Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • XORULDAMA

  “Xoruldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XORULDAMAQ

  f. 1. Yuxuda ikən xorultu (xor-xor) səsi çıxartmaq. Bir azdan sonra rəfiq başladı xoruldamağa. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • XORULTU

  is. 1. Xor-xor səsi, yuxuda ikən xoruldayan adamın çıxardığı səs. [Kişilərin] xorultusu hamamı bürümüşdü və qıllı sinələri körük kimi enib qalxırdı

  Tam oxu »
 • XORUM

  is. Bir dəfə üçün heyvana verilən yem, yem norması, yem miqdarı. Bütün dünya od tutub yansa, bizim ki bir xorum otumuz yanmayacaq? Ə

  Tam oxu »
 • XORUMLAMA

  “Xorumlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XORUMLAMAQ

  f. Xorum-xorum ayırmaq, paylara bölmək; dəstələmək. Qara camış vən, vələs, ağcaqayın şivlərini əyəndə, Ala dana onların yaşıl yarpaqlarından xorumlayı

  Tam oxu »
 • XORUZ

  is. 1. Toyuğun erkəyi. Kənd tamamilə yuxudan oyanmışdısa da xoruzlar səs-səsə verib banlaşırdılar. Ə

  Tam oxu »
 • XORUZBAZ

  is. Köhnə məişətdə: bir əyləncə kimi döyüşdürmək üçün xoruz saxlayan və bu işlə məşğul olan adam. Məktubunda yazırsan ki, qəsəbənizin əhalisi xoruzbaz

  Tam oxu »
 • XORUZBAZLIQ

  is. Köhnə məişətdə: döyüşdürmək üçün xoruz saxlama və bir əyləncə kimi xoruz döyüşdürməklə məşğul olma

  Tam oxu »
 • XORUZBEÇƏ

  is. 1. Cavan xoruz, çolpa. [Aftil Hacı Əhmədə:] Budur, sən hər gün xoruzbeçə yeyirsən, mənim uşaqlarım bir çuxur bulama da tapa bilmir

  Tam oxu »
 • XORUZGÖZ

  sif. Yetkin, cavan, yeniyetmə; zirək. Çay aşağı getmərəm; Çadramı yellətmərəm; Xoruzgöz oğlan gərək; Dul kişiyə getmərəm

  Tam oxu »
 • XORUZGÜLÜ

  is. bot. Tünd-qonur rəngdə yoğun və qısa kökümsov gövdəsi olan irisalxımlı, sarıçiçəkli çoxillik bitki

  Tam oxu »
 • XORUZQUYRUĞU

  bax xoruzpipiyi. Bir neçə dəqiqədən sonra iki stəkan xoruzquyruğu çay gəldi. M.Hüseyn

  Tam oxu »
 • XORUZLANMA

  “Xoruzlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XORUZLANMAQ

  f. Kişilənmək, kəkələnmək, şəşələnmək; qızışmaq, özündən çıxmaq. [Güldəstə:] Hünərindi get, bu sözləri Rzaquluya de

  Tam oxu »
 • XORUZPİPİYİ

  sif. Qırmızı, pürrəng. Qarının buğlana-buğlana gətirdiyi qayğanaqdan doyunca yedilər, onun da üstündən iki-üç stəkan xoruzpipiyi çay içdilər

  Tam oxu »
 • XORVAT

  is. Yuqoslaviyanın tərkibinə daxil olan Xorvatiyanın əsas əhalisini təşkil edən cənubi slavyan xalqı və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • XORVATCA

  sif. və zərf Xorvat dilində. Xorvatca kitab. Xorvatca danışmaq

  Tam oxu »
 • XOSUNLAŞMA

  is. dan. 1. “Xosunlaşmaq” dan f.is. 2. Gizli danışıq, pıçapıç, dedi-qodu. [Qəhrəman:] Ancaq orada xosunlaşma, ümumi işi axsatmaq olmasın

  Tam oxu »
 • XOSUNLAŞMAQ

  f. dan. Heç kəsə eşitdirmədən bir-birilə gizli-gizli, pıç-pıç danışmaq, pıçıldaşmaq. Gün çırtadı, göz qamaşdı; Araz mənlə xosunlaşdı… Şəhriyar

  Tam oxu »
 • XOŞ

  sif. [fars.] 1. Ürəyəyatan, xoşlandıran, xoşagələn, bəyənilən, yaxşı, gözəl. Xoş xasiyyət. Xoş təbiət

  Tam oxu »
 • XOŞ-BEŞ

  is. Salamlaşma zamanı birbirindən kef-əhval soruşma. Xoş-beşdən sonra qonaq Ataşın əmisinin adını çəkib ondan gətirdiyi kağızı verdi

  Tam oxu »
 • XOŞAB

  is. [fars.] Su və şəkərlə bişirilmiş meyvəli şərbət; kompot. Fikirləşirlər ki, həmin pula bir küpə xoşab alsınlar ki, aparıb kənddə satsınlar

  Tam oxu »
 • XOŞAGEDƏN

  bax xoşagələn

  Tam oxu »
 • XOŞAGETMƏZ

  sif. və zərf Xoşa gəlməyən, ürəyə yatmayan, arzuedilməz; pis, çirkin. Xoşagetməz hadisə. Xoşagetməz hərəkət

