Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • YUBADILMA

  “Yubadılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUBADILMAQ

  məch. Ləngidilmək, gecikdirilmək, təxirə salınmaq. Xəstəni qorxulu hallardan xilas etmək üçün, ona dərhal zəhərin təsirini zəiflədən maddə verilməlidi

  Tam oxu »
 • YUBADILMAZ

  f.sif. Təxirə salınmasına, gecikdirilməsinə, ləngidilməsinə yol verilməyən; təxirsiz, təcili, gecikməz

  Tam oxu »
 • YUBANDIRMA

  “Yubandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUBANDIRMAQ

  bax yubatmaq. [Quliyev] heç vaxt smetanın tərtibini yubandırmazdı

  Tam oxu »
 • YUBANMA

  “Yubanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUBANMADAN

  zərf Gecikmədən, ləngimədən; tez, dərhal. Yubanmadan bunu aparıb yerinə çatdır. Yubanmadan qayıt gəl

  Tam oxu »
 • YUBANMAQ

  f. Bir işə vaxtında başlamamaq, tələsməmək; gecikdirmək, ləngimək, gecikmək. Yubanma, işə başla! – Daxmalarda balıqçılar oyanmış; Bir parası çox gecik

  Tam oxu »
 • YUBATMA

  “Yubatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUBATMAQ

  f. Vaxtında etməmək, vaxtında görməmək; gecikdirmək, uzatmaq, ləngitmək. İşi yubatmaq. Məktubun cavabını yubatma

  Tam oxu »
 • YUBİLEY

  [lat. yubilaeus, əsli qəd. yəh.] Bir hadisənin, yaxud bir şəxsin fəaliyyətinin və s.-nin təntənəli surətdə qeyd edilən ildönümü

  Tam oxu »
 • YUBİLYÁR

  is. [lat.] Yubileyi keçirilən şəxs, təşkilat və s. Yubilyara təbrik teleqramı göndərmək. Son söz yubilyara verildi

  Tam oxu »
 • YUBKA

  [rus. əsli fr.] Beldən aşağı geyilən qadın geyimi, arvad tumanı. Xanpəri tez ayağa durub yubkanın ətəklərini dəstələdi

  Tam oxu »
 • YUDURTMA

  “Yudurtmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUDURTMAQ

  “Yumaq”dan icb. Paltarları yudurtmaq. Pəncərələri yudurtmaq. – [Arvadı] burada sözə tutub qızın əliniüzünü yudurdardılar

  Tam oxu »
 • YUFT

  is. Qaramal, at və donuz dərisinin aşı maddələri ilə emalından alınan materiallar

  Tam oxu »
 • YUXA

  is. 1. Nazik yayılmış (mayasız) xəmirdən sacda bişirilən çörək növü; yayma. Yuxa, yuxa, yolda tıxa. (Ata

  Tam oxu »
 • YUXAÇI

  is. Yuxa bişirib satan adam

  Tam oxu »
 • YUXALAMA

  “Yuxalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUXALAMAQ

  f. Yuxa yaymaq

  Tam oxu »
 • YUXALIQ

  is. Yuxa üçün yararlı olan. Yuxalıq xəmir. // …yuxaya çatacaq qədər. Dağarcığın dibində on-on beş yuxalıq un, iki bişirimlik düyü qalmışdır

  Tam oxu »
 • YUXALMA

  “Yuxalmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUXALMAQ

  f. Yumşalmaq, nazikləşmək, incəlmək. □ Ürəyi yuxalmaq – kövrəlmək, riqqətlənmək, təsirlənmək. Kamran üzünü çevirib ondan uzaqlaşanda koxanın ürəyi yux

  Tam oxu »
 • YUXALTMA

  “Yuxaltmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUXALTMAQ

  f. İncəltmək, nazikləşdirmək. Bəsdir, ürəyimi yuxaltdın

  Tam oxu »
 • YUXARI

  1. sif. Üst, üstdə olan, yüksəkdə olan, yuxarıda olan. Yuxarı mərtəbə. Gəminin yuxarı göyərtəsi. – [Qərənfil xala] cəld yuxarı otağa çıxdı

