Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • XƏCALƏTLİK

  bax xəcalət. □ Xəcalətlik vermək – xəcalətli etmək, utandırmaq. [Şahsənəm xala:] Bu nə xəcalətlikdir, ay oğul, mənə verirsən? E

  Tam oxu »
 • XƏCCƏGÜLÜ

  bax novruzgülü. Nərgizçiçəklilərin … əksəriyyəti bəzək bitkisidir. Xarakter cinsləri: xədicəgülü, … aqavadır

  Tam oxu »
 • XƏCİL

  [ər.] klas. Xəcalətli, üzüqara. Hər tənə ki, eyləsən rəvadır; Səndən xəciləm, üzüm qəradır. Füzuli. Yüz cəfa gördün, vəli hərgiz şikayət etmədin; Hans

  Tam oxu »
 • XƏCİLANƏ

  zərf Xəcalət içində, xəcalət çəkə-çəkə, utana-utana, sıxıla-sıxıla. Xəcilanə cavab vermək. – [Məhərrəm] özlüyündə xəcilanə gülümsədi

  Tam oxu »
 • XƏDƏMƏ

  is. [ər. “xədim” söz. cəmi] Xidmətçilər, qulluqçular. Xədəmələr durar sağu solunda; Cavahir bazubənd iki qolunda; Fəvvarələr işlər daim gölündə; Yaşıl

  Tam oxu »
 • XƏDƏNG

  is. [fars.] klas. Ox (klassik şeirdə gözəlin kirpiyi oxa oxşadılır). Cövhəri pak olur təzə cavandan; Hərgiz əl götürməz şövkətü şandan; Müjgan xədəngl

  Tam oxu »
 • XƏDİCƏGÜLÜ

  bax novruzgülü. Nərgizçiçəklilərin … əksəriyyəti bəzək bitkisidir. Xarakter cinsləri: xədicəgülü, … aqavadır

  Tam oxu »
 • XƏDİM

  sif. [ər.] 1. Axtalanmış, axta. [Hərəmağası:] Xədimləri hissdən məhrum zənn edirlər. Çəmənzəminli. □ Xədim eləmək – axtalamaq, xacə eləmək

  Tam oxu »
 • XƏFƏ₁

  is. Boğanaq, bürkü, isti hava. [Ruqiyyə:] …Evdə xəfə var, qaranlıqdır. A.Divanbəyoğlu. Əsmə, səmum, bu tərəfə; Ah, yandırır məni xəfə! M

  Tam oxu »
 • XƏFƏ

  is. Samovarın odunu söndürmək üçün bacasının üstünə qoyulan dəmir qapaq

  Tam oxu »
 • XƏFƏ₂

  is. Heç kəsin görə bilməyəcəyi, gizli, xəlvət yer. Xəfədə pusmaq. Xəfədə gizlənmək. – Yeri çox xəfə, yolun lap qırağı idi

  Tam oxu »
 • XƏFƏLƏMƏ

  “Xəfələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • XƏFƏLƏMƏK

  f. Havanın qabağını tutmaq, boğmaq; sönmək üçün qapamaq. Samovarı xəfələmək

  Tam oxu »
 • XƏFƏLƏNMƏ

  “Xəfələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • XƏFƏLƏNMƏK

  f. Xəfə bir yerə çəkilmək, daldalanmaq

  Tam oxu »
 • XƏFƏLİK₁

  is. Xəfə, gediş-gəliş olmayan yer, daldalanmağa yarar yer. Xəfəlikdə gizlənmək

  Tam oxu »
 • XƏFƏLİK₂

  is. Bürkülü, tənəffüsü çətinləşdirən, boğucu ağır hava. Xəfəlikdən nəfəs almaq olmur. – Otaq yarıqaranlıqdı; Xəfəlikdən boğulsun deyə insan qəlbi; Pən

  Tam oxu »
 • XƏFƏNƏG

  is. 1. At və başqa heyvanlarda ciyər xəstəliyi, təngnəfəslik. At xəfənəg olub. // Sif. mənasında. Bu xəstəliyə tutulmuş

  Tam oxu »
 • XƏFƏNƏK

  is. Samovarın odunu söndürmək üçün bacasının üstünə qoyulan dəmir qapaq

  Tam oxu »
 • XƏFƏNG

  is. Pəncərənin və ya qapının üst hissəsi. [Dükanların] qapıları yan tərəfə deyil, aşağıdan yuxarıya qaldırılmaqla açılardı

  Tam oxu »
 • XƏFİF

  sif. [ər.] 1. Mülayim, yüngül, yumşaq. Xəfif yel. – İndi çöldə xəfif meh əsdiyi üçün hava bayaqkı qədər bürkü deyildi

  Tam oxu »
 • XƏFİFCƏ

  zərf Azacıq, yüngülcə, zəifcə. [Park] yalnız yeni çıxmaqda olan ayın ziyası ilə xəfifcə işıqlanmışdı

  Tam oxu »
 • XƏFİFCƏSİNƏ

  zərf Xəfif surətdə, yüngülcə, yavaşca. Xəfifcəsinə titrəmək. Xəfifcəsinə gülmək. – [Məsmə:] [Kor seyid] bərabərimdə dayandı

  Tam oxu »
 • XƏFİYYƏ

  is. [ər.] 1. Xəfiyyə idarəsinin məmuru, gizli agenti. [Əbülhəsən bəy:] Çar jandarmeriyası mənim dalımca xəfiyyələr təyin etmişdir

