Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

 • PİK

  PİK I is. [ fr. ] coğr. Dağın şiş təpəsi, zirvəsi. Dünyada ən yüksək pik Everestdir. PİK II is. [ fr

  Tam oxu »
 • PİR

  PİR I is. [ fars. ] Qoca; nurani. Cana cavan ömrüm bənim pir olmuş bu gün! (Ə.Cavad). PİR II is. [ fars

  Tam oxu »
 • PİYLƏMƏK

  PİYLƏMƏK I f. Piylə yağlamaq. Şəfqət bacısı xəstənin kürəyini piylədi, sonra banka saldı. PİYLƏMƏK II f

  Tam oxu »
 • PİYLƏNMƏK

  PİYLƏNMƏK I f. Kökəlmək, piy bağlamaq. Maddələr mübadiləsi düzgün getmədiyi üçün Qızxanım yaman piylənmişdi (A

  Tam oxu »
 • PLATFORMA

  PLATFORMA I is. [ fr. ] Dəmiryolu boyunca hündür səki, meydança. Platformalar boşalır, ancaq boş qalmır

  Tam oxu »
 • PLOMBİR

  PLOMBİR I is. [ fr. ] Mala, qapıya və s. plomb vuran alət. PLOMBİR II is. [ fr. ] Dondurmanın bir növü

  Tam oxu »
 • POZULMAQ

  POZULMAQ I f. Silinmək, üstündən qələm çəkilmək. Yazılan pozulmaz (Ata. sözü). POZULMAQ II f. Ovqatı təlx olmaq, dilxor olmaq

  Tam oxu »
 • PROSPEKT

  PROSPEKT I is. [ lat. ] Şəhərdə böyük və geniş küçə. Ön planda Nərimanov prospektinin yeni binalarından biri (Anar)

  Tam oxu »
 • PULLU

  PULLU I sif. Var-dövləti olan, dövlətli. Ana, gəl, gəl ki, dövlətə çatdıq; Pullu olduq, səadətə çatdıq! (M

  Tam oxu »
 • RAST

  RAST I is. [ fars. ] mus. Yaxın Şərq xalqları klassik musiqisinin 12 əsas muğamından biri. Hünəriniz varsa, bir rast oxuyun! (S

  Tam oxu »
 • RƏF

  RƏF I is. [ ər. ] Ləmə. İri bir stol da var; Üstündə qələm, dəftər; Stolunda kitab rəfi; Cilid-cilid əsərlər

  Tam oxu »
 • RƏQQAS

  RƏQQAS I is. [ ər. ] Rəqs edən, oynayan. Rəqqasələr oynayır, Qacar onlardan birini öpür (S.Vurğun). RƏQQAS II is

  Tam oxu »
 • RƏNG

  RƏNG I is. [ fars. ] Boya. Bığına, saqqalına rəng və xına yaxdırmağı vərdiş etmişdi (A.Şaiq). RƏNG II is

  Tam oxu »
 • RİNQ

  RİNQ I is. [ ing. ] Boks meydançası. Deyirlər ki, kişi rinqə çıxan kimi birinci zərbədə rəqibini yerə sərir

  Tam oxu »
 • SAÇ

  SAÇ I is. Kəkil, tük. Səhər şəfəqini al əyninə gey; Bahar güllərini saçlarına tax (Ə.Kürçaylı). SAÇ II f

  Tam oxu »
 • SAĞ

  SAĞ I is. Tərəf, solun əks tərəfi. Qızıl gənclik nərə çəkir sağımızda, solumuzda (M.Müşfiq). SAĞ II sif

  Tam oxu »
 • SAĞLIQ

  SAĞLIQ I is. Bədənin saz olması, sağlamlıq. Sənsiz sağlığıma yoxdu gümanım; Nə tablaşdı, nə dayandı ürəyim (Aşıq Qurbani)

  Tam oxu »
 • SAĞRI

  SAĞRI I is. Budların üstü. O artıq atın belində idi, yerində oyur-oyur oynayan atın sağrısında dizləri üstündə durub, arxadan qollarını Cəbrayıl kişin

  Tam oxu »
 • SAKİN

  SAKİN I is. [ ər. ] Yaşayan, bir yerin əhli olan. Onların dilini hətta qonşu kəndin sakinləri də başa düşə bilmirlər

  Tam oxu »
 • SAL

  SAL I is. Körpü. Mən aşiqəm Salyana; Dara zülfün sal yana. Necəsən bir ah çəkim; Kür quruya, sal yana (Bayatı)

  Tam oxu »
 • SAP

  SAP I is. Tikiş üçün istifadə olunan tel. Öz əlimlə inci kimi sapa düzəydim; Aylarını, illərini əbədiyyətin

  Tam oxu »
 • SAPLI

  SAPLI I sif. Sapı olan (iynə). Qara saplı iynəni mənə ver, şalvarın sökük yerini tikim. SAPLI II sif

  Tam oxu »
 • SAR

  SAR I is. [ ər. ] zool. Qırğı nəslindən olan quş. Tülək, tərlan qorxmaz sardan; Könül ayrılmaz Nigardan (“Koroğlu”)

  Tam oxu »
 • SARI

  SARI I is. [ hind. ] Hind qadınlarının paltarı. Onun əynində ağ bezdən sarı vardı (M.İbrahimov). SARI II sif

  Tam oxu »
 • SARILIQ

  SARILIQ I is. Rəngi sarıya çalan, rəngi solmuş. Nəyə lazım sarılıq, solğunluq; Bizdə var qırmızılıq, dolğunluq (M

  Tam oxu »
 • SARIMAQ

  SARIMAQ I f. Bağlamaq. Biri yaralanır, o biri yara sarıyır (H.Nəzərli). SARIMAQ II f. Dolamaq, ələ salmaq