  Tam oxu »
 • YUXARIBAŞ

  zərf Otağın baş tərəfi, məclisin ən hörmətli yeri. Yuxarıbaşda sandalya üstə əyləşib həzrət Əşrəf. C

  Tam oxu »
 • YUXARIDAKI

  sif. 1. Yuxarıda (üstdə), yuxarı (üst) tərəfdə, yuxarı (üst) qatda olan. Yuxarıdakı qonşular. Yuxarıdakı kitabı mənə ver

  Tam oxu »
 • YUXARIKI

  sif. Yuxarıda, yüksəkdə, hündürdə olan. [Şiraslan öz-özünə deyirdi:] Əgər o yuxarıkı turşsu, bax, o qocaman palıdın altında olsaydı, … onda bütün yolç

  Tam oxu »
 • YUXU

  is. 1. Dövraşırı yatmaq şəklində davam edən fizioloji hal (bu zaman beyin – şüur tamamilə, ya da qismən fəaliyyətdən qalır, bir sıra fizioloji prosesl

  Tam oxu »
 • YUXUCUL

  sif. Çox yatan, yatmağı çox sevən. Yuxucul adam

  Tam oxu »
 • YUXUCULLUQ

  is. Yatmağı çox sevmə

  Tam oxu »
 • YUXUGƏTİRƏN

  sif. Yuxulatmaq xassəsi olan; yuxuladan, yuxuladıcı. Yuxugətirən dərman

  Tam oxu »
 • YUXUGƏTİRİCİ

  sif. Yuxulatmaq xassəsi olan; yuxuladan, yuxuladıcı. Yuxugətirən dərman

  Tam oxu »
 • YUXUGÖRMƏ

  is. Yuxuda görülən şey; röya

  Tam oxu »
 • YUXULAMA

  “Yuxulamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUXULAMAQ

  f. Yuxuya getmək; yatmaq, uyumaq. Uşaq yuxuladı. – Oğul, oğul, amandır; Çox yuxulamaq yamandır. M.Ə.Sabir

  Tam oxu »
 • YUXULATMA

  “Yuxulatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUXULATMAQ

  icb. Yuxulamağa məcbur etmək, yuxu gətirmək. Dərman adamı yuxuladır. Uşağı yuxulat

  Tam oxu »
 • YUXULU

  sif. və zərf 1. Yatmış halda (olan), yaxud yatmış halda ikən. Yuxulu uşaq. Yuxulu halda danışmaq. – Kəramət uşaqlarını ancaq yatdıqları yerdə, yuxulu

  Tam oxu »
 • YUXULU-YUXULU

  zərf Yuxudan hələ ayılmamış bir vəziyyətdə, yuxulu halda. Yuxulu-yuxulu hara gedirsən? Yuxulu-yuxulu durub qapını açdı

  Tam oxu »
 • YUXULULUQ

  is. Yuxulu halda olma, yuxulu vəziyyət

  Tam oxu »
 • YUXUPİŞİYİ

  is. zar. Çox yatan, yatmağı çox sevən adam haqqında. O, lap yuxupişiyidir

  Tam oxu »
 • YUXUSUZ

  sif. Yatmadan keçirilən; uyqusuz. Yuxusuz gecələr çıxdı qarşıma; Fəqət töyşümədi bu polad sinəm. S.Vurğun

  Tam oxu »
 • YUXUSUZLAMA

  “Yuxusuzlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUXUSUZLAMAQ

  f. Yuxusuz olmaq, yuxu həsrətində olmaq

  Tam oxu »
 • YUXUSUZLANMA

  “Yuxusuzlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUXUSUZLANMAQ

  bax yuxusuzlamaq

  Tam oxu »
 • YUXUSUZLAŞMA

  “Yuxusuzlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YUXUSUZLAŞMAQ

  f. Getdikcə yuxusuz olmaq, yuxusu azalmaq, az yatmaq

  Tam oxu »