Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • XLOR

  is. [yun. chloros – yaşımtıl-sarı] Texnikada, sanitariyada – zərərsizləşdirici, hərbi işlərdə isə zəhərləyici maddə kimi işlədilən yaşımtıl-sarı rəngl

  Tam oxu »
 • XLORÁTOR

  [yun.] Suyu xlorlaşdırmaq üçün cihaz

  Tam oxu »
 • XLORLAMA

  “Xlorlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XLORLAMAQ

  f. Xlor vasitəsilə təmizləmək. Suyu xlorlamaq

  Tam oxu »
 • XLORLANMA

  “Xlorlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XLORLANMAQ

  məc. Xlor vasitəsilə təmizlənmək. Suyun xlorlanması

  Tam oxu »
 • XLORLU

  sif. Tərkibində xlor olan, xlorla birləşmiş olan

  Tam oxu »
 • XLOROFİ́L

  [yun.] Bitkilərdə: yarpaqlara, zoğlara yaşıllıq verən və onların karbon turşusunu mənimsəməsinə kömək edən rəngləyici maddə

  Tam oxu »
 • XLOROFÓRMA

  [fr. chloroforme – qarışqa turşusu] Tərkibində xlor olan spesifik qoxulu, şirintəhər, rəngsiz maye – üzvi maddə (ümumi narkoz və ağrıkəsən dərman kimi

  Tam oxu »
 • XLORÓZ

  [yun.] bot. Bitkilərdə: yarpaqlarda və zoğlarda yaşıl rəngin çatışmazlığından törəyən xəstəlik hal

  Tam oxu »
 • XOCA

  is. köhn. 1. Keçmişdə mədrəsədə təhsil alıb başına sarıq sarıyan, cübbə geyən dindar adam və ya din xadimi

  Tam oxu »
 • XOCAXOCA

  is. zool. Bədənini ağlıqaralı tük örtmüş itidimdikli köçəri quş

  Tam oxu »
 • XOF

  is. [ər.] Qorxu. Qiyamət xofundan, eşq havasından; Əridi, qalmadı yağ ürəyimdə. Aşıq Ələsgər. Bu sözlər Lətifənin qəlbinə soxulmuş tərəddüd və xofu az

  Tam oxu »
 • XOF-XƏTƏR

  is. [ər.] Təhlükə, qorxu, təhlükə doğuracaq şey; qada-bəla. Xofxətərdən qurtarmaq. – Hamının qəlbindən xof-xətər getdi və hamı [Məhəmməd Qacarın] qətl

  Tam oxu »
 • XOFLANDIRMA

  “Xoflandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XOFLANDIRMAQ

  f. Qorxuya salmaq, vəhmələndirmək, qorxutmaq, hürkütmək; şübhəyə salmaq

  Tam oxu »
 • XOFLANMA

  “Xoflanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XOFLANMAQ

  f. Qorxuya düşmək, vəhmələnmək, hürkmək, şübhələnmək. Qaranlıqdan xoflanmaq. – Mirzə Cəmil fəhlələrin ən adi hərəkətindən belə xoflanır, tez-tez polis

  Tam oxu »
 • XOFLU

  sif. və zərf 1. Xof içində, təlaş içində, şübhə içində; şübhəli. Xoflu adam. – Xain xoflu olar. (Ata

  Tam oxu »
 • XOFLU-XOFLU

  zərf Qorxa-qorxa, təlaş və həyəcan içində, ehtiyatla. Mağaza işçiləri qəzet parçasına xoflu-xoflu baxıb başlarını buladılar

  Tam oxu »
 • XOFLULUQ

  is. Xoflu olma halı. [Ataş] [Mirzə Cəmildə] gördüyü hiyləgərliyi, xofluluğu belə yavaş-yavaş unudurdu

  Tam oxu »
 • XOFSUZ

  zərf Qorxmadan, çəkinmədən, ehtiyat etmədən. …Cürətli, mərdanə və xofsuz söz danışmaq, nüfuzu ziyadə bir firqəni tənqid etmək ancaq Seyid kimi danişmə

  Tam oxu »
 • XOX

  dan. 1. Hədə, qorxu mənasında işlədilən nida. Xux, qorxdum səndən! – [Məşədi Səftər:] Xox, yeyərsiz məni, çox böyük adamlar gəlir

  Tam oxu »
 • XOXAN

  is. İfritə (adətən körpə uşaqları qorxutmaq üçün işlədilir). Yum gözünü, xoxu gəlir. – Atalar … bununla bərabər yenə tamam doğru yola girmədilər … uşa

  Tam oxu »
 • XOXU

  is. İfritə (adətən körpə uşaqları qorxutmaq üçün işlədilir). Yum gözünü, xoxu gəlir. – Atalar … bununla bərabər yenə tamam doğru yola girmədilər … uşa

  Tam oxu »
 • XOKKÉY

  [ing.] Ot və ya buz üzərində şayba və ya top ilə iki komanda arasında oynanılan idman oyunu. …Xokkey, xizək sürmək, ovçuluq, spininq (stolüstü raket o

