Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ŞÜA

  şölə — işıq

  Tam oxu »
 • ŞÜALANMA

  saçma — yayma

  Tam oxu »
 • ŞÜALANMA

  şəfəqlənmə — parıldama

  Tam oxu »
 • ŞÜALANMAQ

  şəfəqlənmək — parıldamaq

  Tam oxu »
 • ŞÜALANMAQ

  saçmaq — yaymaq

  Tam oxu »
 • ŞÜALI

  şöləli — nurlu

  Tam oxu »
 • ŞÜAR

  çağırış

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏ

  şəkk — güman

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏLƏNMƏ

  şəklənmə

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏLƏNMƏK

  şəklənmək

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏLİ

  şəkli

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏLİLİK

  şəklilik

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏSİZ

  şəksiz — sözsüz — yəqin

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏSİZLİK

  şəksizlik — yəqinlik

  Tam oxu »
 • ŞÜCAƏT

  cəsarət — qoçaqlıq — mərdlik — igidlik — mətanət — qeyrət — qəhrəmanlıq

  Tam oxu »
 • ŞÜCAƏTLƏNMƏ

  cəsarətlənmə — qoçaqlaşma — mərdləşmə — igidləşmə — mətinləşmə

  Tam oxu »
 • ŞÜCAƏTLƏNMƏK

  cəsarətlənmək — qoçaqlaşmaq — mərdləşmək — igidləşmək — mətinləşmək

  Tam oxu »
 • ŞÜCAƏTLİ

  şanlı — rəşadətli — qəhrəman

  Tam oxu »
 • ŞÜCAƏTLİ

  cəsarətli — qoçaq — igid — mərd — mərd — qəhrəman

  Tam oxu »
 • ŞÜCAƏTLİLİK

  bax: şücaət

  Tam oxu »
 • ŞÜKÜR

  razılıq — təşəkkür — minnətdarlıq

  Tam oxu »
 • ŞÜTÜMƏ

  qaçma — yüyürmə

  Tam oxu »
 • ŞÜTÜMƏK

  qaçmaq — yüyürmək

  Tam oxu »
 • ŞÜUR

  düşüncə — idrak

  Tam oxu »
 • ŞÜUR

  fikir — hiss

  Tam oxu »
 • ŞÜURLANMA

  ağıllanma — dərrakələnmə

  Tam oxu »
 • ŞÜURLANMAQ

  ağıllanmaq — dərrakələnmək

  Tam oxu »
 • ŞÜURLU

  düşüncəli — dərrakəli — ağıllı — anlaqlı — qanacaqlı

  Tam oxu »
 • ŞÜURLULUQ

  düşüncə — dərrakə — idrak — anlaqlılıq — qanacaq

  Tam oxu »
 • ŞÜURSUZ

  düşüncəsiz — ağılsız — qanacaqsız — anlaqsız

  Tam oxu »
 • ŞÜURSUZLUQ

  düşüncəsizlik — ağılsızlıq — qanacaqsızlıq — anlaqsızlıq

  Tam oxu »
 • ŞÜY

  zoğ — budaq

  Tam oxu »
 • ŞÜYLƏMƏ

  zoğlama — budaqlama

  Tam oxu »
 • ŞÜYLƏMƏK

  zoğlamaq — budaqlamaq

  Tam oxu »
 • TAB

  dözüm

  Tam oxu »
 • TAB

  qüvvət — güc — taqət

  Tam oxu »
 • TABAQ

  təknə — çanaq

  Tam oxu »
 • TABAQLAMA

  təknələmə — çanaqlama

  Tam oxu »
 • TABAQLAMAQ

  təknələmək — çanaqlamaq

  Tam oxu »
 • TABE

  asılı

  Tam oxu »
 • TABE

  dinc — sakit

  Tam oxu »
 • TABELİK

  itaət

  Tam oxu »
 • TABELİLİK

  asılılıq

  Tam oxu »
 • TABELİLİK

  mütilik — itaətkarlıq

  Tam oxu »
 • TABLAMA

  dözmə — qatlaşma — sinirmə

  Tam oxu »
 • TABLAMAQ

  dözmək — qatlaşmaq — sinirmək

  Tam oxu »
 • TABLI

  dözümlü — davamlı — dayanaqlı — səbatlı — möhkəm

  Tam oxu »
 • TABLILIQ

  dözümlülük — davamlılıq — dayanaqlılıq — səbatlılıq — möhkəmlilik

  Tam oxu »
 • TABSIZ

  gücsüz — qüvvətsiz — zəif — üzgün — cansız — cılız

  Tam oxu »
 • TABSIZ

  dözümsüz

  Tam oxu »