Словарь омонимов азербайджанского языка

 • ŞƏRQİ

  ŞƏRQİ I is. [ ər. ] Mahnı. Qəfildən qarşıda partlayan bir mərmi gurultusu qızın şərqisini qırdı (S.Qədirzadə)

  Полностью »
 • ŞƏVƏ

  ŞƏVƏ I is. Aqat, qiymətli qara daş. Fatmanı qapı qonşudan yığma qızıllarla bəzəmişdilər: araqçının qabağında qızıl pilək, boynunda mərcan, inci, qızıl

  Полностью »
 • ŞİKƏSTƏ

  ŞİKƏSTƏ I is. [ fars. ] Segah məqamında zərbli muğam. Tarın tellərində kəsmə şikəstə; Tutmuşdum dişimdə bir tatlı bəstə (M

  Полностью »
 • ŞİRƏ

  ŞİRƏ I is. Meyvələrdən alınan maye. Hey gül bitirmişəm, ağac əkmişəm; Əlvan çiçəklərdən şirə çəkmişəm

  Полностью »
 • ŞİŞ

  ŞİŞ I is. tib. Bədəndə əmələ gələn qabarma (xəstəlik). Dirsəkdən yuxarı qolumda şiş əmələ gəldi (M.İbrahimov)

  Полностью »
 • ŞİT

  ŞİT I sif. Duzsuz. Şit yağ. ŞİT II sif. Yüngül. Bu isə şit sözləri olan mahnıların yaranmasına gətirib çıxarır

  Полностью »
 • ŞİVƏ

  ŞİVƏ I is. [ fars. ] Ləhcə, tələffüz. Daima sözləri ərəb şivəsinə uyğun bir tərzdə çəkər qızğın bir tövr ilə

  Полностью »
 • ŞOR

  ŞOR I is. Kəsmik. Bir az cılxa şor, bir eymə də turş qatıq göndərmişdi (Ə.Vəliyev). ŞOR II is. coğr. Qurumuş göllərin yerində əmələ gələn şoranlıq

  Полностью »
 • ŞORAN

  ŞORAN I is. Əkinə yaramayan sahə. Torpağımız şoran, suyumuz az, toxumumuz da gec yetişəndir (Ə.Vəliyev)

  Полностью »
 • ŞTAT

  ŞTAT I is. [ alm. ] Bir idarə işçilərinin sabit heyəti. ŞTAT II is. [ alm. ] Bir sıra ölkələrdə ərazi bölgüsü

  Полностью »
 • ŞURA

  ŞURA I is. [ ər. ] Hökumət, sovet. Mən bu şura vətənimi sevirəm; Yamacımı, gülşənimi sevirəm (M.Müşfiq)

  Полностью »
 • TAB

  TAB I is. [ fars. ] Güc, qüvvət. Bir ay idi ki, fabrikdən qovulmuşdum, yeni iş tapmaq mümkün deyil idi, aclıq da məni tabdan salmaqda idi (Çəmənzəminl

  Полностью »
 • TAĞ

  TAĞ I is. [ ər. ] Bostan bitkilərinin gövdəsi. Addadı zimistan, gəldi növbahar; Şamamanın tağı yaşıldır, yaşıl (Aşıq Ələsgər)

  Полностью »
 • TAXTA

  TAXTA I is. [ fars. ] Tikinti materialı: yonulmuş, hamarlanmış ağac. Yükü taxta-şalban, torpaqdı, daşdı (Ə

  Полностью »
 • TALA

  TALA I is. Meşənin qırılmış və ya əkilmiş biçənək yeri. Nağılda gördüyüm cin-şeytan kimi; Talada çəyirtkə hoppanıb-düşər (Ağa Laçınlı)

  Полностью »
 • TAM

  TAM I is. [ ər. ] Dad. Bəs yeyəndə xörəyin dadından, tamından, ədasından heç hiss etmədiniz ki, bu bişmiş o bişmişlərdən deyil, ev bişmişidir (C