  Tam oxu »
 • SATAŞMAQ

  SATAŞMAQ I f. Gözə görünmək, gözə dəymək. Ayağını üzəngidən yenicə çəkən Cahandar ağanın gözü pəncərəyə sataşdı (İ

  Tam oxu »
 • SAY

  SAY I is. qram. Əşyanın miqdar və sırasını bildirən nitq hissəsi. SAY II is.Miqdar, kəmiyyət. Çənlibeldə dəlilərin sayı gün-gündən artırdı (“Koroğlu”)

  Tam oxu »
 • SAYƏ

  SAYƏ I is. [ fars. ] Kölgə. Qaşın qabağında sığallı birçək; Sayə salmış üzə şölə, mübarək (M.P.Vaqif)

  Tam oxu »
 • SAYMAQ

  SAYMAQ I f. Hesablamaq. Uşağa birdən yüzə qədər saymağı öyrətmək. SAYMAQ II f. Hörmət etmək

  Tam oxu »
 • SAZ

  SAZ I is. mus. Simli xalq musiqi aləti. Sinəsində telli sazı; Aşıqlar söz qoşub gəlir (S.Rüstəm). SAZ II sif

  Tam oxu »
 • SƏDƏF

  SƏDƏF I is. [ ər. ] zool. İçindən inci çıxan dəniz böcəyi. Külək sədəfləri vurub sahilə çıxarmışdı. SƏDƏF II is

  Tam oxu »
 • SƏFƏR

  SƏFƏR I is. [ ər. ] Səyahət. Güvənib əhlə olmadan faxir; Bakıya eylədim səfər axir (M.Ə.Sabir). SƏFƏR II is

  Tam oxu »
 • SƏKSƏN

  SƏKSƏN I say Yetmişdən sonra gələn onluq rəqəmi. Səksəni, doxsanı ötübdü yaşım; Qovğaya düşübdü bəlalı başım (Aşıq Ələsgər)

  Tam oxu »
 • SƏNDƏL

  SƏNDƏL I is. Ayaqqabı. Əynində qolu gödək yaşıl sətin köynək, parusin şalvar, ayağında köhnə sarı səndəli həyətdəki bostanın alağını eləyirdi (Ə

  Tam oxu »
 • SƏR

  SƏR I is. [ fars. ] Baş. Boz at, səni sər tövlədə bağlaram; And içirəm, sənə məxmər çullaram (“Qaçaq Nəbi”)

  Tam oxu »
 • SƏRF

  SƏRF I is. [ ər. ] Xərcləmə. Keyfə sərf eylədim də milyonlar; Yenə dövlətcə etibarım var (H.Cavid). SƏRF II is

  Tam oxu »
 • SƏRMAYƏ

  SƏRMAYƏ I is. [ fars. ] Maya, kapital. Əlinə bir az sərmayə, bir-iki para kənd keçirmək üçün hər alçaqlığa hazır idi (M

  Tam oxu »
 • SIX

  SIX I sif. Qalın. Sıx meşədir ətəklərin; Ətirlidir küləklərin (Ə.Kürçaylı). SIX II f. Əzmək, qısmaq. Söyləyin, hər yandan sıxırmı sizi; Qalın daş diva

  Tam oxu »
 • SIRIMAQ

  SIRIMAQ I f. Tikmək. Pəri nənə nəvəsinə təzə bir yorğan sırıdı. SIRIMAQ II f. Vermək. Ona görə də zornan səni mənə sırıdı (M

  Tam oxu »
 • SIRT

  SIRT I is. coğr. Yüksəklik. SIRT II is. Omba, arxa, bel. Haydı, minib sırtına yel gedişli atların; Yerdə, göydə, dənizdə oynasın qanadların (M

  Tam oxu »
 • SIZMAQ

  SIZMAQ I f. Axmaq, damcı-damcı tökülmək. Körpə gördüm dodağından; damla-damla qan sızır (R.Rza). SIZMAQ II f

  Tam oxu »
 • SİFƏT

  SİFƏT I is. [ ər. ] Üz. Gör necə artırmısan; Sifətinin sayını (Ə.Kürçaylı). SİFƏT II is. [ ər. ] qram

  Tam oxu »
 • SİFTƏ

  SİFTƏ I is. Satışda hasil olan ilk pul. Siftə səndən, bərəkət Allahdan (Ata. sözü). SİFTƏ II is. zərf Əvvəl, qabaq

  Tam oxu »
 • SİLK

  SİLK I is. [ ər. ] İctimai təbəqə. Onun hansı silkə mənsub olduğunu müəyyənləşdirmək çətindir. SİLK II f

  Tam oxu »
 • SİM

  SİM I is. [ fars. ] Simli çalğı alətlərinin teli. Yandırdı simləri qəlbinin odu (O.Sarıvəlli). SİM II is

  Tam oxu »
 • SİMA

  SİMA I is. [ ər. ] Çöhrə, bəniz, üz. Bu zaman otağa girir bir nəfər; O gözlər, o sima tanışdır sənə (B

  Tam oxu »
 • SİMLİ

  SİMLİ I sif. Metal teli olan. Dinsin simli kaman, dinsin simli tar; Səndən neçə-neçə igid danışsın (C

  Tam oxu »
 • SİN

  SİN I is. [ ər. ] Yaş, il. Mirzağa qısaboylu, şişman qarınlı, cücə gözlü, yekə burunlu və qalın dodaqlı, orta sinlərdə bir adam idi (H

  Tam oxu »
 • SİNİF

  SİNİF I is. [ ər. ] Təbəqə. Nərdə onu yaşadan dünkü parlaq ehtişam; Onu öldürən kəndi sinifinin yolumu? (M

  Tam oxu »