Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ZOD

  is. xüs. 1. Metalları qaynaq yolu ilə bir-birinə yapışdırma, calama, birləşdirmə, qaynaq. // Metalda qaynaq, calaq yeri

  Tam oxu »
 • ZODLAMA

  “Zodlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZODLAMAQ

  f. xüs. 1. Zod qoymaq, qaynaq yolu ilə calamaq (dəmiri). 2. Metalı döyməklə uzatmaq

  Tam oxu »
 • ZODLU

  sif. dan. 1. Zodu (1-ci mənada) olan. Zodlu balta. – Gəldilər təzələr, ağzı çox odlu; Kotan yaxşı qaçar olanda zodlu

  Tam oxu »
 • ZOĞ

  is. Ağacda və başqa bitkilərdə yenicə cücərən göy qabıqlı incə budaqların hər biri; pöhrə. Söyüdün zoğları

  Tam oxu »
 • ZOĞAL

  is. Yeməli, qırmızı meyvəsi olan bərk oduncaqlı ağac (kol). Zoğal 5-6 metr hündürlükdə, qışda yarpağı tökülən kol və ya ağacdır

  Tam oxu »
 • ZOĞALAŞI

  is. Zoğal və ya zoğal qurusu ilə bişirilən aş

  Tam oxu »
 • ZOĞALI

  sif. Zoğal rəngində, tünd-qırmızı. Zoğalı parça. – …Vaqif isti kürkünü soyundu, nökərlərdən biri onun çiyninə zoğalı çuxasının üstündən samur xəzli ip

  Tam oxu »
 • ZOĞALLIQ

  is. Çoxlu zoğal ağacı bitən yer, zoğal ağacları bol olan yer

  Tam oxu »
 • ZOĞLAMA

  “Zoğlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZOĞLAMAQ

  f. 1. Zoğ atmaq, zoğ vermək, ağacın kökündən zoğlar çıxmaq. 2. Yerə yeni kök atmaq

  Tam oxu »
 • ZOĞLANMA

  “Zoğlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZOĞLANMAQ

  f. Öz-özünə zoğ atmaq, cücərib çıxmaq, uzanmaq, boy atmaq; pöhrələnmək

  Tam oxu »
 • ZOĞLU

  sif. Zoğu, zoğları, pöhrəsi olan. Zoğlu ağac

  Tam oxu »
 • ZOQQULDAMA

  1. “Zoqquldamaq”dan f.is. 2. is. Yaranın, çibanın irinləməyə, yetişməyə başladığı zaman dərin və bərk ağrıması, sancması, göynəməsi

  Tam oxu »
 • ZOQQULDAMAQ

  f. dan. 1. İrin, çirk etməyə yaxın bərk ağrımaq, sancmaq, göynəmək (yara). Çibanım zoqquldayır. – Balaqardaş, … canım sənə qurban, o zəhrimarı tezcə g

  Tam oxu »
 • ZOQQULTU

  is. Davamlı, bərk və dərin ağrı, sancı, bərk sızıltı (bax zoqquldama). [Bəyin] gicgahlarından qalxan zoqqultu ona əziyyət verirdi

  Tam oxu »
 • ZOL₁

  1. sif. Uzun zolaq şəklində olan, zolaq şəklində kəsilmiş. Zol gön. Zol taxta. // is. Zolaq şəklində kəsilmiş gön, dəri və s

  Tam oxu »
 • ZOL₂

  zərf 1. dan. Düz, birbaş. Zol getdim şikayətə. 2. Arasıkəsilmədən, həmişə, daima, tez-tez. Zol fikir içindədir

  Tam oxu »
 • ZOL-ZOL₂

  zərf Tez-tez, arasıkəsilmədən, mütəmadiyən. Zol-zol baxmaq

  Tam oxu »
 • ZOL-ZOL₁

  sif. Zollar, zolaqlar şəklində olan. // Üzərində zolaqlar olan. Zol-zol parça. □ Zol-zol etmək – 1) bax zol çəkmək (“zol1”də); 2) zolaqlar şəklində iz

  Tam oxu »
 • ZOLA

  is. dan. Uzun nazik ağac, düz dirək. Çardağın böyründən bir zola qoymasaq, uçacaq. // Uca ağaclardan meyvə çırpmaq üçün uzun, düz, nazik ağac

  Tam oxu »
 • ZOLAQ

  is. 1. Bir endə olan uzun forma, bir şeyin bir endə olan dar, uzun parçası. Dəmir zolağı. Kağız zolağı

  Tam oxu »
 • ZOLAQ-ZOLAQ

  sif. Zolaqlar şəklində olan. Zolaq-zolaq tarlalar. – Qurtuluş güllələri zolaq-zolaq qızartdı havanı. R