  Полностью »
 • TAMBUR

  TAMBUR I is. [ fr. ] Dəmiryolu vaqonlarında örtülü meydança. Onlar vaqonun tamburunda durub söhbət edirdilər

  Полностью »
 • TAR

  TAR I is. [ ər. ] mus. Azərbaycan simli musiqi aləti. Dostumun əlində bir sızlayan tar; Səpirdi ətrafa şəffaf dalğalar (M

  Полностью »
 • TAS

  TAS I is. [ ər. ] Tabaq kimi qab. Hava qaralcaq qapını kilidləyib, tası taxtapuşa çıxardı (S.Qədirzadə)

  Полностью »
 • TAVA

  TAVA I is. Qızartmaq üçün yararlı qab. Əlində balaca tava tutmuş Şölə ərinin qızınıb qurtarmağını gözləyirdi (M

  Полностью »
 • TAVAN

  TAVAN I is. [ fars. ] Tab, güc, zor. Ah, Bəhlul Danəndə! Bəhlul Danəndə! Nə tab qaldı; Nə tavan məndə (R

  Полностью »
 • TAVAR

  TAVAR I is. Mal. Misri qılınc bağlamışam belimə; Tərlanların tavarına gəlmişəm (“Koroğlu”). TAVAR II sif

  Полностью »
 • TAY

  TAY I is. Eşq bazarının aləmində mənəm həmmalı; Almışam çiynimə qəm yüklərini tay kimi (Ə.Vahid). TAY II is

  Полностью »
 • TAYFA

  TAYFA I is. [ ər. ] Qəbilə, nəsil. Deyirlər ki, onlar çox qəribə bir tayfa imişlər (M.İbrahimov). TAYFA II is

  Полностью »
 • TƏBİƏT

  TƏBİƏT I is. [ ər. ] Varlıq, maddi aləm. Təbiət varlığı əlində oynadır; Ruzgarlar qudurmuş, səmalar əsəbi

  Полностью »
 • TƏHƏR

  TƏHƏR I is. [ fars. ] Üsul, yol, qayda, cür. Məsələni bu təhər həll etmək lazımdır. TƏHƏR II is. [ fars

  Полностью »
 • TƏK

  TƏK I say Yalqız. Rüfət oturubdur otağında tək; Gözləyir Xatirə indi gələcək (Ə.Kürçaylı). TƏK II say Bir

  Полностью »
 • TƏMİZ

  TƏMİZ I sif. Səliqəli. Üst-başım həmişə təmiz olar (S.S.Axundov). TƏMİZ II sif. Saf; namuslu; doğru. Əhməd çox təmiz adamdır, onun əvəzi yoxdur

  Полностью »
 • TƏMSİL

  TƏMSİL I is. [ ər. ] Satirik və nəsihətamiz məzmunlu, kiçik həcmli mənzum əsər. Lafonten öz təmsillərini ancaq bərk yağış yağan vaxt yazarmış

  Полностью »
 • TƏN

  TƏN I is. [ fars. ] Bədən, əndam. Həmi bir can, bir tənin; Çox şükür sənə ey xuda! Olmadıq biz əğyarə fəda (Ü

  Полностью »
 • TƏNG

  TƏNG I is. [ fars. ] Cana gətirmə, canını boğazına yığma, incitmə, bezmə. Mən onun əlindən təngə gəlmişəm

  Полностью »
 • TƏPMƏK

  TƏPMƏK I f. Qazmaq, belləmək. O, yeri həmişə səhər tezdən təpərdi. TƏPMƏK II f. Vurmaq, geri vermək. Nə yava söyləyirsən, ay gədə! Başına at təpibdir

  Полностью »
 • TƏR

  TƏR I is. [ fars. ] Dərialtı vəzilərin ifraz etdiyi maye. Tər üz-gözündə qanına qarışmışdı (C.Bərgüşad)