  Tam oxu »
 • XOŞAGETMƏZLİK

  is. Xoşa getməmə; xoşagetməz şeyin halı

  Tam oxu »
 • XOŞAGƏLƏN

  sif. Ürəyəyatan, insanda xoş əhval-ruhiyyə yaradan, xoş, bəyənilən. Xoşagələn şeir. Xoşagələn parça seçmək

  Tam oxu »
 • XOŞAGƏLİM

  sif. Gözə xoş gələn, xoşsifət, qanışirin, gözəşirin, yapışıqlı. [Qızın] ağ, xoşagəlim sifəti, qaynar ala gözləri vardır, kiçik burnunun ucu azca yuxar

  Tam oxu »
 • XOŞAGƏLİMLİ

  sif. Gözə xoş gələn, xoşsifət, qanışirin, gözəşirin, yapışıqlı. [Qızın] ağ, xoşagəlim sifəti, qaynar ala gözləri vardır, kiçik burnunun ucu azca yuxar

  Tam oxu »
 • XOŞAGƏLİMLİLİK

  is. Xoşagəlimli şeyin, ya şəxsin halı; gözəllik, qəşənglik, cazibədarlıq; cazibə, məlahət

  Tam oxu »
 • XOŞAGƏLMƏYƏN

  bax xoşagəlməz. [Fərrux və Qurban] tez-tez xoşagəlməyən, ürəkbulandıran xəbər eşidirdilər. Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • XOŞAGƏLMƏZ

  sif. Xoşa gəlməyən, istənilməyən, bəyənilməyən, arzu edilməyən, adamda pis təsir oyadan; xoşagetməz, iyrənc, çirkin

  Tam oxu »
 • XOŞAGƏLMƏZLİK

  is. Xoşa gəlməyən şeyin halı; pislik, çirkinlik

  Tam oxu »
 • XOŞAHƏNG

  sif. [fars.] Aralarında xoş, uyğun ahəng, uyğunluq olan. Xoşahəng səslər

  Tam oxu »
 • XOŞAHƏNGLİK

  is. Aralarında xoş ahəng, uyğunluq, müvafiqlik. Boyaların xoşahəngliyi. Avazın xoşahəngliyi. – Bir neçə müxtəlif və əlvan rəngin xoşahəngliyi … də rən

  Tam oxu »
 • XOŞAXOŞ

  zərf Öz xoşu ilə, istəyərək, həvəslə, ürəklə. Xoşaxoş deyilənə əməl etmək

  Tam oxu »
 • XOŞAXOŞLUQ

  zərf Öz xoşu ilə, istəyilə, könüllü olaraq, istəyərək. [Sultan bəy:] Süleymanı görsəm deyəcəyəm ki, Əsgərə xəbər versin ki, gəlib qızı götürüb qaçsınl

  Tam oxu »
 • XOŞALLANMA

  “Xoşallanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XOŞALLANMAQ

  f. Bir şeydən xoş təsir duymaq, ləzzət aparmaq, nəşə duymaq, xoş hisslər duymaq. Oğlan yeyə-yeyə qulaq asır, qəlbində xoşallanır, sevinirdi

  Tam oxu »
 • XOŞALMA

  “Xoşalmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • XOŞALMAQ

  f. Xoş olmaq, yaxşılaşmaq, mülayimləşmək. Bəziləri bu il havaların birdən-birə xoşalıb qızışmasını yazın tez gəlməsi kimi izah edir

  Tam oxu »
 • XOŞAM-XOŞAM

  bax xoşaxoşluq

  Tam oxu »
 • XOŞAMXOŞLUQ

  zərf Öz xoşu ilə, istəyilə, könüllü olaraq, istəyərək. [Sultan bəy:] Süleymanı görsəm deyəcəyəm ki, Əsgərə xəbər versin ki, gəlib qızı götürüb qaçsınl

  Tam oxu »
 • XOŞAVAZ

  sif. [fars.] Məlahətli səsi olan, xoşsəsli, gözəl səsli. [Çaqqal:] Dedi kim, ey xurusi-xoşavaz; Düş aşağə, qılaq xudaya namaz

  Tam oxu »
 • XOŞAVAZLI

  sif. [fars.] Məlahətli səsi olan, xoşsəsli, gözəl səsli. [Çaqqal:] Dedi kim, ey xurusi-xoşavaz; Düş aşağə, qılaq xudaya namaz

  Tam oxu »
 • XOŞAVAZLIQ

  is. Xoşsəslilik, səsdə məlahət

  Tam oxu »
 • XOŞBƏXT

  sif. [fars.] Bəxti gətirmiş, taleli, bəxtli, sevinc və rifah içində yaşayan. [Ağca xanım Qaraca qıza:] Ah, sən xoşbəxt uşaqsan

  Tam oxu »
 • XOŞBƏXTLİK

  is. 1. Həyatından son dərəcə məmnunluq, dərin razılıq və sevinc hissi, səadət. Ailə xoşbəxtliyi. Xalqın xoşbəxtliyi

  Tam oxu »
 • XOŞBƏNİZ

  bax xoşsifət(li)

  Tam oxu »
 • XOŞBU

  sif. [fars.] klas. Xoşiyli, ətirli, rayihəli, ətirsaçan. İstəmən firdos bağinin güli-xoşbusini; Dünya bağında güli-ruxsarin ondan yaxşıdır

  Tam oxu »