Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • YE

  “Y” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı

  Tam oxu »
 • YEDDİ

  1. say. Altıdan sonra gələn ədədin adı – 7. Yeddidən üç çıxmaq. // Miqdarı yeddi. Yeddi manat. Yeddi nəfər

  Tam oxu »
 • YEDDİ-YEDDİ

  zərf Hər dəfəsində, hər sırada və s. yeddi olaraq. Yeddi-yeddi sıralanmaq. Yeddi-yeddi ayırmaq. Nümayişçilər yeddiyeddi gəlib keçdilər

  Tam oxu »
 • YEDDİARŞINLIQ

  sif. Uzunluğu yeddi arşın olan

  Tam oxu »
 • YEDDİAYLIQ

  sif. 1. Yeddi ay davam edən və ya etmiş. Yeddiaylıq zəhmət. Yeddiaylıq ezamiyyət. 2. Yeddi ay yaşı olan

  Tam oxu »
 • YEDDİBAŞLI

  sif. Yeddi başı (zirvəsi, təpəsi) olan

  Tam oxu »
 • YEDDİBUCAQLI

  sif. riyaz. Yeddi bucağı olan

  Tam oxu »
 • YEDDİDƏQİQƏLİK

  sif. Yeddi dəqiqə davam edən və ya etmiş. Yeddidəqiqəlik fasilə

  Tam oxu »
 • YEDDİDİLLİ

  sif. Yeddi dili olan. Yeddidilli uşaq qarmonu

  Tam oxu »
 • YEDDİDÜYMƏLİK

  sif. Ölçüsü yeddi düymə olan. Yeddidüyməlik taxta

  Tam oxu »
 • YEDDİİLLİK

  1. sif. Yeddi il davam edən və ya etmiş. Yeddiillik səyahət. Yeddiillik fəaliyyət. // Yeddiillik bir müddəti nəzərdə tutan

  Tam oxu »
 • YEDDİQARDAŞ

  is. Bir-birinin yanına düzülmüş kimi görünən yeddi kiçik ulduz. Səhər öz taxtına dönəcək indi; Yeddiqardaş belə sönəcək indi

  Tam oxu »
 • YEDDİQAT

  sif. 1. Qatları yeddi olan. Yeddiqat lay. 2. Yeddimərtəbəli. Yeddiqat evlər. 3. məc. Çox, qalın, çoxqatlı

  Tam oxu »
 • YEDDİQATLI

  sif. 1. Qatları yeddi olan. Yeddiqat lay. 2. Yeddimərtəbəli. Yeddiqat evlər. 3. məc. Çox, qalın, çoxqatlı

  Tam oxu »
 • YEDDİQÜLLƏLİ

  sif. Yeddi qülləsi olan. Yeddiqülləli qala

  Tam oxu »
 • YEDDİLƏMƏ

  “Yeddiləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YEDDİLƏMƏK

  f. Yeddiyə çatdırmaq

  Tam oxu »
 • YEDDİLİK

  sif. Ölçüsü yeddi vahiddən ibarət olan, yaxud yeddi nömrəli. Yeddilik piltə. Yeddilik şüşə. Yeddilik taxta

  Tam oxu »
 • YEDDİMETRLİK

  sif. Yeddi metr uzunluğunda olan, uzunluğu yeddi metr olan

  Tam oxu »
 • YEDDİMƏRTƏBƏ

  sif. Yeddi mərtəbəsi olan, yeddiqat. Yeddimərtəbə ev. Yeddimərtəbə bina

  Tam oxu »
 • YEDDİMƏRTƏBƏLİ

  sif. Yeddi mərtəbəsi olan, yeddiqat. Yeddimərtəbə ev. Yeddimərtəbə bina

  Tam oxu »
 • YEDDİNCİ

  “Yeddi”dən sıra sayı. Yeddinci sıra. Yeddinci nömrə. Həftənin yeddinci günü. – [Teymur] yeddinci sinfi bitirib, sənət məktəbinə girmiş, oranı da müvəf

