözlər da

  Tam oxu »
 • XƏBƏRSİZLİK

  is. 1. Heç bir xəbər, məlumat olmama. 2. Məlumatsızlıq, biliksizlik, xəbəri olmama

  Tam oxu »
 • XƏBİS

  sif. [ər.] Başqasının pisliyini istəyən, alçaq, əclaf, xain, murdar. Xəbis adam. Xəbis məqsəd. Xəbis ürək

  Tam oxu »
 • XƏBİSLİK

  is. Alçaqlıq, əclaflıq, xainlik, pislik. Nubar qarının hərəkətləri Qəhrəmanın gözü qabağında öz xəbisliyini göstərirdi

  Tam oxu »
 • XƏBTİ-DİMAĞ

  bax xəfti-dimağ. Səndə vardır nişani-xəbti-dimağ; Səni lazımdır eyləmək bəs dağ. S.Ə.Şirvani

  Tam oxu »
 • XƏCALƏT

  is. [ər.] 1. Utanılacaq hal, utanmağa səbəb olan şey, utanma. [Gülzar:] Allah, xəcalətimdən bibimin üzünə baxa bilmirəm

  Tam oxu »
 • XƏCALƏTLƏNMƏ

  “Xəcalətlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • XƏCALƏTLƏNMƏK

  f. Xəcalət çəkmək, utanmaq, sıxılmaq. Qoşqar xəcalətlənib üzünü yana çevirdi. İ.Hüseynov

  Tam oxu »
 • XƏCALƏTLİ

  sif. Birindən gördüyü yaxşılığın əvəzini çıxmadığı və ya verdiyi vədi yerinə yetirmədiyi, ya yerinə yetirə bilmədiyi üçün onun qabağında xəcalət çəkən

  Tam oxu »