  Полностью »
 • TƏRƏKƏMƏ

  TƏRƏKƏMƏ I is. Köçəri həyat sürən etnik qrupun adı. Aran tərəkəmələri qoyunlarını oraya, yaylağa apararlar (N

  Полностью »
 • TƏRK

  TƏRK I is. [ ər. ] Buraxma, qoyub getmə, vaz keçmə. Tutmuşam əyilməz bayrağını bərk; Ölsəm də etmərəm səngərini tərk (S

  Полностью »
 • TƏRLƏMƏK

  TƏRLƏMƏK I f. Tər tökmək. İlin hər fəslində tərləyirəm. TƏRLƏMƏK II f. Xərcləmək, ödəmək. Ay yoldaş, bir az tərləmək lazım gəlir, sənə havayı iş görmü

  Полностью »
 • TƏRS

  TƏRS I sif. İnad, höcət. Həm ürəyi yumşaqdır, sadədir, həm də tərsdir (M.İbrahimov). TƏRS II sif. O biri üzü

  Полностью »
 • TƏRZ

  TƏRZ I is. [ ər. ] qram. Fellə ifadə olunan hərəkətin məna hüdudu. Azərbaycan dilində də felin tərz kateqoriyası vardır

  Полностью »
 • TƏSİRLİ

  TƏSİRLİ I sif. [ ər. ] Effektiv, təsiri olan, əsər edən. Emilya Mahmudova “Evimizə gəlin gəlir” mahnısını çox təsirli şəkildə ifa etdi

  Полностью »
 • TƏSİRSİZ

  TƏSİRSİZ I sif. [ ər. ] Təsiri olmayan, əsər etməyən. Onun dedikləri təsirsiz deyil, təsirli idi. TƏSİRSİZ II sif

  Полностью »
 • TƏSNİF

  TƏSNİF I is. [ ər. ] Bölmə, ayırma. Dilimizdəki nitq hissələrini leksikqrammatik mənalarına, morfoloji əlamətlərinə və sintaktik vəzifələrinə görə təs

  Полностью »
 • TƏTİL

  TƏTİL I is. [ ər. ] Kütlə tərəfindən işin dayandrılması. TƏTİL II is. [ ər. ] Məktəblilərin istirahət vaxtı

  Полностью »
 • TƏYİN

  TƏYİN I is. [ ər. ] Müəyyən etmə, müəyyənləşdirmə. Ancaq onun quşu vurduğunamı, yoxsa Əhmədin əlindən almasınamı peşman olduğunu təyin etmək çətin idi

  Полностью »
 • TİK

  TİK I is. [ fr. ] tib. Əzələlərin, başın, çiynin və s. qeyri-ixtiyari olaraq atmasından ibarət əsəb xəstəliyi

  Полностью »
 • TİKİLMƏK

  TİKİLMƏK I f. Paltarı hazırlamaq; bina qurmaq. Günəşin üzünə baxdı otaqlar; Evimiz tikildi, bitdi müxtəsər (M

  Полностью »
 • TİN

  TİN I is. İki küçənin kəsişdiyi yer. Qoy tində qoçular gözləsin bizi; Belə bir zamanda getmək olarmı? (Ə

  Полностью »
 • TİR

  TİR I is. [ fars. ] Dirək, ağac. Allahın var, evi də dağıt, sök tirlərini sat (Ə.Əylisli). TİR II is

  Полностью »
 • TİTRƏK

  TİTRƏK I is. bot. Azərbaycanda bitki adlarından biri. TİTRƏK II sif. Əsən, təlaşlı. O, titrək səslə danışırdı

  Полностью »
 • TOX

  TOX I sif. Yeyib doymuş. Heç bir zaman qarınlarını tox, ehtiraslarını soyumuş görməyəcəklər (M.İbrahimov)

  Полностью »
 • TOXUMAQ

  TOXUMAQ I f. Hörmək. Qohumlar verdiyi quzu yunundan; Boyalıbutalı corab toxuyur (Ağa Laçınlı). TOXUMAQ II f

  Полностью »