Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ZE

  “Z” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı

  Tam oxu »
 • ZEBR

  [fr.] zool. Dərisi zolaq-zolaq olan Afrika vəhşi atı

  Tam oxu »
 • ZEBÚ

  is. [fr.] zool. Çiyin sahəsində donqarı olan qaramal növü. Lənkəran sahəsində buynuzlu mal-qaranın xüsusi növü olan zebu bəslənir

  Tam oxu »
 • ZEFİ́R

  [yun. zerhyros] 1. Eşilmiş, ağardılmış iplikdən toxunmuş zərif pambıq parça növü. 2. Yüngül meyvə pastilası (şirniyyat növü)

  Tam oxu »
 • ZEH

  is. [fars.] 1. Yay kirişi. Kamanın zehi. 2. Paltar və s.-nin qırağına tikilən qaytan, köbə, haşiyə. Paltarın kənarına zeh tikmək

  Tam oxu »
 • ZEHİN

  is. [ər.] 1. İnsanda düşünmə, anlama və yaddaş qabiliyyəti; dərrakə, istedad. Bu uşağın yaxşı zehni var

  Tam oxu »
 • ZEHİNLİ

  sif. Yaxşı zehni, yaddaşı, hafizəsi, istedadı olan; dərrakəli, istedadlı. Zehinli tələbə. – Sona … dərk etmək qabiliyyətinə malik, zehinli bir qız idi

  Tam oxu »
 • ZEHİNLİLİK

  is. Yaxşı zehni, hafizəsi, istedadı olma

  Tam oxu »
 • ZEHİNSİZ

  sif. Zehni olmayan, qavrayış qabiliyyəti zəif olan; key, küt

  Tam oxu »
 • ZEHİNSİZLİK

  is. 1. Zehinsiz adamın halı; hafizəsizlik, istedadsızlıq; keylik, kütlük. 2. Hafizəsizlik, xatirdə saxlaya bilməmə

  Tam oxu »
 • ZEHLİ

  sif. Zehi olan, kənarında haşiyəsi olan. Zehli kitab. Zehli pəncərə. Zehli divar

  Tam oxu »
 • ZEHNİ

  sif. [ər.] Zehin, ağıl, beyinlə əlaqədar olan. Zehni əmək

  Tam oxu »
 • ZEHNİAÇIQ

  sif. Açıq düşüncəli, aydın fikirli, tez anlayan, çox dərrakəli. Zehniaçıq adam

  Tam oxu »
 • ZEHNİAÇIQLIQ

  is. Düşüncəlilik, dərrakəlilik, tez anlama

  Tam oxu »
 • ZEHNİYYƏT

  is. [ər.] İnsanın öz zehninə görə həyat və varlıq haqqında fikirləri, dünyagörüşü. [Səlim:] Müasir bir adam olmaq üçün yalnız şəklimizi dəyişmək kifay

  Tam oxu »
 • ZÉMSTVO

  is. [rus.] tar. İnqilabdan qabaqkı Rusiyada: tərkibi əsasən zadəganburjua nümayəndələrindən ibarət olan məhdud hüquqlu yerli idarə

  Tam oxu »
 • ZEND

  [əsli sanskritcədən] tar. Zərdüştilərin dini kitabı olan “Avesta”nın pəhləvi dilinə tərcüməsi. [Ceyniz:] Boş vaxtlarımı atamdan qiraət öyrənirdim

  Tam oxu »
 • ZENİ́T

  [fr. əsli ər.] astr. 1. Göyün, baş üstündəki ən uca xəyali nöqtəsi. Günəş heç vaxt qütblərdə zenitdə durmur, əksinə, ekvator boyunca Günəş həmişə zeni

  Tam oxu »
 • ZENİTÇİ

  is. hərb. Zenit topçusu, təyyarə vuran topçu. Zenitçilərimiz düşmən təyyarələrini vurub saldılar. – Keçir baxışları göylərə dalan; Faşist quzğununu he

  Tam oxu »
 • ZENKER

  is. [al.] Silindrik deşiklərin giriş hissələrini, fasonlu sahələrini təmiz emal etmək üçün istifadə olunan alət

  Tam oxu »
 • ZERZƏK

  is. məh. xüs. Quyunu uçub dağılmaqdan qorumaq üçün onun divarlarına və ağzına hörülən daş və ya kərpic hörgü

  Tam oxu »
 • ZERZƏKLİ

  sif. məh. xüs. Zerzəyi olan. Zerzəkli quyu

  Tam oxu »
 • ZEY

  is. [ər. ziyy] Zahiri şəkil, xarici görünüş, qiyafə, paltar. □ Öz zeyindən çıxmaq – öz cızığından, öz çərçivəsindən çıxmaq, azmaq

  Tam oxu »
 • ZEYİL

  is. [ər.] köhn. 1. Ətək, paltarətəyi. 2. Artırma, qeyd, əlavə (kitab barəsində). 3. Mətnə dair təsvir və şərh

  Tam oxu »
 • ZEYTUN

  is. [ər.] Zeytunkimilər fəsiləsindən bitki cinsi. Meyvəsindən yeyinti sənayesində və texnikada işlədilən yağ alınır