  Tam oxu »
 • ZOLAQARASI

  sif. Zolaqlar arasında olan. Meşə zolağı havanın hərarətinin zolaqarası tarlada da aşağı olmasına kömək edir

  Tam oxu »
 • ZOLAQLI

  sif. Üzərində zolaqları olan, zolaq-zolaq. Üstü zolaqlı qovun. Zolaqlı bəbir. // Üzərində müvazi xətlər, cizgilər olan

  Tam oxu »
 • ZOLLAMA

  “Zollamaq2”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZOLLAMA₁

  “Zollamaq1”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZOLLAMAQ

  f. vulq. 1. Uzun, möhkəm bir şeylə bərk vurmaq, ilişdirmək, çəkmək. Dəli şeytan deyir ki, bir dəyənək; Mollanın zolla başına zirək

  Tam oxu »
 • ZOLLAMAQ

  f. dan. Zolaqlar şəklində kəsmək, zol-zol etmək. Gönü zollamaq

  Tam oxu »
 • ZOLLANMA

  “Zollanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZOLLANMAQ

  məch. vulq. 1. Bərk vurulmaq, ilişdirilmək, döyülmək. 2. Yararsız bir şey kimi atılmaq, tullanmaq

  Tam oxu »
 • ZOLLATMA

  “Zollatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZOLLATMAQ

  bax zollamaq2. Qəflətdə yatıb, ad batırıb, nam alırız biz; Başa yumruq zolladırız, kam alırız biz. M

  Tam oxu »
 • ZOLOTNİK

  is. [rus.] Buxar maşınlarında buxarpaylayıcı mexanizm

  Tam oxu »
 • ZOM

  is. məh. Arxın içindən bellə alınıb kənarlarına qoyulan sulu palçıq. Zom vurmaq

  Tam oxu »
 • ZOMLAMA

  “Zomlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZOMLAMAQ

  f. məh. Arxın içindəki palçığı bellə götürüb bənd şəklində kənarlarına yığmaq, bənd vurmaq. Arxı zomlamaq

  Tam oxu »
 • ZÓNA

  [yun.] Hər hansı bir ümumi əlamətinə görə səciyyələnən müəyyən ərazi sahəsi; qurşaq, rayon. Arktik zona

  Tam oxu »
 • ZONAL

  sif. [yun.] Zonaya aid olan, zona ilə əlaqədar olan, müəyyən zona üçün səciyyəvi olan. Zonal bitkilər

  Tam oxu »
 • ZONALLIQ

  is. [yun.] xüs. Zonalar üzrə yerləşmə, qurşaqlar üzrə yerləşmə. Torpağın zonallığı. – Kiçik Qafqaz sıra dağ sistemi şaquli zonallıq qanununa tabe olan

  Tam oxu »
 • ZOND

  [fr.] 1. Orqanların, toxumaların daxilini tədqiq etmək üçün onların içinə yeridilən borucuq və ya çubuq şəklində tibb aləti

  Tam oxu »
 • ZONDLAMA

  “Zondlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ZONDLAMAQ

  f. 1. Zond (1-ci mənada) salmaq. 2. Zond (3-cü mənada) buraxmaq

  Tam oxu »
 • ZÓNTİK

  [rus. əsli holl. zonnedek-dən] Yağışdan, gündən qorunmaq üçün üzərinə parça çəkilmiş millərə bənd edilmiş açılıbbükülən əl ağacı şəklində alət; çətir,

  Tam oxu »
 • ZONTİKLİ

  sif. Başına zontik tutmuş, əlində zontik olan. Zontikli kişi. – Zontikli qadınlar alçaq çadır kimi görünürdülər

  Tam oxu »
 • ZOO...

  [yun. zoon] – mürəkkəb sözlərin birinci tərkib hissəsi olub, heyvanlar aləminə mənsubiyyət, yaxud sözün heyvana aid olduğunu bildirir; məs

  Tam oxu »
 • ZOOBAYTAR

  is. [yun. zoon və ər. bəytər] Kənd təsərrüfat heyvanlarının yetişdirilməsi, bəslənməsi, saxlanması və onlardan düzgün istifadə olunması sahəsində çalı

  Tam oxu »
 • ZOOBAYTARLIQ

  sif. Kənd təsərrüfat heyvanlarının yetişdirilməsinə, bəslənməsinə, saxlanmasına və onlardan düzgün istifadə olunmasına, habelə onların müalicəsinə aid

  Tam oxu »
 • ZOOCƏRRAHLIQ

  is. [yun. zoon və cərrahlıq] Heyvanlar üzərində cərrahlığa aid elm. V.İ.Vsevolodov (1790-1863) zoocərrahlığa … dair əsərlərin müəllifi olmuşdur

  Tam oxu »