  Tam oxu »
 • XƏFİYYƏÇİ

  is. Xəfiyyə məmuru, xəfiyyə agenti. Bu halda xəfiyyəçilərdən biri qapını açdı. C.Cabbarlı

  Tam oxu »
 • XƏFTİ-DİMAQ

  is. [ər.] : xəfti-dimaq olmaq – beyni xarab olmaq, başına hava gəlmək. Şəhərdə belə danışırdılar ki, Əhməd bəy xəfti-dimaq olub

  Tam oxu »
 • XƏKƏ

  is. [fars.] Kömürün ovulub tökülmüş kiçik hissələri; kömür ovuntusu

  Tam oxu »
 • XƏKƏNDAZ

  is. [fars.] Zibil, kül və s. götürmək üçün alət. Aşpaz Əli aşpazxananın qapısının yanında əlində xəkəndaz samovara kömür salırdı

  Tam oxu »
 • XƏLBİR

  is. Buğdanın, arpanın və s.-nin zibillərini təmizləmək üçün sağanağa keçirilmiş iri tordan ibarət alət

  Tam oxu »
 • XƏLBİRALTI

  1. Bax xəlbirgözü. 2. məc. zar. Oğul-uşaq, uşaqlar mənasında. [Səlbi ərinə:] Özün gedirsən, bəs bir çətən xəlbiraltını kim saxlayacaq? Ə

  Tam oxu »
 • XƏLBİRGÖZÜ

  is. Xəlbirlənən buğdadan, arpadan və s.-dən xəlbirin içərisində qalan hissə. Buğdanın xəlbirgözüsünü təmizləmək

  Tam oxu »
 • XƏLBİRLƏMƏ

  “Xəlbirləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • XƏLBİRLƏMƏK

  f. 1. Xəlbirdən keçirmək. [Mehtər:] Xəlbir əlimdə idi, atlara arpa xəlbirləyib verəcəkdim, yadımdan çıxıb burda qalıbdır

  Tam oxu »
 • XƏLBİRLƏNMƏ

  “Xəlbirlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • XƏLBİRLƏNMƏK

  məch. Xəlbirdən keçirilmək, xəlbirlə təmizlənmək. Arpa xəlbirləndi

  Tam oxu »
 • XƏLBİRLƏTMƏ

  “Xəlbirlətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • XƏLBİRLƏTMƏK

  icb. Xəlbirləmə işi gördürmək. Buğdanı xəlbirlətmək

  Tam oxu »
 • XƏLBİRVARİ

  sif. Xəlbirə oxşayan, xəlbirə bənzər

  Tam oxu »
 • XƏLƏF

  is. [ər.] 1. Sonradan gələn, birinin yerinə keçən və ya keçməli olan, onun işini davam etdirən, onu əvəz edən adam

  Tam oxu »
 • XƏLƏL

  is. [ər.] Pozuculuq, əskiklik, zəiflik, nöqsan, ziyan. Qəflət xələlindən ayrılardın; Əlbəttə kim olduğun bilərdin

  Tam oxu »
 • XƏLƏLDAR

  sif. [ər. xələl və fars. …dar] Bir hadisə, iş və s. nəticəsində xələl dəymiş, pozulmuş, dağılmış, korlanmış; nöqsanlı

  Tam oxu »
 • XƏLƏT

  is. [ər.] 1. Bəxşiş, hədiyyə. Hərə bir cür xələt götürüb Eyvazı pişvaz elədilər. “Koroğlu”. [Hacı Mehdi:] Sənə də bir yaxşı xələt verərəm

  Tam oxu »
 • XƏLƏT-BARAT

  top. [ər.] Bağışlanan şey, pul və s.; bəxşeyiş, hədiyyə. On səkkiz gün toyda qalandan sonra aşıq xələt-baratını da götürüb, yola düşdü

  Tam oxu »
 • XƏLƏTLİK

  1. bax xalatlıq. 2. sif. Hədiyyə, pay olaraq verilmiş, ya ayrılmış. Xələtlik şeylər

  Tam oxu »
 • XƏLFƏ

  is. [ər.] 1. Köhnə məişətdə: toy və yas məclislərini idarə edən şəxsə verilən ad. Son zamanlaradək Kəblə Nəsiri məhəllənin xeyir və şərində “xəlfə” gö

  Tam oxu »
 • XƏLFƏLİK

  is. Xəlfənin işi, vəzifəsi; məclisdə başçılıq

  Tam oxu »
 • XƏLİC

  is. [ər.] köhn. 1. Körfəz. 2. Boğaz, kanal

  Tam oxu »
 • XƏLİFƏ

  is. [ər.] 1. tar. Bəzi müsəlman ölkələrində Məhəmməd peyğəmbərin vəkili və bütün müsəlmanların başçısı və hamisi sayılan şəxslərə verilən yüksək dini

  Tam oxu »
 • XƏLİFƏLİK

  is. 1. Xəlifənin hakimiyyəti altında olan yerlər, məmləkətlər. 2. Xəlifə ünvanı (titulu)

  Tam oxu »
 • XƏLİTƏ

  is. [ər.] 1. bax külçə1. Maqmanı bir xəlitə kimi fərz etmək olar. M.Qaşqay. 2. Metaləridən sobalarda əridiləcək metalların müəyyən nisbətlərdə qatışığ

  Tam oxu »