  Tam oxu »
 • ZEYTUNÇİÇƏKLİLƏR

  cəm bot. Kol və ağac cinsindən olan bitki fəsiləsi. Birgözkimilər sırasının ancaq zeytunçiçəklilər fəsiləsi vardır

  Tam oxu »
 • ZEYTUNÇU

  is. 1. k.t. Zeytun yetişdirməklə məşğul olan adam. 2. köhn. Zeytun satan adam

  Tam oxu »
 • ZEYTUNÇULUQ

  is. Zeytunçunun işi, peşəsi, məşğuliyyəti; zeytun yetişdirmə işi

  Tam oxu »
 • ZEYTUNİ

  sif. [ər.] Zeytun rəngində olan, bozumtul-yaşıla çalan. Zeytuni yarpaq

  Tam oxu »
 • ZEYTUNLUQ

  is. Zeytun ağacları əkilmiş yer, zeytun plantasiyası

  Tam oxu »
 • ZƏBAN

  is. [fars.] klas. Dil. Bir saat görməsəm, tuti zəbanım; Qopacaq başıma qiyamət eylə. M.P.Vaqif. Şəkər söhbətlidi, şirin dillidi; Tuti kimi xoş zəbanım

  Tam oxu »
 • ZƏBANƏ

  is. [fars.] klas. 1. Alov, alovun şöləsi. □ Zəbanə çəkmək – şiddətlə alovlanmaq, alışıb-yanmaq. O ancaq evlərinin zəbanə çəkərək yandığını gördü

  Tam oxu »
 • ZƏBƏR

  is. [fars.] Ərəb (fars) əlifbasında “ə” səsini bildirmək üçün samitlərin üzərinə qoyulan , işarəsi; fəthə

  Tam oxu »
 • ZƏBƏRCƏD

  is. [ər.] Keçmişdə qiymətli daşlardan sayılan, zümrüdə bənzəyən yaşıl rəngli daş. Sabahısı gün qız oğlana bir zümrüd göndərdi

  Tam oxu »
 • ZƏBƏRDƏST

  sif. [fars.] köhn. 1. Çox qüvvətli, çox güclü, qolugüclü. 2. İstedadlı, talantlı, qüvvətli. Zəbərdəst şair

  Tam oxu »
 • ZƏBƏRDƏSTLİK

  is. Çox qüvvətlilik, qolugüclülük

  Tam oxu »
 • ZƏBT

  is. [ər.] Silah gücü ilə, zorla tutma, ələ keçirmə, hakimiyyəti altına alma, ixtiyarına alma; sahiblənmə, yiyələnmə

  Tam oxu »
 • ZƏBT-RƏBT

  is. [ər.] köhn. Asayiş, intizam, nizam, qayda

  Tam oxu »
 • ZƏBTİYYƏ

  is. [ər.] köhn. Polis nəfəri. [Həsən:] Bu, bir əsgərə jemper satmış, zəbtiyyələr yaxalamışlar. H.Nəzərli

  Tam oxu »
 • ZƏBUN

  sif. [fars.] klas. Zəif, qüvvətsiz, cansız, aciz, düşkün. Dust bipərva, fələk birəhm, dövran bisükun; Dərd çox, həmdərd yox, düşmən qəvi, tale zəbun

  Tam oxu »
 • ZƏBUNLUQ

  is. Zəiflik, qüvvətsizlik, cansızlıq, acizlik, düşkünlük. Aslanın qızarmış gözlərində olan məhzunluq və zəbunluq əlaməti Hacını da qəmgin edirdi

  Tam oxu »
 • ZƏBUR

  is. [ər.] Dini əsatirə görə, Allah tərəfindən Davud peyğəmbərə göndərilən kitab. [Dərviş:] Əvət, Quran, Zəbur, İncilü Tövrat; Birər röya ki zor təfsir

  Tam oxu »
 • ZƏDƏ

  is. [fars.] 1. Toxunmaq, yaxud bərk bir şey dəymək nəticəsində bir şeydə əmələ gələn əzik yeri, qopuq, qəlpə, çatdaq və s

  Tam oxu »
 • ...ZƏDƏ

  [fars.] Bəzi mürəkkəb sözlərin “vurulmuş, uğramış, düçar olmuş, giriftar olmuş” mənalarını bildirən ikinci tərkib hissəsi; məs

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLƏMƏ

  “Zədələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLƏMƏK

  f. Toxunaraq və ya toxunduraraq zədə vurmaq, xarab etmək, şikəst etmək, yaralamaq, əzmək, çatlatmaq və s

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLƏNDİRMƏ

  “Zədələndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLƏNDİRMƏK

  “Zədələnmək”dən icb

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLƏNMƏ

  “Zədələnmək”dən f.is. Badımcanı sərin yerdə saxlamaq və zədələnmədən qorumaq lazımdır…

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLƏNMƏK

  f. Bir şeyə toxunmaq və ya bir şey dəymək nəticəsində bir yeri əzilmək, zədə dəymək, zədə əmələ gəlmək, yaralanmaq, şikəst olmaq

  Tam oxu »