  Tam oxu »
 • YEDDİYAŞ

  sif. Yeddi yaşı olan. Yeddiyaşlı qız

  Tam oxu »
 • YEDDİYAŞAR

  sif. Yeddi yaşı olan. Yeddiyaşar at

  Tam oxu »
 • YEDDİYAŞLI

  sif. Yeddi yaşı olan. Yeddiyaşlı qız

  Tam oxu »
 • YEDƏK

  is. 1. Heyvanı çəkib arxasınca aparmaq üçün boynuna və ya boyunduruğuna bağlanan ip. İnəyi yedəyindən tutub çəkmək

  Tam oxu »
 • YEDƏKCİL

  sif. Yedəkdə getməyi sevən (qoşqu heyvanı haqqında)

  Tam oxu »
 • YEDƏKÇİ

  is. 1. Heyvanı yedəyə alan və ya qayığı yedəkdə çəkən adam. 2. Yedək maşınında, traktora qoşulan maşında və s

  Tam oxu »
 • YEDƏKÇİLİK

  is. Yedəkçinin işi, vəzifəsi

  Tam oxu »
 • YEDƏKLƏMƏ

  “Yedəkləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YEDƏKLƏMƏK

  f. 1. İpindən tutub öz arxasınca çəkmək. Atı yedəkləmək. – Bir azdan sonra bəyin də atını yedəkləyib gətirdilər

  Tam oxu »
 • YEDƏKLƏNMƏ

  “Yedəklənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YEDƏKLƏNMƏK

  məch. 1. Yedəyə alınmaq. // Cilovundan tutulmaq. 2. Bir yerindən tutulub saxlanmaq

  Tam oxu »
 • YEDƏKLƏTMƏ

  “Yedəklətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YEDƏKLƏTMƏK

  icb. Yedəyə aldırmaq

  Tam oxu »
 • YEDƏKLİ

  sif. Bağlı, cilovlu, yedəkdə olan. Yedəkli at

  Tam oxu »
 • YEDİRİLMƏ

  “Yedirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YEDİRİLMƏK

  məch. Yem, yemək və s. verdirilmək; yedirdilmək

  Tam oxu »
 • YEDİRMƏ

  “Yedirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YEDİRMƏK

  f. Bir başqasına yemək vermək, yeməklə təmin etmək. [Qızılquşun] balaları yumurtadan çıxınca ovladığı quşları öldürüb qanını içər, sonra da qanı qusub

  Tam oxu »
 • YEDİRTMƏ

  “Yedirtmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YEDİRTMƏK

  icb. 1. Yeməyə sövq və ya məcbur etmək; yedirmək. 2. Yemək vermək, yem vermək, dən vermək. Heyvanları yedirtmək

  Tam oxu »
 • YEDİZDİRİLMƏ

  “Yedizdirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YEDİZDİRİLMƏK

  bax yedirilmək

  Tam oxu »
 • YEDİZDİRMƏ

  “Yedizdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YEDİZDİRMƏK

  bax yedirmək. Nəbi burada Həcərlə dincəlir, onu savaşlardan salamat çıxardan Boz ata tumar verir, arpa əvəzinə kişmiş yedizdirirdi

  Tam oxu »
 • YEFRÉYTOR

  [alm. Gefreiter] Sıravi əsgərə verilən birinci hərbi rütbə və bu rütbəni daşıyan şəxs

  Tam oxu »
 • YEGAH

  is. [fars.] mus. Aşağı oktavanın birinci pilləsi

  Tam oxu »
 • YEGAN

  is. [fars.] Nərd oyununda – qoşa gələn təklər, cüt birlər

  Tam oxu »
 • YEGANƏ

  is. [fars.] Bir, bircə, tək, bir, yalnız, vahid. Yeganə övlad. – İndi yeganə bir çarə varsa, o da müdara etmək və vaxt qazanmaqdan ibarətdir

  Tam oxu »