  Tam oxu »
 • XOKKEYÇİ

  is. Xokkey oyunçusu. Xokkeyçilərin final turniri

  Tam oxu »
 • XOLERİK

  is. [yun.] Nitqində, hərəkətində aydın təzahür edən qızğın hissiyyatlı adam

  Tam oxu »
 • XOLESİSTİ́T

  [yun.] tib. Öd kisəsinin iltihabı

  Tam oxu »
 • XOLESTERİ́N

  [yun.] Canlı toxumalarının tərkibində (o cümlədən əsəb toxumasında, öddə, dəri piyində) olan sterin qrupundan üzvi birləşmə, maddə

  Tam oxu »
 • XONÇA

  is. Şirniyyat, meyvə və s. yeməli və ya başqa hədiyyələr qoyulmuş bəzəkli podnos, tabaq və s. Yüzlərlə gözəl cariyələr əllərində əlvan yeməklər dolu x

  Tam oxu »
 • XONSA

  sif. Hər iki cinsin əlamətləri olan canlı. □ Xonsa etmək – axtalamaq. Afrika ölkələrində yaşayan müsəlmanlardan bir qismi azyaşlı, günahsız oğlan uşaq

  Tam oxu »
 • XONSALIQ

  is. Xonsa olma, iki cinsin əlamətini daşıma

  Tam oxu »
 • XOR₁

  [yun.] Hər hansı vokal əsəri bir vaxtda ifa edən oxuyanlar dəstəsi. Xor dəstəsi. Uşaq xoru. – [Müəllif:] Biz də yoldaşlarımızla xor təşkil edirik

  Tam oxu »
 • XOR

  xor baxmaq – ikrahla, həqarətlə, alçaq nəzərlə, saymazcasına baxmaq, qiymət verməmək, dəyərsiz saymaq

  Tam oxu »
 • XOR-XOR

  təql. bax xorultu 1-ci mənada. Məcidin xor-xoru Nadiri fikir və xəyalatdan ayıltdı. B.Talıblı. □ Xor-xor xoruldamaq – bərk yatmaq, xorultu ilə yatmaq

  Tam oxu »
 • XORA₂

  is. tib. Dəri üstündə irinli, xırda yaralar (çox vaxt “yara-xora” şəklində işlənir). Xora basmaq. – Bu plastır (naftalanlı yapışqan plastırı) dərinin

  Tam oxu »
 • XORA₁

  is. 1. Çalınmış otun yerində bitən təzə ot, bitki və s. Taxıl xorası. Xora sahəsindən suvarma nəticəsində yüksək arpa məhsulu götürmək olar

  Tam oxu »
 • XORALI

  sif. Çirkli, irinli yaralar basmış. Xoralı üz. Xoralı əl. – Arxa yaralı, baş xoralı, sinə cərahət; Bu zəhmət ilə cənnəti neylərsən, əmioğlu? M

  Tam oxu »
 • XORDA

  [chorde – tel] 1. riyaz. Əyri xəttin iki nöqtəsini birləşdirən düz xətt. 2. biol. Bəzi heyvanların (məs

  Tam oxu »
 • XOREOQRAFİ́K

  sif. Xoreoqrafiyaya aid, xoreoqrafiya ilə bağlı. Xoreoqrafik səhnəciklər

  Tam oxu »
 • XOREOQRÁFİYA

  [choreia – rəqs və grapho – yazıram] Rəqs sənəti. Xalq xoreoqrafiyası. Xoreoqrafiya məktəbi. – Hər xalqın incəsənətində özünəməxsus olan milli forması

  Tam oxu »
 • XORÉYA

  [choreia – rəqs] tib. Əl-ayağın qeyri-ixtiyari titrəməsindən ibarət əsəb xəstəliyi

  Tam oxu »
 • XORHAXOR

  zərf Bərk xorultu səsi çıxararaq. [Salman:] Qoy xorhaxor yatanlar sübh tezdən oyansınlar. S.Rəhimov. [Canbalayev Bəyim xalaya:] Səni bu həyətə xorhaxo

  Tam oxu »
 • XORİ́ST

  [yun.] Xorda oxuyan, xor artisti

  Tam oxu »
 • XORLAMA

  “Xorlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XORLAMAQ

  f. Hürkmək, hürküb çəkilmək. Bəxtiyar pambığı atdı gölə. Gölün suyu o saat köprüyüb qalxdı. Atlar bunu görən kimi, xorruyub geri çəkildilər

  Tam oxu »
 • XORMEYSTER

  [yun. xor və alm. meister – usta] Xor dəstəsinin rəhbəri, xor dirijoru

  Tam oxu »
 • XORNA

  bax xorultu. Sükutu yalnız Aslanın bərk xorna səsi pozurdu. S.Vəliyev. □ Xorna çəkmək – xoruldamaq. Tiryəkkeş bərk xorna çəkdikdən sonra başını qaldır

  Tam oxu »
 • XORT

  xort düşmək – bax xurt düşmək (“xurt”da). Qədim dayı yerdə bir az zarıyıb söyləndi, sonra xort düşüb yatdı

  Tam oxu »