Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ŞAİRANƏLİK

  gözəllik — qəşənglik — səfalılıq — bədiilik — axar — baxarlıq

  Полностью »
 • ŞAKƏR

  vərdiş — adət

  Полностью »
 • ŞAKƏRLİ

  vərdişli — adətkardəli

  Полностью »
 • ŞAQQA

  parça — hissə

  Полностью »
 • ŞAQQALAMA

  parçalama — doğrama — çapma

  Полностью »
 • ŞAQQALAMAQ

  parçalamaq — doğramaq — çapmaq

  Полностью »
 • ŞAQQAMA

  budama — vurma — toxaclama

  Полностью »
 • ŞAQQAMAQ

  budamaq — vurmaq — toxaclamaq

  Полностью »
 • ŞAQQANAQ

  qəhqəhə

  Полностью »
 • ŞAQQAŞAQ

  çıqaçıq

  Полностью »
 • ŞAQQILDAMA

  gülmə — qəhqəhə

  Полностью »
 • ŞAQQILDAMAQ

  gülmək

  Полностью »
 • ŞAQQILDAMAQ

  ötmək — oxumaq

  Полностью »
 • ŞAQQILDAMAQ

  cırıldamaq

  Полностью »
 • ŞAQQILTI

  gülüş

  Полностью »
 • ŞAQQILTI

  şıqqıltı — çırtıltı — gurultu — xarıltı — gumbultu

  Полностью »
 • ŞAQQILTI

  cırıltı

  Полностью »
 • ŞAQQILTILI

  şıqqıltılı — çırtıltılı

  Полностью »
 • ŞAQQILTILI

  gülüşlü

  Полностью »
 • ŞAQQIMA

  yandırma — pöşləmə

  Полностью »
 • ŞAQQIMAQ

  yandırmaq — pöşləmək

  Полностью »
 • ŞAQRAQ

  şux — şən — şad — sevincli — fərəhli

  Полностью »
 • ŞAQULİ

  dik

  Полностью »
 • ŞAL

  kişmiri

  Полностью »
 • ŞALAQ

  yöndəmsiz — biçimsiz — yaraşıqsız

  Полностью »
 • ŞALAQ

  ağır — ləng

  Полностью »
 • ŞALBAN

  tir

  Полностью »
 • ŞALBANLI

  tirli

  Полностью »
 • ŞALLAQ

  tatarı — qırmaq — qamçı — qırmanc — çubuq

  Полностью »
 • ŞALLAQLAMA

  qamçılama — qırmanclama — çubuqlama — döyəcləmə

  Полностью »
 • ŞALLAQLAMAQ

  qamçılamaq — qırmanclamaq — çubuqlamaq — döyəcləmək

  Полностью »
 • ŞAMAN

  falçı — cadugər — sehrbaz — cindar

  Полностью »
 • ŞAMANLIQ

  falçılıq — cadugərlik — sehrbazlıq — cindarlıq

  Полностью »
 • ŞAN

  şərəf — şöhrət

  Полностью »
 • ŞAN

  pətək

  Полностью »
 • ŞAN

  namus — vicdan — şərəf — heysiyyət

  Полностью »
 • ŞAN

  şücaət — qəhrəmanlıq — igidlik — mərdlik — fədakarlıq

  Полностью »
 • ŞANA

  daraq

  Полностью »
 • ŞANA

  yaba

  Полностью »
 • ŞANA

  xəlbir

  Полностью »
 • ŞANA-ŞANA

  diş-diş — deşik-deşik

  Полностью »
 • ŞANALAMA

  yabalama

  Полностью »
 • ŞANALAMA

  xəlbirləmə

  Полностью »
 • ŞANALAMA

  daraqlama

  Полностью »
 • ŞANALAMAQ

  daraqlamaq

  Полностью »
 • ŞANALAMAQ

  xəlbirləmək

  Полностью »
 • ŞANALAMAQ

  yabalamaq

  Полностью »
 • ŞANLI

  möhtəşəm — əzəmətli

  Полностью »
 • ŞANLI

  rəşadətli — cəsur — qəhrəman

  Полностью »
 • ŞANLI

  şöhrətli — şərəfli — şövkətli

  Полностью »